رشته حسابداری

پایان نامه بررسی تأثیر ترکیب حقوق مالکانه بر ضریب حسّاسیّت سرمایه‌گذاری (مخارج سرمایه‌ای) به جریان نقد حاصل از فعالیّت‌های عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

پایان نامه‌ برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «.M.A»

رشته تحصیلی: حسابداری

 

عنوان پایان‌نامه:

بررسی تأثیر ترکیب حقوق مالکانه بر ضریب حسّاسیّت سرمایه‌گذاری (مخارج سرمایه‌ای) به جریان نقد حاصل از فعالیّت‌های عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

تابستان 1394

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات طرح

1-1.مقدمه ………………………………………………3

1-2.بیان مساله تحقیق…………………………………………………………..4

1-3.اهمیت وضرورت انجام تحقیق……………………………………………………..6

1-4.اهداف تحقیق ………………………………………………………………….7

1-4-1. هدف آرمانی ………………………………………………………..7

1-4-2. هدف اصلی ………………………………………………………………….8

1-4-3. اهداف ویژه ………………………………………………………..8

1-5.سوالات تحقیق………………………………………………………………………8

1-6.فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………..9

1-7. متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………….. 10

1-7-1. متغیرهای مستقل …………………………………………………………………..10

1-7-2. متغیر وابسته ……………………………………………………………………………10

1-7-3. متغیرهای کنترلی ……………………………………………………………………….11

1-8. قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………..11

1-8-1. قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………11

1-8-2. قلمرو مکانی …………………………………………………………………………..11

1-8-3. قلمرو زمانی …………………………………………………………………………11

1-9. روش اجرای تحقیق ……………………………………………………………..11

1-10. استفاده کنندگان ازنتایج تحقیق ……………………………………………………………11

1-11.تعاریف واژه های کلیدی ………………………………………………………………….12

1-12. خلاصه فصل ………………………………………………………13

1-13.چارچوب فصول آتی ………………………………………………………………13

فصل دوم: ادبیات نظری وپیشینه تحقیق

2-1.مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-2.مبانی نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………18

2-2-1. راهبری شرکتی ……………………………………………………………………………..18

2-2-1-1. ریشه‌های تاریخی راهبری شرکتی ……………………………………………………18

2-2-1-2. تعریف راهبری شرکتی ………………………………………………….21

2-2-1-3. ضرورت به کارگیری نظام راهبری شرکتی…………….23

2-2-1-4. انواع سیستم‌های راهبری شرکتی …………………………………….26

2-2-1-4-1. راهبری شرکتی برون‌سازمانی …………………………………………..27

2-2-1-4-2. راهبری شرکتی درون‌سازمانی ………………………………………..28

2-2-1-4-3. مقایسه دو سیستم ……………………………………………..30

2-2-2.ساختارهای‌حقوق‌مالکانه

.2

2-2-2-1-1. سرمایه‌گذاران نهادی به عنوان یک دستگاه نظارتی: نظریه نمایندگی ……………..34

2-2-2-1-2. نقش نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی برای کاهش هزینه‌های ورشکستگی: نظریه ورشکستگی …35

2-2-2-1-3. نقش سرمایه‌گذاران نهادی در علامت‌دهی برای عملکردخوب: نظریه علامت دهی…..36

2-2-2-1-4. سرمایه‌گذاران نهادی وخصوصی سازی …………………………….36

2-2-2-2.حقوق‌مالکانه‌شرکتی …………………………………………………………..39

2-2-2-3.حقوق‌مالکانه‌مدیریتی …………………………………………………..39

2-2-2-4.تمرکز‌حقوق‌مالکانه………………………………………. ………………………..44

2-2-3. حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی ………………………………….46

2-2-3-1. نظرات وتئوری‌های تامین مالی ………………………………………46

2-2-3-1-1. نظریه سنتی ……………………………………………………………………..47

2-2-3-1-2. نظریه مودیلیانی و میلر………………………………………………..48

2-2-3-1-3. تئوری نمایندگی ……………………………………………………………….49

2-2-3-1-4. تئوری موازنه ایستا یا پایدار…………………………………………49

2-2-3-1-5. نظریه عدم تقارن اطلاعات ……………………………………………………..51

2-2-3-1-6. تئوری سلسله مراتب گزینه‌های تامین مالی (تئوری ترجیحی) ………….51

2-2-3-2. محدودیت‌های مالی ………………………………………………………………………………54

2-2-3-3. ماهیت ومفهوم حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی …………………………..56

2-3.پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………..58

2-3-1.تحقیق‌های داخلی……………………………………………………………………………………..58

2-3-2.تحقیق‌های خارجی…………………………………………………………………..60

2-4.خلاصه فصل……………………………………………………………………………66

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1.مقدمه ……………………………………………………………………………………………68

3-2.روش تحقیق ……………………………………………………………………………..69

3-3. قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………69

3-3-1. قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………69

3-3-2. قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………..69

3-3-3. قلمرو زمانی …………………………………………………………………..69

3-4. جامعه آماری………………………………………………………………..70

3-5. نمونه آماری ………………………………………………………………………………..70

3-6. ابزارهای گردآوری داده‌ها …………………………………………………………………………..72

3-7. طرح مساله تحقیق …………………………………………………………………………….72

3-8. فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………….73

3-9. متغیرهای تحقیق…………………………………………………74

3-9-1. متغیرهای مستقل …………………………………………………………………………..74

3-9-1-1.نوع‌حقوق‌مالکانه …………………………………………………………………………74

3-9-1-1-1.حقوق‌مالکانه‌نهادی……………………………………….75

3-9-1-1-2.حقوق‌مالکانه‌شرکتی ………………………………………………………………………75

3-9-1-1-3.حقوق‌مالکانه‌مدیریتی ……………………………………………………………………75

3-9-1-2.تمرکز‌حقوق‌مالکانه…………………………………………………….75

3-9-2. متغیر وابسته …………………………………………………………………………………..76

3-9-2-1. حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی………………………………….76

3-9-3. متغیرهای کنترلی ……………………………………………………………………………………77

3-9-3-1. اندازه شرکت …………………………………………………………………………………………77

3-9-3-2. اهرم مالی ……………………………………………………………………………………….78

3-10. مدل‌ تحقیق ……………………………………………………………………………..78

3-11. روش تجزیه وتحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………………79

3-11-1. روش داده‌های پانل …………………………………………………………………………………………………………80

3-11-1-1. روش اثراث ثابت ………………………………………………………………………………………………………..81

3-11-1-2. روش اثرات تصادفی …………………………………………………………………………………………………..81

3-11-1-3. آزمون چاو …………………………………………………………………………………………………………………81

3-11-1-4. آزمون هاسمن …………………………………………………………………………………………………………….82

3-11-2. آزمون معناداربودن مدل ……………………………………………………………………………………………………83

3-11-3. آزمون معنادار بودن متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………83

3-11-4. آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی …………………………………………………………..84

3-11-4-1. فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها ………………………………………………………………………………………..84

3-11-4-2. فرض عدم وجود هم‌خطی بین متغیرهای مستقل ……………………………………………………………..85

3-11-4-3. فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها ………………………………………………………………………………………86

3-11-4-4. فرض همسانی واریانس باقیمانده‌ها ……………………………………………………………………………….87

3-11-5. تحلیل همبستگی ……………………………………………………………………………………………………………..88

3-11-5-1. ضریب تعیین ……………………………………………………………………………………………………………..88

3-11-5-2. ضریب همبستگی ………………………………………………………………………………………………………..88

3-11-6. آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی ……………………………………………………………………………….89

3-11-7. تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه‌ها ………………………………………………………………………….90

3-12.خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………90

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1.مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..93

4-2. آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………94

4-3. بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………95

4-4. بررسی روایی و مانایی (ایستایی) متغیرها ………………………………………………………………………………….95

4-5. آزمون همبستگی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………..96

4-6. آزمون همسانی واریانس …………………………………………………………………………………………………………98

4-7. آزمون نرمال بودن خطاها ……………………………………………………………………………………………………….99

4-8.  آزمون فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 100

4-8-1. آزمون فرضیه اصلی اول ………………………………………………………………………………………………….100

4-8-1-1. آزمون فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………………………….102

4-8-1-2. آزمون فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………………………………………………103

4-8-1-3. آزمون فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………………..103

4-8-1-4. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول …………………………………………………………………………103

4-8-2. آزمون فرضیه ‌اصلی دوم …………………………………………………………………………………………………..104

4-9. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………106

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1.مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..108

5-2.خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….108

5-3.تحلیل فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….109

5-3-1. تحلیل فرضیه اصلی اول …………………………………………………………………………………………………..109

5-3-1-1. تحلیل فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………………………………110

5-3-1-2. تحلیل فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………………………………………………111

5-3-1-3. تحلیل فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………………..111

5-3-2. تحلیل فرضیه ‌اصلی دوم …………………………………………………………………………………………………..112

5-4. پیشنهادهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………114

5-4-1. پیشنهادهایی بر اساس نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………114

5-4-2. پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………..115

5-5. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………116

منابع ومآخذ:

الف. منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………..117

ب. منابع خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………..118

پیوست:

اسامی شرکت‌ها، نماد، تاریخ ورود و صنعت مربوطه ……………………………………………………………………….120

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………..124

مشخصات انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………..125

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                               صفحه

جدول2-1. کارکردهای آرمانی نظام راهبری شرکتی …………………………………………………………………………..26

جدول 2-2. خلاصه تحقیق‌های داخلی ……………………………………………………………………………………………63

جدول 2-3. خلاصه تحقیق‌های خارجی ………………………………………………………………………………………….65

جدول 3-1. تعداد شرکت‌های حاضر در تحقیق ………………………………………………………………………………..71

جدول 3-2. چگونگی توزیع شرکت‌های نمونه آماری بین صنایع مختلف ………………………………………….72

جدول 4-1. آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………94

جدول 4-2. نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف متغیرهای تحقیق ………………………………………………..95

جدول 4-3. خلاصه نتایج حاصل ازآزمون ریشه واحد متغیرهای تحقیق …………………………………………..96

جدول 4-4. آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………..97

جدول 4-5. نتایج آزمون بروش- پاگان همسانی واریانس ……………………………………………………………….98

جدول 4-6. نتایج آزمون جارکوا- برا نرمال بودن خطاها ……………………………………………………………….100

جدول 4-7. نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (1) تحقیق ………………………………………………………….101

جدول 4-8. نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق ازطریق برآورد مدل (1) تحقیق …………………………102

جدول 4-9. نتایج انتخاب الگو برای برآوردمدل (2) تحقیق ………………………………………………………….105

جدول 4-10. نتایج آزمون فرضیه ‌اصلی دوم تحقیق ازطریق برآورد مدل (2) تحقیق ……………………..105

جدول 5-1. خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول …………………………………………………………………….109

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                                       صفحه

شکل 2-1. روابط برقرارشده ازطریق مکانیزم‌های داخلی و خارجی…………………………………………. 31                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                   صفحه

نمودار 4-1. نرمال بودن خطاها در مدل (1) تحقیق ……………………………………………………………………………99

نمودار 4-2. نرمال بودن خطاها در مدل (2) تحقیق ……………………………………………………………………………99

 

 

 

 

چکیده

هدف اصلی و غایی این پژوهش بررسی اثرات متغیرهای ترکیبات متنوع حقوق مالکانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی می‌باشد، به عبارت دیگر دراین تحقیق، تاثیرساختارحقوق مالکانه بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، اثر متغیرهای نوع حقوق مالکانه (نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتی و مدیریتی) و با محوریت مولفه درجه اشباع یا تمرکز حقوق مالکانه بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی در چارچوب دو گزاره‌ی اصلی و سه گزاره‌ی فرعی تدوین شد. با به کارگیری روش ‌نمونه‌گیری حذف سیستماتیک یا روش نمونه‌گیری غربال‌گری، تعداد 90 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 5 ساله، مشتمل بر سال های 1388 الی 1392، انتخاب و داده‌های مربوط مورد تحلیل قرار گرفت. متدولوژی یا روش‌شناسی پژوهش حاضر از نظر نوع استدلال در زمره استدلال استقرایی از نوع پس‌رویداد و از منظر هدف در زمره‌ی مطالعات کاربردی شبه تجربی و ایضاً از منظر نوع ارتباط بین دو یا چند پدیده، در جرگه‌ی پژوهش های توصیفی – همبستگی دسته‌بندی می‌شود. برای آزمون گزاره‌های اصلی و تبعی از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره پیرسون با داده‌های پانل واثرات ثابت استفاده شد. نتایج مکتسبه مبین و موید این مهم است که در فاصله اعتماد 95 درصد، متغیر حقوق مالکانه نهادی با محوریت درجه تمرکز، بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی، تاثیر مستقیم و معنا‌داری دارد (پذیرش فرضیه‌های تبعی اول از فرضیه اصلی اول و هم‌چنین فرضیه اصلی دوم)؛ امّا، حقوق مالکانه شرکتی و مدیریتی با محوریت درجه تمرکز در بازه‌ اعتماد 95 درصد، تاثیر معکوس و معنا‌داری بر ضریب  حساسیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی دارد. بنابراین،پژوهش حاضربه شواهدی در زمینه تایید اثرات ساختار حقوق مالکانه (نوع و در جهت مرکزحقوق مالکانه) بر ضریب حساسیت مخارج سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران در سطح اعتماد 95 درصد دست یافت.

کلید واژه‌ها: اهرم مالی، اندازه شرکت، راهبری شرکتی، حق مالکانه نهادی، حق مالکانه شرکتی، حق مالکانه مدیریتی، درجه اشباح یا تمرکز حقوق مالکانه، ضریب مخارج سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی.

 

فصل اول

کلیات طرح

 

 

 

1-1. مقدمه

اولین مبدعان تئوری مباشرت یا نمایندگی (اسپنس و زکائوسر[1]، 1971)، تلاش های وافری در معرفی الگوی اساسی نظریه نمایندگی به عموم به ویژه محافل حرفه ای داشته‌اند. نظریه مباشرت یا نمایندگی با این فرض آغاز می‌شود که مردم در راستای منافع شخصی خود فعالیت می‌کنند و در برگیرنده این موضوع است که تحت شرایط عادی، اهداف، منافع وخطرات دو طرف (مالک و نماینده) یکسان نیست. این نظریه بیان می‌کندوقتی که مدیر،صددرصد سهام شرکت را درتملک ندارد، تضادی پنهان بین سهام داران و مدیر، اجتناب ناپذیر است. این امر موجب مشکلات نمایندگی متعددی می‌گرددهمانند: تضاد منافع بین سهامدار و مدیر، خطرات اخلاقی،عدم اطمینان وشراکت ریسک (نماز ی، 1384)، عدم تقارن اطلاعات یبین سهامدار و مدیر و اتخاذ تصمیمات نامطلوب (جنسن و مک‌لینگ[2]، 1976). لیکن در صورت وجود نقص‌های بازار سرمایه، جانشینی کاملی بین منابع وجوه داخلی و خارجی وجود ندارد. به طور دقیق‌تر اختلاف موجود را می‌توان ناشی از مشکلات قراردادی، هزینه‌های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین سرمایه‌گذاران درون سازمانی و بیرون سازمانی دانست. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد تغییرات میزان جریان‌های نقدی در دسترس باعث ایجاد تغییرات (حساسیت) میزان سرمایه‌گذاری می‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذاری جریان‌های نقدی به عنوان منبع ارزان قیمت تامین مالی بیش از سایر منابع مورد توجه مدیران قرار می‌گیرد. در واقع، به علت ارزان بودن تامین مالی از طریق منابع داخلی، حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به جریان‌های نقدی به وجود می‌آید که ممکن است منجر به بیش و کم سرمایه‌گذاری گردد (فازاری و همکاران[3]، 1988؛ چان و همکاران[4]، 2012).

یکی از راه حل‌های این مشکلات، استقرار شیوه‌های مناسب نظام راهبری شرکتی است. راهبری شرکتی مجموعه مکانیزم‌های کنترلی داخلی وخارجی شرکت است که تعیین نمی‌کند شرکت چگونه وتوسط چه کسانی اداره می‌شود. ازاین رو یكی ازمقولات مهم در راهبری شركتی، آگاهی از ساختارمالكیت می‌باشد. در این میان آنچه بیشتر جلب توجه می‌كند حضور روز افزون سرمایه‌گذاران مختلف (مالکان مختلف) و درصد سهام متعلق به آنان در شركت‌های سهامی عام و تاثیری است كه برچگونگی حكمرانی وتولیت بر سازمان‌ها و همچنین عملكردآن‌ ها می‌تواند داشته باشد (شلیفر و ویشنی[5]، 1997). سوالی که در این رابطه مطرح است این است که ساختار حقوق مالکانه چه تاثیری می‌تواند بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی داشته باشد؟ برخی از تحقیقات اخیر به بررسی این موضوع پرداخته‌اند (سیتهیپونپانچ[6]، 2013؛ فرانسیس و همکاران[7]، 2013). این تحقیق درصدد است به طور خاص تاثیر نوع و تمرکز حقوق مالکانه برحساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی، البته همراه با کنترل سایر متغیرهای شناخته شده مورد بررسی قرار دهد.

1-2. بیان مساله تحقیق

ساختار مالكیت یكی از مكانیسم‌های داخلی راهبری شركتی است. راهبری شركتی یكی از مولفه‌های اساسی و مهم رشد می‌باشد. موضوع اصلی در مباحث ساختار مالكیت، “مساله نمایندگی” می‌باشد چرا كه تضاد منافع بین مدیران و سهامداران منجر به ایجاد هزینه‌های نمایندگی می‌شود. مالكیت پراكنده (غیرمتمركز) به این خاطر موجب بروز مساله نمایندگی در شركت‌ها می‌شود كه توانایی و انگیزه‌های سهامداران برای كنترل كردن مدیریت ضعیف خواهد شد چرا كه سهم آن‌ ها اندك است. علاوه بر این، سهامداران معمولا در شركت‌های مختلفی سرمایه‌گذاری می‌كنند تا ریسك را از طریق تنوع بخشیدن كاهش دهند. آن‌ ها در واقع به امید سودهای آتی پرتفوی سهام‌شان سرمایه‌گذاری می‌كنند نه به امید آینده بهتر یک شركت خاص. بعلاوه سهامداران پراكنده توانایی اینكه مدیریت را به طور اثر بخش كنترل كنند، ندارند چرا كه اطلاعات كافی و تخصص لازم را به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح دارا نیستند. در مقابل، مالكیت متمركز به صورت قابل توجهی در سهامداران عمده ایجاد انگیزه می‌كند و به موازات افزایش سهم آن‌ ها در شركت، انگیزه‌های آن‌ ها نیز برای بهبود عملیات شركت و كنترل مدیریت، بیشتر می‌شود. منافع كاملا آشكاری از مالكیت متمركز وجود دارد ولی بحث‌هایی در جهت خلاف آن نیز صادق است. اول اینكه سهامداران عمده به طور معمول ریسك گریز هستند. مالكیت پراكنده، قابلیت نقد شوندگی بهتر سهام را موجب می‌شود و ایجاد تنوع به منظور ریسك پذیری كمتر را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌كند. دوم اینكه وقتی كنترل بیش از حد توسط مالكیت متمركز صورت می‌گیرد، ذینفعان داخلی (مدیران و كاركنان) را از سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه دلسرد می‌كند. سوم اینكه مالكیت متمركز ممكن است سبب بروز مشكل نمایندگی به نحوی دیگر شود و آن اینكه تعارض و اختلاف بین سهامداران عمده و سهامداران جزء پدید آید. سهامداران عمده انگیزه‌های لازم را به منظور استفاده از موقعیت كنترلی خود خواهند داشت تا منافع خاص خود را با هزینه سهامداران جزء به دست آورند. علاوه بر بحث تمركز مالكیت، ماهیت مالكان نیز در ارتباط با مساله نمایندگی می‌باشد. كنترل‌ها وقتی اثر بخشی بیشتری خواهد داشت كه سهامداران كنترل كننده شركت، دانش و تجربه كافی در زمینه‌های مالی و تخصصی مربوطه را داشته باشند كه عموما شركت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران نهادی، منابع و توانایی لازم را جهت كنترل مدیریت به طور صحیح دارا هستند (سیتهیپونپانچ، 2013).

تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، بخش عمده‌ای از نگرانی‌های مدیران شركت‌هارا تشكیل می‌دهد. طبق نظر مودیلیانی ومیلر[8] (1958) ساختار مالی شركت‌ها شامل منابع مختلف تامین مالی، هیچ اثری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شركت‌ها ندارد. این نظریه در شرایط وجود یک بازار سرمایه کارا که در آن منابع داخلی و خارجی از قابلیت جایگزینی مناسبی برخور دارند؛ مصداق دارد. اما بازار سرمایه در عمل، نمی‌تواند به طور كامل كارا باشد (فرانسیس و همکاران، 2013). ازطرفی،اداره شركت‌ها در اختیار مدیرانی قرار دارد كه مالك شركت نبوده، منافع متفاوتی با صاحبان اصلی شركت دارند (مساله نمایندگی).

بطور کلی درساختارهای مالكیت و مساله نمایندگی، سرمایه‌گذاران نسبت به مدیران شركت اعتماد لازم را نداشته و برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، نرخ بازده بیشتری را خواستار می‌شوند. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاراناطلاعات كمتری در مورد شرایط اقتصادی شركت‌ها دارند و در بسیاری از موارد، ریسك سرمایه‌گذاری در شركت‌ها را بیشتر از میزان واقعی ارزیابی می‌كنند. در نهایت، تامین مالی از منابع خارج از شركت(انتشار سهام، اوراق قرضه) دارای هزینه‌های زیادی است كه باعث می‌شود هزینه تامین مالی از نرخ بازده اسمی اعلام شده فراتر رود. این عوامل، شركت‌ها را به استفاده روز افزون از منابع داخلی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های خود، متمایل می کند. شركتی كه در دسترسی به منابع خارجی بازار سرمایه با مشكلات بیشتری مواجه باشد، بخش بیشتری از منابع مالی مورد نیاز خود را از منابع داخل شركت تامین می‌كند. چنین شركتی اصطلاحاً شركت دچار محدودیت مالی نامیده می‌شود. میزان اتكای یک شركت بر منابع داخلی نیز از طریق حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی آن شركت تعیین می‌شود. بر این اساس، هر چقدر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی شرکتی بالاتر باشد؛ میزان اتکا آن شرکت بر منابع داخلی خود بیشتر بوده و شرکت دارای محدودیت مالی بیشتری خواهد بود(سیت هیپونپانچ، 2013).

با توجه به این ملاحظات، مساله اساسی مطالعه حاضر این است که به کمک مستندات تاثیر ساختار حقوق مالکانه (شامل نوع و تمرکز) بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نشان دهد.

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه نقش سرمایه‌گذاران به عنوان واسطه انتقال وجوه و پس اندازها به بازار سرمایه و مدیریت منابع در بازارهای مالی سایر كشورها روز به روز اهمیت بیشتری پیدا كرده است، به طوری كه افزایش معاملات سرمایه‌گذاران و به خصوص سرمایه‌گذاران نهادی در بازارهای جهانی سهام از اواخر دهه 1980، منجر به افزایش توجه محققان مالی به بررسی تاثیر این نهادها شده است؛ به گونه‌ای كه سرمایه‌گذاران را می‌توان یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه تلقی تلقی كرد كه بر تغییرات شرکت‌ها نقش دارند.

تحقیقات قبلی نشان داده كه داشتن ساختار مالكیت مناسب با توجه به شرایط محیطی كشورهای مختلف فرق می‌كند و الگوی یكسانی در كلیه كشورها حاكم نیست. بررسی نتایج خصوصی سازی در كشورهای بلوك شرق نشان می‌دهد كه عدم تمركز مالكیت به كاهش قیمت سهام و افزایش نوسانات بازده و به تبع آن كارایی شركت‌های خصوصی سازی شده انجامیده است (کرسپی و اسکیلاتو[9]، 2007).

در ایران نیز همچون بسیاری از كشورها فعالیت‌های زیادی در راستای خصوصی سازی صورت گرفته است اما، تجربه خصوصیسازی نشان می‌دهد كه خصوصی سازی به خودی خود الزاما در همه موارد منجر به بهبود عملكرد نشده است. داشتن ساختار مالكیت مناسب لازمه خصوصی سازی موفق می‌باشد و می‌تواند شركت‌ها را در جهت تحقق اهداف خصوصی سازی‌شان یاری نماید. یكی از مسائل در ارتباط با بحث ساختار مالكیت، سهام عدالت است. از آنجا كه اجرای طرح سهام عدالت موجب پراكندگی مالكیت شركت‌ها می‌شود، انتقاداتی بر آن وارد شده است. نتایج این تحقیق می‌تواند نشان دهد كه آیا ترکیب حق مالکانه و پراكنده شدن مالكیت شركت‌ها (اجرای طرح سهام عدالت)، لزوما بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی نقش دارندیاخیر.بنابراین دانستن این موضوع که ساختارحقوق مالکانه (شامل نوع وتمرکز) بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی چه تاثیری دارد، از اهمیت خاصی برخورد دار می‌باشد.

شاید بتوان اهمیت موضوع را در نکات زیر خلاصه کرد:

  1. کمک به شرکت‌ها جهت انجام اقدامات اصلاحی و اتخاذ سیاست‌های مناسب؛
  2. کمک به سهامداران، سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان جهت شناخت بهتر شرکت‌ها، تخمین بهتر بازده مورد انتظار خود و خرید و فروش سهام؛
  3. کمک به بورس اوراق بهادار تهران جهت اطلاع رسانی بهتر و رتبه بندی شرکت‌ها؛
  4. کمک به شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهت اتخاذ تصمیم مناسب در مورد تشکیل و مدیریت پرتفوی و همچنین مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری.
  5. کمک به دولت جهت اطلاع از تاثیر خصوصی سازی و اتخاذ سیاست‌های مناسب.

1-4. اهداف تحقیق

1-4-1. هدف آرمانی

هدف آرمانی این تحقیق، گسترش بینش و درک سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان از ساختار حقوق مالکانه شرکت‌ها و تاثیر آن بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی می‌باشد.

 

 

 

1-4-2. هدف اصلی

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ساختارحقوق مالکانه برحساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می‌باشد.

1-4-3. اهداف ویژه

اهداف ویژه این تحقیق عبارتند از:

  1. توسعه مبانی نظری؛
  2. تعیین تاثیر نوع حقوق مالکانه (نهادی،شرکتی و مدیریتی) بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی؛
  3. تعیین تاثیر تمرکز حقوق مالکانه بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی؛
  4. ارائه پیشنهادات به مدیران، ذینفعان و سایر استفاده کنندگان؛
  5. ایجاد بستر مناسب به منظورانجام تحقیقات آتی.

[1]Spence and Zeckhauser

[2]Jensen and Meckling

[3]Fazzari et al

[4]Chan et al

[5]Shleifer and Vishny

[6]Sitthipongpanich

[7] Francis et al

[8]Modigliani and Miller

[9]Crespi and Scellato

تعداد صفحه :109

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.