مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه: بررسی برخی صفات پومولوژیکی و فیزیولوژیکی برخی ارقام زیتون در منطقه درام شهرستان طارم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: باغبانی- میوه کاری

عنوان : بررسی  برخی صفات پومولوژیکی و فیزیولوژیکی برخی ارقام زیتون در منطقه درام شهرستان طارم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

          پایان نامه کارشناسی ارشد رشته باغبانی- میوه کاری

موضوع:

بررسی  برخی صفات پومولوژیکی و فیزیولوژیکی برخی ارقام زیتون در منطقه درام شهرستان طارم

استاد راهنما:

دکتر مهدی طاهری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: كلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..2

  • بیان مسئله وضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………..
  • سؤالهای اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….
  • اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..

 

فصل دوم: مرور منابع……………………………………………………………………………………………………………………….

2-1        مبدا و تاریخچه زیتون……………………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-1    تاریخچه زیتون در جهان……………………………………………………………………………………………………………………………….

2-1-2    تاریخچه زیتون در ایران……………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-1   خصوصیات رقم کایلت……………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-2    رقم میشن………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-3    رقم مانزانیلا………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-2  رقم زرد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2- 3    سطح زیر کشت و تولید زیتون در ایران و دنیا……………………………………………………………………………………………………..

2-4     اهمیت غذایی و دارویی زیتون……………………………………………………………………………………………………………………………..

2-5     اکولوژی زیتون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-6     تغذیه زیتون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-7     گلدهی زیتون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-7 -1  گل انگیزی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-7-2  اثر دوره نوری و شدت نور…………………………………………………………………………………………………………………………..

2-7-3  اثر دما……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2- 7-4  نقش تنظیم کننده های رشد…………………………………………………………………………………………………………………………

2- 7-5  گل آغازی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-7-6  تمایز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-7-7  گرده افشانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-7-8  فنولوژی گل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-7-9  مرفولوژی گل……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-8     خصوصیات میوه زیتون……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-8.-1  مراحل رشد و نمو میوه…………………………………………………………………………………………………………………………………

2-8-2   تنظیم رقابت بین میوه ها……………………………………………………………………………………………………………………………….

2-8-3   تنفس میوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-8-4   فتوسنتز میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2- 8 – 5. مراحل رسیدن میوه و زمان برداشت……………………………………………………………………………………………………………..

2- 8 – 6. سال آوری در زیتون…………………………………………………………………………………………………………………………………

2- 8 –7. اهداف اصلاحی زیتون……………………………………………………………………………………………………………………………….

2- 9 . بیماریهای زیتون……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2- 9–1. مگس میوه زیتون………………………………………………………………………………………………………………………………………

2- 9–2. پسیل زیتون………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

فصل سوم: مواد و روشها………………………………………………………………………………………………………………..

3-1.محل انجام آزمایش………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-2.ارقام مورد استفاده در تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………

3- 2–1.رقم کایلت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3- 2–2.رقم میشن………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3- 2–3.رقم مانزانیلا………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3- 2–4.رقم کنسروالیا……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3- 2–5.رقم زرد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-3.طرح آماری مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-4.مراحل انجام آزمایش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-5.مواد مورد استفاده در تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………

3-6.اندازه‌گیری‌های مزرعه‌ای………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-7. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق……………………………………………………………………………

4-1- نتایج حاصل از اندازه گیری صفات رشدی…………………………………………………………………………………………………………….

4-2- نتایج حاصل از اندازه گیری صفات مورفولوژیکی……………………………………………………………………………………………………

4-3- نتایج حاصل از اندازه گیری صفات پومولوژیکی……………………………………………………………………………………………………

4-4- نتایج حاصل از اندازه گیری عناصر پر مصرف و کم مصرف برگ……………………………………………………………………………

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………

5-1. بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5-2. نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5-3. پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………


چکیده

به منظور بررسی فنولوژی گل و میوه در برخی ارقام زیتون آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 5  رقم و پنج تکرار و 5 درخت به ازای هر تکرار در منطقه درام شهرستان طارم به اجرا در آمد. ارقام زیتون شامل کایلت، میشن، مانزانیلا، کنسروالیا و زرد بود. در این تحقیق خصوصیات گلدهی و میوه درختان بر اساس دستورالعمل ارائه شده توسط شورای بین المللی زیتون (IOC) اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بین ارقام به لحاظ تعداد گل آذین،تعدادگل در گل آذین و درصد گلهای کامل اختلاف معنی داری وجود نداشت. رقم کایلت بیشترین تعداد گل آذین و کنسروالیا دارای کمترین مقدار بود. بیشترین و کمترین تعدادگل به ترتیب مربوط به ارقام کنسروالیا و مانزانیلا بود. رقم زرد دارای بیشترین درصد گل کامل و رقم میشن دارای کمترین مقدار این صفت بود. همچنین مقایسه میانگین  داده ها نشان داد که بین ارقام به لحاظ درصد گوشت، نسبت گوشت به هسته، درصد تشکیل میوه و وزن میوه، درصد روغن در ماده خشک تفاوت معنی داری وجود دارد. بیشترین و کمترین درصد گوشت و نسبت گوشت به هسته و درصد تشکیل میوه به ترتیب مربوط به ارقام کنسروالیا و کایلت می باشد. همچنین کنسروالیا دارای بیشترین وزن میوه و رقم زرد دارای کمترین مقدار این صفت در میان ارقام مورد مطالعه بود. مانزانیلا و زرد دارای بیشترین و کمترین درصد روغن در ماده خشک بودند.بعد از تجزیه برگی، بیشترین مقدار عناصر پر مصرف در رقم مانزانیلا مشاهده گردید.

  • مقدمه

گیاه زیتون از جنس Olea و خانواده Oleaceae با بیش از 40-30 گونه می باشد. معروفترین گونه آن Olea europaea است که در اقصی نقاط دنیا کاشته می شود. زیتون یکی از قدیمی­ترین درختان میوه و منبع اصلی روغن خوراکی در حوزه مدیترانه برای هزاران سال بوده است. امروزه با پیشرفت علم و مشخص شدن خواص غذایی و درمانی زیتون و روغن آن، گرایش به مصرف آن افزایش چشمگیری داشته است، چراکه روغن زیتون دارای سطح بالایی از اولئیک اسید (یکی از سالم­ترین اسید­های چرب) است (سیفی، 2008).

کشور ما با وجود نیاز مبرم به این ماده غذایی نقش چندانی در این توسعه نداشته است و سالیانه مقادیر زیادی از روغن مورد نیاز خود را (حدود 90 درصد) وارد می نماید که برای جلوگیری از واردات باید به توسعه کشت این محصول پرداخت اما متاسفانه بدلیل وجود برخی کاستی ها و ضعف های مشهود از جمله : تعیین بهترین رقم از لحاظ عملکرد، عدم سرمایه‌گذاری مناسب در صنایع تبدیلی، كمبود نیروی متخصص، ضعف آموزش‌ باغداران، ضعف بنیه مالی اغلب پیمانكاران طرح در مبارزه با اشاعه آفات و بیماری‌ها،. عدم مقابله جدی با «ورود روغن زیتون تقلبی و دانه‌های زیتون قاچاق و بدون قرنطینه» در بازار ، ضمن ایجاد رقابت ناسالم با تولیدكنندگان داخلی منجر به ورود آفات خطرناك به باغ‌های زیتون می‌شود. دلایل فوق از عواملی است كه می‌تواند بر روند مطلوب اجرای توسعه باغ های زیتون تأثیر منفی بگذارد.

زیتون یکی از مهمترین محصولات باغی شهرستان طارم در استان زنجان است و سطح زیر کشت آن به ویژه در منطقه درام این شهرستان روبه افزایش است. و برنامه های متعددی جهت احداث باغ های زیتون و نیز اصلاح ارقام نا سازگار با روش پیوند در منطقه در حال اجرا است. لذا معرفی ارقام تجاری سازگار با شرایط این منطقه ضروری است. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی خصوصیات کمی مهم گل و میوه برخی از ارقام مهم زیتون موجود در منطقه درام است. از این طریق ضمن مقایسه ارقام با همدیگر می توان ارقام مناسب منطقه را معرفی و نیز با گروه­بندی ارقام از نظر صفات کمی گل و میوه امکان گزینش والدین مناسب برای پیشبرد برنامه­ های اصلاحی از طریق اجرای تلاقی­های هدفمند فراهم می­گردد.

                                

  • بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق

کاشت زیتون در هر منطقه مستلزم کشت­های آزمایشی و اثبات عملکرد آنها است. به عبارت دیگر تنها زمانی می­توان به کشت یک رقم در منطقه مورد نظر اقدام کرد که قبلاً در کشت­های آزمایشی به ثمر رسیده باشد. خوشبختانه هم­اکنون در بسیاری از مناطق زیتون­خیز کشور ارقام مختلف مطرح خارجی و داخلی زیتون در بلوک­های آزمایشی کاشته و مورد ارزیابی قرار گرفته ­اند. اما در سوی دیگر در باغ­های کاشته­شده­ای که بدون توجه به ارقام مناسب اقدام به کاشت شده است پس از گذشت چندین سال باغداران با مشکلات عدیده­ای روبه رو شده­ اند. زیتون یکی از قدیمی­ترین درختان میوه و منبع اصلی روغن خوراکی در حوزه مدیترانه برای هزاران سال بوده است. امروزه با پیشرفت علم و مشخص شدن خواص غذایی و درمانی زیتون و روغن آن، گرایش به مصرف آن افزایش چشمگیری داشته است، چراکه روغن زیتون دارای سطح بالایی از اولئیک اسید (یکی از سالم­ترین اسید­های چرب) است (سیفی،2008).

بر اساس آمار شورای بین‌المللی زیتون (2011) میزان تولید روغن زیتون ایران 6 هزار تن برآورد شده كه تقریباً 1/0 درصد تولید روغن زیتون دنیا است. همچنین در همین سال ایران با تولید 45 هزار تن كنسرو زیتون تنها 8/1 درصد از تولید دنیا را در اختیار داشته است. با توجه به وابستگی کشور به واردات دانه­ های روغنی، توسعه باغ­های زیتون در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. سطح باغ­های بارور زیتون در کشور 35 هزار هکتار است اما بر اساس مطالعات انجام شده و با توجه به شرایط اقلیمی، انتظار می­رود در پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه، 78 هزار هکتار باغ بارور جدید به سطح باغ­های کنونی افزوده شود(بی نام، 1392). بی­‌شك توسعه باغ­های جدید نیازمند ارقام سازگار و پر­محصول زیتون اعم از روغنی، كنسروی و دو منظوره (روغنی و كنسروی) است. جهت اجرای برنامه­ های اصلاحی و دستیابی به ارقام جدید و متناسب با برنامه­ های توسعه­ای در صنعت زیتون، اساسی­ترین روش، تلاقی بین ژنوتیپ­ها است و در این راستا انتخاب والدین مناسب بسیار مهم می­باشد. گلدهی و تنظیم باردهی، عملکرد میوه و روغن بالا، تولید میوه­ های درشت تر در ارقام کنسروی و نسبت بالای گوشت به هسته میوه بویژه در ارقام روغنی از اهداف اصلاحی مهم در برنامه اصلاحی درخت زیتون می­باشد (داووری و بالدونی،2007). تظاهر تفاوت­های ژنتیکی ارقام در قالب بروز تنوع وسیع از نظر صفات کمی گل و میوه باعث می­گردد که این صفات به عنوان یکی از نشانگر­های عمومی، کاربردی و گزینشی برای مطالعه تنوع ژنتیکی، گروه­بندی ارقام و انتخاب والدین مناسب برای اجرای برنامه­ های تلاقی­های هدفمند مورد استفاده قرار گیرند (جلیلی و همکاران، 1390). گروه­بندی ارقام بر اساس تعداد زیادی صفات کمی و کیفی می ­تواند روشی مطمئن در تعیین شباهت­ها و فواصل خویشاوندی یا دوری ژنوتیپ­ها باشد تا از این طریق ارقامی با بیشترین فاصله و تمایز ژنتیکی از نظر صفات مهم باغی انتخاب و در برنامه­ های اصلاحی برای ایجاد حداکثر تنوع ژنتیکی و دو­رگه ­های با ارزش مورد استفاده قرار گیرند. از لحاظ کمی هرچه والدین از یکدیگر دورتر باشند، تنوع بیشتری در نتاج حاصل از آن­ها ایجاد خواهد شد (دانایی و همکاران، 1380).

با توجه به این واقعیت که تنوع مورفولوژیکی و پومولوژیکی موجود در بین ارقام زیتون ریشه در تنوع ژنتیکی آن­ها دارد، ارزیابی چنین تنوعی منجر به شناسایی کلون­های با­ارزش در بین ارقام متعدد زیتون می­ شود. برای این­منظور مجموعه ­ای از معیار­ها از قبیل مشخصات درخت (شکل و ابعاد)، ساختار و اندازه میوه، شکل و اندازه برگ و هسته و غیره مورد استفاده قرار می­گیرد (هاناچی و همکاران،2008). فهرستی از این مشخصات توسط انجمن بین ­المللی روغن زیتون (IOC[1], 2000)، تهیه و اعلام شده است

 

تعداد صفحه : 111

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.