حقوق

پایان نامه بررسی استناد پذیری ادله الکترونیکی در حقوق کیفری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد  کرمانشاه

دانشکده علوم سیاسی و حقوق، گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)

گرایش: جزا و جرم شناسی

عنوان

بررسی استناد پذیری ادله الکترونیکی در حقوق کیفری

 

بهمن ماه 1393

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                            صفحه
چکیده
فصل یکم:  کلیات تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
جامعه اماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
نمونه اماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
فصل دوم: ادله الکترونیکی  
مبحث اول: ادله و اسناد ……………………………………………………………………………………………………………………………. 8
گفتار اول: ادله قانونی………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
گفتار دوم: وزن ادله…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
گفتار سوم: سلسله مراتب ادله …………………………………………………………………………………………………………………… 9

1‌.1‌          گفتار چهارم: اصالت اسناد…………………………………………………………………………………………………………………………..

9

1‌.2‌          مبحث دوم: ادله و اسناد الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………..

10

1‌.3‌          گفتار اول: تعریف و اهمیت اسناد الکترونیک…………………………………………………………………………………………………

10

1‌.4‌          بند اول: تعریف ادله الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………………………

10

1‌.5‌          بند دوم: اهمیت و ضرورت ادله الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………..

11

1‌.6‌          بند سوم: نقاط قوت و ضعف ادله الکترونیکی……………………………………………………………………………………………….

13

1‌.7‌          گفتار دوم: استناد پذیری  ادله الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………….

14

1‌.8‌          گفتار سوم: اصالت ادله الکترونیکی و عوامل سقوط آن…………………………………………………………………………………..

17

1‌.9‌      بند اول: اصالت ادله الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………….

17

1‌.10‌  بند دوم: عوامل سقوط ادله الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………

18

1‌.11‌  گفتار چهارم: قواعد ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی………………………………………………………………………………….

20

1‌.12‌  بند اول: قواعد عمومی ناظر بر استناد پذیری ادله الکترونیکی ……………………………………………………………………………

21

1‌.13‌  بند دوم: قواعد خاص ناطر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی ………………………………………………………………………………

24
 

فصل سوم:  ارزش اثباتی ادله الکترونیکی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
گفتار اول: بررسی استنادپذیری ادله الکترونیکی در جرایم حدی ……………………………………………………………………. 33
بند اول: جرایم حدی و طرق اثبات قانونی آن …………………………………………………………………………………………….. 35
بند دوم: بررسی استنادپذیری ادله الکترونیکی در مراجع قضایی …………………………………………………………………….. 44
گفتار دوم: استنادپذیری  ادله الکترونیکی در جرایم مستوجب قصاص و دیات………………………………………………… 54
بند اول: شرایط قانونی اثبات جرم قصاص و دیات ……………………………………………………………………………………… 58
بند دوم: بررسی  استنادپذیری  ادله الکترونیکی در جرایم مستوجب قصاص و دیات………………………………………… 66
گفتار سوم: استناد پذیری ادله الکترونیکی در جرایم تعزیری …………………………………………………………………………. 68
بند اول: مجازاتهای تعزیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 69
بند اول: استناد به ادله الکترونیکی در جرایم تعزیری ……………………………………………………………………………………. 71
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

 

 

 

چکیده

استناد پذیری ادله الکترونیکی در حقوق کیفری

به وسیله ی:

محمد ناطق رشیدی

  • طرح تحقیق: این پژوهش به بررسی استناد پذیری ادله الکترونیکی در حقوق کیفری پرداخته است.
  • روش تحقیق:این پژوهش از نوع اسنادی و کتابخانه ای می باشد.

نتیجه‌گیری: در رابطه با استناد پذیری ادله الکترونیکی در اثبات جرایم کیفری اعم از حدود، قصاص ،دیات و تعزیرات، با تکیه بر آرا قضایی و رویه معمول در دادگاه ها در نظام حقوقی کیفری ایران جرایم حدی به ویژه جرایم منافی عفت، در سیستم قضائی ایران به وسیله ادله الکترونیکی از جمله فیلم و عکس و…. قابل اثبات نیست. از سوی دیگر در جرایم مستوجب قصاص تصاویر و فیلم و صدای ضبط شده جز امارات قضایی است یعنی قرائن بر وقوع فعل واین امارات میتواند مستند علم قاضی قرارگیرد مشروط به اینکه اصالت آنها و عدم مونتاژ و تحریف از طریق کارشناسی اثبات شود. در اثبات جرایم تعزیری نیز به صرف وجود ادله الکترونیکی نمی توان رای بر محکومیت متهم صادر کرد و باید آن ادله آنقدر قوی باد که باعث اقناع وجدان قاضی شود والا تنها به عنوان اماره می توان از آنها بهره جٌست .

واژگان کلیدی: استناد پذیری، ادله الکترونیکی، حقوق کیفری، دیات، قصاص، حد، تعزیرات

 

 

مقدمه:

با گسترش حوزه فناوری اطلاعات در تمامی ابعاد زندگی بشر و همچنین تاثیر آن بر حوزه حقوق، بحث اسناد و مدارک ناشی از کارکدهای این فناوری مطرح می گردد. مهمترین بخش از دادرسی مربوط به تکنولوژی الکترونیکی ناظر بر ادله اثبات دعوا است. حقوق سنتی به دلیل گسترش فناوری های نوین با چالشهای جدیدی روبرو شده است به طوری که جایگزینی ادله غیر قابل رویت و غیرملموس در عرصه تکنولوژی الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات با ادله ملموس و قابل رویت، مقامات قضایی با مشکلات عدیده ای در زمینه تحقیق، تفتیش و جمع آوری ادله مواجه شده اند. دلایل الکترونیکی انعکاس متفاوتی از سایر ادله مطروحه در دنیای فیزیکی دارند و به علت دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد خود مستلزم قواعد و تدابیر جدیدی می باشند. به همین خاطر بحث ارزش اثباتی و همچنین جمع آوری و حفظ تمامیت و اعتبار آنها برای ارائه در رسیدگی های قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است(موذن زادگان و شایگان؛ 1388، 77). از سوی دیگر در نظام ادله اثبات دعوا، اصالت سند نقش مهمی در اعتبار دلیل دارد و سند اصل معیار مطمئنی برای تشخیص صحت سند و تمامیت آن است. از طرفی ادله الکترونیکی ماهیت مادی و ملموس ندارند و همین دلیل تحقیق مفهوم اصل به معنای سنتی آن در این ادله را امکان پذیر نمی سازد و بر همین اساس استناد پذیری این ادله در حقوق کیفری همواره مورد بحث بوده است(شهبازی نیا و عبدالهی؛ 1388، 124).

 

بیان مسأله:

پس از احراز صلاحیت کیفری، مرجع قضایی موظف است دلایل و مدارک ارائه شده از سوی طرفین دعوا را بررسی و نسبت به آنها تعیین تکلیف کند. «دلیل» که در  اصطلاح حقوق جزا به هر چیزی گفته می شود که وجود یا عدم وجود چیزی یا صحت سقم ادعایی را ثابت می کند از چنان جایگاهی برخوردار است که عده ای از صاحب نظران معتقدند تاریخ آئین دادرسی کیفری، در حقیقت تاریخ تحول ادله اثبات است و سیر تحول این حوزه را بر پایه نگرش سیاست گذاران هردوره، نسبت به ادله قابل استناد در محاکم طبقه بندی کرده اند(آشوری؛1380، 73).  از سوی دیگر در هزاره نوین تقریبا هیچ امری باقینمانده است که به طور مستقیم یا با واسطه به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه های گوناگون از جمله نظام حقوقی را تحت تاثیر خود قرار داده است. در این میان شاید هیچ شاخه ای به اندازه نظام ادله اثبات دعاوی تاثیر نپذیرفته باشد زیرا داده های رایانه ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارند. این دغدغه در نظام ادله اثبات کیفری جدی تر است، بویژه آنکه ضابطه مند شدن عملکرد مجریان قانون در مواجهه با پرونده های کیفری و سایبری یا مرتبط با فضای سایبری ضروری است(جلالی فراهانی؛1386، 83). از سوی دیگر با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه در زمینه های مختلف و افزایش بهره گیری از سیستمهای رایانه ای به جای پرونده های کاغذی، ذخایر ارزشمندی از اطلاعات در سیستمهای رایانه ای ایجاد می شود و کشف آن و استناد به انها حایز اهمیت است با این وجود استناد پذیری این ادله باید در سیطره حقوق کیفری قرار گیرد.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق:

حاکمیت علوم تجربی در دوران معاصر، نظام عدالت کیفری را هم تحت تأثیر خود قرار داده است. مهم ترین ویژگی دوره تجربی یا علمی، کم رنگ شدن مستندات غیرتجربی یا به عبارتی معنوی، در نظام عدالت کیفری است. در دوره های گذشته، از یک سو به دلیل عدم توسعه علوم و از سوی دیگر اعتقاد همگان به جایگاه راسخ مهم معنویات و امور باطنی، عمده دلایل ابرازی جهت اثبات جرایم، در اقرار، شهادت و نهایتاً علم قاضی خلاصه می شد که به دلیل نبود ابزارها و امکانات لازم، حت ی گزینه آخر نیز معمولاًً به دریافتهای باطنی قاضی محدود می شد؛ اما با گذشت زمان، با تأکید بر اثبات پذیری همه وقایع از راه های تجربی، اهمیت این نوع ادله به نحو قابل توجهی کاهش یافت.

پیدایش و پیشرفت حیرت انگیز فناوری های نو، سبب برگشت ناپذیری این رویکرد شده ا ست و صاحب نظران نظام عدالت کیفری کوشیده اند با نهادینه سازی شاخه های پژوهشی  کاربردی جدید، مانند کشف علمی جرایم، در عین حال که بر غنای آنمی افزایند، نواقص و نارسایی های حقوقی  علمی آن را هم رفع کنند. در پرتو نظام ادله اثبات در امور کیفری، از آنجا که داده ها، حقایق مربوط به امور خود را دربردارند، باید بتوانند به کشف جرایم کمک کنند. در واقع فناوری اطلاعات و ارتباطات، نسبت به حقوق جزای ماهوی، حقوق جزای شکلی را با تحولات بسیار عمیق تری مواجه کرده است. به عنوان مثال اگر با برداشتن مرزهای فیزیکی، صلاحیت کیفری را به چالش کشیده است، در اینجا ماهیتی به نام داده الکترونیکی، برگ جدیدی را در نظام ادله اثبات رقم زده است. با اینکه این داده ها تنها انعکاس متفاوتی از نظایر خود در دنیای فیزیکی به شمار می آیند، ولی ویژگی های منحصر به فردی دارند که مستلزم قواعد و تدابیر جدیدی هستند(جلالی فراهانی؛1386، 88).

با توجه به این مسائل، لازم است برای به کارگیری داده های الکترونیکی در فرایند دادرسی کیفری، چاره جویی اساسی شود زیرا از یک سو نمی تو ان آنها را نادیده انگاشت، زیرا تعیین تکلیف راجع به طیف گسترده جرایم مرتبط با این فناوری به آنها وابسته است و از سوی دیگر می توان با اتکای به قواعد موجود، آنها را وارد این فرایند کرد، زیرا ماهیت و ویژگی های یکسانی ندارند(اون؛1386، ترجمه فراهانی). بر همین اساس بررسی جایگاه ادله الکترونیکی در حقوق کیفری کشورمان بر اساس استناد پذیری آنان در حقوق کیفری حایز اهمیت است.

 

سئوال تحقیق

آیا ادله الکترونیکی در حقوق کیفری نوین قابلیت استناد پذیری بیشتری نسبت به قانون پیشین دارد؟

 

فرضیه های تحقیق

در نظام حقوقی کیفری ایران ادله الکترونیکی می تواند بعنوان دلیل در دعاوی کیفری در جرایم مستوجب حد ارزش اثباتی داشته باشد؟

در نظام حقوقی کیفری ایران ادله الکترونیکی می تواند بعنوان دلیل در دعاوی کیفری در جرایم مستوجب قصاص ارزش اثباتی داشته باشد؟

در نظام حقوقی کیفری ایران ادله الکترونیکی می تواند بعنوان دلیل در دعاوی کیفری در جرایم مستوجب دیات ارزش اثباتی داشته باشد؟

در نظام حقوقی کیفری ایران ادله الکترونیکی می تواند بعنوان دلیل در دعاوی کیفری در جرایم مستوجب تعزیرات ارزش اثباتی داشته باشد؟

تعداد صفحه:108

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.