رشته حسابداری

پایان نامه بررسی ارتباط تخصص حسابرس در صنعت خاص و کارایی سرمایه گذاری

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجانشرقی

بررسی ارتباط تخصص حسابرس در صنعت خاص و کارایی سرمایه گذاری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

زمستان 1392

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین تخصص حسابرس در صنعت خاص و کارایی سرمایه گذاری، جهت آگاه ساختن مدیران، سرمایه گذاران و نهادهای حرفه ای حسابرسی، نسبت به مطلوبیت تخصص حسابرس به عنوان یک ویژگی کیفی گزارشگری مالی است. تحقیقات گذشته بیان می کنند که تخصص صنعت حسابرس می تواند باعث بهبود کیفیت حسابرسی گردد از این رو، تعداد 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1385 تا 1390، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفته اند. به دلیل اینکه این پژوهش در 105 شرکت و در 6 سال انجام شده است، لذا ماهیت پانلی را داده می شود و از داده های پانلی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از آزمون هاسمن و آزمونهای پس از تخمین صورت گرفته است. این پژوهش محدود به حسابرسانی است که معتمد بورس اوراق بهادار تهران هستند . همچنین، از رویکرد سهم بازار به منظور تعیین حسابرس متخصص صنعت بهره گرفته شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد چنانچه شرکت ها از حسابرسان متخصص صنعت استفاده کنند،  سطح بالاتری از  کارایی سرمایه گذاری را تجربه خواهند کرد. به عبارت دیگر، حسابرسان متخصص صنعت، حسابرسی با کیفیت تری به صاحبکاران خود ارائه می کنند.

 

واژه های کلیدی: تخصص صنعت، کارایی سرمایه گذاری،کیفیت حسابرسی

 

 

 

 فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                                                       صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..1

1-1- مقدمه. 2

1-2- تشریح و بیان مسئله پژوهش…. 4

1-3- ضرورت انجام پژوهش…. 6

1-4- پرسش های پژوهش…. 7

1-5- اهداف پژوهش…. 8

1-5-1- اهداف علمی پژوهش…. 8

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش…. 8

1-6- تبیین فرضیه های پژوهش…. 10

1-7- نوآوری پژوهش…. 10

1-8- روش پژوهش…. 11

1-9- قلمرو زمانی و مکانی پژوهش…. 11

1-9-1- نمونه گیری و حجم نمونه. 12

1-10- روش و ابزار گردآوری داده ها 12

1-11- روش تجزیه و تحلیل داده ها 13

1-12- تعریف مفاهیم و متغیر های پژوهش…. 14

1-13- ساختار کلی پژوهش…. 15

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………16

2-1- مقدمه. 17

2-2- تاریخچه حسابرسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-3-تعاریف و مفهوم حسابرسی.. 18

2-3-1-حسابرسی.. 18

2-3-2- تعریف حسابرسی.. 19

2-3-3- مفهوم حسابرسی.. 20

2-3-4- اهمیت حسابرسی.. 20

2-4- سابقه حسابرسی در ایران.. 22

2-5- مبانی نظری حسابرسی.. 24

2-5-1-نظریه قضائی.. 24

2-5-2- نظریه مسئولیت اجتماعی.. 25

2-5-3 نظریه مباشرت و نظارت… 25

2-5-4-تئوری نمایندگی.. 27

2-6-  مبانی نظری کیفیت حسابرسی.. 28

2-6-1- تخصص حسابرس در یک صنعت… 31

2-7- مبانی نظری کارایی سرمایه گذاری.. 32

2-8- متغیرهای پژوهش…. 33

2-8-1- تخصص حسابرس در یک  صنعت… 33

2-8-1-1- رویکرد سهم بازار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..34

2-8-1-2- رویکرد سهم پرتفوی.. 35

2-8-2- کارایی سرمایه گذاری.. 38

2-9- مبانی نظری تخصص صنعت حسابرس و کارایی سرمایه گذاری.. 40

2-10-پیشینه پژوهش…. 43

2-10-1- تحقیقات خارجی.. 43

2-10-2-پژوهش های داخلی.. 47

فصل سوم : روش شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….50

3-1- مقدمه. 51

3-2- روش پژوهش…. 52

3-3- روش شناسی پژوهش…. 53

3-4- فرضیه های پژوهش…. 53

3-5- قلمرو زمانی و مکانی پژوهش…. 54

3-6-  جامعه و نمونه آماری.. 54

3-7- روش گردآوری داده ها 57

3-8- متغیر های پژوهش و نحوه سنجش آنها 57

3-8-1- تخصص صنعت و نحوه سنجش آن.. 60

3-8-2- کارایی سرمایه گذاری و نحوه سنجش آن.. 61

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 65

3-9-1 -روش داده های پانل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

3-9-1-1- روش اثرات ثابت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

3-9-1-2-  روش اثرات تصادفی.. 68

3-9-1-3 – آزمون چاو یا F مقید. 69

3-9-1-4-  آزمون هاسمن.. 70

3-9-2-  آزمون معنی دار بودن مدل.. 71

3-9-3- آزمون معنی دار بودن متغیرهای پژوهش…. 72

3-9-4-  آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی.. 73

3-9-4-1 – فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها 73

3-9-4-2-  فرض عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل.. 74

3-9-4-3 – فرض مستقل بودن باقیمانده ها 75

3-9-4-4- فرض همسانی واریانس باقیمانده ها 76

39-5-  تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها 77

3-10- خلاصه فصل.. 78

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش…………………………………………………………………………………………..79

4-1- مقدمه. 80

4-2-جدول توزیع فراوانی.. 81

4-2-1- توزیع فراوانی اعمال تخصص حسابرس…. 82

4-3- یافته های آمار توصیفی.. 82

4-3-1-توصیف متغیرها 84

4-4- آزمون نرمال بودن داده ها 85

4-5-همبستگی بین متغیرهای.. 89

4-6-آزمون معنی دار بودن مدل.. 90

4-7-نتایج تخمین فرضیه ها 91

4-7-1- تخمین ارتباط بین تخصص حسابرس در صنعت خاص و کارایی سرمایه  گذاری برمبنای دارایی غیر جاری برای آزمون فرضیه اول.. 91

4-7-2- آزمون چاو یا F مقید. 93

4-7-3-آزمون هاسمن.. 94

4-7-4- تخمین ارتباط بین تخصص حسابرس در صنعت خاص و کارایی سرمایه گذاری برمبنای سرمایه گذاری بلند مدت برای آزمون فرضیه دوم. 97

 

4-8- خلاصه آزمون فرضیه ها …98                          

4-9- خلاصه فصل.. 99

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………………………..100

5-1- مقدمه. 101

5-2-جمع بندی.. 102

5-3- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه. 103

5-4-پیشنهادات حاصل از پژوهش…. 106

5-5- پیشنهاد برای پژوهش های آتی.. 107

5-6- محدودیتهای انجام پژوهش…. 108

5-7- خلاصه فصل.. 109

 منابع و ماخذ. 110

 ضمائم.. 116

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                           صفحه                   

جدول (3-1) : تعداد شرکت های استفاده شده در این پژوهش…. 55

جدول (3-2) : متغیر ها و مدل های استفاده شده در این پژوهش…………………………………………………………………………………………..58

جدول (4-1) : توزیع فراوانی تخصص حسابرس…. 82

جدول (4-2) : نتایج تجزیه و تحلیل توصیفی داد های پژوهش…. 83

جدول (4-3) : نتایج آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف… 86

جدول (4-4) : همبستگی متغیر های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..89

جدول (4-5) : نتایج آزمون معنی دار بودن فرضیه اول  و دوم پژوهش…. 91

جدول (4-6) : جدول همبستگی و دوربین-واتسن.. 92

جدول( 4-7) : نتایج آزمون هاسمن و آزمون چاو 94

جدول (4-8) : جدول نتایج آزمون LR جهت شناسایی وجود ناهمسانی در مدل.. 95

جدول (4-9) : جدول نتایج  رگرسیون فرضیه اول.. 96

جدول (4-01) : جدول نتایج  رگرسیون فرضه دوم. 97

جدول (4-11) : جدول خلاصه نتایج آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………………………….98

 

فهرست نمودارها و شکل ها

عنوان                                                                                                                                                           صفحه

نمودار (2-1) : ارتباط بین تخصص حسابرس و کارایی سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………….42

نمودار (4-1) : نمودار هیستوگرام کارایی سرمایه گذاری بر مبنای دارایی غیر جاری………………………………………………………………87

نمودار (4-2) : نمودار هیستوگرام کارایی سرمایه گذاری بر مبنای سرمایه گذاری بلند مدت…………………………………………………88

 

 

1-1- مقدمه

سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه برای اتخاذ تصمیمات مرتبط با سرمایه گذاری توازن بین ریسک و بازده را مبنای تصمیم گیری خود قرار می دهند. آنها علاقمند به برآورد بازده مورد انتظار آتی سرمایه گذاری خود به کمک اطلاعات گزارش شده توسط شرکتها و سایر شواهد می باشند. هر میزان که کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکتها بالاتر باشد، از میزان ابهام در برآورد بازده مورد انتظار آنها کاسته شده و ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر ارائه اطلاعات با ریسک اطلاعاتی پایین موجب کاهش بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و یا همان هزینه حقوق صاحبان سهام خواهد شد. یکی از عوامل اصلی که موجب ارتقای کیفیت اطلاعات و کاهش ریسک اطلاعاتی گزارش های منتشره از سوی شرکتها می شود، ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت بالاتر می باشد. تحقیقات انجام شده چنین مطرح می کنند که “حسابرسی با کیفیت بالاتر” اعتبار اطلاعات تهیه شده را بهبود می بخشد و به استفاده کنندگان به خصوص سرمایه گذاران فرصت می دهد با اعتماد بیشتری وضعیت مالی و نتایج عملکرد شرکت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. در حقیقت جامعه در معنای عام آن همواره خواستار دریافت خدمات با کیفیت حسابرسی بوده است. سهل انگاری و قصور حسابرسان در ارائه خدمات حسابرسی با کیفیتی که از آنان به عنوان افراد حرفه ای انتظار میرود، همواره با واکنش تنبیهی از سوی جامعه همراه بوده است. حسابرسان به دادگاه فراخوانده می شوند، به پرداخت خسارتهای سنگین محکوم شده و شأن و جایگاه اجتماعی خود را از دست می دهند و حتی اگر به دادگاه هم فراخوانده نشوند جامعه نوعی مجازات اجتماعی را برای آنان در نظر می گیرد و برای مثال آنان را به داشتن جیبهای بسیار بزرگ ملقب (متهم) می سازد (ولک[1]، 2006 ).            اینگونه است که مسئولیت حسابرسان در برابر کیفیت حسابرسی در هر مقطعی از زمان در چارچوبی از انتظارات عمومی قابل تفسیر است. حسابرسان به صورت کلی و به عنوان یکی از فرضیات رفتاری حسابرسی، پذیرفته اند که باید در برابر کیفیت کار خویش به عنوان یک کارشناس حرفه ای به کسانی که بر کار ایشان اتکا می کنند، پاسخگو باشند (حساس یگانه، 1384 ). صاحبنظران، پژوهشگران حسابرسی و نهادهای رسمی تدوین کننده استانداردهای حسابرسی و آیین های رفتار حرفه ای نیز تلاش زیادی برای تبیین و دسته بندی عواملی که می تواند بر کیفیت حسابرسی اثرگذار باشد، به عمل آورده اند. بسیاری از ایشان دیدگاهی هنجاری را در پیش گرفته و برای توجیه پذیر ساختن حسابرسی و افزایش کیفیت آن بر عواملی چون استقلال، صلاحیت حرفه ای، تردید حرفه ای،برنامه ریزی و سرپرستی مناسب کار حسابرسی و مواردی از این دست تأکید کرده اند. برخی دیگراز صاحب نظران دیدگاهی توصیفی را در پیش گرفته و شهرت حسابرس، عضویت وی در مجامع وتشکل های حرفه ای، اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در یک صنعت خاص (واتز و زیمرمن[2]، 1985 )، حق الزحمه حسابرسی (کاپ لی[3]،1996) و (پالم رز[4]،1986)، نتایج بررسی هم پیشگان (کالبرت[5] ،1998)را به عنوان عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی مورد تأکید قرار داده اند.                                                                                                                 

 

در این بین، یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائۀ اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم ها، سودمند باشد. سرمایه گذاری در امور مختلف توسط شرکت ها، همواره به عنوان یکی از راه های مهم توسعه شرکت ها و جلوگیری از رکود و عقب ماندگی، مورد توجه بوده است. در این میان، محدودیت در منابع موجب شده است که علاوه بر توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری، از اهمیت فراوانی برخوردار گردد. به طور کلی، کارایی سرمایه گذاری، به معنای پذیرش پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت، و منظور از ناکارایی سرمایه گذاری، انتخاب پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی (سرمایه گذاری بیش از حد) و یا عدم انتخاب فرصت های سرمایه گذاری (سرمایه گذاری کمتر از حد) است.

 

1-2- تشریح و بیان مسئله پژوهش

نقش حسابرسی در اعتبار‌بخشی به سود شرکتها در پی سقوط انرون[6] از اهمیت درخور توجهی برخوردار شده است. تفاوتهای ناشی از کیفیت حسابرسی به صورت تفاوت در اعتبار ارائه شده به‌وسیله حسابرسان و کیفیت سود صاحبکاران، خود را نشان می‌دهد. از آنجا که کیفیت حسابرسی دارای ابعاد متفاوتی است و  به‌طور ذاتی مشاهده‌ناپذیر است، مشخصه حسابرسی خاصی وجود ندارد که به‌عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری آن در نظر گرفته شود. اغلب مطالعات گذشته از حسن شهرت حسابرس به‌عنوان شاخصی برای

اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی استفاده و رابطه بین حسن شهرت و کیفیت سود را بررسی کرده‌اند(بکر[7] 1998 ٬ ری نولد و فرانسیس[8]،2000 ).

      ارزش نهائی فعالیت حسابرسی در کمک به استفاده کننده برای تشخیص کیفیت اطلاعات دریافت شده می باشد ، از این رو استفاده کنندگان اطلاعات می بایست صلاحیت حسابرس را پذیرفته تا به اظهارنظر او اعتماد کنند و در شرایطی که اطمینان استفاده کنندگان جلب نشود هدف های حسابرسی به صورت کامل تحقق نمی یابد . از طرف دیگر بحران های گزارشگری مالی سال های اخیر که  موجب فروپاشی شرکت های بزرگی گردید ، توجه محققان و مجامع حرفه ای را به افزایش قابلیت اعتماد گزارش های حسابرسی و کاهش قصور ، معطوف ساخت. با عنایت به موارد فوق ضروری است در بازار سرمایه ایران نیز کیفیت حسابرسی و متغیرهای موثر آن شناسایی شود .

      همچنین یکی از قابل تامل ترین و چالش بر انگیزترین مسائل عصر حاضر٬بحث توسعه ی اقتصادی است؛ به گونه ای که تحقق آن به یکی از اهداف اساسی سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اقتصادی کشورها تبدیل شده است (عظیمی 1375٬).از عوامل موثر بر رشد و توسعه ی پایدار اقتصادی٬ سرمایه گذاری موثر است. بدین منظور٬ یک واحد اقتصادی برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف٬ باید حد یا میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع٬ مورد توجه قرار دهد (مدرس و حصارزاده ٬ 1387 ). این امر٬ از طریق روش های ارزیابی طرح ها٬ از جمله ارزش فعلی خالص انجام می شود. طبق این روش٬ در یک یا چند طرح وقتی سرمایه گذاری انجام می گیرد که٬ارزش فعلی خالص آن طرح٬ مثبت باشد. از این رو٬ مسأله ی اصلی این پژوهش که تقبل طرح هایی با ارزش فعلی خالص منفی٬ منجربه سرمایه گذاری بیش از حد و صرف نظر کردن از طرح هایی با ارزش فعلی خالص مثبت٬ منجر به سرمایه گذاری کم تر از حد می شود که عدم بهینه بودن سرمایه گذاری را به دنبال خواهد داشت (وردی[9]٬ 2006 )؛زیرا مدیران باید به صورت بهینه و در طرح هایی سرمایه گذاری کنند که برای شرکت ارزش آفرینی کند؛ یعنی طرح هایی با ارزش فعلی خالص مثبت٬ پذیرفته و طرح هایی با ارزش فعلی منفی٬ رد شود. جریان نقد آزاد شرکت ها٬ از جمله دلایل اصلی در به وجود آمدن سرمایه گذاری بیش از حد در سطح شرکت است (یانگ و جیانگ[10] ٬ 2008  ) و موجب به وجود آمدن مسائلی چون کاهش کارایی سرمایه گذاری٬  افزایش تورم و توسعه ی ظاهری اقتصاد کلان می شود و به شدت به منافع سهامداران آسیب می رساند.

 

1-3- ضرورت انجام پژوهش

بدون شک، تخصص صنعت بر ماهیت تجربه و کار حسابرسی و دستیابی به مهارت تأثیر می‌گذارد و ممکن است برای متخصصان انفرادی شرایطی را فراهم کند تا بهتر مسائل و موضوع های پیرامون خاص صنعت را شناسایی کنند و مورد توجه قرار دهند (سولومون و شیلد[11] ٬ 1995 ). با افزایش تخصص صنعت در سطح انفرادی، تخصص صنعت در سطح شرکت افزایش می‌یابد. مزایای  تخصص  حسابرس  در صنعت در سطح شرکت انباشت و افزایش می‌یابد، زیرا تخصص صنعت انتقال دانش به‌دست آمده و فناوری ایجاد شده را از  یک صاحبکار به سایر صاحبکاران مشابه تسهیل می‌کند. بنابراین، انتظار می‌رود حسابرسان متخصص صنعت حسابرسی های با کیفیت بالاتری نسبت به غیرمتخصصان فراهم کنند.

مطالعات قبل نشان دهده است که کیفیت حسابرسی و کیفیت سود شرکتهای با حسابرسان متخصص بالاتر است ( ریچالت[12]٬ 2009 ).در حالی که به نظر می رسد استفاده از حسابرسان متخصص صنعت به نفع شرکتهای صاحبکار است٬ با این حال فقط تحقیقات محدودی انجام شده است که به طور مستقیم نشان دهنده مزایای استفاده از حسابرسان متخصص صنعت است. لذا هر چه در جهت بررسی فواید استفاده از حسابرسان متخصص صنعت و تجزیه و تحلیل آن کوشش شود، با توجه به اهمیتی که در بهبود کارایی سرمایه گذاری از طریق کیفیت بالاتر گزارش های مالی حسابرسان متخصص صنعت پیش بینی می شود ، باز هم اندک می باشد.

 

1-4- پرسش های پژوهش

 مطالعات اولیه و بررسی متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و بیان مسئله سوالات     متعددی را به ذهن متبادر می کند.در پژوهش حاضر این پرسش مطرح است:

 آیا تخصص حسابرس در صنعت خاص٬ کارایی سرمایه گذاری را بهبود می بخشد؟

در پرسش اصلی مزبور ما در جهت یافتن رابطه ای میان متغیر های پژوهش خواهیم بود. این امر با فرضیه پردازی مناسب و اجرای آزمون های آماری در دسترس می باشد.

 

 

 

1-5- اهداف پژوهش

پژوهش حاضر درصدد است تا از طریق جمع‌ آوری اطلاعات لازم به بررسی تاثیر محدودیت های مدیریت بر هدایت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد بر این اساس اهدافی بشرح ذیل مطرح میگردد.

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

با توجه به مطالب اشاره شده هدف علمی پژوهش که مطابق با فرضیه و عنوان پژوهش می باشد به شرح زیر است:

هدف اصلی : بررسی ارتباط تخصص حسابرس در صنعت خاص و کارایی سرمایه گذاری

اهداف فرعی :

  • بررسی ارتباط تخصص حسابرس در صنعت خاص و کارایی سرمایه گذاری بر مبنای تغییر در دارایی های غیر جاری.
  • بررسی ارتباط تخصص حسابرس در صنعت خاص و کارایی سرمایه گذاری بر مبنای تغییر در سرمایه گذای های بلندمدت.

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد٬ اما نتایج این پژوهش با توجه به هدف کلی آن می تواند برای گروه های زیر مفید واقع شود:

  1. سازمان بورس و اوراق بهادار و سرمایه گذاران: با توجه به اینکه اطلاعات کارایی سرمایه گذاری هم برای مدیران شرکتها و هم برای سرمایه گذاران آنها حائز اهمیت است٬ به نظر می رسد که افزایش در کیفیت حسابرسی از طریق به کار گیری حسابرسان متخصص صنعت می تواند با کاهش مشکلات نمایندگی و افزایش توانایی سهامداران در نظارت بر مدیران٬ به بهبود کارایی سرمایه گذاری ها یاری رساند٬ وموجب بهبود انتخاب پروژه و کاهش هزینه های تامین مالی شود. همچنین این موضوع می تواند برای سرمایه گذاران در جهت انتخاب درست در انجام مبادله سهام٬ مفید واقع شود.
  2. تحلیلگران مالی: نتایج این پژوهش می تواند برای تحلیلگران در مورد پیش بینی رفتار مدیریت در زمانی که حسابرسان متخصص صنعت انجام حسابرسی شرکت را انجام می دهند٬ مفید واقع شود.
  3. اعتبار دهندگان: همچنین نتایج این پژوهش می تواند به اعتبار دهندگان در مورد ارائه اعتبار به شرکتها در زمانی که حسابرسان متخصص صنعت حسابرسی شرکت را انجام می دهندو همچنین تقویت افشاء اطلاعات٬ مفید واقع شود.
  4. موسسات و سازمان های حسابرسی: همچنین نتایج این پژوهش می تواند بر تخصصی شدن موسسات حسابرسی٬ تجربه٬ کیفیت بالاتر گزارشهای مالی حسابرسی شده و دستیابی به مهارت ٬ مفید واقع شود.

 

 

1-6- تبیین فرضیه های پژوهش       

 برای پاسخ به سوال مطرح شده و با توجه به اهداف پژوهش یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی به شرح ذیل طراحی شده است:

فرضیه اصلی: بین تخصص حسابرس در صنعت خاص وکارایی سرمایه گذاری ارتباط وجود دارد.

فرضیه فرعی:

  1. بین تخصص حسابرس در صنعت خاص و کارایی سرمایه گذاری بر مبنای تغییر در دارایی های غیر جاری ارتباط وجود دارد.
  2. بین تخصص حسابرس در صنعت خاص و کارایی سرمایه گذاری بر مبنای تغییر در سرمایه گذاری های بلند مدت ارتباط وجود دارد.

 

1-7- نوآوری پژوهش

در حالی که به نظر می رسد استخدام حسابرسان متخصص صنعت به نفع شرکتهای صاحبکار است٬ با این حال فقط تحقیقات محدودی انجام شده است که به طور مستقیم نشان دهنده مزایای استفاده از حسابرسان متخصص صنعت است.

      بعلاوه تاکنون در ایران پژوهشی در رابطه با ارتباط بین تخصص حسابرس و کارایی سرمایه گذاری انجام نشده است. لذا این پژوهش می تواند با برسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت خاص و کارآیی سرمایه گذاری دارای نوآوری باشد. این پژوهش باعث توسعه و بسط مبانی نظری در این مورد خواهد شد.

1-8- روش پژوهش

    این پژوهش از لحاظ روش شناسی از نوع تحقیقات همبستگی و از نوع هدف کاربردی می باشد. این پژوهش ها برای کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام می پذیرد ولی درآنها الزاما کشف رابطه علت و معلول مورد نظر نیست. در این پژوهش ها پژوهشگر می خواهد بداند که آیا بین دو گروه اطلاعات رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر. یعنی اینکه آیا تغییر در یکی با تغییر در دیگری همراه است یا خیر، و اگر چنین ارتباطی وجود دارد از چه نوع بوده و میزان آن چقدر است. به علاوه با توجه به اینکه از اطلاعات تاریخی در آزمون فرضیات آن استفاده خواهد شد در گروه تحقیقات شبه تجربی طبقه بندی می گردد. همچنین پژوهش حاضر به لحاظ معرفت شناسی از نوع تجربه گرا و به لحاظ نوع مطالعه میدانی- کتابخانه ای با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی پس رویدادی (استفاده از اطلاعات گذشته) می باشد و به لحاظ تحلیل آماری٬ این پژوهش از تکنیک رگرسیون چند متغیره استفاده خواهد نمود.

 

 

1-9- قلمرو زمانی و مکانی پژوهش

     در این پژوهش جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع و    گروه های مختلف می باشد. داده های آماری مربوط به شرکت های قرار گرفته شده در نمونه آماری در فاصله زمانی سال های 1385تا1390 جمع آوری شده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحات :  128

قیمت :  40 هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :      

          parsavahedi.t@gmail.com

40,000 تومانافزودن به سبد خرید

 

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.