رشته حسابداری

پایان نامه بررسی ارتباط بین پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی و قیمت گذاری اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته:حسابداری

 

عنوان :

بررسی ارتباط بین پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی و قیمت گذاری اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 3
 • بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………… 4
 • ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………. 6
 • اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 6
 • سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………… 7
 • فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………. 7
 • روش پژوهش……………………………………………………………………………………………… 8
 • معرفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………….9

   1-8-1.تعریف واژگان تحقیق………………………………………………………………………………… 10

 • قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………… 12

1-9-1. قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………. 12

1-9-2. قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………… 12

1-9-3. قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………… 13

1      -10.ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………13

فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51
 • اقلام تعهدی و بازده سهام……………………………………………………………………………………………………………….. 16
 • تفسیر اقلام تعهدی خلاف قاعده…………………………………………………………………………………………………….. 18
 • دلایل بررسی نابهنجاری اقلام تعهدی………………………………………………………………………………………………. 19
 • واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی…………………………………………………………………….. 20
 • کیفیت افشا و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی و جریان نقدی……………………………………………………. 22
 • پیامدهای قیمت گذاری نادست اقلام تعهدی و جریان نقدی…………………………………………………………….. 23
 • مقایسه بازده اضافی سبد سهام تشکیل شده بر اساس اقلام تعهدی سنتی و نسبی………………………………. 24
 • تأثیر ریسک ناتوانی مالی برنابهنجاری اقلام تعهدی………………………………………………………………………….. 28
 • تاثیر برگشت ،پایداری و نابهنجاری اقلام تعهدی بر سود…………………………………………………………..30
 • پیش بینی جریان وجه نقد…………………………………………………………………………………………………….34
 • تأثیر اندازه و نسبت ارزش دفتری به بازار و نسبت سود به قیمت بر بازده سهام…………………………..37
 • سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام…………………………………………………………………….40

.14-2مروری بر پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 44

2-14-1.مروری بر پیشینه تحقیق در ایران……………………………………………………………………………………. 44

2-14-2. مروری بر پیشینه تحقیق در خارج از ایران……………………………………………………………………… 48

                                        فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53
 • سوالات و فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 54

3-2-1. سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 54

3-2-2. فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 54

 • روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 55
 • جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 56
 • روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… 56
 • حجم نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………… 56
 • روش جمع آوری اطلاعات و داده ها………………………………………………………………………………………………. 58
 • دوره زمانی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 59
 • متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آن ها…………………………………………………………………………………………. 59

3-9-1. متغیروابسته……………………………………………………………………………………………………………………… 61

3-9-2. متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………… 62

3-9-3. متغیرهای کنترلی………………………………………………………………………………………………………………. 66

.  10-3     روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………….. 69

3-10-1. تحلیل توصیفی داده ها………………………………………………………………………………………………….. 69

3-10-2. مدل های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها……………………………………………………………….. 70

.11-3    روش های آماری مورد استفاده…………………………………………………………………………………………. 74

3-11-1. فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی……………………………………………………………………………. 75

3-11-2. نرمال بودن……………………………………………………………………………………………………………………. 77

3-11-3. ناهمسانی واریانس………………………………………………………………………………………………………… 77

3-11-4. خودهمبستگی……………………………………………………………………………………………………………….. 78

3-11-5. هم خطی……………………………………………………………………………………………………………………….. 79

3-11-6. آزمون مانایی…………………………………………………………………………………………………………………. 80

3-11-7. آزمون معنی دار بودن اثرات فردیF لیمر………………………………………………………………………… 80

3-11-8. آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………………….. 81

3-11-9. آزمونt………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

3-11-10. ضریب تعیین……………………………………………………………………………………………………………… 82

3-11-11. آزمون F رگرسیون………………………………………………………………………………………………………. 83

3-11-12. برآورد ضرایب رگرسیون……………………………………………………………………………………………. 84

خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87
 • آزمون های آماری لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………. 88
 • آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 89
 • آزمون ریشه واحد…………………………………………………………………………………………………………………………… 91
 • آزمون هم خطی………………………………………………………………………………………………………………………………. 93
 • آزمون نرمال بودن متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………….. 93
 • آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 94
 • آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………………………. 96
 • آزمون ناهمسانی واریانس پسماند……………………………………………………………………………………………………. 97
 • آزمون نرمال بودن جملات خطا………………………………………………………………………………………………………. 98
 • برآورد مدل جانبی تعدیل شدة جونز……………………………………………………………………………………………….. 99
 • برآورد مدل جانبی پیش بینی جریان نقد عملیاتی……………………………………………………………………………… 100

آزمون فرضیه اول و دوم…………………………………………………………………………………………………………………. 102

4-13-1. آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………….. 103

4-13-2. آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………….. 103

آزمون فرضیه سوم و چهارم…………………………………………………………………………………………………………….. 104

4-14-1. آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………. 105

4-14-2. آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………. 105

آزمون فرضیه پنجم و ششم……………………………………………………………………………………………………………… 106

4-15-1. آزمون فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………… 107

4-15-2. آزمون فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………….. 107

آزمون فرضیه هفتم و هشتم…………………………………………………………………………………………………………….. 108

4-16-1. ازمون فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………………………… 109

4-16-2. آزمون فرضیه هشتم………………………………………………………………………………………………………. 109

 

خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 110

فصل پنجم : نتیجه گیری

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 112
 • خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………… 112
 • مقایسه نتیجه آزمون فرضیه ها با تحقیقات گذشته………………………………………………….. 116
 • نتبجه گیری تحقیق………………………………………………………………………………………… 117
 • محدودیت تحقیق………………………………………………………………………………………… 117
 • پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق……………………………………………………………………………..118

5-6-1. پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………. 118

5-6-2. پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی……………………………………………………… 119

 • خلاصه تحقیق120…………………………………………………………………………….….

منابع و مأخذ

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………… 121

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………. 125

فهرست پیوست ها

پیوست شماره (1). اسامی شرکت های نمونه…………………………………………………………………. 131

پیوست شماره (2). نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای پژوهش…………………………………………… 131

پیوست شماره(3). نتایج آزمون هم خطی………………………………………………………………………. 133

پیوست شماره (4). نتایج تبدیل جانسون متغیرهای وابسته…………………………………………………. 136

پیوست شماره (5). نتایج آزمون F لیمر…………………………………………………………………………. 138

5-الف. مدل تعدیل شدة جونز……………………………………………………………………………. 138

5-ب. مدل پیش بینی جریان نقدی………………………………………………………………………. 139

5-ج. آزمون فرض اول و دوم……………………………………………………………………………. 139

5-د. آزمون فرض سوم و چهارم…………………………………………………………………………. 140

5-ه. آزمون فرض پنجم و ششم………………………………………………………………………….. 141

5-ی. آزمون فرض هفتم و هشتم………………………………………………………………………… 142

پیوست شماره (6). نتایج آزمون هاسمن………………………………………………………………………… 143

6-الف. مدل تعدیل شدة جونز……………………………………………………………………………. 143

6-ب. مدل پیش بینی جریان نقدی………………………………………………………………………. 144

6-ج. آزمون فرض سوم و چهارم………………………………………………………………………… 146

6-د. آزمون فرض هفتم و هشتم…………………………………………………………………………. 147

پیوست شماره (7). نتایج آزمون ناهمسانی واریانس…………………………………………………………. 147

7-الف. مدل تعدیل شدة جونز……………………………………………………………………………. 148

7-ب. مدل پیش بینی جریان نقدی………………………………………………………………………. 148

7-ج. آزمون فرض اول و دوم……………………………………………………………………………. 148

7-د. آزمون فرض سوم و چهارم…………………………………………………………………………. 149

7-ه. آزمون فرض پنجم و ششم………………………………………………………………………….. 150

7-ی. آزمون فرض هفتم و هشتم………………………………………………………………………… 150

پیوست شماره (8). نتایج آزمون نرمال بودن پسماند…………………………………………………………. 151

8-الف. مدل تعدیل شدة جونز……………………………………………………………………………. 151

8-ب. مدل پیش بینی جریان نقدی………………………………………………………………………. 151

8-ج. آزمون فرض اول و دوم……………………………………………………………………………. 152

8-د. آزمون فرض سوم و چهارم…………………………………………………………………………. 152

8-ه. آزمون فرض پنجم و ششم………………………………………………………………………….. 153

8-ی. آزمون فرض هفتم و هشتم………………………………………………………………………… 153

پیوست شماره (9). نتایج برآورد مدل تعدیل شدة جونز…………………………………………………….. 154

پیوست شماره (10). نتایج برآورد مدل پیش بینی جریان نقدی…………………………………………… 155

پیوست شماره (11). نتایج آزمون فرض اول و دوم…………………………………………………………. 156

11-الف. قبل از حذف متغیر زائد……………………………………………………………………….. 156

11-ب. بعد از حذف متغیر زائد………………………………………………………………………….. 157

پیوست شماره (12). نتایج آزمون فرض سوم و چهارم…………………………………………………….. 158

12-الف. قبل از حذف متغیر زائد……………………………………………………………………….. 158

12-ب. بعد از حذف متغیر زائد………………………………………………………………………….. 159

پیوست شماره (13). نتایج آزمون فرض پنجم و ششم……………………………………………………… 160

13-الف. قبل از حذف متغیر زائد……………………………………………………………………….. 160

13-ب. بعد از حذف متغیر زائد………………………………………………………………………….. 161

پیوست شماره (14). نتایج آزمون فرض هفتم و هشتم……………………………………………………… 161

14-الف. قبل از حذف متغیر زائد……………………………………………………………………….. 162

14-ب. بعد از حذف متغیر زائد………………………………………………………………………….. 163

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 166

 

فهرست جداول

جدول(1-1).لیست متغیرهای مورد بررسی……………………………………………………………………………………10

جدول(2-1). خلاصه پژوهش های انجام شده داخل ایران………………………………………………………………45

جدول(2-2). خلاصه پژوهش های انجام شده خارج از ایران………………………………………………………….50

جدول (3-1). روش انتخاب نمونه……………………………………………………………………………… 58

جدول (3-2). لیست متغیرهای مورد بررسی…………………………………………………………………. 60

جدول (4-1). آزمون های آماری جهت تعیین رگرسیون چند متغیره……………………………………. 88

جد1ول(4-2). آمار توصیفی……………………………………………………………………………………… 90

جدول (4-3). نتایج آزمون ریشه واحد………………………………………………………………………… 92

جدول(4-4). نتایج آ؛زمون F لیمر………………………………………………………………………………. 95

جدول (4-5). نتایج آزمون هاسمن……………………………………………………………………………… 96

جدول(4-6). نتایج آزمون ناهمسانی واریانس بارتلت………………………………………………………. 97

جدول(4-7). نتایج آزمون نرمال بودن پسماند………………………………………………………………… 98

جدول(4-8). نتایج برآورد مدل جانبی تعدیل شدة جونز…………………………………………………… 100

جدول (4-9). نتایج برآورد مدل جانبی پیش بینی جریان نقد عملیاتی………………………………….. 100

جدول (4-10). نتایج آزمون فرضیه اول و دوم………………………………………………………………. 102

جدول (4-11). نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم………………………………………………………….. 104

جدول (4-12). نتایج آزمون فرضیه پنجم و ششم…………………………………………………………… 106

جدول (4-13). نتایج آزمون فرضیه هفتم و هشتم…………………………………………………………… 108

جدول (5-1). خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها……………………………………………………. 115

 

 

 

 

چکیده :

 

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیش بینی جریان های نقدعملیاتی بر قیمت گذاری اقلام تعهدی در بازار سرمایه می باشد. برای آزمون فرضیه ها، تعداد 148 شرکت طی سال های 1389 لغایت 1393 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده و متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از روش داده های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این پژوهش متغیرهای مستقل اقلام تعهدی سرمایه در گردش، اقلام تعهدی اختیاری و تعامل اقلام تعهدی و  پیش بینی جریان های نقدعملیاتی و متغیر وابسته بازده غیرعادی آتی سهام می باشد بطوریکه به منظور بررسی تأثیر بازار و پرتفوی سهام شرکت در بازده غیرعادی آتی سهام از دو روش بازده تعدیل شده بر اساس اندازه وبازده تعدیل شده بر اساس بازار،استفاده شده است.  نتایج آزمون معناداری ضرایب بر اساس معادله­های رگرسیون برازش شده، به­ طور خلاصه حاکی از وجود نابهنجاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش(ارتباط منفی اقلام تعهدی سرمایه در گردش و بازده غیرعادی آتی سهام) و بهنجاری اقلام تعهدی اختیاری (ارتباط مثبت بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده تعدیل شده بر اساس بازار) می باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که پیش بینی جریان نقد عملیاتی، نابهنجاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش را کاهش؛ در صورتیکه نابهنجاری اقلام تعهدی اختیاری را افزایش می دهد.

 

واژگان کلیدی : اقلام تعهدی،اقلام تعهدی اختیاری  واقلام تعهدی خلاف قاعده،بازده غیر عادی.

 

 

 

 

 

                              فصل اول:             

       کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

1-1). مقدمه

پس از معرفی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)[1] در خصوص ارزیابی سرمایه گذاری ها، پژوهشگران در مطالعات خود با ارتباط بین متغیرهایی نظیر نسبت قیمت به سود، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به بازار و اقلام تعهدی با بازده سهام پی بردند. این موارد تحت نابهنجاری های بازار[2] در ادبیات معاصر مورد بررسی قرار گرفته است. نابهنجاری های بازار، نتایج پژوهش های تجربی هستند که با تئوری های قیمت گذاری دارایی ها ناسازگارند. این نابهنجاری ها، نشان دهندة ناکارآمدی بازار یا نارسایی در مدل قیمت گذاری دارایی هاست(زاچ، 2003)[3]. از جمله نابهنجاری های بازار سرمایه، رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام است که با عنوان نابهنجاری اقلام تعهدی [4] توسط اسلون[5] (1996) مطرح شده است. مطالعه وی نشان داد که پرتفوی شرکت هایی با اقلام تعهدی بالا، بازده های آتی پایینی کسب خواهند کرد. بدنبال نتایج کار اسلون(1996)، پژوهش های مختلفی در زمینه نابهنجاری اقلام تعهدی صورت گرفته است. دسته ای از این پژوهش ها، نابهنجاری اقلام تعهدی را مبتنی بر ریسک تفسیر می کنند و دستة دیگر در تشریح نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی را علت ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام بیان می کنند.

بر این اساس در این پژوهش به تحقیق پیرامون موضوع قیمت گذاری اقلام تعهدی و پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی پرداخته می شود.

در این فصل ابتدا مسئله تحقیق بیان می شود. هدف از ارائه این بخش آشنائی با موضوع تحقیق به صورت کلی و درک جوانب آن به لحاظ علمی  می باشد. پس از بیان مسئله وشرح اهمیت وضرورت انجام تحقیق، به بیان سوالات وفرضیات تحقیق پرداخته، سپس روش تحقیق به صورت مختصر ذکر شده وهمچنین یک شماء کلی از متغیرهای تحقیق ارائه میگردد و در نهایت، این فصل با تعریف واژگان تحقیق به پایان می رسد.در این فصل چارچوبی کلی از مسئله پژوهش ارائه شده است و در فصول بعدی  به چگونگی پاسخ دادن به این مسئله پرداخته می شود.

1-2). بیان مسئله

امروزه اطلاعات مالی، ابزار راهبردی مهم در تصمیم گیری اقتصادی محسوب می شود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعات دارد. در بازار های مالی، اطلاعات می تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت گزارش و در دسترس سهامداران قرار گیرد و موجب ایجاد واکنش و در نتیجه تغییراتی در قیمت سهام شود. واکنش های بازار به اطلاعات، متفاوت است؛ در برخی موارد واکنش افراد عقلایی نیست و موجب نابهنجاریی از جمله افزایش یا کاهش بیش از حد قیمت ها می شود. واکنش بیش از اندازه یا کمتر از اندازه، زمانی رخ می دهد که افراد با توجه با اطلاعات جدید، قیمت سهام را بیشتر یا کمتر از ارزش ذاتی آن تعیین می کنند. اگر چه بازار پس از گذشت زمان به اشتباه خود پی می برد و به حالت تعادل برمی گردد اما این رفتار اقتصادی، نوعی رفتار غیرعقلایی در بازار محسوب می شود که شاید بتوان آن را نوعی واکنش منطقی نسبت به عدم اطمینان سرمایه گذاران تلقی کرد(حقیقت و بختیاری، 1390). از طرفی یکی از اهداف حسابداری فراهم آوردن اطلاعات برای سرمایه گذاران و تحلیل گران برای کمک به آن ها در پیش بینی بازده سهام شرکت ها است؛ که بررسی عوامل تعیین کننده تغییرات بازده سهام  می تواند سبب بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران و تخصیص بهینه منابع شود. در واقع با مشخص شدن عوامل تعیین کننده بازده سهام، ذهنیت سرمایه گذاران در خصوص عوامل موثر بر تغییرات بازده سهام اصلاح خواهد شد. لذا با عنایت به اینکه ارزیابی بازده سهامِ شرکت های مختلف مهم ترین مساله پیش روی سرمایه گذاران در بازار سرمایه محسوب می شود یکی از اهداف این پژوهش بررسی نابهنجاری اقلام تعهدی(اقلام تعهدی خلاف قاعده) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. 

ریچاردسون و همکاران[6](2005) اقلام تعهدی را به عنوان تفاوت بین سود تعهدی و سود نقدی تعریف کردند. همچنین اسلون[7] (1996) اقلام تعهدی را به عنوان تغییر در سرمایه در گردش به کسر هزینه استهلاک تعریف کرد و ارتباط منفی و معنادار اقلام تعهدی با بازده آتی سهام را به عنوان نابهنجاری اقلام تعهدی در ادبیات حسابداری مطرح نمود. نتایج پژوهش اسلون(1996) نشان داد که پرتفوی شرکت هایی با اقلام تعهدی بالا، بازده های آتی پایین تری کسب می کند. وی این موضوع را به پایداری کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جزء نقدی سود نسبت داد، به نحوی که نادیده گرفتن پایداری متفاوت اجزای نقدی و تعهدی سود، منجر به واکنش نادرست سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی و قیمت گذاری اشتباه سهام می شود(اسلون، 1996). طبق نظر برنارد و همکاران[8](1997) یکی از عوامل نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی است. در نظریه های مالی-رفتاری نوین، فرض بر این است که سرمایه گذاران به طور سیستماتیک در قیمت گذاری دارایی ها دچار خطا و اشتباه می شوند و نابهنجاری ها در نتیجة خطای قیمت گذاری است(ژانگ، 2011). بر این اساس، مطالعاتی نظیر زای(2001)، زاچ(2003)، کرفت و همکاران(26) کور(2006) و فدیک و همکاران(2011) در بررسی علت نابهنجاری اقلام تعهدی به قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی توسط سرمایه گذاران اشاره می کنند. به عبارت دیگر، وجود سرمایه گذاران بی تجریه در بازار، سبب قیمت گذاری نادرست اوراق بهادار می گردد؛ به نحوی که واکنش نادرست سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی، موجب می شود که سهام شرکت هایی با حجم متفاوتی از اقلام تعهدی، به گونه ای نادرست بیشتر یا کمتر از واقع ارزش گذاری شود که این امر برخلاف فرضیه بازار کارا است(رسوتک[9]، 2010).

در این راستا ماشرووالا و همکارانش[10]، (2006) اظهار داشتند که از میان اجزای اقلام تعهدی، پیش بینی جریان نقدی، نابهنجاری اقلام تعهدی را کاهش می دهد(یعنی ارتباط منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام را کاهش می دهد). زیرا جریانات نقدی بر عکس سود حسابداری (که یکی دیگر از اجزای تعهدی است) بر اساس معیارهای عینی(ورود و خروج وجه نقد) محاسبه شده و قابل رویت بوده و تفسیری از دنیای واقعی است؛ در صورتیکه سود حسابداری مبتنی بر ارقام ذهنی است و با اصول(مانند اصل تطابق، اصل تحقق درآمد و یا روش تعهدی) و استاندارهای خاص حسابداری(که مورد قبول حسابداران است) قابل تعریف می باشد در نتیجه به طور کامل مطابق با تفاسیر دنیای واقعی نیست. شی و همکارانش(2014) پیرامون این موضوع اظهار داشتند که پیش بینی جریان نقدی توسط تحلیل گر، باعث شفاف تر شدن دستکاری سود مبنی بر اقلام تعهدی می شود؛ در نتیجه تمایل مدیر برای دستکاری سود را کاهش می دهد ، در نتیجه سود باکیفیت تر می شود. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر پیش بینی جریان نقدی بر ارتیاط بین اقلام تعهدی و بازده غیرعادی آتی سهام می باشد.

1-3). ضرورت انجام تحقیق

یکی از اهداف حسابداری فراهم آوردن اطلاعات برای سرمایه گذاران و تحلیل گران برای کمک به آن ها در پیش بینی بازده سهام شرکت ها است؛ که بررسی عوامل تعیین کننده تغییرات بازده سهام  می تواند سبب بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران و تخصیص بهینه منابع شود. در واقع با مشخص شدن عوامل تعیین کننده بازده سهام، ذهنیت سرمایه گذاران در خصوص عوامل موثر بر تغییرات بازده سهام اصلاح خواهد شد. از آنجائیکه یکی از عوامل نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی است.  بنابراین با بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام(نابهنجاری اقلام تعهدی) نه تنها درک ما از نابهنجاری اقلام تعهدی افزایش یافته، بلکه شواهدی مبنی بر اینکه چگونه سرمایه گذاران از اطلاعات موجود در پیش بینی جریان نقدی تحلیل گر استفاده می کنند هم ارائه می شود. به علاوه پژوهش حاضر می تواند در تصمیم گیری سرمایه گذاران و ترقیب آن ها در استفاده از نظرات و مشاوره تحلیل گران مالی در امر تصمیم گیری راهگشا باشد.

1-4). اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش،  

بررسی تأثیر پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی بر قیمت گذاری اقلام تعهدی

که در راستای دستیابی به اهداف تحقیق، اهداف فرعی ذیل به تفکیک بررسی می شوند:

 • بررسی نابهنجاری اقلام تعهدی در شرکت های بورسی ایرانی
 • بررسی بازده تعدیل شده بر اساس اندازه و بازار در شرکت های بورسی ایرانی
 • بررسی تأثیر پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی بر اقلام تعهدی خلاف قاعده
 • برآورد مدل ارائه شده و مشخص نمودن رابطه بین متغیرها

 

اهداف کاربردی این پژوهش،

 • کمک به سرمایه گذاران وتحلیلگران مالی بازار سرمایه و اعتبار دهندگان برای اتخاذ تصمیمات بهینه
 • افزایش دانش مالیِ دانش پژوهان و محققان حسابداری مالی

 1-5).سوالات پژوهش

در این تحقیق به سوالات ذیل پاسخ داده خواهد شد:

 • آیا در شرکت های بورسی ایرانی نابهنجاری اقلام تعهدی وجود دارد؟
 • آیا پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، نابهنجاری اقلام تعهدی (اقلام تعهدی خلاف قاعده) را کاهش می دهد؟

1-6).فرضیه های پژوهش

فرضیه اول:

 • بین اقلام تعهدی و بازدة تعدیل شده بر اساس اندازه ارتباط معنی داری وجود دارد[11].

فرضیه دوم:

 • پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی و بازدة تعدیل شده بر اساس اندازه موثر است[12].

فرضیه سوم:

 • بین اقلام تعهدی و بازدة تعدیل شده بر اساس بازار ارتباط معنی داری وجود دارد.

فرضیه چهارم:

 • پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی و بازدة تعدیل شده بر اساس بازار موثر است.

فرضیه پنجم:

 • بین اقلام تعهدی اختیاری و بازدة تعدیل شده بر اساس اندازه ارتباط معنی داری وجود دارد[13].

فرضیه ششم:

 • پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و بازدة تعدیل شده بر اساس اندازه موثر است.

فرضیه هفتم:

 • بین اقلام تعهدی اختیاری و بازدة تعدیل شده بر اساس بازار ارتباط معنی داری وجود دارد.

فرضیه هشتم:

 • پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و بازدة تعدیل شده بر اساس بازار موثر است.

 

1-7).روش پژوهش

این پژوهش از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، کاربردی و از نظر طبقه بندی بر حسب روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. در این پژوهش با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی شرکت ها، به بررسی روابط بین متغیرها با بهره گرفتن از مدل رگرسیون خطی و داده های ترکیبی پرداخته می شود.

جامعه آماری این پژوهش شللامل کلیه ی شللرکت های پذیرفته شللده در بورس اوراب بهادار تهران در

(قلمرو زمانی 5 ساله ) 1389 -1393 می باشد. البته، شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی به علت

ماهیت متفاوتشان با دیگر شرکت ها از این پژوهش مستثنی شده اند..

انتخاب نمونه از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراب بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای

زیر انجام می شود:

1.به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، پایان دوره مالی آنها منتهی به 29 اسفند باشد.

به منظور همگن بودن اطلاعات، جز شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی، بیمه و … نباشد.

اطلاعات مالی شرکت در دوره ی مورد مطالعه در دسترس و تغییر سال مالی نداشته باشد.

4.شرکت های مورد بررسی بیش از سه ماه وقفه معاملاتی نداشته باشند.

[1] . Capital Asset Pricing Model

[2] . Market Anomalies

[3]. Zach, 2003

[4] . Accrual Anomaly

[5] . Sloan, 1996

[6] .Richardson et al

[7] .Sloan, R

[8] .Bernard et al

[9] . Resutek, R.J. (2010).

[10] .Mashruwale et al

[11] . در این فرضیه، نابهنجاری اقلام تعهدی در شرکت های بورسی ایرانی بررسی می شود.

[12] . در این فرضیه به این سوال پاسخ داده می شود که آیا پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، نابهنجاری اقلام تعهدی را کاهش می دهد.

[13] . در این فرضیه، سهم اقلام تعهدی اختیاری در نابهنجاری اقلام تعهدی بررسی می شود.

تعداد صفحه :70

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.