رشته حسابداری

پایان نامه بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان های نقدی آزاد و محافظه کاری مشروط

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد علوم و تحقیقات

 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)

 

عنوان:

بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان های نقدی آزاد و محافظه کاری مشروط

 

تابستان  1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده 1

فصل اول. 2

كلیات تحقیق.. 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مساله و چگونگی برگزیدن موضوع تحقیق : 4

1-3  اهداف تحقیق.. 7

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

1-5 سوالات تحقیق.. 9

1-6 فرضیه های تحقیق.. 11

1-7 روش تحقیق.. 12

1-8 گرد آوری اطلاعات… 12

1-9 قلمرو تحقیق.. 12

1-9-1 قلمرو موضوعی.. 13

1-9-2 قلمرو زمانی.. 13

1-9-3  قلمرو مکانی.. 13

1-10 واژگان کلیدی و اصطلاحات… 13

1-11 خلاصه فصل : 16

فصل دوم. 17

مروری بر ادبیات تحقیق.. 17

2-1 مقدمه. 18

2-2  بخش اول : تعریف محافظه کاری ،معیارهای ارزیابی محافظه کاری و انواع محافظه کاری و مدل ها 18

2-2-1 تعریف محافظه كاری.. 18

2-2-2 معیارهای ارزیابی محافظه کاری.. 23

2-2-1-1 معیارهای خالص دارایی ها 23

2-2-1-2 معیارهای سود و اقلام تعهدی.. 24

2-2-2-2 معیارهای رابطه سود و بازده سهام. 25

2-2-3 تقسیم انواع محافظه کاری.. 26

2-2-3-1 محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده) 26

2-2-3-2 محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر) 27

2-2-4 روش های اندازه گیری محافظه کاری: 27

2-2-4-1 روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط.. 27

2-2-4-2 روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط.. 31

2-2-5 مفهوم محافظه کاری.. 33

2-2-6 روش ها و مدل های استفاده شده برای اندازه گیری محافظه كاری.. 36

2-2-6-1 معیار محافظه كاری مبتنی بر اقلام تعهدی.. 36

2-2-6-1-1 معیار گیولی و هاین (2000) 36

2-2-6-1-2 معیار بال و شیواكومار 2005. 39

2-2-6-2 معیار محافظهکاری مبتنی بر ارزشهای بازار. 40

2-3 بخش دوم مباحث مربوط به هزینه نمایندگی.. 44

2-3-1 تئوری نمایندگی.. 44

2-3-2 مشکلات نمایندگی.. 46

2-3-3 تعمیم مشکل نمایندگی.. 49

2-3-4 هزینه نمایندگی.. 50

2-3-5 تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه‌های نمایندگی.. 56

2-3-6 ساختار مالکیت… 56

2-3-7 تئوری ساختار مالکیت… 57

2-4 بخش سوم: جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن. 58

2-4-1 تعریف جریان وجوه نقد آزاد. 59

2-4-2  محاسبه جریان وجوه نقد آزاد. 59

2-4-3  مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد. 60

2-4-4  مکانیزمهای مؤثر بر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد. 63

2-5 بخش چهارم :پیشینه تحقیق.. 63

2-5-1 تحقیقات خارجی.. 64

2-5-2 تحقیقات داخلی.. 71

2-6 خلاصه ی فصل……………………………….84

فصل سوم. 86

روش‌ اجرای تحقیق.. 86

3-1 مقدمه. 87

3-2 جامعه آماری.. 87

3-3 روش تحقیق.. 88

3-4 گرد آوری اطلاعات… 88

3-5 فرضیه های تحقیق.. 88

3-6 متغیر های تحقیق و شیوه محاسبه آنها 90

3-7  تابع آماری.. 94

3-7-1 آزمون دوربین – واتسون (DW) 94

3-7-2 مدل های داده های تابلویی.. 95

3-7-3 آزمون لیمر (معنی داربودن اثرات فردی) 97

3-7-4 آزمون هاسمن.. 98

3-7-5 فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک… 99

3-7-5-1 نرمال بودن خطاها 99

3-7-5-2  ناهمسانی واریانس… 100

3-7-5-3 هم خطی.. 100

3-7-5-4 – عدم وجود خود همبستگی بین  ها: 101

3-7-6 –  آزمون مانایی.. 103

3-7-7  آزمونهای آماری و معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدل های تحقیق.. 104

3-7-7-1 ضریب تعیین تعدیل شده 104

3-7-7-2 آماره  F رگرسیون. 104

3-8 خلاصه فصل: 104

فصل چهارم. 105

تجزیه و تحلیل داده‌ها 105

4-1 مقدمه‏ 106

4-2  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق.. 107

4-2-1 محاسبات محافظه کاری با بهره گرفتن از مدل باسو. 107

4-2-1-1 محاسبات مربوط محافظه کاری سود مدل باسو. 108

4-3 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 109

4 ـ 4 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش… 111

4-5 مفروضات رگرسیون. 113

4-6 روش تخمین مدل با بهره گرفتن از آزمون F لیمر و آزمون هاسمن.. 114

4-7 آزمون های تشخیصی در داده های ترکیبی.. 115

4-8 آزمونF لیمر برای مدل های تحقیق (بررسی همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) 116

4-9 آزمون هاسمن ( انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی ) 117

4-10 خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه. 118

4-10-1 آزمون فرضیه فرعی اول. 118

4-10-2 آزمون فرضیه فرعی دوم. 120

4-10-3 آزمون فرضیه فرعی سوم. 123

4-5 خلاصه فصل………………………………..129

فصل پنجم. 130

نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 130

5-1 مقدمه. 131

5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 132

5-2-1 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 133

5-2-2 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم. 135

5-2-3 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم. 136

5-3 پیشنهاد ها 138

5-3-1 پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش… 138

5-3-2 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. 141

5-4- خلاصه فصل: 141

منابع و ماخذ. 143

منابع فارسی: 144

منابع لاتین: 147

پیوست ها 151

پیوست شماره 1 لیست شرکت های نمونه آماری.. 152

پیوست شماره 2 خروجی نرم افزار آماری: 154

 

 

جدول 1-2 چکیده پژوهش های انجام شده در زمینه پژوهش حاضر. 79

جدول 1-4 نتایج حاصل از برآورد ضرایب محافظه کاری سود مدل باسو: 108

نگاره  4-1  آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف K-S)) 110

نگاره شماره (2-4) آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (مقادیر تبدیل شده) 111

جدول شماره 4-3: نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش… 112

جدول شماره 4-4:  نتایج آزمون F لیمر. 116

جدول شماره 5-4:  نتایج آزمون هاسمن.. 117

جدول شماره 4-6: نتایج تخمین مدل (1) 119

جدول شماره 4-7: نتایج تخمین مدل (2) 121

جدول شماره 4-8: نتایج تخمین مدل (3) 124

جدول شماره 4-9: نتایج همخطی.. 126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 1-1 مدل مفهومی تحقیق.. 7

نگاره شماره 1-4:آزمون F لیمر و آزمون هاسمن.. 115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكیده:

این تحقیق به بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه كاری مشروط در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. برای انجام این تحقیق نمونه ای از 106 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1386 الی 1391 صورت گرفت که در مجموع 530 مشاهده برای دوره تحقیق وجود دارد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره به شیوه پانل دیتا است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که شركت هایی كه فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می كنند و دارای مقدار كمتری بدهی هستند،نسبت به شركت هایی كه بدهی بیشتری دارند، دارای محافظه كاری مشروط بیشتری هستند،و شركت هایی كه فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می كنند و سود سهام نقدی كمتری توزیع می كنند، نسبت به شركت هایی كه سود سهام نقدی بیشتری توزیع می كنند، دارای محافظه كاری مشروط بیشتری هستند،و شركت هایی كه فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می كنند و وجه نقد بیش از حد زیاد نگهداری می كنند، نسبت به شركت هایی كه وجه نقد بیش از حد نگهداری نمی كنند،محافظه كاری مشروط بیشتری دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واژگان کلیدی : هزینه های نمایندگی ،جریان نقدی آزاد، محافظه كاری مشروط،سود هر سهم

 

 

 

 

 

فصل اول

كلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1مقدمه

سهامداران به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند و مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی­باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.

لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه­ ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه­ های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالكان، مدیران واحدهای‌تجاری‌از انگیزه­ های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می­باشند. در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان­های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است.

با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند
جریان­های وجوه نقد آزاد را در پروژه­ های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه­ گذاری تا در کوتاه­مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.

مدیران شرکت­ها نمایندگان سهامداران می­باشند، رابطه­ای مملو از منافع متضاد. تئوری نمایندگی، تحلیل­گر این قبیل تضادها، هم اکنون بخش با اهمیتی از ادبیات­های اقتصادی و مالی است. پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تا کنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را، کاهش می­دهد در نتیجه منجر به کاهش قدرت مدیران می­ شود.

جریان وجوه نقد آزاد، وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه­ های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاست­های پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا می­ کند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد می­ کند و مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایه­ گذاری آن در هزینه­ های سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیت­های با بازده پایین جلوگیری شود (جنسن، 1986، 323)[1].

 

1-2 بیان مساله و چگونگی برگزیدن موضوع تحقیق :

تحقیقات پیشین جریان وجوه نقد آزاد[2] را به عنوان یکی از عوامل مشکلات نمایندگی[3] بین مدیران و سهامداران تعریف می­ کنند.جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصت­های سرمایه­ گذاری پایین به عنوان یک مشکل نمایندگی اصلی مطرح می­ شود که در این حالت مدیران هزینه­ هایی را برای سهامداران ایجاد می­ کنند که ثروت سهامداران را کاهش می­دهد.(آخوندی ،1391)

مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پایین، اغلب تمایل دارند تا در پروژه­ های اضافی و یا حتی در پروژه­ های دارای خالص ارزش فعلی منفی[4] سرمایه­ گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه­ گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­ کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش­دهنده سود استفاده می­ کنند.(جنسن،1986)

جریان وجوه نقد آزاد منجر به تضاد منافع بالقوه­ای بین مدیران و سهامداران می­ شود. سهامداران تمایل دارند که جریان وجوه نقد آزاد به صورت سود سهام نقدی بین آنها توزیع شود، در حالیکه مدیران تمایل دارند تا این جریان وجوه نقد مازاد را در پروژه­ های دارای خالص ارزش فعلی منفی سرمایه­ گذاری کنند ولذا برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه­ گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­ کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش­دهنده سود استفاده می­ کنند.(ایوب ،1392)

سهامداران تمایل دارند که جریان وجوه نقد آزاد به صورت سود سهام نقدی بین آنها توزیع شود، در حالیکه مدیران تمایل دارند تا این جریان وجوه نقد مازاد را در پروژه­ های جدید سرمایه­ گذاری کنند. ممکن است مدیران در این اندیشه به سر ببرند که پرداخت سود سهام به سهامداران، منافع تحت کنترل آنها را کاهش خواهد داد و در نتیجه موجب کاهش قدرت آنها خواهد شد. (جنسن،1986)

تمایل مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت­های رشد کم، به سرمایه­ گذاری در پروژه­ های اضافی (نهایی)[5] یا حتی پروژه­ های دارای خالص ارزش فعلی منفیمی ­تواند از طریق ایجاد سرمایه­ گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­ کند، مشکل نمایندگی را افزایش دهد. سرمایه­ گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­ کند سرانجام می ­تواند منجر به قیمت سهام پائین­تر و تحریک سهامداران به بر کنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد گردد.

همچنین مدیران به این دلیل که دارای انگیزه دریافت پاداش در عوض رشد واحد اقتصادی هستند، تمایل دارند تا جریان وجوه نقد آزاد خود را در پروژه­ های جدید سرمایه­ گذاری نمایند و رشد واحدهای اقتصادی قدرت مدیران را از طریق افزایش منابع تحت کنترل آنها افزایش می­دهد. این قبیل پروژه­ ها و فعالیت­ها احتمالاً موجب خود خشنودی مدیران می­ شود و نیز ممکن است مزایای نقدی با سایر جوایز شخصی را برای مدیریت فراهم آورد و این وضعیت مشکلات نمایندگی را افزایش خواهد داد.

مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را در جهت بهینه و بیشینه نمودن ثروت سهامداران مصرف نمایند و از سرمایه­ گذاری آن در پروژه­ های بیهوده و تلف کردن آن در فعالیت­هایی با بازده پائین جلوگیری شود. با این حال، با اینکه سهامداران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن است تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر استفاده از مزایای جانبی باشد (وستفالن،2002).[6] این رفتار در ادبیات تحقیق تحت عنوان ساختار امپراطوری یا مشکلات سرمایه­ گذاری افراطی (بیش از حد) شناخته می­ شود.

با توجه به مسائل توضیح داده شده و با توجه به اینکه مدیران واحدهای اقتصادی دارای فرصت رشد پائین و جریان وجوه نقد آزاد بالا تمایل به سرمایه­ گذاری در پروژه­ های اضافی (نهایی) و حتی پروژه­ های دارای خالص ارزش فعلی منفی، دارند و از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده می­ کنند، پیش ­بینی شده است که سرمایه­ گذاران نسبت به مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد عکس­العمل نشان خواهند داد و این موضوع در قیمت سهام منعکس شده است (بازار کارا فرض شده است).

در این مفهوم پیش ­بینی شده است که مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد وابسته
ارزشی[7] (مربوط ارزشی) بوده و طریقه محافظه کاری حسابداری مورد استفاده در تصمیم­ گیری­های اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد، لذا در این تحقیق به بررسی ارتباط بینهزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه كاری مشروطپرداخته شده است.

 

 

نمودار 1-1 مدل مفهومی تحقیق

 

1-3- اهداف تحقیق

هدف اصلی :

هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه كاری مشروط می باشد .

اهداف بعدی:

  1. تعیین ارتباط بین محافظه كاری مشروط و نقدینگی آزاد شركت ها
  2. تعیین ارتباط بین محافظه كاری مشروط و بدهی شركت ها
  3. تعیین رابطه بین محافظه كاری مشروط و توزیع سود نقدی در شركت ها
  4. تعیین رابطه بین محافظه كاری مشروط و حجم نگهداری وجه نقد در شركت ها
  5. ارائه الگویی جهت تبیین رابطه محافظه كاری مشروط و اهداف ذكر شده در شركتهای بورس اوراق بهادار جهت استفاده آتی محققان و شركتها.

 

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق

در فرضیه نمایندگی بیان شده است كه در رابطه نمایندگی، نماینده ممكن است همواره در جستجوی تأمین منافعمالك به بهترین شكل نباشد چرا كه منافع شخصی هر یک از طرفین به تابع مطلوبیت و میزان ثروت و رفاه آنان،بستگی دارد .اما بر اساس مفهوم انتظارات منطقی و عقلایی، افراد و گروه های مختلف، تمام اطلاعات موجود را بهگونهای هوشمندانه مورد استفاده قرار میدهند و لذا هیچ گاه به طور منظم و قاعدهمند دچار خطا نمیشوند .بنابراین مالك مخارجی را متحمل میشود تا بر رفتار نماینده نظارت كند .مخارج تحمل شده از سوی مالك برایاعمال نظارت بر نماینده، موجب كاهش حقوق و مزایای مدیر میشود .توانمندی مالكان در كاهش حقوق و مزایایمدیر و ایجاد نوعی پوشش در برابر خطرات احتمالی سبب می شود تا نمایندگان از انگیزهی لازم برای بهرهگیریاز اجرای عملیات نظارتی برخوردار باشند.

با توجه به موارد ذكر شده دریافتیم كه افزایش در سود تقسیمی و بدهی ها می تواند بر هزینه های نمایندگی كهناشی از جریان های نقدی آزاد است،تاثیر بگذارد.جریان های نقدی آزاد باعث ایجاد موقعیت برای سوءاستفادهمدیران می شود و از طرف دیگرمحافظه كاری مشروط می تواند این سوءرفتار را كاهش دهد.هدف از انجام اینپژوهش این است كه تاثیر عواملی مانند بدهی شركت،سود نقدی تقسیمی و نگهداشت وجه نقد را بر روی محافظهكاری بسنجیم و به این سوال پاسخ دهیم كه هریک از عوامل فوق چه تاثیری بر روی محافظه كاری مشروط دارند.با توجه به اینكه محافظه كاری مشروط می تواند سوءرفتار مدیریت را كاهش دهد و این امر باعث ارائه بهترگزارشات مالی به سهامداران و ذینفعان منجر می شود این پژوهش دارای اهمیت و ضرورت می باشد.

حال با توجه به آنچه در بالا شرح آن رفت ضرورت بیش از پیش تحقیق و مطالعه بر روی بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه كاری مشروط احساس می گردد در این راستا محقق در این تحقیق موضوع بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه كاری مشروط را برگزیده است تا از طریق آزمون های تجربی راهكارهای مفیدی را برای رشد و تعالی این شرکتهای بورسی در كشور پیشنهاد نماید.

[1]-Jensen M. C. ،1986, 323.

[2]– Free Cash Flow

[3]– Agency Problems

[4]– Negative Net Present Value

[5]– Marginal Project

[6]– Westphalen, 2002, p12.

[7]– Value Relevant

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.