رشته مدیریت

پایان نامه بررسی ارتباط بین نوآوری، بین المللی شدن و انتظارات رشد تجارت بین کارآفرینان شرکت های دانش بنیان

دانشگاه آزاد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

 

 

عنوان

بررسی ارتباط بین نوآوری، بین المللی شدن و انتظارات رشد تجارت بین کارآفرینان شرکت های دانش بنیان

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

تابستان 1396

 

 

چکیده

هدف  تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین نوآوری، بین المللی شدن و انتظارات رشد تجارت بین کارآفرینان شرکت های دانش بنیان می باشد حجم نمونه  این تحقیق را 111 شرکت از شرکت های واقع در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهد.  جهت گردآوری اطلاعات نیز،  از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از روش مدل سازی معادلات ساختاری، نشان دهنده آن است که نوآوری محصول و بین المللی شدن شرکت های واقع در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی، تاثیر مثبت و معناداری بر انتظارات رشد تجارت دارد. همچنین،  تاثیر سطح تکنولوژی، سرمایه انسانی کارآفرینان و جامعه، رقابت بالقوه و عملکرد اقتصادی شرکت های ذکر شده بر نوآوری محصول نیز مثبت و معنادار است.

 

کلمات کلیدی: انتظارات رشد تجارت، نوآوری، بین المللی شدن، مدل معادلات ساختاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول:کلیات تحقیق. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 2

1-3- ضرورت تحقیق. 5

1-4- سوال اصلی تحقیق. 6

1-5- اهداف تحقیق. 6

1-5-1- هدف اصلی.. 6

1-5-2- اهداف فرعی.. 6

1-5-3- اهداف کاربردی.. 7

1-6- فرضیه های تحقیق. 7

1-6-1- فرضیه اصلی.. 7

1-6-2- فرضیه های فرعی.. 7

1-7- روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات.. 8

1-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 9

1-9- قلمرو تحقیق. 9

1-9-1- قلمرو موضوعی.. 9

1-9-2- قلمرو مکانی.. 9

1-9-3- قلمرو زمانی.. 9

1-10- مدل مفهومی تحقیق. 9

1-11- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. 10

1-11-1- سطح تکنولوژی: 10

1-11-2- سرمایه انسانی کارآفرینان: 10

1-11-3- سرمایه انسانی جامعه: 11

1-11-4- رقابت بالقوه: 11

1-11-5- عملکرد اقتصادی: 11

1-11-6- نوآوری محصول: 11

1-11-7- بین المللی شدن: 11

1-11-8- انتظارات رشد تجارت: 12

1-12- ساختار تحقیق. 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق. 13

2-1- مقدمه. 14

2-2- نوآوری.. 14

2-2-1- مفاهیم کلی نوآوری.. 15

2-2-2- انواع نوآوری.. 18

2-2-3- فرایند نوآوری.. 23

2-2-4- عوامل موثر بر نوآوری عبارتند از: 24

2-2-4-1 سطح تکنولوژی.. 24

2-2-4-2 سرمایه انسانی.. 25

2-2-4-3  رقابت بالقوه 25

2-2-4-4 عملکرد اقتصادی.. 25

2-3- بین المللی شدن. 25

2-3-1- مدلهای فرایند بین المللی شدن  26

2-3-1-1- مدل آپسالا. 26

2-3-1-2- مدلهای مبتنی بر نوآوری (مدل آی) 28

2-3-1-3- مدل نگرش شبکه ای.. 29

2-3-1-4- مدلهای نگرشی مبتنی بر منابع. 31

2-4- رشد تجارت.. 33

2-4-1- ابعاد رشد تجارت.. 34

2-5- سرمایه انسانی.. 36

2-6- عملکرد اقتصادی.. 39

2-8- پیشینه تحقیق. 41

2-8-1- تحقیقات انجام یافته در داخل کشور. 41

2-8-2- تحقیقات انجام یافته در خارج کشور. 44

فصل سوم: روش شناسی تحقیق. 48

3-1- مقدمه. 49

3-2- روش تحقیق. 49

3-3-  جامعه آماری.. 49

3-4-  روش نمونه گیری.. 50

3-5- روش گردآوری داده ها 50

3-6 ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) 51

3-6-1 شیوه نمره گذاری و تفسیر سوالات   52

3-6-2 روایی (اعتبار) پرسشنامه. 52

3-6-3 پایایی (اعتماد) پرسشنامه. 53

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 54

3-8- مدل‌سازی معادلات ساختاری.. 55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 69

4-1- مقدمه. 70

4-2- تحلیل‌های توصیفی.. 71

4-2-1- جنسیت.. 71

4-2-2- سن.. 72

4-2-3- تحصیلات.. 73

4-2-4- سابقه فعالیت شرکت.. 74

4-3- تحلیل‌های تک متغیره 76

4-3-1- شاخص‌های توصیفی.. 76

4-3-2- آزمون میانگین.. 77

4-4- تحلیل‌های دومتغیره 80

4-4-1- همبستگی پیرسون. 80

4-5- تحلیل‌های چند متغیره 81

4-5-1- آزمون کفایت نمونه‌برداری.. 82

4-5-2- ارزیابی مدل اندازه‌گیری.. 84

4-5-2-1- روایی همگرا 85

4-5-2-2- پایایی تک‌بعدی.. 86

4-5-2-3- سازگاری درونی.. 87

4-5-3- ارزیابی مدل ساختاری.. 89

4-5-3-1- برازش مدل ساختاری.. 90

4-5-3-2- تحلیل مسیر. 92

4-6- خلاصه و جمع بندی فصل چهارم. 99

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 102

5-1-مقدمه. 102

5-2-مروری بر چارچوب کلی تحقیق. 103

5-3-نتایج در راستای یافته‌های تحقیق. 104

5-3-1- فرضیه اصلی.. 104

5-3-2- فرضیه های فرعی.. 105

5-4-پیشنهادات تحقیق. 109

5-4-1-   پیشنهادات کاربردی.. 109

5-4-2-پیشنهادات برای تحقیقات آتی   111

5-5-محدودیت‌های تحقیق. 111

5-6-محدودیت‌های خارج از اختیار محقق. 112

5-7-خلاصه و جمع‌بندی فصل پنجم. 113

منابع. 113

پیوست و ضمائم. 1

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول (3-1):  جامعه آماری.. 50

جدول (3-2): سولات مربوط به هر یک از متغیرها به تفکیک ابعاد. 51

جدول(3-3): نتایج پایایی پرسشنامه. 53

جدول (3-4): مراحل تحلیل چند متغیره 68

جدول (4-1): توزیع فراوانی جنسیت پاسخ‌دهندگان. 71

جدول(4-2): توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ‌دهندگان. 72

جدول(4-3): توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ‌دهندگان. 73

جدول(4-4): توزیع فراوانی سابقه فعالیت شرکت.. 74

جدول (4-5): شاخص‌های توصیفی متغیرهای تحقیق. 77

جدول (4-5): آزمون میانگین متغیرهای تحقیق. 79

جدول(4-6): ضرایب همبستگی متغیرهای تحقیق. 81

جدول (4-7): نتایج حاصل آزمون کفایت نمونه ‌برداری.. 83

جدول (4-8): روایی همگرایی متغیرهای تحقیق. 86

جدول (4-9): بارهای عاملی.. 87

جدول (4-10): آلفای کرونباخ. 88

جدول (4-11): شاخص‌های پایایی.. 89

جدول (4-12): ضرایب تعیین متغیرهای تحقیق. 91

جدول (4-13): اندازه اثر متغیرهای تحقیق. 92

جدول (4-14): نتایج حاصل از تحلیل مسیرهای مستقیم برای فرضیه اصلی.. 93

جدول (4-15): نتایج حاصل از تحلیل مسیرهای مستقیم برای فرضیه های فرعی.. 95

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

شکل (1-1): مدل مفهومی تحقیق. 10

شکل (2-1): رابطه خلاقیت، نوآوری و تغییر (وبر و نایت، 2004). 17

شکل 2-2 مدل آپ سالا(یوهانسون و واهلن، 1977). 27

شکل  (2-3): ابعاد رشد تجارت.. 34

شکل(4-1): تحلیل مسیر مستقیم برای فرضیه اصلی تحقیق. 94

شکل (4-2): تحلیل مسیرهای مستقیم برای فرضیه های فرعی.. 95

 

 

1-1- مقدمه

امروزه ساختار اقتصادی دنیا با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد. توسعه پایدار امروز برپایه نوآوری، خلاقیت و استفاده از دانش استوار است. توسعه اقتصادی و تجارت شرکت ها در کشور ضمن فراهم آوردن زمینه رشد و توسعه پایدار، مسائل و مشکلات جاری از جمله فقر، نابسامانی اجتماعی و فرهنگی، بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی و معضل انبوه سایر بیکاران را مرتفع خواهد کرد. در واقع رشد تجارت پایه و اساس توسعه همه جانبه محسوب می شود. مطالعات و تحقیقات نشان می دهد حضور کارآفرینان در شرکت های دانش بنیان و اقدامات نوآورانه آن ها نقش شایسته و بایسته ای در رشد و توسعه اقتصادی، حضور فعال در بازارهای جهانی، رقابت، اشتغال زایی پایدار، توسعه عدالت، کاهش فقر، افزایش در آمد ملی و حل مشکلات جامعه، دولت و بخش عمومی دارد. برای توسعه کارآفرینی در کشور به کار آفرینان توانمند نیاز است. منظور از توسعه کارآفرینی ایجاد فرهنگ کار آفرینی در کشور، تقویت گرایش مثبت عمومی به کار آفرینی و در پی آن افزایش نرخ فعالیت های کارآفرینانه است (دیوان­سالار و بزرگی، 1391: 3).  

 

 1-2- بیان مسأله

در سالهای اخیر شرکت های کوچک و متوسط، نقش مهمی در اشتغال زایی و رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کنند. از نظر سازمان های بین المللی همچون یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد[1])، ادغام در اقتصاد جهانی بهترین روش برای غلبه بر فقر و عدم برابری در کشورهای در حال توسعه است. برای پیوستن به اقتصاد جهانی، لازم است بخش خصوصی که در آن شرکت های کوچک و متوسط نقش کلیدی بر عهده دارند گسترش یابد. در این راستا، کارآفرینان از طریق حضور فعال دربازارهای جهانی و ایجاد فرصت‌های تجارت، رقابت، اشتغال زایی پایدار، توسعه عدالت، کاهش فقر و افزایش درآمد ملی نقش مهمی را ایفا می کنند  (پنگ[2]، 2001: 97؛ دیوسالار و بزرگی، 1391: 3). در واقع کارآفرینی که به مفهوم کشف و بهره برداری از فرصت ها به منظور ارزش آفرینی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است، پایه و اساس رشد تجارت و رشد و توسعه پایدار در کشورها محسوب می شود.

نوآوری نیز نقش عمده ای در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. در نظریه های تکامل اقتصادی، نوآوری به عنوان نیرو محرکه رشد و توسعه اقتصادی معرفی شده است. در سال های اخیر، با ظهور اقتصاد دانش، نوآوری نقش حیاتی تری در تحول ساختارهای اقتصادی و اجتماعی یافته است، بطوری که در بعضی از مقالات، از اقتصادهای پیشرفته امروزی بعنوان اقتصادهای مبتنی بر نوآوری یاد می شود (نیکومرام و همکاران، 1392: 92). لوئیس[3] ، معتقد است که تجارت، موتور رشد اقتصادی است و در بازار رقابتی، تجارت آزاد سبب می شود تولید کنندگان داخلی از تولیدات خارجی بهره گرفته و اقدام به ساخت کالایی با کیفیت بهتر نمایند (لوئیس، 1954: 145). از سویی دیگر، قابلیت ابتکار، ابداع و نوآوری، کارایی افراد را افزایش می دهد و همین دلیل تجارت است (بایر[4] ، 2004: 574).

بین‌المللی شدن و ورود به بازارهای جهانی نیز رشد تجارت را افزایش می‌دهد (میهن‌دوست، 1389: 5). زیرا بین المللی شدن، شرکت های داخلی را در معرض بهترین عملکرد شرکت های خارجی و همچنین تقاضای مشتریان داخلی قرار داده، امکان دستیابی به نهاده های سرمایه ای پیشرفته همچون ابزارهای ماشینی را فراهم کرده و درنتیجه زمینه افزایش بهره وری و فراهم شدن فرصت های جدید رشد برای شرکت ها و افزایش کارایی آنها را فراهم می کند (پاتریشیا[5]، 2005: 532). بر اساس نظریه ریورا-باتیز و رومر تجارت زمینه لازم برای دسترسی بیشتر به دانش، توسعه فناوری، جلوگیری از انجام مجدد تحقیق های صنعتی و تقویت خلاقیت، نوآوری و شناسایی صرفه های حاصل از مقیاس در اثر رقابت شدیدتر را فراهم می سازد (ریورا باتیز و رومر[6]، 1991: 535).

تا اوایل دهه 60 میلادی، توجه اساسی موضوعات مدیریت به شرکت‌های بزرگ بوده است. اما در سال‌های اخیر، شرکت‌های دانش‌بنیان[7] در توسعه اقتصادی کشورها به‌عنوان موتور رشد اقتصادی شناخته‌شده‌اند. مهم‌ترین ویژگی و مزیت این بنگاه‌ها علاوه بر روان بودن و داشتن قدرت سازگاری با شرایط متغیر محیطی، وضعیت رقابت‌پذیری و نوآورانه آنها است. در این راستا، دولت‌ها با ایجاد محیطی مناسب، شرایط کار و فعالیت را برای شرکت‌های دانش‌بنیان و جذب شرکت‌های مبتنی بر فناوری ، از طریق پارک‌های علم و فناوری مهیا می‌نمایند.با توجه به گسترش تدریجی بخش خصوصی در ایران، نیاز به ارائه محصولات جدید و فروش آن در بازارهای جهانی و بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط نیز بیش از پیش ضرورت می یابد. با توجه به اهمیت نوآوری و بین المللی شدن در بین کسب و کارهای کوچک و متوسط که به وسیله کارآفرینان راه اندازی شده اند و با توجه به اینکه، نوآوری در محصول و ورود به بازارهای جهانی می‌تواند سبب رشد تجارت شده و در نتیجه زمینه رشد اقتصادی کشور را مهیا سازد لذا، در این تحقیق رابطه بین نوآوری، بین المللی شدن فعالیت کارآفرینان و انتظارات رشد تجارت شرکت های دانش بنیان مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

1-3- ضرورت تحقیق

کارآفرینان با مهارتی که در تشخیص فرصت­ها، موقعیت­ها و ایجاد حرکت در جهت توسعه این موقعیت­ها دارند، پیشگامان حقیقی تغییر در اقتصاد و تحولات اجتماعی محسوب می شوند. آنها تصدیق می کنند که موفقیت و بقا در چشم اندازهای برخواسته از فردا، نیازمند چالاکی، قوه ابتکار و نوآوری است. براساس نظریات اقتصادی و تجارب حاصله در اقتصادهای روبه رشد، کارآفرینان موتور محرکه توسعه و رشد اقتصادی محسوب می شوند و بالطبع اشتغال زایی یکی از رهاوردهای مهم کارآفرینی است. به عبارت دیگر، چرخ های توسعه اقتصادی همواره با توسعه کارآفرینی به حرکت درمی آید. در هزاره نو که با پدیده جهانی شدن مواجه هستیم، کارآفرینی به مثابه عامل رشد، توسعه و نیز یکی از عوامل تأثیر گذار در ترسیم چشم انداز مطلوب جامعه یاد می شود (کلارک[8]، 2004: 425) کارآفرینان باتوجه به خصوصیات ممتاز و برجسته خود قادر هستند منابع لازم برای ایجاد رشد و توسعه در زمینه های تولید و منابع انسانی را فراهم کرده، اشتغال و کسب و کار جدید ایجاد کرده و با نوآوری صنعتی بر توسعه دامنه محصولات و خدمات بیفزایند و در نتیجه باعث رشد تجارت داخلی و بین المللی شوند (ایزدیان، 1390: 60). همچنین، با توجه به تجربیات جهانی ایجاد شرکت های دانش بنیان و پارک های تحقیقاتی در کشور مشروط به رعایت برنامه ریزی های آمایشی و سرمایه گذاری مناسب می تواند نقش مؤثری را در تکمیل چرخه تحقیقات و نیز تجاری سازی نتایج تحقیقات ایفا کند. علاوه بر این، این موضوع می تواند سبب تسریع در روند انتقال فناوری و گسترش موسسات کوچک و متوسط شده و باعث تسریع رشد اقتصادی کشور گردد (صدیق، ۱۳۸۷: 134). بنابراین مطالعه بر روی کارآفرینان شرکت های دانش بنیان و عوامل موثر بر رشد تجارت آن ها ضروری می باشد.

 

 

1-4- سوال اصلی تحقیق

آیا نوآوری محصول و بین المللی شدن فعالیت کارآفرینان شرکت های دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی بر انتظارات رشد تجارت آنها تاثیر دارد؟

 

1-5- اهداف تحقیق

1-5-1- هدف اصلی

تعیین رابطه بین نوآوری محصول، بین المللی شدن و انتظارات رشد تجارت کارآفرینان شرکت های دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی.

1-5-2- اهداف فرعی

1- تعیین تاثیر سطح تکنولوژی بالاتر بر نوآوری محصول کارآفرینان شرکت های دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

2- تعیین تاثیر سرمایه انسانی کارآفرینان شرکت­های دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی بر نوآوری محصول آن­ها

3- تعیین تاثیر سرمایه انسانی جامعه بر نوآوری محصول کارآفرینان شرکت­های دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

4- تعیین تاثیر رقابت بالقوه بالاتر بر نوآوری محصول کارآفرینان شرکت های دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

5- تعیین تاثیر عملکرد اقتصادی بر نوآوری محصول کارآفرینان شرکت های دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

6- تعیین تاثیر نوآوری محصول کارآفرینان شرکت های دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی بر بین المللی شدن آنها

7- تعیین تاثیر نوآوری محصول کارآفرینان شرکت های دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی بر انتظارات رشد تجارت آنها

8- تعیین تاثیر بین المللی شدن فعالیت کارآفرینان شرکت های دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی بر انتظارات رشد تجارت آنها

1-5-3- اهداف کاربردی

شرکت های دانش بنیان و سایر شرکت ها و بخش های اقتصادی ایران می توانند از نتایج این تحقیق بهره مند شوند.

 

1-6- فرضیه های تحقیق

1-6-1- فرضیه اصلی

نوآوری محصول و بین المللی شدن فعالیت کارآفرینان شرکت های دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی بر انتظارات رشد تجارت آنها تاثیر مثبت دارد.

1-6-2- فرضیه های فرعی

1- سطح تکنولوژی بالاتر بر نوآوری محصول کارآفرینان شرکت های دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی تاثیر مثبت دارد.

2- سرمایه انسانی کارآفرینان شرکت های دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی بر نوآوری محصول آنها تاثیر مثبت دارد.

3- سرمایه انسانی جامعه بر نوآوری محصول کارآفرینان شرکت های دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی تاثیر مثبت دارد.

4- رقابت بالقوه بالاتر بر نوآوری محصول کارآفرینان شرکت های دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی تاثیر مثبت دارد.

5- عملکرد اقتصادی بر نوآوری محصول کارآفرینان شرکت های دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی تاثیر مثبت دارد.

6- نوآوری محصول کارآفرینان شرکت های دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی بر بین المللی شدن آنها تاثیر مثبت دارد.

7- نوآوری محصول کارآفرینان شرکت های دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی بر انتظارات رشد تجارت آنها تاثیر مثبت دارد.

8- بین المللی شدن فعالیت کارآفرینان شرکت های دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی بر انتظارات رشد تجارت آنها تاثیر مثبت دارد.

 

[1] The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

[2] Peng

[3] Jose-Luis Hervas-Oliver

[4] Markus Baer

[5] Patricia Phillips McDougall

[6] Rivera-Batiz, Luis A., and Paul M. Romer.

[7] شرکت یا مؤسسه خصوصی و یا تعاونی هستند که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می‌شود و بر اساس معیارهای مورد نظر آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، به تأیید کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا می‌رسد. شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که دارای مصادیق سوء سابقه باشند و نیز شرکت‌ها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت‌های این قانون نیستند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 156

قیمت :  40 هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

 

40,000 تومانافزودن به سبد خرید

 

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.