رشته حسابداری

پایان نامه بررسی ارتباط بین بیش اعتمادی مدیریتی و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس ایران

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: حسابداری

 

عنوان :

بررسی ارتباط بین بیش اعتمادی مدیریتی  و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس ایران

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

تابستان 1392

چکیده

 

یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران شرکت «کارگزاران» و سهامداران «کارگمار» تضاد منافع دارند و مدیران لزوما به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند. با توجه به این فرضیه مدیران به دنبال این هستند که با بهره گرفتن از نفوذ نمایندگی خود منافع خود را حداکثر کنند. بنابراین این پژوهش به بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیران با محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق تعداد 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1390-1386 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که بین شاخص بیش اعتمادی مدیران با محافظه کاری رابطه منفی وجود دارد. همچنین شدت رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و محافظه کاری در شرکت هایی که به وسیله حسابرسان بزرگ، حسابرسی می شود کمتر است از شرکت هایی که به وسیله این حسابرسان، حسابرسی نمی شود.

کلمات کلیدی:

بیش اعتمادی مدیران، محافظه کاری، حسابرس بزرگ

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2- تشریح و بیان مساله. 3

1-3- ضرورت انجام تحقیق. 6

1-4- پرسش تحقیق. 7

1-5- اهداف تحقیق. 8

1-5-1- اهدف علمی تحقیق. 8

1-5-2- اهدف کاربردی تحقیق. 8

1-6- تبیین فرضیه های تحقیق. 9

1-7- قلمرو تحقیق. 9

1-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق. 9

1-7-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق. 9

1-7-3- قلمرو مکانی تحقیق. 9

1-8- تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق. 10

1-9- ساختار کلی تحقیق. 12

1-10- خلاصه فصل. 12

فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 15

2-2- تعاریف مختلف محافظه کاری.. 16

2-3- محـافظه کاری مشـروط و نامشـروط.. 19

عنوان                                                                                                                            صفحه

2-3-1- ارتبـاط بین محافظـه کاری مشـروط و نامشـروط.. 20

2-4- دلایل تقاضا برای محافظه کاری از دیدگاه واتس… 28

2-4-1- دلیل قراردادی تقاضا برای محافظه کاری.. 32

2-4-1-1-محافظه ­کاری و قراردادهای بدهی.. 35

2-4-1-2-محافظه کاری و قراردادهای پاداش اجرایی.. 37

2-4-1-3- محافظه کاری وحاکمیت شرکتی.. 39

2-4-2- دلیل حقوقی تقاضا برای محافظه کاری.. 40

2-4-3- دلیل مالیاتی تقاضا برای محافظه کاری.. 41

2-4-4- دلیل قانونگذاری تقاضا برای محافظه کاری.. 41

2-5- دلایل تقاضا برای محافظه کاری از دیدگاه بال وشیواکومار. 42

2-6- روش های مختلف اندازه گیری محافظه کاری.. 46

2-6-1- معیار محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی بال و شیواکومار. 48

2-6-2- معیارمحافظه کاری مبتنی بر ارزش های بازار. 49

2-6-3- روش پنمن و ژانگ در اندازه گیری محافظه کاری.. 55

2-7-  اهرم بدهی و محافظه کاری.. 56

2-8- نقش محافظه کاری در کاهش تضادها بر سر سیاست تقسیم سود. 57

2-9- محافظه کاری و هزینه بدهی.. 58

2-10- حسابرسی چیست.. 60

2-11- شکل گیری نیاز حسابرسی در ایران. 61

2-12-حسابرس مستقل و کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیر. 62

2-13- هیات مدیره 66

عنوان                                                                                                                            صفحه

2-14-اعتماد به مدیریت.. 67

2-15- خوش بینی در روانشناسی.. 68

2-16- قدرت، منشا خصوصیات رفتاری مدیریت.. 69

2-17- بیش اعتمادی مدیران و محافظه کاری.. 72

2-18- مدل مفهومی تحقیق. 74

2-19- پیشینه تحقیق. 75

2-19-1- پیشینه خارجی تحقیق. 75

2-19-2- پیشینه داخلی تحقیق. 77

2-20- نگاره ای از تحقیقات انجام شده 80

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 83

3-2- روش تحقیق. 84

3-3- جامعه و نمونه آماری تحقیق. 85

3-3-1- روش نمونه گیری.. 85

3-4- فرضیه ­های تحقیق. 86

3-5- مراحل عمومی آزمون فرض آماری.. 86

3-6- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق. 88

3-7- قلمرو تحقیق. 89

3-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق. 89

3-7-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق. 89

3-7-3- قلمرو مکانی تحقیق. 89

عنوان                                                                                                                            صفحه

3-8- روش ها وابزار تجزیه و تحلیل داده ها 89

3-9- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها 89

3-9-1- متغیر وابسته. 90

3-9-2- متغیرهای مستقل. 92

3-9-3- نحوه محاسبه حسابرس بزرگ… 92

3-9-4- متغیرکنترلی.. 92

3-10- روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ­ها 95

3-10-1- آماره توصیفی.. 95

3-10-2- همبستگی بین متغیرها 95

3-10-3- تحلیل رگرسیون داده ­ها 95

فصل چهارم : تحلیل یافته ها

4-1- مقدمه. 97

4-2- آمار توصیفی داده ­ها 98

4-3- آزمون نرمال بودن داده ها 99

4-4- همبستگی بین متغیرها 100

4-4-1- نتایج آزمون فرضیه­ اول. 103

4-4-2- نتایج آزمون فرضیه­ دوم. 105

4-5 خلاصه نتایج تحقیق. 108

4-6 خلاصه فصل. 109

فصل پنجم : نتیجه ­گیری، بحث و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 111

5-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها 112

عنوان                                                                                                                            صفحه

5-2-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه اول. 112

5-2-2- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه دوم. 112

5-3- بحث ونتیجه گیری کلی.. 113

5-4- نتایج جانبی حاصل از تحقیق. 114

5-5- پیشنهادات تحقیق. 115

5-5-1- پیشنهادات منتج از نتایج تحقیق. 115

5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آینده 116

5-6- محدودیتها و موانع تحقیق. 116

5-7- خلاصه فصل. 117

پیوست ها 118

منابع و ماخذ.. 132

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                            صفحه

جدول 2-1: نگاره ای از تحقیقات انجام شده 80

جدول 3-1 علامت اختصاری و نام متغیرهای انتخابی درتحقیق. 94

جدول 4-1 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در شرکت های نمونه. 98

جدول 4-2 نتایج آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف.. 100

جدول 4-3 ماتریس همبستگی پیرسون برای متغیرهای کمی تحقیق. 101

جدول 4-4 نتایج آزمون فرضیه اول. 103

جدول 4-5 نتایج آزمون فرضیه اول بدون متغیر کنترلی.. 104

جدول 4-6 نتایج آزمون فرضیه دوم. 106

جدول 4-7 نتایج آزمون فرضیه دوم بدون متغیر کنترلی.. 106

جدول4-8 خلاصه نتایج تحقیق. 108

 

1-1- مقدمه

یکی از رفتارهای فرصت جویانه مدیران شناسایی سریع تر سودها و به تأخیر انداختن زیان ها است، زیرا با این کار می توانند میزان پاداش هایی که به آنها تعلق می گیرد را افزایش دهند که از این موضوع در ادبیات تئوری های اثباتی از فرضیه پاداش مدیریت یاد می­ کنند(رحمانی،1388). بر همین اساس لافونـد و واتز[1](2008) محافظه کاری را عاملی بازدارنده برای مدیران بیش از حد خوش بین می دانند. ولک و همکاران[2](2004) در تعریف محافظه کاری بر عدم تقارن زمانی در شناسایی دارایی­ ها و سود ها توجه می کنند و محافظه کاری را چنین تعریف می نمایند: «محافظه کاری عبارت است از شناسایی هر چه زودتر زیان ها و ارزشیابی هر چه کمتر دارایی ها».

از سوی دیگر، بیش اعتمادی مدیران یکی از بحث های مهم در تئوری های مالی رفتاری است که اصل و اساس آن موضوعات روان شناختی می باشد با این اعتقاد که افراد در کل زیاد از حد اعتماد به نفس دارند در ادامه تحقیقات، این پیشینه روان شناختی مالی رفتاری را گسترش داده اند و مدیران را به عنوان یک گروه خاص نسبت به مردم عادی می دانند که می توانند بیش از دیگران خوش بینی باشند. بر این اساس به نظر می رسد که بیش اعتمادی مدیران یکی از عوامل تاثیر گذار بر محافظه کاری می باشد. بنابراین در این تحقیق ابتدا بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، فرضیات تحقیق و در نهایت قلمرو تحقیق و… ارائه می شود.

1-2- تشریح و بیان مساله

مدیر اختیاراتی دارد و می تواند این اختیارات را به گونه ای اعمال کند که خروجی الگو، تصمیم گیری سرمایه گذاران را به دلخواه خود شکل دهد. بدین منظور، مدیریت می تواند تلاش کند که یکی از ورودی های مهم الگو، تصمیم گیری سرمایه گذاران یعنی سود را تحت تاثیر قرار دهد و به مدیریت آن بپردازد. مدیر واحد تجاری از اختیارات خود می تواند از دو طریق برای مدیریت سود به عنوان یکی از ورودی های الگو، تصمیم گیری سرمایه گذاران استفاده کند. در حالت اول، مدیر می تواند از اختیارات خود برای انتقال اطلاعات محرمانه درباره سود آوری آینده شرکت استفاده کند. این وضعیت براساس تعریف های ارائه شده ، مطابق با مدیریت موثر سود است. در این نوع از مدیریت سود ، اطلاع رسانی سود ها در تبادل اطلاعات محرمانه بهبود می یابد. در حالت دوم، مدیر می تواند از اختیارات خود حداکثر کردن مطلوبیت خود استفاده کنند و برای این کار ، سود ها را تحریف کند . این حالت نیز براساس تعریف های ارائه شده، مطابق با مدیریت فرصت طلبانه سود است. در این حالت، مدیر به منظور حداکثر کردن مطلوبیت خود به گزارش فرصت طلبانه سود ها اقدام                می کند(سابرامانیام ، 1996 و سایرگار و اوتاما، 2008).

بلیس(1924) معتقد است که از گذشته‌های بسیار دور این مفهوم در قالب این عبارت‌ بیان می‌شده است‌ “زیان‌ها را پیش‌بینی کنید ولی سودها را نه‌” این عبارت به این معنی‌ است که درآمدهایی که منشاء این سودها می‌باشند تا زمانیکه ادعای قابل اثباتی نسبت‌ به وصول آن ایجاد نشده باشد، نباید به عنوان درآمد شناسایی و در دفاتر ثبت شوند. بهاین ترتیب می‌توان دریافت که محافظه‌کاری در شناسایی درآمد بر وصول وجه نقد تاکید ندارد بلکه همین اندازه که درآمد قابل اثبات باشد، کافی است. باسو(1997 با توجه به تحقیقات تجربی نشان داد که حسابداران در شناسایی سود و زیان تمایل دارند که درجه تائید اخبارخوب(سود) نسبت به درجه تایید اخبار بد(زیان) بالاتر باشد. بر این اساس محافظه‌کاری را مخلوق عدم تقارن در تایید شرایط سود و زیان دانست.   راس و واتز(2002) محافظه‌کاری را به عنوان میزان تفاوت تاییدپذیری شرایط شناسایی سود در مقابل زیان بیان کردند. در این بیان تاکید بر درجه قابلیت تاییدپذیری‌ سود در مقابل زیان می‌باشد. تفاوت درجه تاییدپذیری سود در مقابل زیان منجر به عدم‌ تقارن در شناسایی سود و زیان می‌شود. عدم تقارن در شناسایی سود و زیان یا به‌ عبارتی اعمال محافظه‌کاری موجب، گزارش بیان کم‌ارزش خالص دارائی‌ها نسبت به‌ مبلغی واقعی می‌گردد. به این ترتیب گزارش خالص دارائی‌ها در دوره جاری به مبلغی‌ کمتر از مبلغ دوره‌های بعد خواهد گردید. مخالفین محافظه‌کاری معتقدند، این موضوع‌ با مفهوم محافظه‌کاری مغایرت دارد. با وجود انتقاد از محافظه‌کاری، نفوذ محافظه‌کاری‌ در حسابداری از نظر طول زمان و ارزش‌گذاری با اهمیت می‌باشد.

استرلینک(1970) محافظه‌کاری را به عنوان با نفوذترین اصل در ارزش‌گذاری معرفی می‌کند. پس به این‌ ترتیب می‌توان اذعان کرد که محافظه‌کاری به لحاظ پیشینه تاریخی طولانی و از نظر ارزش‌گذاری در حسابداری با اهمیت است. راس و واتز(2002) نشان دادند، علاوه بر سابقه طولانی محافظه‌کاری در حسابداری، در سی‌ سال اخیر به کارگیری آن افزایش‌ یافته است. با توجه به موضع منتقدین (تدوین‌کنندگان مقررات و استانداردها و دانشگاهیان) نتایج حاصل از بررسی راس و واتز(2002) از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا حیات طولانی محافظه‌کاری در حسابداری و افزایش آن در چند سال اخیر به‌طور قوی‌ این فکر را تقویت می‌کند که محافظه‌کاری منافع مهمی را دربردارد. محققین توجیهاتی‌ را برای محافظه‌کاری (1- انعقاد قرارداد 2- مالیات بر درآمد 3- دعاوی حقوقی‌4- مقررات نظارت)در گزارش‌گری مطرح کرده‌اند. همگی بر این باورند که به کارگیری‌ محافظه‌کاری در حسابداری برای استفاده‌ کنندگان گزارش‌های مالی مفید خواهد بود(ثقفی،1388).

همچنین در تحقیقات اخیر محافظه کاری به دو گروه تقسیم بندی شده است، نوع نخست، محافظه کاری پیش رویدادی است که محافظه کاری مستقل از اخبار و محافظه کاری غیر شرطی نیز خوانده شده است . محافظه کاری پیش رویدادی از به کارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می شود که سود را به گونه ای مستقل از اخبار اقتصادی جاری، می کاهند . برای مثال ، شناسایی بدون درنگ مخارج تبلیغات وتحقیق وتوسعه به عنوان هزینه ، حتی در صورتی که جریان های نقدی آتی مورد انتظار آنها مثبت باشد . نوع دیگر محافظه کاری ، محافظه کاری پس رویدادی است که محافظه کاری وابسته به اخبار، محافظه کاری شرطی و عدم تقارن زمانی سود نیز خوانده شده است . محافظه کاری پس رویدادی به مفهوم شناسایی به موقع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. برای مثال ، قاعده ی اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار ، حذف سرقفلی در پی انجام آزمون کاهش ارزش و شناسایی نامتقارن زیان های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی، از این نوع هستند(بیور و رایان،2005)[3].

از طرفی دیگر بیش اعتمادی مدیران یکی از بحث های مهم در تئوری های مالی رفتاری است که اصل و اساس آن موضوعات روان شناختی می باشد با این اعتقاد که افراد در کل زیاد از حد اعتماد به نفس دارند در ادامه تحقیقات، این پیشینه روان شناختی مالی رفتاری را گسترش داده اند و مدیران را به عنوان یک گروه خاص نسبت به مردم عادی می دانند که می توانند بیش از دیگران خوش بینی باشند(لندیر و تسمار[4]،2009). به نظر وینستن[5](1980) بیش اعتمادی مدیران بر تصمیمات سرمایه گذاران بنگاه اثر می گذارد که این موضوع یک مساله مهم در پیشینه تامین مالی بنگاه بوده است(هوانگ و همکاران[6]،2010).

هیتن[7](2002) مدلی را در مورد بیش اعتمادی مدیران ارائه کرد که در این مدل او نشان داد که خوش بینی بیش از حد مدیران برمحافظه کاری تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین این تاثیر در شرکت هایی که هزینه تامین مالی بالایی دارند، بیشتر است. در ارتباط با همین موضوع مطالعات تجربی دریافتند که ویژگی های فردی مدیران به ویژه رفتارهای ناشی از بیش اعتمادی مدیران منجر به انحراف در تصمیمات سرمایه گذاری شده بنگاه شده و مدیران با خوش بینی بالا حساسیت سرمایه گذار را به جریانات نقدی افزوده(لین و همکاران[8]،2000 و مالمندیر و تیت[9]،2005). بنابراین با توجه به اهمیت بیش اعتمادی مدیران و محافظه کاری، به علت اینکه مانع افزایش فرصت طلبی برای مدیریت می شود، این پژوهش به بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

1-3- ضرورت انجام تحقیق

ضرورت انجام این پژوهش به قرار زیر است:

در سالهای اخیر یکی از زمینه های گسترده ای که در مجامع علمی به آن توجه فراوان شده است، مسئله نمایندگی و انگیزه مدیران جهت انتقال ثروت و ارزش شرکت به نفع خودشان بوده است. محافظه کاری یکی از ویژگیهای گزارشگری مالی است که در یک میثاق محدود کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری ایفاگر، نقش مهمی در محدود کردن رفتارهای خوش بینانه مدیران دارد. محافظه کاری یکی از ویژگیهای برجسته گزارشگری مالی است که در سالهای اخیر به خاطر رسوایی های مالی  (در شرکت های مانند انرون ورلدکام) توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. همچنین در کشور ما نیز کمیته فنی سازمان حسابرسی در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظه کاری را به عنوان یکی از مولفه های خصوصیت کیفی قابل اتکا بودن در نظر گرفته، اما واژه محافظه کاری را به کار نبرده است بلکه از واژه احتیاط به جای آن استفاده کرده است.

همچنین اعتماد به نفس مدیران منجر به کاهش ارزش شرکت شده و در نهایت باعث زیان سهامداران در آینده می شوند. تحقیقات نشان داده اند که میان اعتماد به نفس مدیران و محافظه کاری رابطه معنادار و منفی وجود دارد و مدیران با خوش بینی بالا از نفوذ نمایندگی خود استفاده نموده و موجب بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری می شوند و در ادامه منجر به عدم کارایی در سرمایه گذاری می شوند. به علاوه برای رسیدن به اهداف خود از رویکرد محافظه کارانه در گزارشگری نیز استفاده نمی کنند. بنابراین پژوهش حاضر در راستای نیاز به غنی تر نمودن پژوهش های حسابداری در این خصوص و همچنین آگاهی بخشیدن به سرمایه گذاران در مورد این موضوع است که آیا بیش اعتمادی مدیران با محافظه کاری رابطه دارد یا خیر؟

1-4- پرسش تحقیق

مطالعات اولیه و بررسی متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و بیان مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش های زیر به عنوان سؤالات اصلی این تحقیق هستیم:

1- بیش اعتمادی مدیران چه رابطه ای با محافظه کاری دارد؟

2- چه تفاوتی در شدت رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و محافظه کاری در شرکت هایی که به وسیله حسابرسان بزرگ و شرکت هایی که به وسیله این حسابرسان حسابرسی نمی شود وجود دارد؟

1-5- اهداف تحقیق

1-5-1- اهدف علمی تحقیق

هدف کلی این تحقیق این است که نشان دهد، در زمانی که مدیران، بیش اعتماد هستند آیا محافظه کاری کمتر می شود یا خیر؟ جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به هدف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود:

1- تبیین رابطه بین بیش اعتمادی مدیران با محافظه کاری

2- تبیین تفاوت در شدت رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و محافظه کاری در شرکت های حسابرسی شده به  وسیله حسابرسان بزرگ و شرکت هایی که به وسیله این حسابرسان، حسابرسی نمی شود.

1-5-2- اهدف کاربردی تحقیق

اولین کاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن میتواند برای گروه های زیر مفید واقع شود:

1- تحلیل گران مالی: نتایج این تحقیق می تواند جهت تحلیل شرکت هایی که مدیران آنها دارای بیش اعتمادی هستند، مفید واقع شود.

2- سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: محافظه کاری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران حائز اهمیت خاصی است. بنابراین اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای مدیران بیش اعتماد هستند، حائز اهمیت است.

3- بانک ها و اعتبار دهندگان: به دلیل اهمیت بیش اعتمادی مدیران نتایج تحقیق حاضر می تواند برای ارائه اعتبار به وسیله اعتباردهندگان مفید واقع شود.

1-6- تبیین فرضیه های تحقیق

با تعمق در تحقیقات انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش های مطرح شده و دستیابی به هدف تحقیق، فرضیه زیر تدوین شده است:

1- بین بیش اعتمادی مدیران با محافظه کاری رابطه وجود دارد.

2- شدت رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و محافظه کاری در شرکت هایی که به وسیله حسابرسان بزرگ حسابرسی می شود متفاوت است از شرکت هایی که به وسیله این حسابرسان، حسابرسی نمی شود.

1-7- قلمرو تحقیق

1-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیران با محافظه کاری می باشد.

1-7-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق

قلمرو زمانی انجام تحقیق از سال 1386 تا سال 1390 در نظر گرفته شده است.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 153

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.