رشته حسابداری

پایان نامه بررسی اثر گزارشگری محافظه ­کارانه بر ارتباط بین اقلام تعهدی بلندمدت و جریانهای نقدی عملیاتی آتی در بورس اوراق بهادار تهران

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

بخش حسابداری

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابدار

بررسی اثر گزارشگری محافظه ­کارانه بر ارتباط بین اقلام تعهدی بلندمدت و جریانهای نقدی عملیاتی آتی در بورس اوراق بهادار تهرا

استاد مشاور :

دکتر امید پورحیدری

دی ماه 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

استهلاک از جمله رویدادها و وقایع اقتصادی می­باشدکه باید شناسایی و افشا شود. این رویداد اقتصادی به عنوان اقلام تعهدی بلند­مدت در صورت­ سود و زیان گزارش می­ شود. اقلام تعهدی اجزائی از سود هستند که قابلیت اعمال قضاوت ذهنی را فراهم می­ کنند و از این منظر به دو بخش اختیاری و غیراختیاری تقسیم        می­شوند. بخش اختیاری اقلام تعهدی از جمله قلم استهلاک ابزاری در دست مدیریت برای اعمال سیاست­ها، از جمله سیاست محافظه ­کارانه یا جسورانه در گزارشگری مالی می­باشد.

از مهمترین مزایای اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری مالی؛ افزایش کیفیت اطلاعات مالی، کاهش ریسک اطلاعاتی واحد تجاری، کاهش تمایل جانب­دارانه مدیریت در ارائه اطلاعات سودار و افزایش ارزش اطلاعات مالی و در نتیجه افزایش قابلیت اتکای اطلاعات مالی را می­توان نام برد. در مقابل این مزایا، فلسام (2009) مهمترین هزینه اتخاذ رویکرد محافظه­­کارانه در گزارشگری مالی را کاهش انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی واحد تجاری و در نتیجه کاهش نرخ بازده مورد انتظار بیان کرده است. رایان (2006) بیشتر بودن شتاب استهلاک حسابداری از استهلاک اقتصادی را مصداق وجود رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک عنوان کرده است. به این دلیل که استهلاک اقتصادی با کاهش توان دارایی در کسب وجوه نقد عملیاتی همراه است، لذا در این صورت انتظار می­رود ارتباط بین استهلاک حسابداری و جریان­های نقدی آتی منفی باشد.

در این پژوهش ارتباط بین قلم تعهدی استهلاک با جریان­های نقدی جاری و آتی و نقش گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک بر روی عواملی چون بازدهی بازار سهام، وجود فرصت­های رشد آتی، رابطه ارزشی سود و پایداری سود بررسی شده است. برای این منظور از اطلاعات شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران در سال­های 1380تا 1389 و برای تفکیک استهلاک به دو بخش اختیاری و غیر اختیاری هم از مدل­های میانه صنعت، جونر و لئو استفاده شده است. مدل­های مورد استفاده در آزمون فرضیه ­های تحقیق نیز مدل رگرسیونی چند متغیره می­باشد.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­های تحقیق نشان داد که ارتباط بین بخش­های استهلاک با جریان­های نقدی جاری بی­معنا، اما با جریان­های نقدی آتی در دو مدل جونز و لئو مثبت و معنادار می­باشد. این موضوع     نشان­دهنده وجود رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک در بورس تهران می­باشد. علاوه بر این، یافته­ های تحقیق بیانگر این بود که واحدهایی که در گزارشگری استهلاک رویکرد محافظه ­کارانه اتخاذ     می­ کنند، بازدهی بازار بیشتری نسبت به سایرین دارند اما برخلاف انتظار، اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه در گزارش­دهی استهلاک نشان­دهنده وجود فرصت­های رشد آتی بالاتر نیست. همچنین ارزش سود     شرکت­هایی که رویکرد محافظه ­کارانه اتخاذ می­ کنند، بالاتر از سایرین نیست. نهایتا اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک، منجر به کاهش پایداری سود می­ شود.

واژگان کلیدی: وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی، استهلاک، رابطه ارزشی سود، بازدهی بازار سهام

 

فهرست مطالب

   عنوان             شماره صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2-تشریح و بیان موضوع…………………………………………………………………………………………. 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………… 5

1-4- نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش……………………………………………………………. 5

1-5- استفاده­کنندگان از نتایج پایان نامه ………………………………………………………………………… 5

1-6- فرضیه ­های تحقیق……………………………………………………………………………………………… 5

1-7- روش تحقیق، جامعه آماری و نمونه آماری……………………………………………………………. 6   

1-8- مدل­های تحقیق………………………………………………………………………………………………… 8

1-9-تعریف واژگان کلیدی……………………………………………………………………………………….11

1-10- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………….. 12

1-11- چارچوب فصول بعد……………………………………………………………………………………….12

فصل  دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2- مفهوم محافظه ­کاری………………………………………………………………………………………… 15

2-2-1- دیدگاه ­های محافظه ­کاری…………………………………………………………………………….. 18

2-2-1-1- دیدگاه قراردادی………………………………………………………………………………………19

2-2-1-2- دیدگاه دعاوی حقوقی…………………………………………………………………………….. 20

2-2-1-3- دیدگاه مقررات­گذاری………………………………………………………………………………20

2-2-1-4- دیدگاه مالیات………………………………………………………………………………………… 21

     عنوان              شماره صفحه

2-2-1-5- دیدگاه هزینه­ های سیاسی……………………………………………………………………………22

2-2-1-6- دیدگاه رقابت در بازار……………………………………………………………………………… 23

2-2-2- انواع محافظه ­کاری……………………………………………………………………………………… 23

2-2-2-1- محافظه ­کاری نامشروط………………………………………………………………………………23

2-2-2-2- محافظه ­کاری مشروط………………………………………………………………………………. 24

2-2-3- محافظه ­کاری و اقلام تعهدی…………………………………………………………………………. 25

2-2-4- محافظه ­کاری و عدم تقارن اطلاعاتی………………………………………………………………..26

2-2-5- محافظه ­کاری و اصل تطابق…………………………………………………………………………….27

2-3- روش­های اندازه ­گیری محافظه ­کاری…………………………………………………………………… 28

2-3-1- معیارهای محافظه ­کاری مبتنی بر اقلام تعهدی…………………………………………………… 28

2-3-2- معیار های محافظه ­کاری مبتنی بر ارزش­های بازار………………………………………………..30

2-3-3- معیار عدم­تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان…………………………………………………. 30

2-3-4- معیار چولگی منفی توزیع سود و جریان­های نقدی……………………………………………. 32

2-3-5- سایر روش­های اندازه ­گیری محافظه ­کاری………………………………………………………….33

2-4- بررسی ارتباط بین قلم تعهدی استهلاک و جریان­های نقد جاری……………………………… 33

2-5- بررسی ارتباط بین قلم تعهدی استهلاک و جریان­های نقدی آتی……………………………… 34

2-6- بررسی ارتباط گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک با بازده سهام……………………………… 35

2-7- بررسی نقش گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت و وجود فرصت­های رشد آتی………………………………………………………………………………………..36

2-8- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود………………36

2-9- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و پایداری سود…………………….37

2-10- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………… 37

    عنوان              شماره صفحه

2-10-1- تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………….37

2-10-2- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………….. 40

2-11- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………..45

فصل  سوم : روش تحقیق

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 47

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 47

3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………. 47

3-4- نمونه آماری………………………………………………………………………………………………….. 48

3-5- فرضیه ­های تحقیق و مبانی نظری آن­ها…………………………………………………………………. 49

3-5-1- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک و جریان­های نقد جاری………………………………………………………………………………………………………………. 49

3-5-2- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک و جریان­های نقدی آتی……………………………………………………………………………………………………………… 51

3-5-3- بررسی ارتباط گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک با بازده سهام……………………….. 52

3-5-4- نقش گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت و وجود فرصت­های رشد آتی……………………………………………………………………………………………….. 52

3-5-5- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود…………..53

3-5-6- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و پایداری سود……………….. 54

3-6- مدل­های آزمون فرضیات و تعریف عملیاتی متغیرهای هر یک از مدل­ها……………………. 54

3-6-1- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک با جریان­های نقدی جاری…………………………………………………………………………………………………………….54

     عنوان                   شماره صفحه

3-6-2- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک با جریان­های نقدی آتی……………………………………………………………………………………………………………… 57

3-6-3- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و بازدهی سهام……………….. 58

3-6-4- نقش گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت در رابطه با وجود فرصت­های رشدآتی بالاتر…………………………………………………………………………………59

3-6-5- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود…………….60

3-6-6- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و پایداری سود…………………. 61

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها……………………………………………………………………………… 61

3-8- روش گردآوری داده ­ها……………………………………………………………………………………. 62

3-9- روش­های آماری مورد استفاده……………………………………………………………………………62

3-10- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………62

فصل  چهارم : تجزیه و تحلیل داده ­ها

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 64

4-2- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………. 64

4-3- همبستگی بین متغیرهای اصلی تحقیق…………………………………………………………………. 65

4-4- نتایج آزمون فرضیه ­ها………………………………………………………………………………………. 66

4-4-1- آزمون فرضیه بخش اول: بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک با جریان­های نقدی جاری……………………………………………………………………………. 67

4-4-2- آزمون فرضیه بخش دوم: بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک با جریان­های نقدی آتی………………………………………………………………………………. 69

عنوان              شماره صفحه

4-4-3- آزمون فرضیه بخش سوم: بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و بازدهی بازار سهام……………………………………………………………………………………………………. 72

4-4-4- آزمون فرضیه بخش چهارم: نقش گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت در رابطه با فرصت­های رشد آتی………………………………………………………… 74

4-4-5- آزمون فرضیه بخش پنجم: بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود……………………………………………………………………………………………………. 77

4-4-6- آزمون فرضیه بخش ششم: بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و پایداری سود………………………………………………………………………………………………………….. 78

4-5- بررسی فروض کلاسیک خطی………………………………………………………………………….. 79

4-6- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………. 80

فصل  پنجم : خلاصه و نتیجه ­گیری

5-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………82

5-2- خلاصه و نتیجه ­گیری…………………………………………………………………………………………82

5-3- محدودیت­های تحقیق……………………………………………………………………………………… 86

5-4- پیشنهادات کاربردی تحقیق………………………………………………………………………………. 87

5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………….. 88

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………….89

مقدمه

گزارشگری مالی ابزاری برای انتقال اطلاعات از تهیه­کنندگان اطلاعات به استفاده­کنندگان اطلاعات مالی می­باشد. هدف از گزارشگری مالی تهیه اطلاعات مفید و به­موقع برای         استفاده­کنندگان مالی است. اطلاعاتی مفید خواهند بود که خصوصیات کیفی لازم را داشته باشند. از خصوصیات مهم کیفی اطلاعات مالی، قابل­اتکا بودن اطلاعات مالی می­باشد و از اجزای این خصوصیات کیفی، رعایت اصل محافظه ­کاری می­باشد که از آن به عنوان اصل احتیاط یاد شده است[1].

یکی از رویدادهای مهم مالی که در گزارش­های مالی نیز باید شناسایی شود، استهلاک دارایی­ ها می­باشد. استهلاک از جمله اقلام تعهدی سود می­باشد که ذاتا اثر منفی بر سود حسابداری دارد. اقلام تعهدی به دو بخش بلندمدت و کوتاه­مدت تقسیم می­شوند که استهلاک از اقلام تعهدی بلندمدت محسوب می­ شود. علاوه بر این، اقلام تعهدی از نظر قابلیت اعمال قضاوت ذهنی به دو بخش اختیاری و غیراختیاری تفکیک می­شوند. محافظه ­کاری از جمله سیاست­های مالی محسوب می­ شود که بر اساس قضاوت ذهنی در گزارشگری مالی اعمال می­ شود. بنابراین سیاست محافظه ­کاری باید بیشتر بر روی استهلاک اختیاری اعمال شود. اتخاذ رویکرد       محافظه ­کارانه دارای منافعی است که کاهش تمایل جانب­دارانه مدیریت، کاهش یا به تعویق انداختن مالیات پرداختنی، کاهش دعاوی حقوقی، انعقاد قراردادهای کارا، کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی، کاهش هزینه­ های سیاسی و افزایش کیفیت اطلاعات مالی از مهمترین آن­ها محسوب می­شوند (واتس[2] 2003، داروغ[3] 1993 ، احمد و همکاران[4]، 2002، فلسام[5] 2009، کردلر و شهریاری 1388، غفارلو 1390 و سازمان حسابرسی 1386).

در قبال همه این منافع، محافظه ­کاری هزینه­ هایی نیز دارد که غفارلو (1390) مهمترین آن را کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری می­داند. باتوجه به مطالب بیان شده، این سوال مطرح می­ شود که با وجود این مزایا و معایب برای محافظه ­کاری، در گزارشگری استهلاک این رویکرد اتخاذ می­ شود یا خیر؟ و در صورت  اتخاذ این رویکرد اثرات آن به چه شکل خواهد بود؟

 

 

1-2-تشریح و بیان موضوع

این پژوهش به بررسی رویکرد اتخاذی در گزارشگری استهلاک از اجزای اقلام تعهدی سود و اثرات اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه یا جسورانه بر متغیرهایی چون بازدهی بازار، وجود فرصت­های رشد آتی، رابطه ارزشی سود و پایداری سود می ­پردازد. اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری مالی، به مزایا و منافع آن واحد تجاری بستگی دارد. محافظه ­کاری مزایای متنوعی دارد که از مهمترین آن­ها افزایش قابلیت اتکای صورت­های مالی، کاهش تمایل جانب­دارانه مدیریت در ارائه اطلاعات جانب­دارنه، کاهش یا به تعویق انداختن مالیات، افزایش رابطه ارزشی سود وکاهش فشارها و تهدیدات رقابتی را می­توان نام برد.

در مقابل همه این منافع، محافظه ­کاری هزینه­ هایی نیز دارد که مهمترین آن کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری می­باشد (غفارلو،1390). حال این سوال مطرح می­ شود که با وجود این مزایا و هزینه­ های اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک، رویکرد       محافظه ­کارانه اتخاذ می­ شود یاخیر؟

از طرف دیگر استانداردهای حسابداری، تهیه­کنندگان صورت­های مالی را به رعایت خصوصیات کیفی اطلاعات مالی ملزم می­ کنند که از جمله مهمترین  این خصوصیات کیفی، قابلیت اتکای صورت­های مالی می­باشد. از اجزای خصوصیات کیفی قابل اتکا بودن، رعایت اصل محافظه ­کاری می­باشد. از جمله مواردی که رعایت اصل محافظه ­کاری توصیه شده است، گزارشگری استهلاک می­باشد. رایان[6] (2006) بیان می­ کند که محافظه ­کاری در گزارشگری استهلاک یعنی بیشتر بودن شتاب استهلاک حسابداری از استهلاک اقتصادی. اما در استاندارد حسابداری دارایی­ های بلندمدت بیان شده است که در شناسایی استهلاک روشی باید اتخاذ شود که استهلاک حسابداری متناسب با الگوی کسب انتفاع از دارایی­ ها باشد. به عبارت دیگر استهلاک حسابداری باید با استهلاک اقتصادی برابر باشد. با این توضیحات، همچنین این سوال مطرح می­ شود که در عمل و از دیدگاه عملی تئوری حسابدری، رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک وجود دارد یا خیر؟ با توجه به بیشتر بودن منافع اتخاذ سیاست          محافظه ­کارانه، انتظار می­رود در گزارشگری استهلاک نیز رویکرد محافظه ­کارانه اتخاذ شود.

در این پژوهش اثرات اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه بر بازدهی بازار سهام نیز مورد بررسی قرار گرفته است. محافظه ­کاری یکی از معیارهای کیفی اطلاعات مالی است که با رعایت آن، کیفیت اطلاعات مالی نیز بیشتر می­ شود، زیرا تمایل مدیران در ارائه اطلاعات جانب­دارانه و بیشتر نشان دادن سود و دارایی­ ها خنثی می­ شود. علاوه بر این، مالیات را کاهش داده یا به تعویق می­ اندازد (واتس،2003) و فشارها و تهدیدات رقابتی را کاهش می­دهد (غفارلو،1390). بنابراین از این بعد باعث افزایش بازدهی بازار شرکت می­ شود، زیرا ریسک اطلاعاتی واحد تجاری را کاهش      می­دهد. اما از بعد دیگر، انتظارات از عملکرد آتی را کاهش می­دهد و سپس بازدهی بازار سهام شرکت را کاهش می­دهد (غفارلو،1390 و فلسام، 2009). حال این سوال مطرح می­ شود که اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه باعث افزایش بازدهی بازار می­ شود یا کاهش آن؟  با توجه به متنوع و بیشتر بودن مزایای محافظه ­کاری نسبت به هزینه آن، انتظار می­رود واحدهای تجاری که در گزارشگری خود رویکرد محافظه ­کارانه اتخاذ می­ کنند، بازدهی بازار بیشتری داشته باشند.

در ادامه نقش گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت مورد ارزیابی قرارگرفته است. در این قسمت به دنبال بررسی این موضوع هستیم که گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک نشان­دهنده وجود فرصت­های رشد آتی بالاتر می­باشد یا خیر؟ فلسام(2009) اظهار می­دارد شرکت­هایی اقدام به اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه می­ کنند که عملکرد آتی برتری داشته باشد زیرا محافظه ­کاری هزینه­ هایی دارد که مهمترین آن کاهش انتظارات از عملکرد آتی می­باشد (غفارلو،1390) و در صورتی که واحد تجاری همزمان با عملکرد آتی برتر، رویکرد محافظه ­کارانه نیز اتخاذ نماید، در این صورت هزینه اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه حداقل خواهد بود. انتظار این است که ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و معیار      فرصت­های رشد آتی مثبت باشد.

بخش بعدی این تحقیق به بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود اختصاص یافته است. مفاهیم نظری گزارشگری مالی بیان می­ کنند که محافظه ­کاری از جمله اجزای قابلیت اتکای صورت­های مالی و از جمله مهمترین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی به شمار می­رود. لذا با رعایت این اصل، کیفیت اطلاعات مالی افزایش یافته و ارزش اطلاعات مالی بیشتر می­ شود. به عبارت دیگر اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه و رعایت اصل احتیاط، ارزش اطلاعات مالی را بهبود می­بخشد. بنابراین این سوال مطرح می­ شود که آیا با اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک، ارزش اطلاعات مالی بیشتر می­ شود یا خیر؟

آخرین بخش پژوهش نیز به بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و پایداری سود می ­پردازد. واتس (2003) اظهار می­دارد که مهمترین دلیل تقاضا برای اتخاذ رویکرد  محافظه ­کارانه از سوی ذی­نفعان، کاهش تمایلات جانب­دارانه مدیریت در ارائه اطلاعات یک­جانبه می­باشد. به عبارت دیگر محافظه ­کاری، مدیریت سود را کاهش می­دهد. بنابراین این سوال مطرح می­ شود که آیا اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک، پایداری سود را کاهش می­دهد یاخیر؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به وجود منافع و مزایای متفاوت در اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه، این سوال مطرح   می­ شود که آیا در گزارشگری استهلاک، رویکرد محافظه ­کارانه وجود دارد یاخیر؟ و اثر سیاست گزارشگری استهلاک بر روی عواملی چون بازدهی بازار سهام، نقش سیاست اتخاذ شده در گزارش استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت یا وجود فرصت های رشد آتی، نقش سیاست اتخاذ شده در رابطه ارزشی اطلاعات مالی، و پایداری سود چگونه خواهد بود؟

1-4- نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش

انتظار می­رود با توجه به بالابودن منافع اتخاذ سیاست محافظه ­کارانه نسبت به هزینه­ های آن، در گزارشگری استهلاک نیز سیاست محافظه ­کارانه اتخاذ شود و با توجه به این که محافظه ­کاری منجر به افزایش خصوصیات کیفی اطلاعات مالی می­ شود، انتظار می­رود بازدهی بازار سهام نیز با اتخاذ سیاست محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک بیشتر شود و با توجه به این که واحدهای تجاری­ای اقدام به اتخاذ سیاست محافظه ­کارانه می­ کنند که عملکرد آتی بالاتری داشته باشند، لذا انتظار می­رود شرکت­هایی که در گزارشگری استهلاک رویکرد محافظه ­کارانه اتخاذ می­ کنند، فرصت­های رشد آتی بالاتری نیز داشته باشد. علاوه بر این، اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه با افزایش کیفیت اطلاعات مالی، رابطه ارزشی اطلاعات مالی را نیز بیشتر می­ کند اما انتظار می­رود با کاهش تمایلات جانب­دارانه مدیریت در ارائه اطلاعات یک­جانبه، پایداری سود نیز کاهش یابد.

1-5- استفاده­کنندگان از نتایج پایان نامه

نتایج این تحقیق می ­تواند مدیران و تصمیم­ گیران واحدهای تجاری را در اتخاذ سیاست مناسب برای گزارشگری استهلاک یاری دهد. علاوه بر این می ­تواند تأثیر اتخاذ سیاست محافظه ­کارانه یا جسورانه را در عواملی چون بازدهی بازار سهام شرکت، ارائه اطلاعات محرمانه و وجود    فرصت­های رشد آتی، رابطه ارزشی اطلاعات مالی و پایداری سود را برای فعالان بازارهای مالی، سهام­داران، سرمایه­ گذاران، اعتباردهندگان و تحلیل­گران مشخص سازد.

1-6- فرضیه ­های تحقیق

این تحقیق از شش بخش تشکیل شده است. بخش­ها و فرضیه ­های مرتبط با هر یک از آن­ها در ادامه آورده شده است.

 

1-6-1- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک و جریانهای نقد جاری

فرضیه اول: “در بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود، بین استهلاک حسابداری و جریانهای نقدی جاری ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.”

1-6-2- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک و جریانهای نقدی آتی

فرضیه دوم: “در بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود، بین استهلاک حسابداری و جریانهای نقدی آتی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.”

1-6-3 – بررسی ارتباط گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک با بازده سهام

   فرضیه سوم: ” شرکت­هایی که در گزارشگری استهلاک، رویکرد محافظه ­کارانه اتخاذ می­ کنند، بازده بازار سهام بیشتری نیز دارند.”

1-6-4- نقش گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت و وجود فرصت­های رشد آتی

فرضیه چهارم: “بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و فرصت­های رشد آتی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.”

1-6-5 – بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود

فرضیه پنجم: “بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.”

1-6-6- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و پایداری سود

فرضیه ششم: “بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و پایداری سود رابطه منفی وجود دارد.”

1-7- روش تحقیق، جامعه آماری و نمونه آماری

    این تحقیق از لحاظ همبستگی و روش­شناسی، از نوع شبه­تجربی و در حوزه تحقیقات         پس­رویدادی و اثباتی حسابداری قرار دارد. این تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات واقعی صورت     می­گیرد و چون می ­تواند در فرایند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق کاربردی محسوب می­ شود. روش پس­رویدادی روشی است که در آن، تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته و مطالعه روابط گذشته متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به بررسی روابط بین آن­ها می ­پردازد. به عبارت دیگر روش پس­رویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی می ­پردازد. اطلاعات موردنیاز این تحقیق، با مطالعه صورت­های مالی و یادداشت­های همراه صورت­های مالی جمع ­آوری شده است. جمع ­آوری داده ­ها با بهره گرفتن از  نرم­افزار پایگاه داده­ای تدبیرپرداز و برداشت مستقیم آن­ها از صورت­های مالی صورت گرفته است. صورت­های مالی شرکت­ها نیز از وب سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج شده است. جهت آزمون فرضیه ­های تحقیق، پس از انتخاب شرکت­های نمونه و جمع ­آوری اطلاعات مربوطه، این اطلاعات با بهره گرفتن از نرم­افزار صفحه گسترده اکسل پردازش شده و سپس با بهره گرفتن از نرم­افزار spss اقدام به آزمون فرضیه ­ها گردیده است. مدل­های مورد استفاده در این تحقیق نیز از نوع رگرسیون خطی چندمتغیره هستند.

جامعه­ آماری عبارتست از کلیه­ عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقه­ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، 1382، ص 119). جامعه­ آماری این تحقیق کلیه­ شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد که از سال 1380 لغایت 1389 در بورس فعال بوده ­اند. جامعه آماری شامل 37 گروه صنعت می­باشد. در این تحقیق هم­زمان از اطلاعات صنایع طبقه ­بندی شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت­های عضو هر یک از این صنایع استفاده شده است.

 نمونه مورد استفاده در این تحقیق با بهره گرفتن از روش حذفی انتخاب شده است. بنابراین شرکت­ها باید ویژگی­های زیر را داشته باشند تا عضو نمونه منظور شوند:

  • سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
  • شرکت­های عضو نمونه تا قبل از اسفند سال 1380 در بورس تهران پذیرفته شده باشند؛ زیرا تهیه صورت جریان وجوه نقد از سال 1380 الزامی شده است و برای تفکیک استهلاک به دو بخش اختیاری و غیراختیاری از اطلاعات 10 ساله (1389- 1380) شرکت­ها استفاده شده است.
  • به علت نیاز به بازدهی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، معاملات بازار سهام شرکت­ها نباید بیشتر از 4 ماه وقفه زمانی داشته باشند.
  • شرکت­ها نباید جزء گروه­ های صنعت واسطه­گری مالی مانند بیمه و بانک باشند. زیرا ماهیت فعالیت این­گونه از شرکت­ها متفاوت از سایرین می­باشد.
  • شرکت­ها نباید از اعضای هولدینگ گروه­ های صنایع باشند. زیرا سود و بازدهی این­گونه از شرکت­ها تابع سایر شرکت­های عضو هر یک از گروه­ های صنایع می­باشد.
  • اطلاعات موردنیاز برای هر یک از شرکت­های انتخابی در دسترس باشد.

پس از حذف شرکت­های فاقد شرایط مذکور، تعداد 82  شرکت به عنوان نمونه باقی مانده است و با توجه به ماهیت پانلی داده ­ها، تعداد مشاهدات این پژوهش 820 سال- شرکت می­باشد. البته در برخی آزمون­ها تعداد مشاهدات به علت نیاز به برخی متغیرهای سالهای قبل یا بعد، کاهش یافته است. تعداد مشاهدات در هر یک از آزمون­ها در جداول مشخص شده است.

[1] مفاهیم نظری گزارشگری مالی، کمیته استاندارهای حسابداری ایران، سازمان حسابرسی 1386

[2]  W

تعداد صفحه :123

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.