زیست شناسی

پایان نامه: بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدرواتانولی شنگ‌‌ (Tragopogonpratensis) بر رفع مسمومیت ناشی ازسرب درتغییرات غلظت هورمونهای تیروییدی موش صحرایی نر

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی

عنوان :بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدرواتانولی شنگ‌‌ (Tragopogonpratensis) بر رفع مسمومیت ناشی ازسرب درتغییرات غلظت هورمونهای تیروییدی موش صحرایی نر

گرایش:فیزیولوژِی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد همدان

دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست­ شناسی

گرایش: فیزیولوژی

عنوان:

بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدرواتانولی شنگ‌‌ (Tragopogonpratensis) بر رفع مسمومیت ناشی ازسرب درتغییرات غلظت هورمونهای تیروییدی موش صحرایی نر

استاد راهنما‌:

استاد مشاور‌:

 

نگارش:


خرداد 1394

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

مقدمه: حفظ هوموست ازبه وسیله عوامل متعدد ی به ویژه محور هورمونی هیپوفیزی تیروئیدی كنترل میشود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تجویز عصاره گیاه شنگ (Tragopogon Pratensis)  از خانواده کمپوزیته روی غلظت هورمونهای این محور است.

روشکار: در این مطالعه­ تجربی از 36 سر موش صحرایی نر در 6 گروه 6 سری شامل گروه‌های 1)کنترل، 2)سرب و 3) و 4) و 5)سرب تحت تیمار با عصاره گیاه شنگ (دوزکم mg/kg200 دوز متوسط mg/kg400 و دوز زیاد mg/kg800) و 6) گروه شاهد مثبت با عصاره گیاه شنگ(دوز زیاد mg/kg800)  استفاده شد. داده ­های هر آزمون با کمک آزمون آماری آنالیز ANOVA و سپس آزمون توکی تحت مقایسه و بررسی قرار گرفتند.

واژه­ های کلیدی:

 سرب، هورمون های تیروئید،T3,T4,TSH، موش صحرایی، عصاره هیدروالکلی، شنگ، ‌Tragopogonpratensis

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              شماره صفحه

فصل اول

کلیات تحقیق.. 1

1-1. مقدمه. 2

1-2. بیان مسأله. 5

1-3. مهمترین منابع آلودگی های سرب.. 10

1-4. منابع وراه های مواجه با سرب: 10

1-5. اثر سرب بر انسان: 11

1-6.  اثر سرب بر بالغین: 11

1-7. اهداف تحقیق.. 13

1-7-1.هدف کلی.. 13

1-7-2.اهدف جزئی.. 13

1-8. فرضیات تحقیق.. 14

1-9. پرسشهای تحقیق.. 14

1-10.اهمیت مطالعاتی.. 15

1-11.حدود مطالعاتی.. 15

1-12.تعریف اصطلاحات.. 16

1-13. محدودیت ها 17

فصل دوم

2-1. ادبیات تحقیق.. 19

2-1-1. دستگاه غدد درون ریز. 19

2-2. بافت شناسی غده تیرویید. 21

2-3. جنین شناسی غده تیرویید. 23

2-4. مکانیسم سنتز هورمون (TSH) تیروتروپین وتنظیم آن.. 24

2-4-1. تنظیم هومون تیروتروپین TSH.. 26

2-5. ذخیره سازی وآزاد سازی هورمونهای تیروئید. 27

2-6. اثرات هورمونهای تیروئید. 30

2-7. مشخصات گیاه. 33

2-8. ساختار شیمیایی موجود در گیاه شنگ… 33

2-9. خواص درمانی گیاه شنگ… 34

2-10. پیشینه تحقیق: 35

فصل سوم

3-1. مکان آزمایش: 42

3-2. اتاق حیوانات.. 43

3-3. مواد مصرفی.. 43

2-4 .لیست دستگاه های مورد استفاده. 44

3-5. نحوه کار با دستگاه روتاری.. 45

3-6. حیوانات مورد آزمایش… 46

3-7. شرایط نگهداری.. 46

3-8. تهیه گیاه وعصاره گیری.. 48

3-8-1. جمع آوری گیاه وخشک کردن: 48

3-8-2. عصاره گیری گیاه شنگ: 48

3-8-4. روش تهیه دوز مصرفی از عصاره. 49

3-8-5. تهیه الکل 80 درجه. 49

3-9. روش انجام خون گیری.. 49

3-10. روش خون گیری از قلب باز وتهیه سرم. 50

3-11. روش سنجش هورمونها 52

3-13. ملاحظات اخلاقی.. 52

فصل چهارم

4-1. بررسی وزن موشهای صحرایی نر در هفته ششم انجام تجربیات.. 54

4-1-1. آنالیز داده های وزن در گروه‌ها نسبت به گروه کنترل.. 54

4-2. آنالیز سطح سرمی T3در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار 56

4-3. آنالیز داده های سطح سرمی T4در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار 58

4-4. آنالیز داده های سطح سرمی TSHدر موشهای صحرایی نر نژاد ویستار 60

4-5. بحث.. 63

4-6. نتیجه گیری.. 68

4-7. پیشنهادات.. 69

منابع و ماخذ. 70

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                              شماره صفحه

شکل (2-1) نمایی از غده تیروئید .

شکل (2-2) عضلات استرنوماستید.

شکل (3-5) فرمول ساختار تری یدو تیرونین..

شکل (3-4) فرمول ساختار تیروکسین..

شکل (3-5) ساختار هورمون TSH..

شکل (3-6) تنظیم فید بکی هورمونهای تیروئید.

شکل (3-7) مکانیسم ساخته شدن T3 وT4.

شکل (3-8) مراحل سنتز هورمونهای تیروئید.

شکل (3-10) شنگTragopogon pratensis

شکل (3-1) دستگاه روتاری، جهت بدست آوردن عصاره خالص گیاه

شکل (3-2) دستگاه روتاری..

شکل (3-3) دستگاه سانترفیوژ، برای جدا کردن سرم خون.

شکل (3-4)  ترازوی دیجیتال، برای توزین دقیق مواد وگیاه

شکل (3-5) عصاره شنگ      

شکل (3-6)  نحوه باز کردن قفسه سینه.

شکل (3-7)  نحوه خونگیری از قلب باز.

 

 

 

فهرست نمودار          

عنوان                                                                                                              شماره صفحه

نمودار(4-1)  مقایسه وزن موش‌ها در گروه‌های مورد آزمایش 55

نمودار (4-2) تغییرات سطح سرمی هورمون T3 57

نمودار (4-3) تغییرات سطح سرمی هورمون T4. 59

نمودار (4-4) تغییرات سطح سرمی هورمون TSH 61

 

فهرست نمودار          

عنوان                                                                                                              شماره صفحه

جدول (4-1) مقایسه وزن گروه­ های تحت مطالعه با گروه کنترل 54

جدول (4-2) آنالیز داده ­های سطح سرمی هورمون T3. 56

جدول (4-3) آنالیز داده ­های سطح سرمی T4 جدول (4-4)  آنالیز داده ­های سطح سرمی TSH.. 58

جدول (4-4)  آنالیز داده ­های سطح سرمی TSH.. 60

فصل اول

کلیات تحقیق
 

1-1. مقدمه

غده تیروئید و هورمون‌هایآن در تنظیم هزاران فعالیت بدن ضروری هستند(مولر، [1]2011).تنظیم این هورمونها در بدن یکی از اساسی ترین اعمال فیزیولوژیکی بدن می باشد.مطالعات انجام شده نشان می دهد که تغییردر سطحنرمال این هورمون‌ها موجبناهنجاری‌های فیزیولوژیکی مانندهایپوتیروئیدیسم وهایپرتیروئیدیسم می‌شود. که به دلیل اهمیت این عضو در انسان مورد توجه محققان وپژوهشگران زیادی قرار گرفته است.(کار وهمکاران[2]2002)

امروزه با پیشرفت کشورها وصنعتی شدن جوامع ودر نتیجه ایجاد زندگی ماشینی وهوای آلوده صنعتی موجب ورود مواد سمی خطر ناکی همچون سرب،به محیط زیست واثرات نامطلوب آن بر سیستم فیزیولوژیک بدن واعمال ارگانهای مختلف بدن در نتیجه به خطر افتادن حیات انسان وسایر موجودات شده است.سرب یکی ازفلزات سنگین است که به دلیل استفاده گسترده در صنعت به یک ماده آلوده کننده محیطی تبدیل شده که می‌تواند اثرات زیانباری روی سلامتی انسان داشته باشد (جیوبیری وهمکاران[3]، 1997؛کمبرلی،[4]1997).سرب میزان محیطی هورمونهای تیروئیدی و میزان پایه ای آنها را تغییر می دهد(گوستافسون وهمکاران، [5]1989).همچنین محققان نشان دادند که تماس مزمن با سرب باعث هیپوتیروئیدیسم می شود(بنوواکوکورن، 2000[6]).
گیاهان در طول تاریخ به طرق مختلفبر زندگی انسان اثر گذاشته واثرات حفاظتی وپیشگیری کننده آنها درمهار بیماریهای خاص به اثبات رسیده وروز به روز افزایش می یابد. این خاصیت اغلب به‌علت وجود تركیبات آنتی اكسیدانی در گیاهان از جمله ویتامینC، ویتامینB ، كاروتنوئیدها، لیكوپن‌ها و فلاونوئیدهایی می‌باشد كه موجب جلوگیری از آسیب‌های ناشی از رادیكال‌های آزاد می‌شوند(میتراوهمکاران[7]  ،1998 ؛سان[8] ،2000؛ ینگ [9]وهمکاران ،2001).

بسیاری از این تركیبات دارای اثرات پیشگیری كننده بوده و می‌توانند در برخی جوامع با احتمال زیاد در مهار بیماری‌های خاص مورد استفاده قرارگیرند (یوسپا،2000[10]).

گیاه شنگ از جمله مهمترین گیاه هان دارویی درطب سنتی ایران می باشد.واثرات آنتی اکسیدانی(حاجی محمودی وهمکاران[11]، 2012) درمان خونریزیهای گوارشی(سینگ[12]، 2008)،قابض وترمیم کننده پوستدر مورد این گیاه به اثبات رسیدهاست(گوارا[13]، 2003).

 

.

در این میان آنچه که از اهمیت زیادی برخوردار بوده وتا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است اثر حفاظتی عصاره شنگ (Tragopogon pratensis) بر رفع مسمومیت ناشی ازسرب درتغییرات غلظت هورمونهای تیروئیدی  T3 T4 TSHدرموش‌ صحرایی نرمی باشد.

دراین پژوهش هورمونهای T3 T4 TSHبه عنوان مهمترین هورمورنهای بدن انسان مورد برررسی قرار گرفته وسپس اثر عصاره گیاه شنگ وسرب را نیز بر تغییر غلظت این هورمونها بررسی کرده ایم که نتایج در مجموع بیانگر مسیر روشنی است که بر اساس آن در آینده می توان ارتباط گیاهان دارویی را با برخی از بیماریها مشخص نمود ودر درمان بسیاری از بیماریها از گیاهان بهره جست.

[1] Moeller

[2] Kar et al

[3] Jubery et al

[4] Kimberlie

[5] Gustafson et al

[6] Banovac& Koren

 

[7] Mitraet al

[8] Sun

[9] Yang et al

[10] Yuspa

[11] Hajimahmoodi et al

[12] Singh

[13] Guarrera

تعداد صفحات:97

 

قیمت : 14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.