مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه: بررسی اثر اسیدهیومیک ، نیتروکسین و کود بارور-2 روی عملکرد کیفی و کمی مرکبات رقم والنسیا در جنوب کرمان، شهرستان فاریاب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی

عنوان : بررسی اثر اسیدهیومیک ، نیتروکسین و کود بارور-2 روی عملکرد کیفی و کمی مرکبات رقم والنسیا در جنوب کرمان، شهرستان فاریاب

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

عنوان:

بررسی اثر اسیدهیومیک ، نیتروکسین و کود بارور-2 روی عملکرد کیفی و کمی مرکبات رقم والنسیا در جنوب کرمان، شهرستان فاریاب

استاد راهنما:

دکتر شهرام صداقت حور

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- ارزش اقتصادی.. 3

1-3- كاربرد. 3

1-4- تولید مركبات در دنیا و جایگاه ایران در جهان.. 5

1-5- مناطق مهم رشد مركبات در دنیا 5

1-6- مناطق مهم كشت مركبات در ایران.. 6

1-6-1- سواحل دریای خزر. 7

1-6-2- ناحیه مركزی.. 7

1-6-3- ناحیه بندرعباس و دریای عمان.. 8

1-7- سطح زیر کشت و میزان تولید در کشور. 8

1-8- انواع مرکبات در کشور. 9

1-9- مشکلات کشت و کار مرکبات در ایران.. 9

1-10- اهمیت و اهداف پژوهش…. 10

 

فصل دوم: مروری بر پژوهشهای پیشین.. 13

2-1- تاریخچه و منشاء پیدایش مركبات در ایران و جهان.. 14

2-2- گیاهشناسی.. 16

2-2-1- گیاه. 17

2-2-2- گل.. 17

2-2-3- گل انگیزی.. 18

2-2-4- گرده افشانی.. 19

2-2-5- میوه. 19

2-3- گونه های مرکبات تحت کشت در ایران.. 20

2-3-1- پرتقال (Citrus sinensis) 20

2-3-2- نارنگی ها (C. reticulate) 21

2-3-3-گریپ فروت (C. paradise) 21

2-3-4- لیمو ترش (C. limon) 21

2-3-5- نارنج (C. aurantium) 22

2-4-………………………………………………………………………………………… ارزش غذایی و ترکیبات میوه. 24

2-5-…………………………………………………………………………………………………………… ازدیاد مرکبات.. 25

2-6-…………………………………………………………………………………………………. شرایط اقلیمی مركبات.. 26

2-7-…………………………………………………………………………………………………. تغذیه درختان مركبات.. 28

2-7-1- عناصر پرمصرف.. 29

2-7-1-1- ازت (نیتروژن) 29

2-7-1-2- فسفر. 30

2-7-1-3- پتاس… 31

2-7-1-4- کلسیم.. 31

2-7-1-5- منیزیم.. 32

2-7-2-عناصر كم مصرف.. 32

2-7-2-1- آهن.. 32

2-7-2-2- روی.. 33

2-7-2-3- منگنز. 34

2-7-2-4- مس…. 34

2-7-2-5- بر. 34

2-7-2-6- مولیبدن.. 35

2-7-3- تاثیر عناصر مختلف بر مرکبات و علایم کمبود آنها 36

2-7-4- میزان کود. 37

2-7-5- زمان و نحوه‌ مصرف کودها 37

2-7-6-……………… کود حیوانی.. 38

2-7-7-…………….. کودهای زیستی.. 39

2-7-7-1-  نیتروکسین ( ازتوباکتر – آزوسپیریلیوم) 42

2-7-7-2-  کود فسفاته بارور-2. 45

2-7-7-3-  هیومیک اسید. 48

 

فصل سوم: مواد و روش ها 53

3-1- شرایط انجام پژوهش…. 54

3-2- مواد گیاهی.. 54

3-3- تیمارهای آزمایشی.. 55

3-4- صفات مورد اندازه گیری.. 55

3-5- طرح آزمایشی و آنالیز آماری.. 58

 

فصل چهارم: نتـــایج.. 60

4-1- ویژگی های کمی عملکرد. 61

4-1-1- تعداد میوه. 62

4-1-2- عملکرد میوه. 63

4-1-3- اندازه میوه. 64

4-2- ویژگی های کیفی میوه…………….. 65

4-2-1- حجم آب میوه. 67

4-2-2- مواد جامد محلول میوه (TSS) 67

4-2-3- اسید میوه. 68

4-2-4- نسبت بریکس به اسید قابل تیتر. 69

4-2-5- رنگ میوه. 70

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 75

5-1- ویژگی های کمی میوه. 76

تعداد میوه در درخت… 76

عملکرد درختان پرتقال.. 78

متوسط وزن و قطر میوه. 79

3-6- ویژگی های کیفی میوه. 80

جمع بندی.. 83

پیشنهادات.. 85

 

منابع.. 86

فهرست جدول ها

جدول 1-1- میزان تولید مركبات در كشورهای عمده جهان.. 6

جدول شماره 1-2. پراکندگی انواع مرکبات در استانهای کشور. 22

جدول شماره 2-2. مقدار مواد معدنی موجود در یک تن میوه پرتقال. 24

جدول 3-2. حداقل درجه حرارت قابل تحمل گونه های مختلف مركبات (برحسب سانتی گراد) 27

جدول 4-2- حد بهینه عناصر غذایی كم مصرف و پرمصرف در پرتقال. 38

جدول 1-3. ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک مورد استفاده. 54

جدول 1-4. نتایج تجزیه واریانس صفات کمی میوه درختان پرتقال والنسیا در پاسخ به کاربرد کودهای زیستی. 61

جدول 4-2- نتایج تجزیه واریانس صفات کیفی میوه درختان پرتقال والنسیا در پاسخ به کاربرد کودهای زیستی. 66

جدول 4-3-  نتایج تجزیه واریانس شاخص های رنگ میوه درختان پرتقال والنسیا در پاسخ به کاربرد کودهای زیستی. 71

 

فهرست شکل ها

شکل 1-1- نواحی عمده کشت و کار مرکبات در ایران.. 7

شکل 1-2. نمایی از کود نیتروکسین مورد استفاده در این پژوهش، حاوی (ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم) 45

شکل 2-2. نمایی از کود فسفاته بارور مورد استفاده در این پژوهش…. 48

شکل 3-2. نمایی از کود هیومیک اسید مورد استفاده در این پژوهش. 52

شکل 1-3. دستگاه رفرکتومتر مورد استفاده در تعیین مقدار TSS در آب میوه پرتقال. 56

شکل 2-3. تشکیل رنگ صورتی به عنوان نقطه پایان تیتراسیون اسید های آلی میوه. 57

شکل 3-3. دستگاه کرومامتر Minolta CR400 مورد استفاده در اندازه گیری رنگ میوه. 58

شکل 4-3. نقشه طرح آزمایشی در محل انجام پژوهش. 59

اسید هیونیک=AH، نیتروکسین=N و بارور2=B2. 59

شکل 1-4. اثر کاربرد کودهای زیستی بر تعداد میوه در هر درخت پرتقال والنسیا. 62

شکل 4-2- اثر کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد میوه درختان پرتقال والنسیا. 63

شکل 4-3- اثر کاربرد کودهای زیستی بر متوسط وزن میوه پرتقال والنسیا. 64

شکل 4-4- اثر کاربرد کودهای زیستی بر قطر میوه پرتقال والنسیا. 65

شکل 4-5- اثر کاربرد کودهای زیستی بر حجم آب میوه پرتقال والنسیا. 67

شکل 4-6- اثر کاربرد کودهای زیستی بر مقدار مواد جامد محلول میوه پرتقال والنسیا. 68

شکل 4-7- اثر کاربرد کودهای زیستی بر درصد اسید قابل تیتر در آب میوه پرتقال والنسیا. 69

شکل 4-8- اثر کاربرد کودهای زیستی بر نسبت بریکس به اسید قابل تیتر در آب میوه پرتقال والنسیا. 70

شکل 4-9- اثر کاربرد کودهای زیستی بر درخشندگی رنگ پوست میوه پرتقال والنسیا. 72

شکل 4-10- اثر کاربرد کودهای زیستی بر زاویه رنگ پوست میوه پرتقال والنسیا. 73

شکل 4-11- اثر کاربرد کودهای زیستی بر کرومای رنگ پوست میوه پرتقال والنسیا.

چکیده

عدم مصرف بهینه کودهای نیتروژنه و فسفره در باغ های مرکبات موجب بروز اختلالات در کشت و کار این محصول و بروز آلودگی های زیست محیطی شده است. در این راستا استفاده از کودهای زیستی از جمله راه حل هایی است که در سال های اخیر مطرح شده است. لذا در این تحقیق تلاش گردید اثر سه نوع کود زیستی اسیدهیومیک، نیتروکسین و کود بارور-2 برای اولین بار به طور هم زمان روی پرتقال، رقم والنسیا در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی با 8 تیمار در جنوب کرمان ازمایش شود و بهترین تیمار معرفی گردید. تیمار های شاهد و بارور-2 کمترین تعداد میوه را در درخت داشتند (به ترتیب 3/97 و 3/105 میوه). تیمار کاربرد آمیخته هیومیک اسید+نیتروکسین+بارور-2 بیشترین عملکرد را ر درختان پرتقال والنسیا ایجاد نمود (1/68 کیلوگرم در درخت). در مجموع بیشترین وزن میوه در تیمار های شاهد و بارور 2 به دست آمد (به ترتیب 4/409 و 9/400 گرم). بیشترین قطر میوه در تیمار های شاهد و بارور 2 مشاهده شد (به ترتیب 71/7 و 69/7 سانتی متر). بیشترین حجم آب میوه در تیمار های کاربرد آمیخته هیومیک اسید+نیتروکسین+بارور-2 (3/167 سانتی متر مکعب)، نیتروکسین و هیومیک اسید (8/169 سانتی متر مکعب) و هیومیک اسید (1/169 سانتی متر مکعب) مشاهده شد. در تیمار آمیخته هیومیک اسید+نیتروکسین+بارور-2 مقدار مواد جامد محلول میوه به صورت معنی داری نسبت تیمار شاهد کاهش یافت. بیشترین مقدار اسید قابل تیتر در میوه های تیمار شاهد (69/0 درصد) و در تیمار بارور-2 (70/0 درصد) مشاهده گردید. تیمار های آزمایشی به استثناء کاربرد بارور-2 به صورت معنی داری نسبت بریکس به اسید قابل تیتر میوه را افزایش دادند. کاربرد بارور-2 (4/55) سطح درخشندگی رنگ پوست میوه پرتقال والنسیا به صورت معنی داری نسبت به تیمار شاهد (0/60) کاهش داد. در پژوهش حاضر اثر تشدید کننده کاربرد هیومیک اسید و نیتروکسین بر تشکیل میوه پرتقال را می توان به افزایش تامین نیتروژن و افزایش تحرک و جذب عناصر غذایی در خاک های آهکی نقش داشته باشد. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص گردبد که کاربرد بیش از یک نوع کود زیستی باعث ایجاد اثرات بهتری نسبت به کاربرد تکی آن ها می شود. هرچند که وزن میوه ها و اندازه قطر آن ها در تیمار های کود زیستی نسبت به شاهد کمتر بود، ولی افزایشی که تعداد میوه مشاهده شد از کاهش عملکرد درختان جلوگیری نمود. افزایش تعداد میوه در تیمار های کودهای زیستی باعث بیشتر شدن عملکرد کلی درختان نسبت به تیمار شاهد شد. از طرف دیگر بهبود ویژگی های کیفی میوه نیز در تیمارهای کود زیستی، کاهش ابعاد میوه را در این تیمارها به امری قابل چشم پوشی تبدیل می کند. در این پژوهش کاربرد کود بارور-2 به تنهایی اثری بر ویژگی های کمی و کیفی میوه پرتقال والنسیا نداشت. این مطلب به مصرف زیاد و وجود بقایای زیاد کودهای فسفره در خاک از سال پیش از آزمایش ارتباط داده شد. به این ترتیب بر اساس یافته های این پژوهش استفاده از هیومیک اسید به تنهایی (در شرایطی که وضعیت فسفر خاک در حد کفایت است) و یا در ترکیب با نیتروکسین و بارور-2 (در باغ هایی که از کودهای شیمیایی استفاده نمی شود) برای افزایش عملکرد درختان پرتقال والنسیا در مناطق جنوبی کشور که دارای خاک قلیایی هستند قابل توصیه است. ولی برای اخذ نتایج دقیق تر بایستی اثرات کاربرد این کود ها در طولانی مدت و بر ارقام مختلف نیز مورد ارزیابی قرار دا

مقدمه
مرکبات از میوه های قدیمی در جهان محسوب می شوند. پرورش مرکبات در جنوب چین و هندوچین به ­ویژه جنوب ویتنام از 2400 سال پیش از میلاد مسیح آغاز شده است. بنابر نشانه­ های تاریخی، عبری­ها از سده بیستم پیش از میلاد با مرکبات آشنایی داشته اند. از ایران نیز یکی از مراکز پیدایش و منابع تنوع ژنتیکی مرکبات شناخته می شود. میوه مركبات غنی از ویتامین های C، B ، و A، فیبر، كربوهیدرات  (قندهای ساده فروكتوز، گلوكز و ساكارز) و مقادیری كلسیم، پتاسیم، نیاسین و اسید فولیک می باشد. میوه مركبات موجـب پایین آوردن كلستـرول خون، پیشـگیری از عفونت هـای ویروسـی و احتمـال بروز سرطان های روده و معده می گردد. لذا با توحه به ارزش غذایی این محصول، امروزه توجه ویژه ای به توسعه کشت و کار آن می شود (Fattahi et al., 2011).

تولید مركبات در جهان یكی از منابع بسیار مهم تولید ثروت، مبادلات تجاری و اشتغال ساكنین حدود 125 كشور مركبات خیز جهان شده است. امروزه تجارت جهانی طیف گسترده ای از كالاها و خدمات را در برگرفته كه در آن محصولات كشاورزی دارای مقبولیت ویژه ای است. مرکبات یکی از محصولات مهم باغبانی در سطح جهان است که از نظر تجارت (صادرات و واردات کشورها) بعد از موز در مقام دوم قرار دارد (Storey and Walker. 1999). بسیاری از كشورهای جهان به دلیــل بهره مندی از شرایط اقلیمی مناسب ،‌تولیدكننده انواع محصولات كشاورزی بوده و از راه صدور آن با بدست آوردن میلیاردها دلار در آمد ارزی ، بخشی از نیازهای وارداتی خود را تامین میكنند. ایران نیز یکی از بزرگترین تولید کننده های مرکبات در جهان است و با تولید بیش از 7/3 میلیون تن انواع مرکبات در رتبه هفتم جهانی قرار دارد (FAO, 2010).

تعداد صفحه : 109

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.