رشته حسابداری

پایان نامه بررسی اثر استراتژی جسورانه سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک در صنعت بانکداری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه حسابداری

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.)

رشته حسابداری

 

عنوان:

بررسی اثر استراتژی جسورانه سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک در صنعت بانکداری

 

پائیز 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1.مقدمه. 2

1-2.تشریح و بیان موضوع. 3

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 4

1-4.اهداف تحقیق. 6

1-5. سوالهای تحقیق. 6

1-6. فرضیه‌های تحقیق. 7

1-7. روش تحقیق: 7

1- 8. جامعه و نمونه آماری: 7

1-9 . روش گردآوری داده‌ها 8

1-10 . قلمرو پژوهش… 8

1-11. متغیرهای تحقیق. 9

1-11-1. متغیرهای مستقل و تعریف عملیاتی آنها 9

1-11-2. متغیر وابسته. 10

1-11-3. متغیرهای كنترلی و نحوه محاسبه آنها 10

1-12. تعریف مفاهیم و واژه‌های اختصاصی.. 11

1-13.ساختار کلی تحقیق. 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1. مقدمه. 14

2-2. مفهوم سرمایه در گردش… 14

2-3. مفهوم مدیریت سرمایه در گردش… 15

2-3-1. پیش‌بینی وجه نقد موردنیاز. 16

2-3-2. تأمین وجوه 16

2-4. اهمیت مدیریت سرمایه در گردش… 16

2-4-1. زمان صرف شده در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش… 16

2-4-2. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جاری.. 17

2-4-3. اهمیت مسئله برای مؤسسات کوچک… 17

2-4-4. رابطه بین رشد فروش و دارایی‌های جاری.. 17

2-5. استراتژی‌های مختلف سرمایه در گردش… 17

2-5-1. استراتژی دارایی‌های جاری.. 18

2-5-2. استراتژی بدهی‌های جاری.. 19

2-5-2-1. استراتژی محافظه‌کارانه. 19

2-5-2-2. استراتژی جسورانه. 19

2-6. سیاست‌های مطلوب مدیریت سرمایه در گردش… 19

2-7. خط‌مشی‌های سرمایه در گردش… 20

2-7-1. سرمایه در گردش ثابت (دائم) 20

2-7-2. سرمایه در گردش متغیر. 20

2-8. اهداف خط‌مشی‌های سرمایه در گردش… 20

2-8-1. نقدینگی مناسب و کافی.. 21

2-8-2. کاهش مخاطره 21

2-8-3. کسب افزایش ارزش شرکت.. 21

2-9. عوامل مؤثر در تعیین میزان سرمایه در گردش… 21

2-9-1. ماهیت تولید یا فعالیت شرکت.. 21

2-9-2. دوره تولید شرکت.. 22

2-9-3. خط‌مشی تولید شرکت.. 22

2-9-4. خط‌مشی اعتباری عرضه‌کنندگان. 22

2-9-5. فعالیت شرکت در خصوص رشد و توسعه. 22

2-9-6. سهولت دستیابی به مواد اولیه. 23

2-9-7. سطح سود. 23

2-9-8. خط‌مشی تقسیم سود. 23

2-10. سیستم جامع مدیریت سرمایه در گردش… 23

2-10-1. شرایط درون شرکتی مدیریت سرمایه در گردش… 24

2-10-1-1. تعیین حد مطلوب نقدینگی.. 24

2-10-1-2. سرمایه‌گذاری و تأمین مالی کوتاه‌مدت.. 24

2-10-1-3. مدیریت مطالبات و موجودی کالا. 24

2-10-1-4. برنامه‌ریزی نقدینگی.. 24

2-11 شرایط و الزامات محیطی مدیریت سرمایه در گردش. 25

2-11-1 ضرورت وجود نهادهایی که به شرکت در تعیین اعتبار مشتریان کمک می‌کنند. 25

2-11-2 وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در بازارهای مالی. 25

2-11-3. وجود سیستم‌ها و روش‌های عرضه خدمات مناسب بانکی و ارتباطی.. 25

2-11-4. قوانین و مقررات.. 25

2-12. تعریف ریسک… 26

2-13. انواع ریسک از نظر گرونینگ… 27

2-13-1. ریسک مالی.. 27

2-13-2. ریسك تجاری.. 28

2-14. انواع ریسک بانکی از نظر محرابی.. 28

2-14-1. ریسک نقدینگی.. 28

2-15.روش های مدیریت ریسک در نظام بانکی.. 29

2-15-1. مدیریت ریسک نقدینگی.. 29

2-15-2. مدیریت ریسک اعتباری.. 30

2-15-3. مدیریت ریسک عملیاتی.. 30

2-15-4. مدیریت ریسک بازار. 30

2-16. نظریه‌های مدیریت نقدینگی.. 30

2-16-1. نظریه وام‌های تجاری.. 31

2-16-2. نظریه انتقالپذیری.. 31

2-16-3. نظریه درآمد مورد انتظار. 31

2-16-4. نظریه مدیریت تعهدات.. 31

2-16-5. نظریه مدیریت دارایی-بدهی.. 31

2-17. اندازه‌گیری ریسك… 32

2-18. روش‌های اندازه‌گیری ریسك نقدینگی.. 33

2-18-1. مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها 33

2-18-2. مدیریت دارایی برای كاهش ریسك نقدینگی.. 33

2-18-3. مدیریت بدهی برای كاهش ریسك نقدینگی.. 33

2-19. پیشینه تحقیق. 34

2-19-1. تحقیقات خارجی.. 34

2-19-2. تحقیقات داخلی.. 37

2-20.خلاصه فصل. 39

فصل سوم: روش تحقیق

3-1.مقدمه. 41

3-2.روش تحقیق. 41

3-3.جامعه و نمونه آماری.. 42

3-4. بیان عملیاتی فرضیه‌های پژوهش… 42

3-5.متغیرهای تحقیق. 43

3-5-1.متغیر مستقل. 44

3-5-2.متغیر وابسته. 45

3-5-3.متغیرهای کنترلی.. 45

3-6. روش جمع آوری اطلاعات. 46

3-7.  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 46

3-8. معرفی مدل پژوهش… 47

3-9. روش های آماری مورد استفاده در تحقیق. 48

3-9-1. تحلیل رگرسیون. 48

3-9-1-1. بررسی نرمال بودن خطاها 48

3-9-1-2. عدم خود همبستگی-آزمون دوربین- واتسون. 49

3-9-1-3. آزمون نرمال بودن خطاها 49

3-9-1-4. آ‍زمون هم خطی.. 49

3-9-2. ضریب تعیین (R2 ) 50

3-9-3. آزمون F. 50

3-9-4. آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون (آزمون t)   50

فصل چهارم: آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها

4-1. مقدمه. 53

4-2. آمار توصیفی. 53

4-3. آمار استنباطی پژوهش… 55

4-3-1. مفروضات زیربنایی رگرسیون. 55

4-3-2. نتایج آزمون فرضیه‌ها 57

4-4. خلاصه فصل. 62

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

5-1. مقدمه. 65

5-2. خلاصه تحقیق. 65

5-3- خلاصه یافته های حاصل از تحقیق. 66

5-4. محدودیت پژوهش… 67

5-5. پیشنهادهای پژوهش… 67

منابع:. 69

پیوست:. 74

پیوست 1: لیست بانکهای نمونه. 74

پیوست 2: داده های تحقیق. 75

 

 

  چکیده:

مدیریت سرمایه در گردش کارآمد به عنوان یک جنبه مهم از شیوه های مدیریت مالی در همه اشکال سازمانی شناخته شده است. ادبیات گسترده در این حوزه نشان می دهد که مدیریت سرمایه در گردش به طور مستقیم نقدینگی، سود آوری و توان بازپرداخت بدهی های سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد که باید به طور ضمنی در برنامه‌ریزی های مالی گنجانده شود. در این پژوهش اثر استراتژی جسورانه سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک در صنعت بانکداری مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا برای اندازه گیری استراتژی جسورانه سرمایه در گردش از نسبت دارایی ها و بدهی های جاری استفاده گردید. همچنین برای اندازه گیری مدیریت ریسک از انحراف معیار بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شد. بدین منظور، تعداد 113 سال – بانک از بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 الی 1392 استخراج گردید. برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که از دیدگاه استراتژی سرمایه گذاری جسورانه (به عنوان شاخصی از استراتژی جسورانه سرمایه در گردش) ارتباط بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و انحراف معیار بازده دارایی ها مورد تایید قرار نگرفت. از سوی دیگر، یافته های تحقیق نشان داد که از دیدگاه استراتژی تامین مالی جسورانه (به عنوان شاخصی از استراتژی جسورانه سرمایه در گردش) ارتباط بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و  انحراف معیار بازده دارایی ها رد نمی شود. همچنین یافته ها نشان داد که از دیدگاه استراتژی سرمایه گذاری جسورانه (به عنوان شاخصی از استراتژی جسورانه سرمایه در گردش) ارتباط بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهام رد نمی شود. علاوه بر این، یافته ها حاکی از ارتباط مثبت و معنادار نسبت بدهی جاری و انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهام می باشند.

 

واژه های کلیدی: مدیریت ریسک، استراتژی سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه در گردش، سرمایه در گردش

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

فصل اول

کلیات  تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1.مقدمه

معمولا بخش قابل توجهی از منابع شركت­ها در سرمایه در گردش سرمایه گذاری می شود كه این امر خود بر اهمیت مدیریت سرمایه در گردش می ­افزاید . علاوه بر این شركت­ها وجوهی را كه به دست می ­آورند در جهت مصارف گوناگون خرج می­كنند. به عنوان مثال داشتن موجودی كافی و سیاست اعتباری باز می تواند درآمد فروش شركت را تحت تاثیر قرار دهد؛ همان طور كه نگهداری موجودی كافی می تواند ریسك كمبود موجودی را در زمان تقاضای زیاد بازار كاهش دهد و همچنین از تاخیر و وقفه در برنامه تولید جلوگیری كند و یا با بهره گرفتن از سیاست اعتباری باز، فروش شركت را افزایش داد. از طرفی ممکن است نگهداری بیش از حد موجودی و یا دادن اعتبار زیاد به مشتریان باعث شود كه حجم زیادی از وجوه نقد، در سرمایه در گردش بلوكه شود (مارك دلاف2003) . موارد فوق می تواند تحت مدیریت سرمایه در گردش مورد بررسی قرار گیرد .

یکی از وظایف اساسی مدیران مالی ، اعمال مدیریت بر سرمایه در گردش یعنی دارایی­ ها و بدهی­های جاری واحد انتفاعی است . چهار نوع اصلی دارایی­ های جاری عبارتند از موجودی نقد، اوراق بهادار، حساب­های دریافتنی و موجودی­ها.

اعمال مدیریت بر دارایی­ های جاری در مقایسه با اموال، ماشین­آلات و تجهیزات توجه بیشتری را طلب می­ کند، زیرا میزان سرمایه­ گذاری در هر یک از انواع دارایی­ های جاری به طور روزانه تغییر می­ کند و مدیران باید به طور مستمر و پویا سطح این سرمایه­ گذاری­ها را مورد بررسی قرار دهند و از مطلوب بودن آن مطمئن شوند . در بسیاری از موارد سطح مطلوب نیز کمیتی در حال تغییر است. برای مثال، میزان سرمایه­ گذاری در موجودی­های مواد و کالا در مواقعی که فروش در سطح نسبتاً بالا قرار دارد، با سطح مطلوب موجودی­ها در ماه­هایی که فروش به نسبت کمتر است یکسان نیست.

نظر به اینکه مبلغ سرمایه­ گذاری در دارایی­ های جاری ممکن است سریعاً تغییر کند، الزامات تأمین مالی مربوط به آن نیز متغیر است. سوء مدیریت در اداره دارایی­ های جاری احتمال دارد هزینه­ های چشم­گیری در بر داشته باشد. سرمایه­ گذاری بیش از حد لازم در دارایی­ های جاری احتمال دارد هزینه­ های چشم­گیری در بر داشته باشد. سرمایه­ گذاری بیش از حد لازم در دارایی­ های جاری، منابع مالی محدود واحد انتفاعی را که می ­تواند در موارد سودآورتر مورد استفاده قرار گیرد، به خود اختصاص می­دهد که موجب تحمل هزینه فرصت از دست رفته خواهد شد. از سوی دیگر سرمایه­ گذاری کمتر از حد لازم در دارایی­ های جاری نیز ممکن است پر هزینه باشد. مثلاً نابسنده بودن وجوه نقد موجب می­ شود که تعهدات واحد انتفاعی بموقع ایفا نشود یا نگهداری موجودی­ها به میزان ناکافی موجب از دست رفتن فروش و نارضایتی مشتریان می­گردد. اعمال مدیریت کارآمد و اثربخش بر دارایی­ های جاری مستلزم آن است که ابتدا با قواعد کلی مربوط به سرمایه­ گذاری در هر یک از انواع دارایی­ های جاری (موجودی نقد، اوراق بهادار، حسابهای دریافتنی و موجودی­ها) آشنایی حاصل شود و همواره سه جنبه اساسی زیر مد نظر قرار گیرد:

ویژگی­های بنیادی دارایی­ و چگونگی استفاده از آن توسط واحد انتفاعی.

منافع و هزینه­ های مربوط به مبلغ سرمایه­ گذاری در دارایی­.

مخاطرات همراه با سرمایه­ گذاری در دارایی.

در این فصل به ارائه­ کلیات پژوهش پرداخته شده و طرح کلی پژوهش مشخص ‌گردیده شده است. موارد ذکر شده در این فصل شامل پیش زمینه پژوهش، بیان موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف اساسی پژوهش، فرضیه ­های پژوهش، روش انجام پژوهش و گردآوری داده ­های پژوهش می باشد. در پایان نیز متغیرهای پژوهش و در نهایت ساختار كلی پژوهش آورده شده است.

1-2.تشریح و بیان موضوع

در عمل، مدیریت سرمایه در گردش یکی از مهمترین مسائل در سازمانها می باشد که بسیاری از مدیران مالی برای شناسایی محرکه های اصلی سرمایه در گردش و سطح مناسبی از سرمایه در گردش سازمان تلاش می کنند (لامبرسون، 1995). درنتیجه، واحدهای اقتصادی می توانند با درک نقش و محرکه های سرمایه در گردش، ریسک را به حداقل برسانند و عملکرد کلی را بهبود ببخشند.

یک واحد اقتصادی ممکن است با اتخاذ استراتژی جسورانه سرمایه در گردش سطح کمتری از دارایی های جاری را به عنوان درصدی از کل دارایی ها نگهداری کند و یا در راستای تصمیمات مالی واحد اقتصادی، سطح بیشتری از بدهی های جاری نسبت به کل بدهی ها را نگهداری کند. افزایش بیش از حد سطح دارایی های جاری تاثیر منفی بر سودآوری واحد اقتصادی دارد در حالی که نگهداری سطح پائینی از دارایی های جاری، سطح نقدینگی را کاهش می دهد و در نتیجه منجر به ایجاد اخلال در عملیات جاری واحد اقتصادی می شود (هورن، 2004 ).

بنابراین، واحدهای اقتصادی می توانند یکی از دو استراتژی سرمایه در گردش را اتخاذ کنند. واحدهای اقتصادی می‌توانند با اتخاذ استراتژی محافظه کارانه، نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها را به حداقل برسانند و یا با اتخاذ استراتژی جسورانه، سطح بالایی از بدهی های جاری نسبت به کل بدهی ها را نگهداری کنند. استراتژی هایی که واحد اقتصادی اتخاذ می کند سودآوری، نقدینگی و در نهایت ریسک واحد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند (هورن، 2004).

واحدهای اقتصادی می توانند هزینه های تامین مالی خود را کاهش دهند و یا وجوه در دسترس برای توسعه پروژه ها را با به حداقل رساندن مقادیر سرمایه گذاری شده در دارایی های جاری افزایش بدهند. بیشترین زمان و تلاش مدیران مالی صرف تبدیل سطح نامطلوب دارایی های جاری به سطح مطلوب می شود (لامبرسون، 1995).

یک سطح مطلوب سرمایه در گردش، بین ریسک و بازده تعادل برقرار خواهد کرد. سطح مطلوب سرمایه در گردش، نظارت مستمر برای حفظ سطح مناسب در اجزای مختلف سرمایه در گردش را ملزم می کند. تاثیر استراتژی های سرمایه در گردش بر سودآوری، ارزش و ریسک واحد اقتصادی اهمیت بالایی دارد. بطور مشخص، سرمایه گذاری در سرمایه در گردش با ایجاد توازن بین سودآوری و ریسک، مرتبط است. زیرا معمولا تصمیماتی که سودآوری را افزایش می‌دهند منجر به افزایش ریسک می شوند و تصمیماتی که کاهش ریسک را مورد توجه قرار می دهند، منجر به کاهش سودآوری بالقوه می شوند (تروئل و سولانو، 2007).

بطور خاص، استراتژی جسورانه تر سرمایه در گردش در بنگاه های اقتصادی (سرمایه گذاری کمتر در سرمایه در گردش) با ریسک و بازده بالاتر در ارتباط است. در حالی که اتخاذ استراتژی محافظه کارانه سرمایه در گردش در این بنگاه ها (سرمایه گذاری بیشتر در سرمایه در گردش) با ریسک و بازده کمتر مرتبط است. هرچند، مطالعات تجربی کمی در سطح بین الملل این ارتباط را بررسی نموده اند، همچنین با توجه به کمبود مطالعه در ایران در این زمینه که ممکن است باعث افزایش ابهام و کاهش قدرت تصمیم گیری در این خصوص گردد.

 بنابراین، این تحقیق نیز در پی پاسخ به این سوال می باشد که:

آیا بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و مدیریت ریسک بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک بنگاه اقتصادی ارتباط معناداری وجود دارد؟

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اساساً واحدهای اقتصادی با سه تصمیم مالی مهم سر و کار دارند: تصمیمات ساختار سرمایه، تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای و تصمیمات مدیریت سرمایه در گردش. در این میان، مدیریت سرمایه در گردش به دلیل اثری که بر عملکرد و نقدینگی دارد، از اهمیت وافری برخوردار می باشد. با وجود این، مطالعات تجربی بیشتر بر تصمیمات مالی بلندمدت، ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و تصمیمات ارزش گذاری واحد اقتصادی تمرکز نموده اند. هرچند، دارایی ها و بدهی های کوتاه مدت سهم با اهمیتی در مجموع دارایی ها دارند و نیاز می باشد که دقیق تجزیه و تحلیل شوند. مدیریت دارایی ها و بدهی های کوتاه مدت، منجر به این خواهد شد تا با مدیریت سرمایه در گردش بتوان نقش بااهمیتی بر عملکرد، ارزش و ریسک واحد اقتصادی ایفا نمود (الشبیری، 2011).

سرمایه در گردش را می توان اینگونه تعریف نمود: «تفاوت دارایی ها و بدهی های جاری». هرچند بخشی از خالص سرمایه در گردش مثبت (خالص دارایی های جاری) ممکن است از محل بدهی های بلندمدت و یا حتی حقوق صاحبان سهام تامین مالی شده باشند. در صورتی که سرمایه در گردش مثبت و یا نسبت دارایی های جاری بیشتر از نسبت بدهی های جاری باشد، گفته می شود استراتژی سرمایه در گردش واحد اقتصادی، محافظه کارانه می باشد. در صورتی که سرمایه در گردش منفی و یا نسبت دارایی های جاری کمتر از نسبت بدهی های جاری باشد، استراتژی سرمایه در گردش واحد اقتصادی از نوع جسورانه می باشد (الشبیری، 2011).

خالص سرمایه در گردش عملیاتی با وجوه نقد آزاد و ارزش بازار مرتبط می باشد. اتخاذ نوع استراتژی سرمایه در گردش بر میزان ریسک واحد اقتصادی تاثیرگذار می باشد. اتخاذ استراتژی جسورانه، منجر به این خواهد شد که واحد اقتصادی نتواند برای تسویه بدهی های جاری در موعد مقرر نقدینگی لازم را داشته باشد و بنابراین، احتمال ورشکستگی واحد اقتصادی افزایش می یابد. بنابراین، با توجه به اینکه هدف مدیریت سرمایه در گردش برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداكثر سازی فرصت­های سرمایه­ گذاری كوتاه­مدت می­باشد، در این مطالعه سعی شده است كه ارتباط بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش با مدیریت ریسک در صنعت بانکداری بررسی شود.

نتایج این تحقیق می تواند مدیران رده بالای بنگاه های اقتصادی (بانک) را در جهت تمرکز بیشتر بر استراتژی های سرمایه در گردش و بهبود عملکرد بنگاه اقتصادی و روابط آن با ریسک سازمان یاری رساند. همچنین نتایج مطالعه می تواند برای سرمایه گذاران بالقوه و بازیگران بازار سرمایه در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، مفید واقع شود.

با توجه به اینکه مطالعات گسترده ای در سطح بین الملل و ایران در زمینه روابط استراتژی ها و مدیریت سرمایه در گردش با عملکرد واحدهای تجاری صورت گرفته است؛ لیکن، در محیط اقتصادی ایران، اثر استراتژی سرمایه گذاری جسورانه و استراتژی تامین مالی جسورانه بر مدیریت ریسک در صنعت بانکداری به عنوان یک بنگاه اقتصادی بررسی نشده است. از طرفی معیارهای شناسایی ریسک نیز در این مطالعه جزء اولین معیارهای اندازه گیری ریسک می باشد که تا کنون در ایران در تحقیقات مشابه استفاده نشده است.

در مطالعات قبلی معمولاً برای شناسایی ریسک اوراق بهادار، از متغیر بتا استفاده می شد. در حالی که این مطالعه سعی دارد ریسک واحد اقتصادی را از طریق انحراف معیار بازده ها، اندازه گیری نماید. امید است که این مطالعه بتواند دیدگاه جدیدی را در بین محققین و پژوهشگران ایرانی ایجاد کند. علاوه بر این، محققین معمولاً در مطالعاتی که بر روی شرکتهای بورسی انجام می دهند، شرکتهای واسطه گری مالی را به دلیل ساختاری متفاوت، مورد آزمون قرار نمی دهند.

بنابراین مطالعات معدودی در زمینه مالی در صنعت بانکداری صورت گرفته و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از وجوه در دسترس سرمایه گذاران ریسک گریز در اینگونه موسسات سرمایه گذاری می شود. لذا انجام پژوهش در این صنعت نیاز می باشد و استفاده کنندگان زیادی خواستار اینگونه مطالعات می باشند. بنابراین موضوعی حائز اهمیت است، که در پژوهش جاری به آن پرداخته شده است.

1-4.اهداف تحقیق

این پژوهش هدف اصلی زیر را دنبال می کند:

هدف اصلی تحقیق: تعیین و مشخص شدن اثر استراتژی جسورانه سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک در صنعت بانکداری می باشد.

هدف فرعی اول تحقیق: تعیین و مشخص شدن اثر استراتژی جسورانه سرمایه در گردش بر انحراف معیار بازده دارائی ها در صنعت بانکداری.

هدف فرعی دوم تحقیق: تعیین و مشخص شدن اثر استراتژی جسورانه سرمایه در گردش بر انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهم در صنعت بانکداری.

تعداد صفحه :96

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.