رشته مدیریت

پایان نامه بررسی اثربخشی دوره های آموزشی و تاثیر آن بر توانمندسازی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد لامرد

 

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A»

رشته

آموزش و بهسازی منابع انسانی

 

عنوان

بررسی اثربخشی دوره های آموزشی و تاثیر آن بر توانمندسازی نیروی انسانی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان فارس

 

خرداد ماه 1394

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6

1-4- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-4-1- اهداف اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-4-2- اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-5- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-5-1- فرضیات اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-5-2- فرضیات فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-6- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-6-1- قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-6-2- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-6-3- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها………………………………………………………………………………………………….10

1-7-1- تعاریف مفهومی واژه ها……………………………………………………………………………………………………………….10

1-7-2- تعاریف عملیاتی واژه ها……………………………………………………………………………………………………………..11

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
فصل دوم:مبانی نظری و تجربی تحقیق

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

2-2-  تاریخچه آموزش های ضمن خدمت……………………………………………………………………………………………………12

2-3-  آموزش و بهسازی منابع انسانی……………………………………………………………………………………………………………15

2-4- تعریف آموزش…………………………………………………………………………………………………………………………………18

2-5- اهداف آموزش کارکنان…………………………………………………………………………………………………………………..20

2-6- اهمیت و لزوم آموزش کارکنان………………………………………………………………………………………………………21

2-7- ویژگی ها و اصول آموزش در سازمان……………………………………………………………………………………………..24

2-8- انواع دوره های آموزش کارکنان:…………………………………………………………………………………………………………..24

2-8-1:  آموزش­های قبل از خدمت……………………………………………………………………………………………………………….24

2-8-2- آموزش­های بدو خدمت…………………………………………………………………………………………………………………….25

2-8-3-  آموزش­های ضمن­خدمت ………………………………………………………………………………………………………………..25

2-8-4-  اصول آموزش ضمن خدمت…………………………………………………………………………………………………………….25

2-9- کارکرد های آموزش کارکنان………………………………………………………………………………………………………………..27

2-10-  ارزیابی اثر بخشی دوره­ های آموزشی…………………………………………………………………………………………………28

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

2-10- 1- اثر بخشی درونی……………………………………………………………………………………………………………………………30

2-10-2- اثربخشی بیرونی……………………………………………………………………………………………………………………………..31

2-11- عوامل مؤثر بر اثربخشی دوره­ های آموزشی………………………………………………………………………………………..34

2-12- دلایل سنجش اثربخشی دوره­­های آموزش کارکنان…………………………………………………………………………..36

2-13- الگوی عمومی ارزیابی اثر بخشی دوره­ های آموزشی………………………………………………………………………….36

2-13-1- مدل تلفیقی ارزیابی و اثربخشی آموزشی………………………………………………………………………………………36

2-13-2-  مدل انگیزشی اثربخشی آموزشی نئو……………………………………………………………………………………………37

2-13-3- مدل انتقالی اثربخشی بالدوین و فورد……………………………………………………………………………………………37

2-13-4- مدل کرک پاتریک………………………………………………………………………………………………………………………….38

2-14- توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………………………….40

2-14-1- تعریف توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………….41

2-14-2-  ابعاد توانمند سازی ………………………………………………………………………………………………………………………43

2-15-  پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….47

2-15-1-   پژوهش های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………….47

2-15-2- پژوهش های خارجی……………………………………………………………………………………………………………………..50

2-15-3-جمع ­بندی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….52

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

2-16- مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………53

فصل سوم :روش تحقیق

3-1- مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

3-2- مراحل انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….55

3-3- روش و طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..56

3-4- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………56

3-5- نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..57

3-6- ابزارهای گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………….57

3-7- روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ­ها…………………………………………………………………………………………………58

3-7-1- روایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59

3-7-2- پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………59

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها…………………………………………………………………………………………………………………60

3-8-1: تجزیه و تحلیل توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………60

3-8-2: تجزیه و تحلیل استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………60

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………61

4-2- اطلاعات جمعیت­شناختی……………………………………………………………………………………………………………………..61

  • جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
  • سن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………63

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

4-2-3-تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………………………………..64

4-2-4-سابقه کاری………………………………………………………………………………………………………………………………………..65

4-3- بررسی فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..65

4-3-1- فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………………………………………………………………66

4-3-2- فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………………………………………………67

4-3-3- فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………………………………………..67

4-3-4- فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………….68

4-3-5- فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………………………………………………………….69

4-3-6- فرضیه فرعی پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………69

4-3-7- فرضیه فرعی ششم…………………………………………………………………………………………………………………………..70

4-3-8- مقایسه میانگین رتبه­ی متغیرها با بهره گرفتن از آزمون فریدمن………………………………………………………..71

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

5-2- یافته­ های جمعیت شناختی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..72

5-3- بررسی فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..73

5-3-1- فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………………………………………………………………73

5-3-2- فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………………………………………………73

5-3-3- فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………………………………………..74

5-3-4- فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………….74

5-3-5- فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………………………………………………………….74

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

5-3-6- فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………..75

5-3-7- فرضیه فرعی ششم…………………………………………………………………………………………………………………………..75

5-4- بحث و بررسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….75

5-6- پیشنهادات کاربردی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………76

5-7- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………77

5-8- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………………………….78

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..79

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………84

پیوست

پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..86

Abstract………………………………………………………………………………………………………………………………………………93

 

 

فهرست جداول

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

جدول3-1. نحوه امتیازبندی پرسشنامه اثربخشی آموزش های ضمن خدمت…………………………………………….58

جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخ ­دهندگان بر اساس جنسیت……………………………………………………………………..62

جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخ ­دهندگان بر اساس سن……………………………………………………………………………..63

جدول 4-3 – توزیع فراوانی پاسخ ­دهندگان بر اساس سطح تحصیلات………………………………………………………..64

جدول 4-4- توزیع فراوانی پاسخ ­دهندگان بر اساس سابقه کاری……………………………………………………………….65

جدول 4-5 – نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف………………………………………………………………………………….66

جدول 4-6- نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………66

جدول 4-7.  نتایج تحلیل فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………….67

جدول 4-8 – نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………..68

جدول 4-9- نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………..68

جدول 4-10 – نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………69

جدول 4-11 – نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی پنجم………………………………………………………………………..70

جدول 4-12 – نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی ششم………………………………………………………………………..70

جدول شماره 4-13- نتایج آزمون مقایسه میانگین رتبه­ی متغیرها با استفاده آزمون فریدمن………………..71

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

نمودار 3ـ1 : فرایند تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….55

نمودار 4-1 – توزیع فراوانی پاسخ ­دهندگان بر اساس جنسیت………………………………………………………………………62

نمودار 4-2- توزیع فراوانی پاسخ ­دهندگان بر اساس سن………………………………………………………………………………63

نمودار 4-3 – توزیع فراوانی پاسخ ­دهندگان بر اساس سطح تحصیلات…………………………………………………………64

نمودار 4-4- توزیع فراوانی پاسخ ­دهندگان بر اساس سابقه کاری………………………………………………………………….65

 

 

فهرست اشکال

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

شکل 2-1- مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………53

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی دوره های آموزشی و تاثیر آن بر توانمندسازی نیروی انسانی در شرکت ملی بخش فرآورده های نفتی استان فارس است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت ملی بخش فرآورده های نفتی استان فارس می باشد که به روش تصادفی طبقه­ای و با بهره گرفتن از جدول مورگان از تعداد 958 نفر 300 نفر به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار این پژوهش پرسشنامه بوده که شامل پرسشنامه اثربخشی آموزش های ضمن خدمت فرهنگیان حسینی (1387) و پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپیرز (1995) می باشد. روایی پرسشنامه با بهره گرفتن از نظرات خبرگان و پایایی آن با بهره گرفتن از آزمون ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برای پرسشنامه اثربخشی آموزش های ضمن خدمت 849/0 و برای پرسشنامه توانمندسازی کارکنان 951/0 حاصل گردید که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه های تحقیق می باشد. نتایج حاصل از رگرسیون خطی برای هر یک از فرضیات تحقیق نشان داد که اثربخشی دوره های آموزشی بر توانمندسازی کارکنان شرکت ملی بخش فرآورده های نفتی استان فارس تأثیر معناداری دارد. ابعاد اثربخشی دوره های آموزشی شامل بعد نیازسنجی ، بعد اهداف و محتوا ، بعد یاددهی- یادگیری ، بعد شرایط و امکانات آموزشی و رفاهی و بعد شیوه های ارزشیابی نیز بر توانمندسازی کارکنان شرکت ملی بخش فرآورده های نفتی استان فارس تأثیر معناداری دارند.

واژگان کلیدی: اثربخشی دوره های آموزشی ، توانمندسازی کارکنان ، نیازسنجی ، شیوه های ارزشیابی

 

                                          

 

                                                  فصل اول:

                                                   کلیات تحقیق

 

 

1-1- مقدمه

مبنای ثروت آفرینی در اقتصاد امروز، دانش و تخصص است. آینده از انقلابی خبر می­دهد که نیرو ی حرکت آن از اندیشه­ های انسان­ها سرچشمه می­گیرد. بی­شک عصر حاضر، عصر سازمان­هاست و متولیان این سازمان­ها، انسان­ها هستند. انسان­هایی که خود به واسطه در اختیار داشتن عظیم­ترین منبع قدرت یعنی تفکر، می­توانند موجبات تعالی، حرکت و رشد سازمان­ها را پدید آورند. در فضای پرشتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز، آنچه که منجر به کسب مزیت رقابتی سازمان ها می­گردد، نیروی انسانی باکیفیت، خلاق و پویاست. از این رو در عصر حاضر، منابع انسانی دانشگر به عنوان مهم­ترین قابلیت سازمان در کسب مزیت رقابتی و همچنین عمده­ترین دارایی نامشهود قلمداد می شوند و باید کارکنان را کلید طلایی بهبود کیفیت و بهره ­وری کلیه فرایندهای سازمانی دانست (طبرسا و احدیان، 1386).

در جهان رقابتی امروز، یکی از ابزار­های مهم برای ایجاد تحول و بقای سازمان و رسیدن به هدف­ها و رسالت­های مورد نظر، منابع انسانی می­باشد (طالبیان و وفایی، 1388). آموزش و بهسازی منابع انسانی در عصر کنونی به لحاظ توسعه تکنوزلوژی و توسعه بنگاه­های اقتصادی و ماندگاری و اثر بخشی بیشتر و توانایی و رویارویی و سازش با چالش­ها و موانع، یکی از وظایف اجتناب ناپذیر و مهم سازمان­ها و موسسات محسوب می­ شود. این مهم اصولاً در قالب برنامه آموزشی مدون، کوتاه مدت یا بلند مدت به اجرا در می ­آید (رابینز[1]، 1387، ص67). پیشرفت­های جهان امروز به مردمی آگاه و نیروی انسانی ماهر نیاز دارد. آموزش و توسعه منابع انسانی نه تنها در ایجاد دانش و مهارتهای ویژه در کارکنان نقش به­سزایی دارد؛ بلکه باعث می­ شود که افراد در ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی سازمان سهیم باشند و خود را با فشارهای متغیر محیطی وفق دهند (جزایری، 1379).

در بازار رقابتی آموزش نیروی انسانی (نمایندگان) به عنوان اصلی­ترین منبع راهبردی مطرح است و شانس بقاء بیشتری از سهم بازار را دارد که بتواند نمایندگان خود را به صورت پیوسته و با توجه به نیازهای بازار و مشتریان وفق دهد و آموزش لازم را به صورت ضمن­خدمت و حین­خدمت ارائه کند. پیشرفت و توسعه سازمان­ها و موسسات درگرو ارتقای سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی است. برهمین اساس، اکثر سازمان­ها دوره­ های آموزش موجود در داخل یا خارج از کشور برای کارکنان خود برگزار می‌کنند و اجرای هر دوره متضمن سرمایه­ گذاری هنگفت است؛ دراین بین آگاهی از میزان اثربخشی دوره­ های آموزشی و بازدهی حاصل از آنها برای مدیران بسیار بااهمیت است (دفت[2]، 1388). لذا ارزیابی میزان اثربخشی آموزش های ضمن خدمت و میزان اثر گذاری آن بر توانمندسازی نیروی انسانی از اهیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این فصل ضمن بیان مساله تحقیق، به اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق پرداخته می شود و اهداف و فرضیات و نیز تعاریف مفهومی وعملیاتی واژه های اصلی تحقیق ارائه شده است.

1-2- بیان مساله

از میان تمامی منابع و داده های هر سازمان نظیر امکانات ، تجهیزات اعتبارات مالی ، سرمایه های اجتماعی، مالکیت ها، داراییها و …. جایگاه و نقش منابع انسانی اهمیت ویژه ای دارد. کاربرد بهینه و استفاده صحیح از سایر منابع بدون منابع انسانی کارآمد امکان پذیر نیست (رجب بیگی و همکاران،1380).

[1]- Robbins

[2]-Daft

تعداد صفحه:119

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.