رشته حسابداری

پایان نامه بررسی اثرات گروه­ های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در      شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت                                                                        

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته حسابداری

                                                                                                                                      

عنوان:

 

بررسی اثرات گروه­ های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در      شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده… 1

فصل اول :  کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مسأله پژوهش…… 4

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش…… 6

1-4- اهداف پژوهش……   7

1-5- فرضیه ­های پژوهش  .   7

1-6-  روش انجام پژوهش…… 8

1-6-1- روش پژوهش و گردآوری داده ­ها. 8

1-6-2- متغیرهای پژوهش…… 8

1-6-2-1- متغیر مستقل…. 8

1-6-2-2- متغیر وابسته.. 9

1-6-2-3- متغیرهای کنترلی…. 9

1-6-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش…… . 9

1-6-4-   روش تجزیه و تحلیل دادهها   ….. 10

1-7-  تعریف واژه­ های کلیدی…. 10

1-8- ساختار کلی پژوهش…… 11

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مبانی نظری و پیشینه پژوهش…… 12

2-1- مقدمه . 13

2-2-1- گروه­ های تجاری…. 13

2-2-1-1- تعریف گروه­ های تجاری…. 14

2-2-1-2- صورت­های مالی تلفیقی…. 16

2-2-1-4- بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری…. 18

2-2-1-5- الزام صورت­های مالی تلفیقی…. 18

2-2-1-6- تعریف واحد تجاری فرعی…. 19

2-2-2- ساختار مالکیت…… 20

2-2-2-1- تعریف مالکیت…… 21

2-2-2-2- تئوری ساختار مالکیت…… 22

2-2-2-3- نظریه نمایندگی…. 23

2-2-2-4- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران… 25

2-2-2-4-1- فرضیه همگرایی منافع… 25

2-2-2-4-2- فرضیه تثبیت جایگاه مدیران… 27

2-2-2-5- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده.. 28

2-2-2-5-1- فرضیه نظارت کارآ.. 29

2-2-2-5-2- فرضیه همسویی استراتژیک……. 30

2-2-2-6- تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه‌های نمایندگی…. 30

2-2-2-6- ترکیب مالکیت و سهامداران خارجی…. 30

2-3- هزینه بدهی…. 31

2-3-1- هزینه بدهی و ساختار سرمایه.. 34

3-2- پیشینه پژوهش…… 36

3-2-1- پژوهش­های داخلی…. 36

2-3-2- پژوهش­های خارجی…. 38

2-4- خلاصه فصل…. 40

 

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه   42

3-2- روش پژوهش…… 42

3-3- فرضیه‌ها و سوا­ل­های پژوهش…… 42

3-4- تعریف و اندازه ­گیری متغیرهای پژوهش…… 43

3-4-1- متغیر مستقل…. 43

3-4-2- متغیر وابسته.. 44

3-4-3- متغیرهای کنترلی…. 44

3-5- قلمرو پژوهش…… 45

3-6- جامعه آماری و نمونه آماری…. 45

3-6-1- جامعه آماری…. 45

3-6-2- نمونه آماری…. 46

3-7- روش گردآوری داده‌ها. 47

3-8- روش تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها. 47

3-8-1- ضریب همبستگی و رگرسیون… 47

3-8-2- مدل­های رگرسیونی مورد استفاده و آزمون معناداری ضرایب مدل­های مربوط به فرضیه اصلی پژوهش.. 49

3-8-3- تحلیل واریانس…… 51

3-9- خلاصه فصل…. 52

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه     . 54

4-2- یافته­ های پژوهش…… 54

4-2-1- آمار توصیفی…. 54

4-2-2- ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش…… 55

4-2-3- بررسی مشکل هم­خطی…. 56

4-2-3- آمار استنباطی…. 57

4-3- خلاصه فصل…. 62

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادهای پژوهش

5-1- مقدمه.. 64

5-2-2-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی اول مبنی بر اینکه «بین گروه­ های تجاری و ساختار مالکیت ارتباط معنادار وجود دارد.»    65

5-2-2-1-1- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول مبنی بر اینکه «بین گروه­ های تجاری و مالکیت دولتی ارتباط معنادار وجود دارد.»    65

5-2-2-1-2- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم مبنی بر اینکه «بین گروه­ های تجاری و مالکیت نهادی ارتباط معنادار وجود دارد.»    65

5-2-2-1-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم مبنی بر اینکه «بین گروه­ های تجاری و مالکیت انفرادی ارتباط معنادار وجود دارد.»    66

5-2-2-2- نتایج حاصل از فرضیه اصلی دوم مبنی بر اینکه «بین گروه­ های تجاری و هزینه بدهی ارتباط معنادار وجود دارد.»    66

5-3- پیشنهادهای پژوهش…… 68

5-3-1- پیشنهادهای کاربردی پژوهش…… 68

5-3-2- پیشنهادهایی بر پژوهش­های آتی…. 68

5-4- محدودیت­های پژوهش…… 68

5-5- خلاصه فصل…. 69

منابع… 70

                                                                                پیوست­ها

پیوست شماره 1- لیست گروه­ های تجاری…. 78

پیوست شماره 2- نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده ­ها. 79

چکیده انگلیسی…. 91

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                            صفحه

جدول 3-1: فرایند انتخاب شرکت­های عضو نمونه.. 46

جدول 4-1: آماره­ های توصیفی متغیرهای پژوهش…… 55

جدول 4-2: نتایج حاصل از آزمون پایایی متغیرهای پژوهش…… 56

جدول 4-3: نتایج عامل تورم واریانس…… 57

جدول 4-4: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی اول… 58

جدول 4-5: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی دوم.. 59

جدول 4-6: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی سوم.. 60

جدول 4-7: خلاصه نتایج آماری فرضیه اصلی دوم.. 62

جدول 5-1- خلاصه نتایج پژوهش…… 68

 

 

 

چکیده

بررسی اثرات گروه­ های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در      شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

به­وسیله:

معصومه برزگر

 

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات گروه­ های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا بین گروه­ های تجاری و ساختار مالکیت و هزینه بدهی رابطه معناداری وجود دارد؟ نمونه آماری این پژوهش شامل 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1384 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل­های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه ­های پژوهش استفاده شده است. نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه ­های پژوهش­ نشان می­دهد که بین گروه­ های تجاری و معیارهای ساختار مالکیت و هزینه بدهی رابطه منفی وجود دارد.

   واژه­ های کلیدی: گروه­ های تجاری، ساختار مالکیت، هزینه بدهی.

 


 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • مقدمه

تصمیمات سرمایه­ گذاری یکی از عوامل اصلی رقابت و تداوم بقا در دنیای کنونی بوده و باید با هدف حداکثر ساختن ارزش و رشد شرکت اتخاذ شود. برای نمونه، می­توان این موضوع را مد نظر قرار داد که وابستگی سرمایه­ گذاری به منابع وجوه خارجی به علت پرهزینه بودن نسبت به منابع وجوه داخلی، مطلوب نیست. بنابراین، در شرکت­ها سعی می­ شود که از منابع داخلی استفاده کرد. از این رو، شرکت­ها ممکن است بدلیل نوسان در جریان­های نقدی داخلی، بعضی از فرصت­های سرمایه­ گذاری را رد کرده و یا آن­ها را به تعویق اندازند. در صورت فقدان نقص­هایی مثل نقص اطلاعاتی، استدلال می­ شود که هیچ­گونه اختلافی بین هزینه تامین مالی داخلی و خارجی وجود ندارد. به عبارتی تمام شرکت­ها دسترسی مساوی و نامحدود به تامین مالی خارجی داشته و از این رو می­توانند تصمیمات سرمایه­ گذاری و تامین مالی خودشان را از هم تفکیک کنند. موضوع گروه تجاری به­عنوان یک پدیده رایج است. شرکت­هایی که دچار مشکلات اطلاعاتی و نمایندگی شدیدی هستند، دسترسی محدودی به تامین مالی خارجی داشته، بنابراین فرصت­های سرمایه­ گذاری سود آور را  به آسانی رد کرده و یا از آن­ها صرفنظر می­ کنند. این موضوع در دراز مدت به توانایی سودآوری، رشد و در نتیجه وضعیت مالی شرکت­ها لطمه وارد کرده و چه بسا زمینه­ ساز عقب ماندن از عرصه رقابت و حذف از بازار را برای شرکت­ها ایجاد کند. چنین شرکت­هایی را شرکت­های با محدودیت تامین مالی می­نامند. بنابراین دسترسی به منابع وجوه داخلی برای شرکت­های با محدودیت تامین مالی موضوعی حیاتی و بسیار مهم تلقی می­ شود (کلیچ، 1390). از سوی دیگر، تأثیر اهمیت اطلاعات بر شرکت­ها و به تبع بر مالکان شرکت­ها بیسار سودمند است. زیرا، به مالکان گروه­ های گروه­ های تجاری کمک می­ کند که با به­ کارگیری این اطلاعات تردید و عدم اطمینان را کاهش دهند و تصمیمات مالی و اقتصادی مناسب و منطقی بگیرند (ال­هزمیه و همکاران[1]، 2014). از این رو در پژوهش پیش رو به ارزیابی و برآورد اثر عضویت در گروه تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی پرداخته شده است.

گروه­ های تجاری از جمله پدیده ­هایی است که در اقتصادهای نوظهور، اقتصادهای توسعه ­یافته و همچنین، اقتصاد ایران نقش مهمی بازی می­ کند. اگرچه اهمیت گروه­ ها قبلاً به­ طور تجربی اثبات شده، اما این موضوع به تازگی مورد توجه پژوهش­گران قرار گرفته است. همچنین، درک اقتصادانان از عملکرد گروه­ های تجاری هنوز هم ناچیز است. اگرچه به لحاظ قانونی گروه­ های تجاری وجود خارجی ندارند، اما از بعد اقتصادی و حسابداری، گروه­ های تجاری، واقعیاتی هستند که انکار آن­ها غیر ممکن است و همچنین، دارای یک شخصیت اقتصادی هستند که تأثیر به سزایی در ساختار مالکیت شرکت­ها دارند. برای اداره بهتر هر واحد اقتصادی، شناخت کامل خصوصیات و ویژگی­های آن واحد ضروری به نظر می­رسد. زیرا، تصمیم ­گیری در شرایط عدم شناخت کافی از واحد تحت مدیریت منجر به خسارات جبران ناپذیری به واحد اقتصادی خواهد شد. مدیران شرکت­های عضو گروه تجاری با درک و شناخت ویژگی­های منحصر به فرد گروه­ های تجاری می­توانند تصمیم ­گیری مؤثرتر و کاراتری را در جهت پیشبرد اهداف و فعالیت­های واحد اقتصادی تحت مدیریت خود داشته باشند (پورحیدری و دلدار، 1391).

با توجه به مطالب پیش­گفته در خصوص اهمیت وجود گروه­ های تجاری می­توان تأثیر آن را بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی مورد آزمون قرار داد.

 

1-2- بیان مسأله پژوهش

در نگاهی كلی، حاكمیت شركتی شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می­ شود كه سمت و سوی حركت و عملكرد شركت­ها را تعیین می­كند. عناصری كه در این صحنه حضور دارد، عبارت است از سهامداران و ساختار مالكیت آنان، اعضای هیأت مدیره و تركیباتشان، مدیریت شركت كه توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می­ شود و سایر ذینفعان كه امكان اثرگذاری بر حركت شركت را دارند (حساس یگانه و پوریانسب، 1384). از آنجا كه سرمایه­ گذاران و مالکان، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند و نفوذ آن­ها در حاكمیت شركتی در پی سیاست­های خصوصی­سازی پذیرفته شده به وسیله كشورهای مختلف افزایش یافته است، می­توان به این نتیجه رسید كه سرمایه­ گذاران در بسیاری از سامانه­های حاكمیت شركتی اهمیت زیادی دارند (نجار  [2]و تیلور[3]، 2008). از سوی دیگر، تنوع در گروه­ های تجاری نیز در سرتاسر جهان رایج است (لاپرتا و همکاران[4]، 2000). بنابراین، انگیزه­ اصلی این پژوهش در ارتباط با پدیده­ گروه­ های تجاری و ساختار مالکیت است كه به تشریح تأثیر گروه­ های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی می ­پردازد. از نظر قانونی، گروه تجاری در استانداردهای حسابداری ایران تعریف شده است. بند 3 استاندارد شماره 1، گروه تجاری را به­عنوان «واحد تجاری اصلی و واحدهای فرعی آن» تعریف می­كند (كمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1390). اختلاف بین کنترل و مالک در گروه­ های تجاری بین ساختار هرمی مالکیت و نگهداری متقابل، تسهیلات مختلفی برای مالکان کنترل فراهم می­ کند. از این رو، در ادبیات مختلف این­گونه مشاهده شده است که گروه­ های تجاری به­عنوان عاملی در اختیار مالکان کنترل­ کننده موجب سلب مالکیت منافع شخصی گروه­ های اقلیت شده است (جانسون و همکاران[5]، 2000a؛ بای و همکاران[6]، 2002؛ برتراند و همکاران[7]، 2002؛ کلاسینس و همکاران[8]، 2002؛ و بیک و همکاران[9]، 2006). اما با این وجود هنوز شرکت­های تجاری بسیاری در سر تاسر جهان وجود دارند و مشغول به فعالیت هستند (فریس و همکاران[10]، 2003؛ و آلمیدا[11] و کیم[12]، 2012). لین و همکاران[13] (2011a) در پژوهش خود این­گونه اظهار می­ کنند که اختلافات گسترده ­ای بین مالکان و کنترل وجود دارد که منجر به افزایش هزینه استقراض خواهد شد. این موضوع منعکس­­کننده خطر سلب مالکیت توسط مالکان کنترل است که در این صورت گروه­ های تجاری با هزینه بدهی بالاتری روبه­رو خواهند شد. هر چند برخی پژوهشگران (به­عنوان نمونه، گاپلان[14] و جیارمان[15]، 2012؛ بیون و همکاران، 2013) عنوان می­ کنند که نقش گروه­ های تجاری متمایز از تمرکز مالکیت است. صرف نظر از تامین مالی، گروه­ های تجاری قادر هستند که خطرهای جریان درآمد و تخصیص منابع را به بهترین شکل ممکن به اشتراک بگذارند (فریس و همکاران[16]، 2003؛ خانا[17] و یافی[18]، 2007). این اشتراک­گذاری ریسک بر کاهش هزینه بدهی مالی بسیار مؤثر است. با توجه به آنچه گفته شد این سوال مطرح می­ شود که آیا گروه­ های تجاری تأثیر مثبت یا منفی در تأمین مالی ایفا می­ کنند؟ بدین ترتیب، به نظر می­رسد که گروه­ های تجاری در صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیر خواهد گذاشت. از آنجا که چنین مطالعه­ ای در پژوهش­های قبلی در ایران صورت نگرفته است، این پژوهش با هدف پاسخ به این سؤال انجام خواهد شد که: آیا در بورس اوراق بهادار تهران گروه­ های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیر می­ گذارد؟

 

 • اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ­ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهامداران و سایر گروه­ های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می­ کند که از طریق آن هدف­های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف­ها و نظارت بر عملکرد تعیین می­ شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت مؤثر را فراهم می­ کند. به این ترتیب، شرکت­ها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می­ گیرند (مکرمی، 1385). بنابراین، سهامداران و گروه­ های ذینفع به­منظور کسب سود و قدرت بیشتر اقدام به تشکیل گروه­ های تجاری می­ کنند که این گروه­ های تجاری در بسیاری از کشور­ها رایج است. این موضوع در کشورهای در حال توسعه نیز مستثنی نیست. در آن اقتصادها، فعالیت­ گروه تجاری، مجموعه ­ای از شرکت­های به هم گره خورده است که این خود باعث شده است که به­ طور رسمی یا غیر رسمی، مستقیم یا غیر مستقیم بر ساختار مالکیت شرکت­ها تأثیرگذار باشد (سامفاندارک[19]، 2002). از این رو وی گروه­ های تجاری را این­گونه تعریف می­ کند: «مجموعه­ای­ از شرکت­های قانونی مستقل که به­ طور کامل و یا تا حدی تحت مالکیت یک شخص یا یک گروه باشد.» بنابراین، در اینجا این سوال مطرح می­ شود که چه چیزی باعث می­ شود که چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی، گروه­ های تجاری با یکدیگر وارد تعامل شوند؟ و از سوی دیگر، چه چیزی باعث می­ شود که گروه­ های تجاری با وجود اختلاف و تنوع، مجموعه ­ای از اجزای هماهنگ و وابسته به هم به شمار ­روند؟ مهمترین ویژگی شركت­های سهامی تفكیک مالكیت از مدیریت آن­هاست. از سوی دیگر، در سال­های اخیر موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه­ ها و چگونگی مواجهه شركت­ها با این­گونه تضادها از سوی اقتصاددانان مطرح شده است. بنابراین، موضوع اصلی در مباحث ساختار مالكیت، «مساله نمایندگی» خواهد بود، چرا كه تضاد منافع بین مدیران و سهامداران منجر به بروز هزینه­ هایی می­ شود (فضل­زاده و همکاران، 1389). از این رو، با افزایش یکپارچگی در اقتصاد جهانی و رشد شرکت­های بزرگ، حاکمیت شرکتی به­عنوان یک موضوع مهم برای پژوهشگران و مدیران و از همه مهمتر سرمایه­ گذاران به­عنوان صاحبان سرمایه در سرتاسر جهان پدید آمده است. چارچوب منحصر به فرد اقتصادی در کشورها منجر به طرح سوالاتی می­ شود. به­عنوان نمونه، ساختار مالکیت شرکت­ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است که این موضوع خود بر کارایی مبادلات در بازار سرمایه تأثیر بسزایی دارد (خانا  و پالیو، 2000 و لاپرتا و همکاران، 2000). بنابراین، این چارچوب بر ساختار مالکیت مؤثر خواهد بود. از سوی دیگر، وجود وابستگی بین یک گروه تجاری بسته به سطح توسعه یافتگی کشور ممکن است بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به تجزیه و تحلیل رابطه بین وابستگی گروه­ های تجاری، ساختار مالکیت و هزینه بدهی در بورس اوراق بهادار تهران می ­پردازد. اهمیت این پژوهش آن است که گروه­ های تجاری می ­تواند اثرات قابل توجهی بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی داشته باشند که این خود می ­تواند منافع سهامداران شرکت­ها را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، می­توان سؤال اصلی پژوهش را این­گونه مطرح کرد که: آیا وابستگی گروه­ های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیری دارد؟

 

 • اهداف پژوهش

به­ طور کلی هدف از انجام این پژوهش بررسی تجربی اثرات گروه­ های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

 

 • فرضیه ­های پژوهش

یک دیدگاه قوی در ادبیات وجود دارد که گروه­ های با افزایش هزینه بدهی شرکت ارتباط خواهند داشت. براساس اظهارات بیون و همکاران (2013) عنوان می­ کنند که سهامداران کنترل شرکت تلاش می­ کنند که مانع از ایجاد گروه های تجاری شوند. همچنین، جدایی مالکیت و کنترل در گروه­ های وابسته شرکت­ها می­تواندهزینه بدهی را افزایش دهد، زیرا، سهامداران ممکن است که به دنبال سرمایه­ گذاری­های مخاطره­آمیز باشند. بنابراین، تأثیر گروه تجاری بر هزینه بدهی و ساختار مالکیت شرکت­ها سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود. از این رو، هدف این پژوهش بررسی اثر گروه­ های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی است.

 

 

فرضیه اصلی اول

بین گروه­ های تجاری و ساختار مالکیت ارتباط معنادار وجود دارد.

فرضیه ­های فرعی

بین گروه­ های تجاری و مالکیت دولتی ارتباط معنادار وجود دارد.

بین گروه­ های تجاری و مالکیت نهادی ارتباط معنادار وجود دارد.

بین گروه­ های تجاری و مالکیت انفرادی ارتباط معنادار وجود دارد.

 

فرضیه اصلی دوم

بین گروه­ های تجاری و هزینه بدهی ارتباط معنادار وجود دارد.

 • روش انجام پژوهش

1-6-1- روش پژوهش و گردآوری داده ­ها

در این پژوهش برای جمع ­آوری داده ­ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ­ای استفاده خواهد شد. جمع ­آوری اطلاعات مورد نیاز بخش مبانی نظری به­گونه عمده از مجلات تخصصی داخلی و خارجی و برای گردآوری داده ­ها عمدتاً از طریق بانک­های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار­های تدبیر پرداز، صحرا و ره­آورد نوین گردآوری می­ شود.

 

1-6-2- متغیرهای پژوهش

1-6-2-1- متغیر مستقل

متغیر مجازی گروه تجاری:(GOUPi,t)  اگر شركت وابسته به گروه تجاری باشد این متغیر برابر با یک است و در غیر این صورت صفر خواهد بود (پورحیدری و دلدار، 1391).

 

1-6-2-2- متغیر وابسته

متغیر وابسته این پژوهش نیز، ساختار مالکیت  و هزینه بدهی است.

 

1-6-2-3- متغیرهای کنترلی

به­منظور کنترل سایر متغیرهایی که به­نحوی در تجزیه و تحلیل مسأله پژوهش مؤثرند، متغیرهای کنترلی لازم با توجه به مرور متون تعیین شدند (کوک[20]، 1991؛ و فرث[21]، 1997). متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از: اندازه شرکت­ها و نسبت بدهی.

 

 • جامعه و نمونه آماری پژوهش

در پژوهش حاضر به­منظور آزمون فرضیه ­های پژوهش از داده ­های مالی طبقه ­بندی شده و حسابرسی شده شرکت­های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد. دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی در خصوص وضعیت شرکت­ها و روند عملکرد اقتصادی آن­ها دارد و می­توان گفت که تنها منبع اطلاعاتی است که با بهره گرفتن از آن می­توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکت­ها دسترسی یافته و مدل­های پژوهش را مورد آزمون قرار داد. نمونه آماری تمامی شرکت­هایی است که دارای شرایط ذیل باشد. همچنین، دوره زمانی آزمون پژوهش نیز بین سال­های 1384 الی 1392 خواهد بود.

 1. سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
 2. شرکت طی سال­های 1384 تا 1392، تغییر سال مالی نداده باشد.
 3. اطلاعات مالی لازم به منظور استخراج داده ­های مورد نیاز در دسترس باشد.
 4. تا پایان سال مالی 1383 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
 5. از آنجایی که برای محاسبه اندازه شرکت، نیازمند تعیین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام آن هستیم، باید سهام شرکت در طول سه ماه آخر هر سال حداقل یک­بار معامله شده باشد.
 6. جزء بانک­ها و مؤسسات مالی (شرکت­های سرمایه­ گذاری، واسطه­گری مالی، شرکت­های هلدینگ و لیزینگ­ها) نباشد؛ زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختار­های راهبری شرکتی در آن­ها متفاوت است.
  • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

در انجام این پژوهش، از روش­های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده خواهد شد كه در ادامه به تفصیل تشریح می‌شود. پس از جمع ­آوری اطلاعات، نخستین گام محاسبه آماره‌های توصیفی از متغیرهای مورد استفاده است. این آماره‌ها شامل میانگین، میانه، انحراف استاندارد و سایر اطلاعات مورد استفاده است. پس از بررسی آماره‌های توصیفی، فرضیه ­های پژوهش با بهره گرفتن از روش­های آمار استنباطی که در ادامه به این روش­ها اشاره می‌شود، مورد آزمون قرار خواهند گرفت. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ­ها، ابتدا با بهره گرفتن از نرم­افزار 2007  Excel-متغیرهای پژوهش از روی داده ­های خام آماده و سپس با بهره گرفتن از نرم­افزار20 -SPSS  تجزیه و تحلیل نهایی انجام می­ شود.

 

 • تعریف واژه­ های کلیدی

گروه­ های تجاری: مجموعه ­ای از شرکت­های قانونی مستقل که به­ طور کامل و یا تا حدی تحت مالکیت یک شخص یا یک گروه باشد (پورحیدری و دلدار، 1391).

ساختار مالکیت: منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. بسیاری از پژوهشگران اقتصادی عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می ­تواند بر عملکرد شرکت­ها تاثیرگذار باشد. لذا، روش­های کنترل عملکرد مدیران و عوامل مؤثر بر عملکرد آنها و همچنین شیوه اندازه ­گیری تأثیر هر یک از انواع مالکیت بر عملکرد شرکت­ها، از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهامداران، مدیران و پژوهشگران است (اعتمادی، 1388).

هزینه بدهی: بخشی از هزینه سرمایه است كه بابت تأمین وجوهی كه از خارج  شركت تأمین شده پرداخت می­ شود. این هزینه در واقع شامل بهره‌ای است كه برای بدهی‌های بهره­دار مثل وام‌های كوتاه‌مدت و بلند مدت پرداخت می‌شود. در مورد شركت‌هایی كه اوراق مشاركت نیز منتشر می­ کنند، هزینه اوراق مشاركت نیز به آن اضافه می­ شود. با توجه به تعدد وام‌های دریافتی توسط شركت‌ها، می‌توان یک میانگین را به­عنوان هزینه بهره و بدهی آن­ها در نظر گرفت (قدیری و همکاران، 1391).

 

 

 • ساختار کلی پژوهش

در این فصل كلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه‌، مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش و روش انجام پژوهش بیان شد. در بخش مربوط به روش انجام پژوهش، متغیرهای پژوهش، جامعه پژوهش، محدوده زمانی، روش گرد‌آوری داده‌ها و روش‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح شد. در ادامه به تعریف واژه‌های كلیدی مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شد.

به­منظور انعکاس چارچوب پژوهش حاضر، در این بخش، مختصری از مطالب عنوان شده در هر یک از فصول آتی مطرح می­ شود:

موضوع فصل دوم، بیان مبانی نظری پژوهش و بررسی پژوهش‌های گذشته است. در ابتدا مفهوم گروه تجاری شرکت­ها تشریح شده است. در ادامه، مفاهیم ساختار مالکیت و هزینه بدهی بیان می­ شود. در نهایت، در بخش آخر فصل نیز، خلاصه‌ای از پژوهش‌های انجام شده در این زمینه ارائه می­ شود.

در فصل سوم، روش پژوهش شامل فرضیه‌های پژوهش، تعریف متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی و نحوه محاسبه آن­ها، جامعه و نمونه آماری، روش جمع‌ آوری اطلاعات و روش آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می‌شود.

موضوع فصل چهارم تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش و تفسیر نتایج حاصل با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 است.

در فصل پنجم، پس از ارائه نتایج پژوهش، محدودیت‌های پژوهش بیان شده و در نهایت، پیشنهادهای پژوهش بیان می‌شود.

 

 

 

 

[1] Alhazaimeh et al.

[2] Najjar

[3] Taylor

[4] La Porta et al.

[5] Johnson et al.

[6] Bae et al.

[7] Bertrand et al.

[8] Claessens et al.

[9] Baek et al.

[10] Ferris et al.

[11] Almeida

[12] Kim

[13] Lin et al.

[14] Gopalan

[15] Jayaraman

[16] Ferris et al.

[17] Khanna

[18] Yafeh

[19] Samphantharak

[20] Cooke

[21] Firth

تعداد صفحه :105

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.