رشته مدیریت

پایان نامه بررسی اثرات گردشگری فیلم بر روی تصویر ادراک‌شده و انگیزه سفر گردشگران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده گردشگری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی-بازاریابی

عنوان:

بررسی اثرات گردشگری فیلم بر روی تصویر ادراک‌شده و انگیزه سفر گردشگران

مطالعه موردی: آذربایجان شرقی

  

خرداد 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

گردشگری فیلم یکی از شاخه­های نوظهور گردشگری است که رشد روزافزونی در تحقیقات پیرامون صنعت گردشگری داشته است. در سطح جهان تحقیقاتی در ارتباط با رابطه بین فیلم و گردشگری، تحلیل ویژگی­های ویژه گردشگری فیلم، تحلیل اثرات گردشگری فیلم بر انگیزش، تصویر ادراک­ شده از مقصد و کنکاش در مورد رابطه بین شکل­ گیری تصویر مقصد و مدیریت آن انجام‌شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر گردشگری فیلم بر تصویر ادراک‌شده و انگیزه گردشگری در استان آذربایجان شرقی بوده است که ازنظر ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی است و ازنظر هدف، در گروه پژوهش­های کاربردی جای می­گیرد. جامعه آماری تحقیق، گردشگران ورودی به استان آذربایجان شرقی است که از سایت­های گردشگری فیلم استان دیدن کرده­اند و حداقل یکی از دو فیلم تبریز در مه یا شهریار را دیده­اند. برای گردآوری داده ­ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که اعتبار صوری و محتوایی آن در مشورت با خبرگان دانشگاهی و گردشگری و پایایی آن با آلفای کرونباخ و همچنین و همچنین روش تحلیل همسانی درونی گویه مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه‌وتحلیل داده ­ها از روش آماری تحلیل مسیر با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه به روش متوالی همزمان بر اساس مراحل بارون و کنی استفاده شد. نتایج نشان داد تأثیر گردشگری فیلم بر تصویر ادراک‌شده از مقصد و انگیزش گردشگران تأثیر معناداری است. از سوی دیگر تصویر ادراک‌شده از مقصد نیز بر انگیزش گردشگران تأثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی: گردشگری فیلم، تصویر ادراک‌شده از مقصد، انگیزه گردشگری، استان آذربایجان شرقی

فصل اول.. 1

مقدمه. 2

1-1- تعریف موضوع و بیان مسئله. 3

1-2- اهمیت و ضرورت موضوع. 5

1-3- اهداف تحقیق. 7

1-4- سؤالات تحقیق. 7

1-5- جامعه و نمونه آماری تحقیق. 8

1-6- قلمرو تحقیق. 8

1-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق. 8

1-6-2-  قلمرو زمانی تحقیق. 9

1-6-3-  قلمرو مکانی تحقیق. 9

1-7-  تعاریف واژگان تخصصی تحقیق. 9

1-8- ساختار فصل های پایان‌نامه. 10

فصل دوم.. 12

مقدمه. 13

2-1- رسانه. 14

2-1-1- وظیفه رسانه. 15

2-1-2- اهمیت رسانه در گردشگری.. 16

2-1-3- اهمیت فیلم و سینما در گردشگری.. 18

2-1-4- ویژگی های اصلی فیلم ترغیب‌کننده‌ی گردشگری.. 19

2-2- رفتار مصرف کننده 20

2-3- تصویر مقصد. 21

2-3-1- نقش تصویر مقصد در رفتار گردشگران. 23

2-3-2- تصویر شناختی و تصویر عاطفی. 23

2-3-3- تصویر مقصد نامطلوب.. 25

2-3-4- مدیریت تصویر. 26

2-3-5- فرآیند مدیریت تصویر. 28

2-3-6- شکل گیری تصویر مقصد. 29

2-3-6-1- مدل شکل گیری تصویر مقصد بالگلو و مک کلیری.. 30

2-3-6-2- مدل شکل گیری تصویر مقصد بیرلی و مارتین. 31

2-3-7- عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری تصویر. 33

2-3-8-ابعاد تصویر ادراک‌شده ی مورد استفاده در این تحقیق. 35

2-3-9- تأثیر فیلم در تصویر مقصد. 36

2-3-10- مشارکت ستارگان سینما بر تصویر مقصد. 37

2-4- جایگذاری مقصد در فیلم. 38

2-4-1- مزایای جایگذاری مقصد در فیلم. 39

2-5- انگیزه گردشگری.. 41

2-5-1- سلسله‌مراتب مازلو. 41

2-5-2- عوامل کششی و رانشیِ دان. 42

2-5-3- نظریه کرامتون. 43

2-5-4- دیگر نظریات انگیزش.. 44

2-6- انگیزه گردشگر فیلم. 46

2-6-1 عوامل کششی انگیزش در گردشگری فیلم. 48

2-6-1-1- مکان به عنوان انگیزه کششی در گردشگری فیلم. 49

2-6-1-2- شخصیت ها به عنوان انگیزه کششی در گردشگری فیلم. 50

2-6-1-3- ویژگی های نمایشی به عنوان انگیزه کششی در گردشگری فیلم. 51

2-6-2-  عوامل رانشی در گردشگر فیلم. 51

2-6-2-1- نوجویی به عنوان انگیزه رانشی در گردشگری فیلم. 52

2-6-2-2- اعتبار به عنوان انگیزه رانشی در گردشگری فیلم. 53

2-6-2-3- شخصی‌سازی به عنوان انگیزه رانشی در گردشگری فیلم. 53

2-6-2-4- هم ذات پنداری به عنوان انگیزه رانشی در گردشگری فیلم. 54

2-7- مشکل تعیین علل انگیزش.. 55

2-8- گردشگری فیلم. 56

2-8-1- اشکال مختلف گردشگری فیلم. 57

2-8-2- چارچوب مفهومی گردشگری فیلم. 58

2-8-3- گردشگر فیلم. 60

2-8-4- اثرات گردشگری فیلم. 61

2-8-5- نمونه های عملیاتی شده گردشگری فیلم. 62

2-8-6- گردشگری فیلم در ایران. 64

2-8-7- زمینه های مطالعات انجام‌شده در گردشگری فیلم. 66

2-9- پیشینه تحقیق گردشگری فیلم. 67

2-9-1- پیشینه تحقیق در ایران. 67

2-9-2- پیشینه تحقیق در خارج از ایران. 69

2-10- چارچوب نظری.. 72

جمع بندی… 73

فصل سوم.. 74

مقدمه. 75

3-1- روش تحقیق. 75

3-2- جامعه ی آماری تحقیق. 76

3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 76

3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها 77

3-5- ابزار سنجش… 77

3-5-1- پرسشنامه. 77

3-6- آزمون ابزار (پرسشنامه) 80

3-6-1- آزمون روایی (اعتبار) پرسشنامه. 80

3-6-2- آزمون پایایی پرسشنامه. 81

3-7- روش های تجزیه‌وتحلیل آماری.. 82

3-8- موردمطالعه. 82

3-8-1- موقعیت جغرافیایی. 82

3-8-2- استان آذربایجان شرقی از دید آمار 83

3-8-2- بررسی جاذبه ها و تسهیلات گردشگری آذربایجان شرقی. 85

3-8-2-1- جاذبه های طبیعی. 85

3-8-2-2- جاذبه های انسانی. 87

جمع‌بندی… 89

فصل چهارم.. 90

مقدمه. 91

4-1- آمار توصیفی. 91

4-1-1- جنسیت گردشگران. 92

4-1-2- سن گردشگران. 92

4-1-3- مدرک تحصیلی گردشگران. 93

4-1-4- نوع منبع اطلاعاتی گردشگران. 93

4-1-5- وضعیت تأهل پاسخ‌دهندگان. 94

4-1-6- نوع فیلم موردعلاقه گردشگران. 95

4-1-7- انگیزه کلی گردشگران. 96

4-1-8- تأثیر سریال شهریار/تبریز در مه در تصویر ادراک‌شده و  انگیزهی سفر گردشگران. 96

4-1-9- باور گردشگران نسبت به تأثیر فیلم در انگیزش گردشگران نسبت به سفر. 97

4-2- آمار استنباطی. 97

4-2-1- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش… 98

4-2-2- بررسی مدل های اندازه گیری متغیرهای پژوهش… 99

4-2-2-1- شاخص کفایت حجم نمونه در متغیرهای گردشگری فیلم، منابع طبیعی، زیرساخت‌های عمومی، زیرساخت‌های گردشگری، محیط طبیعی و انگیزه گردشگر فیلم. 99

4-2-2-2- تحلیل عاملی تأییدی.. 101

4-2-2-2-1- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر گردشگری فیلم. 102

4-2-2-2-2- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر تصویر مقصد. 104

4-2-2-2-3- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر انگیزه گردشگر فیلم. 106

4-2-3- وضعیت متغیرهای پژوهش… 108

4-2-4- همبستگی متغیرهای پژوهش… 110

4-2-5- آزمون فرضیات پژوهش… 110

جمع‌بندی… 114

فصل پنجم.. 116

مقدمه. 117

5-1- جمع‌بندی یافته های تحقیق. 117

5-1-1- جمعیت شناختی. 117

5-1-2- نوع منبع اطلاعاتی گردشگران. 118

5-1-3- نوع فیلم مورد علاقه گردشگران. 118

5-1-4- انگیزه کلی گردشگران. 119

5-1-5- تأثیر سریال شهریار/تبریز در مه در تصویر ادراک‌شده و  انگیزه ی سفر گردشگران. 119

5-1-6- باور گردشگران نسبت به تأثیر فیلم در انگیزش نسبت به سفر. 120

5-2- بررسی سؤالات تحقیق. 121

5-2-1- معناداری تأثیر گردشگری فیلم بر انگیزه گردشگران. 121

5-2-2- معناداری تأثیر گردشگری فیلم بر تصویر ادراک‌شده از مقصد. 121

5-2-3- معناداری تأثیر تصویر ادراک‌شده بر انگیزه گردشگران. 121

5-2-4- معناداری تأثیر گردشگری فیلم و تصویر ادراک‌شده بر انگیزه گردشگران. 122

5-3- بحث و نتیجه گیری.. 123

5-4- پیشنهادات.. 125

5-5- محدودیت های پژوهش… 126

منابع. 127

ضمائم و پیوست ها. 138

پیوست 1: پرسشنامه.. 138

پیوست 2:. 141

فهرست جدول

3-1-گویه­های پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………….79

3-2-آزمون پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………….82

4-1-توزیع فراوانی گردشگران بر اساس جنسیت…………………………………………………………………………..93

4-2- توزیع فراوانی گردشگران بر اساس سن…………………………………………………………………………………93

4-3- توزیع فراوانی گردشگران بر اساس مدرک تحصیلی……………………………………………………………..94

4-4- توزیع فراوانی اطلاعات گردشگران بر اساس منابع اطلاعاتی………………………………………………..95

4-5- توزیع فراوانی گردشگران بر اساس وضعیت تأهل…………………………………………………………………95

4-6- توزیع فراوانی گردشگران بر اساس نوع فیلم موردعلاقه………………………………………………………..96

4-7-میانگین انگیزه کلی گردشگران………………………………………………………………………………………………97

4-8-میانگین تأثیر سریال شهریار/تبریز در مه در تصویر ادراک‌شده و انگیزه سفر گردشگران…….97

4-9-توزیع فراوانی آرای گردشگران نسبت به تأثیر تماشای فیلم در انگیزش گردشگران…………….98

4-10- آزمون شاپیر و ویلکز……………………………………………………………………………………………………………99

4-11- آزمون KMO و بارتلت متغیرهای گردشگری فیلم، منابع طبیعی ، زیرساخت‌های عمومی، زیرساخت‌های گردشگری و محیط طبیعی و انگیزه گردشگر فیلم…………………………………………….102

4-12- نتایج آزمون میانگین یک جامعه برای متغیرهای پژوهش……………………………………………..110

4-13- میانگین،انحراف استاندار، همبستگی بین متغیرهای پژوهش………………………………………….111

4-14-میزان پیش‌بینی انگیزه گردشگر فیلم بر اساس گردشگری فیلم……………………………………..114

4-15-میزان پیش‌بینی ابعاد تصویر ذهنی بر اساس گردشگری فیلم…………………………………………114

4-16-میزان پیش‌بینی ابعاد انگیزه گردشگر بر اساس تصویر ذهنی………………………………………….114

4-17-میزان پیش‌بینی انگیزه گردشگر فیلم بر اساس ابعاد تصویر ذهنی و گردشگری فیلم … 114

 

فهرست شکل

-1-2مدل یکپارچه تصویر مقصد گردشگری بر رضایت و تصمیمات رفتاری………………………………….23

2-2-فرایند مدیریت تصویر……………………………………………………………………………………………………………..30

2-3–مدل شکل‌گیری تصویر مقصد بالگلو و مک کلیری……………………………………………………………..32

2-4-مدل شکل‌گیری تصویر مقصد بیرلی و مارتین………………………………………………………………………33

2-5-عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری تصویر گردشگران از مقصد……………………………………………………35

2-6-ابعاد و ویژگی‌های مؤثر بر تصویر ادراکی………………………………………………………………………………..36

2-7-گونه شناسی عوامل انگیزشی………………………………………………………………………………………………….45

2-8-نقش فیلم به‌عنوان یک عامل مؤثر در انگیزش سفر به مقصد……………………………………………….49

2-9-انگیزه کششی و رانشی در گردشگری فیلم…………………………………………………………………………….56

2-10-چارچوب مفهومی گردشگری فیلم……………………………………………………………………………………….60

2-11-گردشگری فیلم و انواع دیگر گردشگری………………………………………………………………………………62

2-12-چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………74

3-1-نقشه تقسیمات استان آذربایجان شرقی به تفکیک شهرستان در سال 1390……………………..85

4-1-مدل اول اندازه‌گیری گردشگری فیلم در حالت تخمین استاندارد………………………………………103

4-2- اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه‌گیری گردشگری فیلم………………………………………………….104

4-3- مدل اول اندازه‌گیری تصویر مقصد در حالت تخمین استاندارد…………………………………………105

4-4- اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه‌گیری تصویر مقصد………………………………………………………106

4-5- مدل اول اندازه‌گیری انگیزه گردشگری فیلم در حالت تخمین استاندارد………………………….108

4-6- اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه‌گیری انگیزه گردشگری فیلم……………………………………….109

4-7-مدل عملیاتی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..115

5-1- مدل عملیاتی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………123

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

مقدمه

گردشگری فعالیتی است که غیر از مزایای اقتصادی و اشتغال­زایی، تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بسیاری دارد. با توسعه­ی گردشگری می­توان باعث افزایش سطح رفاه زندگی اجتماعات بومی شد، اما جذب گردشگر نیازمند مکانیزم­های مختلفی است که یکی از آن‌ها استفاده از فیلم و سریال است. . با توجه به اینکه عوامل تهیه فیلم و سریال در ساخت فیلم­های خود از جاذبه­های طبیعی و اماکن تاریخی بهره می­برند، این رسانه در شناساندن آن‌ها و تصویر جاذبه­های گردشگری تأثیر شگرفی بر جای می­گذارد

گردشگری فیلم مبحث جدیدی در زمینه­ مطالعات گردشگری است. فیلم­ها بخش مهمی از فرهنگ عامه هستند و از سوی دیگر سینما رفتن و تماشای سریال­های تلویزیونی یکی از مهم‌ترین فعالیت­های فراغتی در سراسر دنیا است. از این رو سازمان­های متولی گردشگری مقاصد از فیلم به دلیل قابلیت­های گسترده آن در جذب مخاطب انبوه و توانایی شکل­دهی به افکار عمومی برای معرفی مناطق گردشگری استفاده می­ کنند. این نوع سفر با توجه به فیلم و سریال­های تلویزیونی، پدیده­ جدیدی در گردشگری با عنوان گردشگری فیلم به وجود آورده که هر روز علاقه به این نوع گردشگری افزایش می­یابد اما متأسفانه سینمای ایران و سازمان­های گردشگری تا اندازه­ زیادی به این موضوع بی­توجه بوده ­اند. لذا در این پژوهش سعی شده بر عوامل و فرآیندهایی که از طریق آن‌ها فیلم­های سینمایی می­توانند موجب ترغیب و تحریک مخاطبین برای بازدید از مکان­های نمایش داده شده در فیلم­ها شوند و چگونگی تأثیر فیلم­ها بر تصویر ادراک‌شده‌ی گردشگران از مقصد گردشگری و در نهایت چگونگی تأثیر تصویر ادراک‌شده بر انگیزش گردشگران پرداخته شود.

1-1- تعریف موضوع و بیان مسئله

در امر بازاریابی مقصد گردشگری، جذب گردشگر نیازمند راهکارهای مختلفی است، یکی از آن‌ها استفاده از رسانه و به‌خصوص فیلم­ برای ترویج گردشگری و معرفی مقاصد گردشگری است. فیلم­ها یا سریال­های تلویزیونی به دلیل نمایش مقصدهای جذاب و دیدنی چه به لحاظ چشم­انداز طبیعی و چه به لحاظ نمایش جاذبه­های انسان­ساخت، می­توانند برای مخاطبان جالب باشند و آگاهی آن‌ها را نسبت به یک مقصد به‌خصوص افزایش دهند و تصویر مقصدی را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین، فیلم­ها یا سریال­های تلویزیونی به‌مثابه یک تبلیغ بین‌المللی برای مقصدها هستند که توسط میلیون­ها گردشگر بالقوه دیده می­شوند. با این حال، تنها در سال­های اخیر به این مسئله توجه زیادی شده است.

اگرچه هدف اصلی فیلم­ها و سریال­های تلویزیونی، ترفیع لوکیشن­های فیلم به عنوان یک مقصد گردشگری نیست اما مطالعات مختلف نشان می­دهد که مردم به لوکیشن­هایی که در سینما یا برنامه ­های تلویزیونی می­بینند جذب می­شوند (رایلی[1] و ون­دورن[2]، 1992)؛ امروزه به این پدیده نوین در گردشگری فرهنگی، گردشگری فیلم یا گردشگری القایی فیلم[3] می­گویند که شامل دیدار از یک مقصد یا جاذبه در نتیجه­ی نمایش آن مقصد بر روی پرده­ی سینما، DVD، تلویزیون یا ویدئو است (هادسون[4] و ریچیه[5]، ب2006).

با بررسی گذشته­ی سینما در ایران به قدمت صد ساله­ی آن پی می­بریم این در حالی است که تلویزیون تاریخی پنجاه ساله در ایران دارد. 247 سالن سینما (پرده) در کشور به فعالیت نمایش فیلم مشغول هستند و در حوزه­ تولید فیلم، ایران در سال 1392 در بین 15 کشور جهان قرار داشته است (وب­سایت انجمن سینماداران ایران، 1394). از این ‌رو مشخص است که ایران پتانسیل زیادی برای تولیدات سینمایی و تلویزیونی دارد. اما نکته قابل‌تأمل جایی است که بخشی عظیمی از هزینه­ های تولید فیلم برای تهیه و ساخت لوکیشن فیلم صرف می­شود، اما متأسفانه در ایران پس از اتمام فیلم‌برداری بسیاری از این لوکیشن­ها به حال خود رها می­شوند و یا تخریب می­شوند.این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا این لوکیشن­ها به‌خوبی برای جلب گردشگران و ایجاد شغل و درآمد استفاده می­شوند. در ادامه­ی این مطلب می­توان به دو شهرک سینمایی دفاع مقدس و شهرک سینمایی غزالی می­توان اشاره کرد که اولی زیرمجموعه ­ای از انجمن دفاع مقدس است و مسئول حفظ و نگهداری از این شهرک است و دیگری در دست سازمان صداوسیما قرار دارد که متولی اصلی برای حفظ و نگهداری آن است.

در این بررسی بر آن بودیم تا مروری کلی بر گردشگری فیلم و بررسی وضعیت آن در ایران و به‌خصوص استان آذربایجان شرقی بپردازیم. در ادامه سعی شد تا به بررسی تأثیر گردشگری فیلم بر تصویر ادراک‌شده از مقصد و در ادامه به تأثیر گردشگری فیلم بر انگیزش گردشگران پرداخته شود. سپس به تأثیر تصویر ادراک‌شده از مقصد در انگیزش گردشگران و در نهایت به تأثیر گردشگری فیلم و تصویر ادراک‌شده بر انگیزش گردشگران بررسی شد. در مرور مسائل فوق به بررسی انگیزه گردشگران از سفر به لوکیشن­های مرتبط با فیلم­ها، حضور عمدی یا تصادفی ایشان در مکان، تصویر ایجادشده نزد گردشگران پرداختیم.

1-2- اهمیت و ضرورت موضوع

مطابق برآورد مجمع جهانی اقتصاد[6] در سال 2013، ایران در رده­بندی کشورها در رتبه 98 جهان و 11 در خاورمیانه قرار گرفته است؛ لازم به ذکر است رتبه­ی ایران در جهان از لحاظ منابع فرهنگی 45 و منابع طبیعی 74 است که می­توان نتیجه گرفت سهم ایران در جلب گردشگران خارجی با توجه به وسعت، تاریخ و تمدن و جاذبه­های گردشگری در خور آن ناچیز است. از این رو، جلب گردشگر نیازمند تدابیر مختلف در حوزه­های سخت­افزاری (همچون تهیه امکانات رفاهی و زیرساخت­ها) و نرم­افزاری (مثل فراهم آوردن شرایط پذیرش گردشگر در کشور و آشنایی مردم در برخورد مناسب با گردشگران با توجه به تفاوت‌های فرهنگی موجود و معرفی مناسب جاذبه­های خود) است و یکی از بهترین ابزار بازاریابی مقصد استفاده از ابزاری به نام فیلم و سریال است که گردشگری فیلم را شکل می­دهد.

گردشگری فیلم موضوع نسبتاً جدیدی در زمینه­ مطالعات گردشگری است که تقاضای جهانی آن در حال افزایش است. دلیل این امر را می­توان در افزایش سفرهای بین ­المللی و رشد صنعت سرگرمی جستجو کرد. در سال­های اخیر تعداد افرادی که به سینما می­روند افزایش پیدا کرده است که اکران فیلم ارباب حلقه­ها[7] در 10.000 سالن سینما این موضوع را تأیید می­ کند، این در حالی است که تقریباً 30 سال قبل، فیلم آرواره­ها تنها در 465 سینما در آمریکا اکران شد. امروزه یک فیلم معمولی با توزیع جهانی و پس از نمایش به شکل DVD و در تلویزیون، می ­تواند بیش از 100 میلیون بیننده داشته باشد. به همین صورت، سریال­های تلویزیونی نیز می­توانند به شکل قابل‌توجهی بر جذابیت مقصدها اثرگذار باشند (اکانر[8]، 2010). از سوی دیگر، طبق بررسی که در سال 2004 صورت گرفت مشخص شد از هر 10 نفر در بریتانیا 8 نفر ایده­ی انتخاب مقصد تعطیلات خود را از فیلم­ها می­گیرند و از هر 5 نفر، یک نفر برای سفر به لوکیشن فیلم موردعلاقه خود برنامه ­ریزی می­ کند (هادسون و ریچیه، 2006).

پیرس[9] (2005، به نقل از برزگر، 1392) برای سنجش انگیزه سه دلیل اصلی برشمرده است: اول، تحلیل­گران تجاری می­توانند بر اساس مطالعات دقیق انگیزشی برآورد درستی از بازار ارائه دهند. دوم، انگیزه با فعالیت­های گردشگر و انتخاب مقصد مرتبط است و بنابراین برای بازاریابان و مدیران مقصد سودمند است. دلیل سوم برای سنجش انگیزه از دیدگاه جامعه­شناختی است که از این دیدگاه، بررسی انگیزه­ها می ­تواند باعث درک بهتر و بیشتر تجربه­ی سفر شود. دلیل دیگر برای درک بهتر انگیزه­ها، در ارتباط نزدیک آن‌ها با رضایت نهفته است. انگیزه­ها قبل از تجربه و رضایت بعد از آن‌ها ظاهر می­شود. همچنین شناسایی و اولویت­بندی انگیزه­ها، عاملی مهم برای درک فرآیند تصمیم ­گیری دیدارکنندگان و همچنین درک احتمالی روندهای دیدارکنندگان در آینده است. اگر انگیزه­های گردشگر شناسایی شوند، سپس می­توان (در سایت فیلم) صحنه و بافت­های سودمند و قابل‌استفاده را برای تسهیل برآورده شدن این انگیزه­ها بهبود داد.

گرچه اثرات گردشگری فیلم می ­تواند بسیار پایا باشد و اثرات اقتصادی و اجتماعی بلندمدت و مهمی بر جای گذارد، بسیاری از سازمان­های گردشگری برای بهره ­برداری از مزایای گردشگری فیلم بسیار کند عمل کرده­اند. البته شاید یکی از دلایل آن عدم دانش، تحقیقات یا شواهد لازم برای توضیح پتانسیل­های گردشگری فیلم باشد. اگر انگیزه­ی گردشگری فیلم شناسایی شود، عناصر عملی برای فراهم شدن رضایت گردشگران در مقصد گردشگری فیلم مهیا و بهبود داده خواهد شد. دانستن این‌که چه چیزی گردشگر را برای دیدار از سایت فیلم ترغیب می­ کند و چگونه این دانش آژانس­های گردشگری را برای ترفیع سایت­های فیلم در منطقه­ی خود یاری می­رساند، از اهمیت زیادی برخوردار است.

با توجه به اینکه بسیاری از کشورهای دنیا از جمله انگلستان، اسکاتلند، استرالیا، نیوزیلند و… از فیلم و تلویزیون به عنوان ابزاری برای جلب و جذب گردشگر استفاده می­ کنند و نمونه­های بسیاری در این زمینه وجود دارد و در دهه­ی گذشته تحقیقات زیادی در این زمینه در کشورهای مختلف صورت گرفته؛ اما تاکنون پژوهش چندانی در ایران در این خصوص انجام نشده است. بنابراین با توجه به تولیدات زیاد سینمایی و تلویزیونی در کشور، باید دید آیا اصلاً تمایلی برای دیدار از لوکیشن­ها در میان افراد وجود دارد؛ گردشگری فیلم چه تأثیری بر انگیزش ایشان و تصویر مقصد دارد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤالات است.

1-3- اهداف تحقیق

– بررسی تأثیر گردشگری فیلم بر انگیزه گردشگری

– بررسی تأثیر گردشگری فیلم بر تصویر ادراک‌شده از مقصد

– بررسی تأثیر تصویر ادراک‌شده بر انگیزه گردشگری

– بررسی تأثیر گردشگری فیلم و تصویر ادراک‌شده از مقصد بر انگیزه گردشگری

1-4- سؤالات تحقیق

– آیا تأثیر گردشگری فیلم بر انگیزه گردشگران مقصد آذربایجان شرقی معنادار است؟

– آیا تأثیر گردشگری فیلم بر تصویر ادراک‌شده از مقصد آذربایجان شرقی معنادار است؟

– آیا تأثیر تصویر ادراک‌شده از مقصد بر انگیزه گردشگران مقصد آذربایجان شرقی معنادار است؟

– آیا تأثیر گردشگری فیلم و تصویر ادراک‌شده از مقصد بر انگیزه گردشگران مقصد آذربایجان شرقی معنادار است؟

[1] Riley

[2] Van Doren

[3] Film-induced Tourism

[4] Hudson

[5] Ritchie

[6] World Economic Forum

[7] The Lord of Rings

[8] O’Connor

[9] Pearce

تعداد صفحه :168

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.