رشته حسابداری

پایان نامه بررسی اثرات محافظه کاری حسابداری بر توان تامین مالی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)

 

عنوان :

بررسی  اثرات محافظه کاری حسابداری  بر توان تامین  مالی شرکتها

 

زمستان 93

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                صفحه

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول:کلیات تحقیق

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
 • بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
 • ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………6
 • هداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-4-1 کاربرد های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….7

 • چهارچوب نظری و تدوین فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………8

1-5-1  مدریت نقدیگی شرکت………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-5-2  روش تأمین مالی…………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-5-3  سیاست ها و تصمیمات پرداخت به سهامداران……………………………………………………………………………….. 9

 • قلمر تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-6-1 قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-6-2 قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-6-3 قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 9

 • تعریف واژگان تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول: مفاهیم محافظه کاری حسابداری……………………………………………………………………………………………… 12

2-1 دیدگاه های مختلف در تبیین مفهوم محافظه کاری……………………………………………………………………………… 12

2-2 اهمیت محافظه کاری در گزارشگری مالی…………………………………………………………………………………………. 15

2-3 تفاسیر محافظه کاری………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-3-1 تفسیر قراردادی………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-3-2 تفسیر دعاوی قضایی…………………………………………………………………………………………………………………….18

2-3-3 تفسیر مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………….18

2-3-4 تفسیر قانون گذاری………………………………………………………………………………………………………………………19

2-4 محافظه کاری و قرار دادهای بدهی…………………………………………………………………………………………………….20

2-5 ارقام محافظه کارانه حسابداری به عنوان اطلاعات………………………………………………………………………………. 21

2-6 جایگاه محافظه کاری در مفاهیم نظری حسابداری………………………………………………………………………………. 22

2-7 انتقادات و ایرادات وارده به محافظه کاری…………………………………………………………………………………………. 23

2-8 دفاع از محافظه کاری……………………………………………………………………………………………………………………… 24

2-9 محافظه کاری مشروط و نا مشروط…………………………………………………………………………………………………… 26

2-10 محافظه کاری و راهبری شرکتی……………………………………………………………………………………………………… 28

2-11 محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………. 28

بخش دوم: مبانی مرتبط با تصمیمات مالی مدیران و تأثیر این تصمیمات بر شرکت ها……………………………………. 31

2-12 عوامل و مفاهیم مرتبط با راهبرد و تصمیمات مالی……………………………………………………………………………. 31

2-13 نقش مدیریت در راهبرد شرکت…………………………………………………………………………………………………….. 33

2-14 نقش ارزیابی و نظارت در تصمیمات مالی……………………………………………………………………………………….. 34

2-15 تئوری های حاکم بر نگهداری وجوه نقد…………………………………………………………………………………………. 34

2-16 اهمیت جریانهای نقدی…………………………………………………………………………………………………………………. 36

2-17 حساسیت جریان نقدی وجوه نقد…………………………………………………………………………………………………… 37

2-18 معیار های وجود محدودیت های مالی……………………………………………………………………………………………. 38

2-18-1 اندازه شرکت…………………………………………………………………………………………………………………………… 39

2-18-2 عمر شرکت…………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-18-3 نسبت سود تقسیمی………………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-18-4 گروه های تجاری………………………………………………………………………………………………………………………41

2-19 تعریف مدیریت وجه نقد و مراحل اساسی آن………………………………………………………………………………….. 41

2-20 راهبرد های تأمین مالی و ساختار سرمایه…………………………………………………………………………………………. 42

2-21 هزینه فرصت تأمین مالی……………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-22 الگو های تأمین مالی…………………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-23 سیاست تقسیم سود………………………………………………………………………………………………………………………. 45

2-23-1 تئوری نا مربوط بودن ارزش شرکت و چگونگی تقسیم سود…………………………………………………………. 45

2-23-2 تئوری نمایندگی و سیاست تقسیم سود……………………………………………………………………………………….. 46

2-23-3 فرضیه جریان نقدی آزاد……………………………………………………………………………………………………………. 48

بخش سوم: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 49

2-25 تحقیقات انجام شده در خصوص محافظه کاری حسابداری و تأثیرات آن بر جنبه های مختلف توان تامین مالی شرکت ها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

2-25-1 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………………………………….. 49

2-25-2 تحقیقات انجام شده در داخل از کشور……………………………………………………………………………………….. 53

2-26 تحقیقات انجام شده در خصوص سیاست های تقسیم سود و عوامل موثر بر آن…………………………………… 54

2-26-1تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………………………………… 54

2-26-2 تحقیقات انجام شده در داخل از کشور…………………………………………………………………………………………56.

2-27 نتیجه گیری از پیشینه تحقیقات………………………………………………………………………………………………………..56

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

3-2 فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 60

3-3 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-4 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها…………………………………………………………………………. 60

3-4-1 متغیر های مستقل……………………………………………………………………………………………………………………….. 61

1-4-1-1 مدل باسو(1997)…………………………………………………………………………………………………………………… 61

1-4-1-2 مدل دیچو و تانگ(2008)………………………………………………………………………………………………………. 62

3-4-1-3 اهرم مالی……………………………………………………………………………………………………………………………… 63

3-4-1-4 مانده وجه نقد……………………………………………………………………………………………………………………….. 63

3-4-2 متغیر های وابسته……………………………………………………………………………………………………………………….. 63

3-4-2-1 روش تأمین مالی……………………………………………………………………………………………………………………. 63

3-4-2-2 در صد سود تقسیمی………………………………………………………………………………………………………………. 64

3-4-3 متغیرهای کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………. 64

3-4-3-1 اندازه شرکت…………………………………………………………………………………………………………………………. 65

3-4-3-2 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار…………………………………………………………………………………………… 65

3-4-3-3 سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………………………………… 65

3-5 جامعه آماری مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………….. 65

3-6 روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

3-7 حجم نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

3-8 روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………… 68

3-9 دوره زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

3-10 شیوه آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………. 68

3-10-1 روش آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………………………… 68

3-10-2 روش آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………………………………… 69

3-10-3 روش آزمون فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………………………….. 70

3-11 روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………. 70

3-11-1 تحلیل توصیفی داده ها……………………………………………………………………………………………………………… 71

3-11-2 بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن متغیر وابسته……………………………………………………………………………….. 71

3-11-3 همبستگی………………………………………………………………………………………………………………………………… 72

3-11-4 ضریب همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………….. 72

3-11-5 ضریب تعیین…………………………………………………………………………………………………………………………… 72

3-11-6 مدل های رگرسیون………………………………………………………………………………………………………………….. 73

3-11-7 رگرسیون لجستیک…………………………………………………………………………………………………………………… 74

3-11-8 فرض های اساسی رگرسیون……………………………………………………………………………………………………… 74

3-11-9 آزمون معنی دار بودن در الگوی رگرسیون…………………………………………………………………………………… 75

3-11-10 آزمون معنی دار بودن برای معادله رگرسیون………………………………………………………………………………. 75

3-11-11 آزمون معنی دار بودن ضرایب………………………………………………………………………………………………….. 75

3-11-12 آزمون خود همبستگی جملات خطا…………………………………………………………………………………………. 76

فصل چهارم: برآورد الگو و ارائه یافته های تحقیق

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

4-2 آمار توصیفی داده های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 79

4-3 بررسی اعتبار الگوی رگرسیونی……………………………………………………………………………………………………….. 83

4-4 بررسی نرمال بودن متغیر های وابسته………………………………………………………………………………………………… 83

4-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………. 85

4-6 نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………. 88

4-7 نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………….91

4-8 خلاصه نتایج فرضیات فرعی و اظهار نظر در خصوص فرضیه اصلی………………………………………………………93

فصل پنجم: خلاصه نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..96

5-2 خلاصه و تفسیر حاصل از فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………97

5-3 خلاصه و تفسیر حاصل از فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………..98

5-4 خلاصه و تفسیر حاصل از فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………….99

5-5 نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………………… 100

5-6 پیشنهاد های برآمده از نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………… 101

5-6-1 پیشنهاد های برآمده از نتایج فرضیه اول………………………………………………………………………………………. 101

5-6-2  پیشنهاد های برآمده از نتایج فرضیه دوم…………………………………………………………………………………….. 101

5-6-3 پیشنهاد های برآمده از نتایج فرضیه سوم……………………………………………………………………………………… 101

5-7 پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………………………. 102

5-8 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 102

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 103

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                صفحه

 

جدول 3-1 نحوه انتخاب و استخراج نمونه………………………………………………………………………………………………. 67

جدول 4-1 تحلیل توصیفی متغیر های بکار رفته در الگوی سنجش سطح محافظه کاری حسابداری بر اساس مدل باسو(1997)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

جدول 4-2 تحلل توصیفی الگوی سنجش سطح محافظه کاری حسابداری بر اساس مدل دیچو و تانگ(2008)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80

جدول 4-3 تحلیل توصیفی متغیر های بکار رفته در الگوی آزمون فرضیات………………………………………………….. 81

جدول 4-4 آزمون نرمال بودن متغیر های وابسته تحقیق…………………………………………………………………………….. 84

جدول 4-5 آزمون نرمال بودن متغیر های وابسته تحقیق پس از تبدیل لگاریتمی……………………………………………. 84

جدول 4-6 نتایج تحلیل آماری آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………….. 86

جدول 4-7 نتایج تحلیل آماری برای الگوی رگرسیونی آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………… 89

جدول 4-8 نتایج تحلیل آماری برای ضرایب متغیر های مستقل الگوی رگرسیونی آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90

جدول 4-9 نتایج تحلیل آماری آزمون فرضیه فرعی سوم …………………………………………………………………………….92

4-10 خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات فرعی………………………………………………………………………………….. 94

 چکیده

تقاضا برای گزارشگری محافظه کارانه دال بر این ادعاست که محافظه کاری برای استفاده کنندگان گزارش های مالی شرکت سودمند است. نگاه خوشبینانه مدیران و مالکان نسبت به شرکت به احتمال زیاد در صورت های مالی منعکس می گردد. در نتیجه، بدبینی حسابداران یک امر ضروری است تا این نگاه خوش بینانه خنثی شود. وجود رویه های محافظه کاری در گزارشگری مالی، در پاسخ به تقاضا برای تعدیل اطلاعات در جهت حل این مسایل است. هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر توان تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضر بر جنبه های مفید و مثبت محافظه کاری تمرکز نموده و در آن استدلال شده است که محافظه کاری حسابداری، ممکن است توان تامین مالی شرکتها را بهبود بخشد. جهت سنجش محافظه کاری از دو روش باسو(1997) و دیچو و تانگ(2008) استفاده شده است. معیار مورد نظر برای توان تامین مالی، تصمیمات شرکتهای نمونه آماری در سه حوزه مدیریت نقدینگی، تامین مالی از طریق بدهی و تقسیم سود می باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل 104 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که داده های آنها در طول سالهای 1383 تا 1392 جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که محافظه کاری حسابداری بر مدیریت نقدینگی و شیوه تامین مالی شرکتهای نمونه آماری تاثیر معناداری نداشته است. همچنین،  یافته ها حاکی از این است که  بین سود تقسیمی با محافظه کاری حسابداری ارتباط معکوس و معناداری برقرار  می باشد. در مجموع، یافته های تحقیق حاضر نشان داد که بر خلاف انتظارات، احتمالا محافظه کاری حسابداری تاثیری در توان تامین مالی شرکتها نداشته است و یا سطح انعطاف پذیری مالی را کاهش داده است.

واژگان کلیدی: محافظه کاری حسابداری،توان تامین مالی، مدیریت نقدینگی، تامین مالی، سود تقسیمی

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 ) مقدمه

با توسعه اقتصاد و رشد واحدهای تجاری، مسأله تفکیک مالکیت از مدیریت و تئوری نمایندگی مطرح گردید. بر طبق این تئوری، نماینده طبق قرارداد وظایفی بر عهده می گیرد که به جای موکل خود انجام دهد.موکل نیز طبق قرارداد به وکیل یا نماینده خود بابت انجام وظایف محول شده پول پرداخت می کند. به بیان دیگر،کارها بر عهده نماینده است در حالیکه تابع مطلوبیت در رابطه با خواستهای موکل مورد توجه قرار می گیرد. در واحدهای انتفاعی کوچک که معمولاً توسط صاحبان آن اداره می شوند طبعاً تضاد یا تعارضی بین صاحبان و مدیران بوجود نمی آید اما در اغلب واحدهای انتفاعی بزرگ که معمولاً به شکل شرکت سهامی فعالیت می کنند واحد تجاری توسط مدیرانی اداره می شوند که قانوناً نمایندگی سهامداران را بر عهده دارند. وظیفه مدیریت دنبال کردن هدف های سهامداران به نحوی هماهنگ با قوانین جامعه است. مدیریت در تدوین خط مشی ها و تصمیمات مالی شرکت نقش بسیار مهمی ایفاء می کند. مدیریت می تواند از طرق مختلفی از جمله تغییر در ترکیب دارایی ها، خط مشی تقسیم سود و انتخاب شیوه تأمین مالی، بر ثروت سهامداران تأثیر بگذارد. مدیران به عنوان مسئول تهیه صورتهای مالی با آگاهی کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخوراری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورتهای مالی، بطور بالقوه سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند و نیز سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تأمین کنندگان منابع شرکت ها خواهان اطلاعات کامل و درست از شرکت ها هستند، در بازارهای کارای سرمایه چنین فرض می شود که کلیه اطلاعات موجود به سرعت بوسیله افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت اوراق بهادار منعکس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیم های آنان در قیمت های اوراق بهادار تجسم می یابد(واتس[1]،2003: 122-119). هم چنین ممکن است دارایی ها و سرمایه واحد تجاری بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر رسد و انگیزه سرمایه گذاری افراد برون سازمانی در واحد تجاری افزایش یابد. در چنین شرایطی اصول و رویه های حسابداری به عنوان پشتوانه مراجع تعیین کننده استاندارد حسابداری، با هدف تعدیل خوش بینی مدیران، حمایت از حقوق ذی نفعان و ارائه منصفانه صورتهای مالی، مفهوم محافظه کاری را بکار می برند. امکان انتخاب رویه های حسابداری به مدیریت فرصت می دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه گیری هزینه ها و درآمدها تصمیم گیری کند. مدیریت انگیزه دارد با به کار گیری رویه های غیر محافظه کارانه حسابداری، رشد سود شرکت را ثبات بخشد. این امر باعث افزایش انتظار سهامداران از شرکت در سنوات آتی می گردد (واتس، 2003: 301-297).

رکن اصلی هر تحقیق علمی، طرح تحقیق می باشد. زیرا محقق کلیه  فعالیتهای تحقیقاتی خود را بر پایه آن شکل میدهد .در این مرحله مساله تحقیق مشخص می شود  و محقق متوجه می شود که ناشناخته و مجهول او چیست و چه چیزی را باید معلوم کند. ابعاد مساله را مورد بررسی قرار میدهد تا آن را تعریف کند .ادبیات و پیشینه آن را مورد مطالعه قرار میدهد تا متغیرهای احتمالی را شناسایی کند و بر اساس آن فرضیه های تحقیق را فراهم مینماید پس از آن متغیرهای علیّ و توصیفی را شناسایی می کند و آنگاه به تعریف مساله بر اساس ماهیت و ویژگیهای آن می پردازد .

اهداف  تحقیق

هدف کلی تحقیق حاضر تبیین رابطه بین محافظه کاری حسابداری با توان تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این هدف کلی با تفکیک آن به اهداف فرعی ذیل پیگیری می شود.

 • سنجش میزان محافظه کاری حسابداری در سطح سال-شرکت و از طریق دو الگوی متفاوت
 • بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر مدیریت نقدینگی شرکت
 • بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر روش تامین مالی شرکت
 • بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر سیاستهای پرداخت سود به سهامداران
 • اظهار نظر کلی در خصوص چگونگی تاثیر محافظه کاری بر توان تامین مالی شرکتهای نمونه آماری

 

1-4-1)کاربردهای تحقیق

اولین کاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق میباشد که راهگشای شناخت عوامل  مطلوب برای توسعه تئوریهای حسابداری و حرکت به سمت سیستمهای اندازه گیری و گزارشگری مطلوب را مهیا میسازد .

این تحقیق بر محافظه کاری حسابداری و تبیین منافع آن برای تامین کنندگان سرمایه شرکتهای نمونه آماری  تمرکز نموده است. در این راستا، بخشی از تصمیمات مالی مدیران که بنظر می رسد متاثر از طرز نگرش و میزان اعتماد سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به محیط گزارشگری مالی این شرکتهاست؛ مورد اندازه گیری قرار گرفته و رابطه آنها با سطح محافظه کاری اعمال شده در صورتهای مالی بررسی شده است.

بنابراین نتایج بدست آمده از این تحقیق ضمن توسعه و بهبود الگوهای سنجش مربوط به  متغیرهای اساسی بکار رفته، می تواند در ارزیابی واحدهای تجاری مختلف به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک کند. همچنین این نتایج برای مدیران واحدهای اقتصادی در خصوص تعیین سیاستهای مالی و رویه های  گزارشگری مورد استفاده خواهد بود.

 

1-5)چهارچوب نظری و تدوین فرضیه های تحقیق  

در این تحقیق تاثیر محافظه کاری حسابداری بر توان تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. توان تامین مالی شرکتها، تابعی از تصمیمات مالی آنها می باشد. بنابراین جهت تبیین اثرات محافظه کاری در کاهش یا افزایش توان تامین مالی، سه مورد از تصمیمات مالی شرکتهای سهامی، شامل مدیریت نقدینگی،تامین مالی و تقسیم سود و تاثیر محافظه کاری حسابداری بر آنها بررسی می شود. بر اساس مباحث مطرح شده در بیان مساله، فرضیه اصلی تحقیق بشرح ذیل تدوین شده است.

 • با افزایش محافظه کاری حسابداری، توان تامین مالی شرکتها، افزایش می یابد.
 • فرضیات فرعی

1-5-1)مدیریت نقدینگی شرکت

1-1) با افزایش محافظه کاری حسابداری، مانده وجه نقد نگهداری شده، کاهش می یابد.

  1-5-2) روش تامین مالی

1-2) محافظه کاری حسابداری احتمال تامین مالی از طریق بدهی را افزایش می دهد.

1-5-3) سیاستها و تصمیمات پرداخت به سهامداران

1-3) با افزایش محافظه کاری حسابداری، درصد سود تقسیمی افزایش می یابد.

 

1-6)قلمرو تحقیق

1-6-1)قلمرو موضوعی تحقیق

مبنای نظری این تحقیق برپایه تئوری نمایندگی است و در آن تاثیر رویه های بکار گرفته شده از طرف مدیر بر واکنش تامین کنندگان سرمایه و منابع مالی شرکتهای سهامی بررسی می شود. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات حسابداری بر پایه اطلاعات بازار سرمایه می باشد و آزمون فرضیات آن در قلمرو شرکتهای پذیرفته شده  در این بازار است.

 

1-6-2)قلمرو زمانی تحقیق

محدوده زمانی تحقیق شامل 10 سال متوالی از سال 1383 تا 1392 می باشد که بررسی فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از داده های واقعی این سالها انجام می پذیرد. براساس هدف تحقیق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و شرکتهایی که در این دوره افزایش سرمایه داده اند در مدل وارد می شوند.

 

1-6-1)قلمرو مکانی تحقیق

تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  که شرایط مذکور در بند جامعه آماری را داشته باشند .

 

1-7)تعریف واژه گان تحقیق

محافظه کاری حسابداری[2]: محافظه کاری عبارتست از واکنش سریعتر و به هنگام تر به اخبار بد نسبت به اخبار خوب. هرچه واکنش به اخبار بد بیشتر باشد؛ سطح محافظه کاری بالاتر است.(باسو،1997) بر اساس این تعریف، محافظه کاری شناسایی سریعتر هزینه ها نسبت به درآمدها می باشد. به عبارت دیگر، هزینه هایی که برای تحقق درآمد انجام شده اند؛ سریعتر از درآمدهای مربوطه شناسایی می شوند. از این دیدگاه در این تحقیق جهت سنجش محافظه کاری از یک الگوی رگرسیونی که در آن درآمدهای جاری تابعی از هزینه های دوره قبل می باشد، استفاده شده است.

توان تامین مالی[3]: عبارتست از میزان دسترسی آسان و سریع به منابع تامین مالی خارجی. میزان توان تامین مالی واحدهای اقتصادی در تصمیمات مالی آنها موثر است و این تصمیمات می تواند نمایانگر قدرت این واحدها در دسترسی به منابع مالی خارجی باشد. در این تحقیق توان تامین مالی تابعی از سه تصمیم مالی، شامل نگهداری وجه نقد، روش تامین مالی و سیاست پرداخت به سهامداران تلقی می شود(لی،2010).

اهرم مالی:

نسبت بدهیها به داراییها بعنوان معیاری برای تعیین ساختار سرمایه در شرکتها استفاده می شود. این معیار که به آن اهرم مالی گفته می شود، شاخصی برای ریسک مالی شرکت و توانایی پرداخت بدهیها نیز محسوب می شود(نوروش و دیلمی،1383).

اندازه شرکت: برای کنترل ویژگیهای متفاوت شرکتهای نمونه آماری در تحقیقات مالی، از یک متغیر کنترلی استفاده می شود. محققان معیارهای گوناگونی برای اندازه شرکتها در نظر گرفته اند. در این تحقیق جهت وارد نمودن اندازه شرکتهای در الگوی آزمون فرضیات از لگاریتم ارزش دفتری کل داراییها استفاده می شود(لی،2010).

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری: این نسبت بعنوان شاخص فرصتهای رشد شرکتهای سهامی مطرح می باشد و از تقسیم ارزش بازار سهام منتشره به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بدست می آید. نسبت مذکور در این تحقیق بعنوان متغیر کنترلی بکار می رود(لی،2010).

[1] Watts, R

[2] Accounting Conservatism

[3] Financial Flexibility

 

تعداد صفحه:121

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.