رشته مدیریت

پایان نامه بررسی آثارعدم آشنایی مدیران دستگاه های اجرایی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم  و تحقیقات شاهرود

دانشکده علوم انسانی ،گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی (M.A)

گرایش مالی 

 

عنوان :

بررسی آثارعدم آشنایی مدیران دستگاه های اجرایی استان سمنان با قوانین و مقررات مالی بر نظام مدیریتی استان سمنان

 

تابستان 1392

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست:

فصل اول :کلیات تحقیق

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………..         3
  • بیان مساله ……………………………………………………………………………………………       3
  • ضرورت و اهمیت موضوع ……………………………………………………………………..      4
  • اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………       5
  • فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………….       5
  • مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………….. 6
  • قلمروپژوهش ………………………………………………………………………………………       6
  • متغییرتحقیق ………………………………………………………………………………………..       7
  • روش تحقیق ……………………………………………………………………………………….       7
  • اصطلاحات وواژه های مربوط به تحقیق ……………………………………………………     8

فصل دوم: مروریبر ادبیات تحقیق وپیشینه تحقیق  

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………..        12

2-1)  بخش اول: مبانی نظریتحقیق   ……………………………………………………………….    12

2-1-1)مدیریت   ……………………………………………………………………………………………….     12

2-1-2)رهبری   ………………………………………………………………………………………………       13

2-1-3) سازمان   ………………………………………………………………………………………………..    14

2-1-3-1) سازمان دادن   …………………………………………………………………………………….    14

2-1-4) آموزش   ………………………………………………………………………………………………     15

2-1-4-1) نیازسنجی آموزش   ………………………………………………………………………         15

2-1-4-2) آموزش ضمن خدمت   …………………………………………………………………         16

2-1-4-3 ) فواید آموزش ضمن خدمت   ………………………………………………………         16

2-1-4-4) آموزش بی درد سر   …………………………………………………………………..              16

2-1-5) توان افزایی   ………………………………………………………………………………….              17

2-1-6)  صف وستاد   ………………………………………………………………………………..              18

2-1-6-1) وابستگی صف و ستاد   ……………………………………………………………….             19

2-1-7) اطلاعات   ……………………………………………………………………………………..             19

2-1-8) دریافت آسان اطلاعات   ………………………………………………………………….            20

2-1-9) مدیریت دانایی   ……………………………………………………………………………..            20

2-1-10) بخشنامه اداری   ……………………………………………………………………………            21

2-1-11) آیین نامه   ……………………………………………………………………………………            21

2-2) بخش دوم:دیوان محاسبات

2-2-1) تاریخچه   ……………………………………………………………………………………..             21

2-2-2) بررسی وضعیت  تعدد دستگاه های نظارتی و نظارت محوله   ………….            23

2-2-2-1)دستگاه ها و ارگان های نظارتی در مجموعه قوه قضاییه………………..            23

2-2-2-1-1)وزارت اطلاعات   …………………………………………………………….            23

2-2-2-1-2) معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور   ………….           23

2-2-2-1-3)وزارت امور اقتصادی و دارایی   ………………………………………….           25

2-2-2-1-3-1)ذی حسابی ها   ……………………………………………………………..          25

2-2-2-1-3-2)سازمان حسابرسی   ………………………………………………………..          27

2-2-2-2) دستگاه ها و ارگان های در مجموعه قوه قضاییه   ………………………          27

2-2-2-2-1)  سازمان بازرسی   ……………………………………………………………..         28

2-3-2-2-2)  دیوان عدالت اداری   ………………………………………………………..         28

2-2-2-2-3)  دیوان عالی کشور   ……………………………………………………………        29

2-2-2-2-4)  قضات محاکم   …………………………………………………………………        29

2-2-2-3) دستگاه ها و ارگان های مجموعه قوه مقننه   ………………………………..        29

2-2-2-3-1)  دیوان محاسبات کشور   ……………………………………………………..       30

2-2-2-3-2)  کمیسیون اصل 90 قانون اساسی   …………………………………………      31

2-2-2-3-3) هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی …..  31

2-2-3) سیر تاریخی حسابرسی در ایران   …………………………………………………………     34

2-2-4) سازماندهی و تشکیلات    ……………………………………………………………………     37

2-2-5) اهداف دیوان   ……………………………………………………………………………………     42

2-2-6) نحوه رسیدگی وظایف و اختیارات دیوان   …………………………………………….     42

2-2-7) بررسی شرح وظایف وساختار سازمانی دیوان   ……………………………………….     46

2-2-8) وجه تمایز دیوان محاسبات کشور با نهادهای نظارتی دیگر   ……………………….   48

2-2-9)  تحلیل و طبقه بندی خدمات دیوان محاسبات کشور    ……………………………….  49

2-2-10) ابزارهای نظارت در دیوان محاسبات کشور   …………………………………………….  53

2-2-10-1) حسابرسی   ………………………………………………………………………………………  53

2-2-10-2) قوانین مالی   …………………………………………………………………………………….  57

2-2-11) وظایف نظارتی دیوان محاسبات کشور   …………………………………………………..  58

2-2-12) کنترل و نظارت بر اجرای بودجه   …………………………………………………………..  59

2-2-12-1)  نظارت درونی   ……………………………………………………………………………….  60

2-2-12-2) نظارت مالی   …………………………………………………………………………………. 60

2-2-12-3) نظارت عملیاتی   ……………………………………………………………………………. 61

2-2-12-4) نظارت بیرونی   …………………………………………………………………………….. 61

2-2-13) نقاط کور در نظام نظارت    ………………………………………………………………… 61

2-2-14) اختیارمالی وقضایی   …………………………………………………………………………. 62

2-2-15) پرداخت   ……………………………………………………………………………………….. 62

2-2-16) تاریخچه دادرسی در ایران   ………………………………………………………………. 63

2-2-17) نظام مدیریتی …………………………………………………………………………………… 64

2-3) بخش سوم: پیشینه تحقیق   …………………….………………………………………… 66

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه   ……………………………………………………………………………………………….. 70

3-1) نوع روش تحقیق   ……………………………………………………………………….. 70

3-2) روش‌های گردآوری اطلاعات   ………………………………………………………. 71

3-3) قلمرو پژوهش   …………………………………………………………………………………… 72

3-4) جامعه آماری  (N)   …………………………………………………………………….. 74

3-5)نمونه آماری  (n)   ……………………………………………………………………….. 74

3-6) تعیین اعتبار و روایی پژوهش   ……………………………………………………….. 76

3-6- 1) روایی   …………………………………………………………………………………. 76

3-6- 2) اعتبار پرسشنامه   ……………………………………………………………………. 77

3-7) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات   ………………………………………………… 78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها (یافته ها)

مقدمه   ……………………………………………………………………………………………… 81

4-1)  تجزیه و تحلیل استنباطی اطلاعات   ……………………………………………… 83

4-2) تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات پاسخگویان   ……………………………………… 87

4-3) تجزیه و تحلیل تحلیلی اطلاعات   ……………………………………………………….. 96

4-4) معرفی تکنیک مدل معادلات ساختاری   …………………………………………. 113

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه   ……………………………………………………………………………………………… 124

5-1) بخش اول: مرور فرضیات ونتایج آنها   …………………………………………… 124      

5-1-1)تحلیلی بر متغیر های جمعیت شناختی   ……………………………………….. 124

5-1-2)  نتایج حاصل از آزمون فرضیات اصلی   …………………………………….. 125                                                                                  

5-2) بخش دوم: تحلیل نتایج فرضیات   …………………………………………………. 126

5-3)بخش سوم: پیشنهادات   ……………………………………………………………………….. 127

5-3-1)پیشنهادات برآمده از نتایج تحقیق   …………………………………………………….. 127

5-3-2) سایر پیشنهادات   ……………………………………………………………………………. 127

5-4) مشکلات ومحدودیت تحقیق   ……………………………………………………………… 129

منابع و مأخذ   ……………………………………………………………………………………. 130

ضمائم و پیوستها …………………………………………………………………………………  133

 

 

 

 

چکیده:

امروزه برهیچکس پوشیده نیست که دانش وآگاهی ،محورومبنای توسعه وپیشرفت وبهبود امور میباشد وبه هر میزانی که دانایی مردم یک جامعه افزایش یابد ،توسعه وترقی قرین راه خواهد شد وبازهم بر کسی پوشیده نیست که در این میان ،ارتقاءسطح دانش وآگاهی اشخاصی که درهر سطح و جایگاهی ،زمام امور یک مملکت را در دست دارند،نقش مهم وتعیین کنندهای داشته وتجهیز آنان به دانش واطلاعات وآموزش مستمر آنان زمینه ساز تصمیم گیریهای صحیح خواهد شد ،با توجه به اهمیت موضوع وموارد اشاره شده در فوق در این مقاله میزان تاثیر عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات مالی بر نظام مدیریتی استان جهت شناسایی مشکلات ویافتن راه حل های مناسب در دستگاه های اجرایی استان مورد بررسی قرارگرفته است .

روش انتخاب نمونه‌ آماری در این پژوهش، با توجه به موضوع و ماهیت آن  از روش نمونه‌گیری  تصادفی ساده با تخصیص متناسب برای کارشناسان که طبقات شامل سطح پست سازمانی می‌باشد که تعداد نمونه‌ها از طریق‌فرمول کوکران مورداستفاده قرار گرفته است. روش مورد استفاده، روش پیمایشی با ابزار گردآوری پرسشنامه (حاوی 25 سوال) بوده که در جامعه 300 نفره، بین 190 نفر با روش نمونه گیری طبقاتی (نمونه گیری تصادفی ساده) توزیع که 184 پرسشنامه اعاده گردیده است. برای رد یا اثبات هر فرضیه پژوهش از روش آمار استنباطی به روش آزمون  T-test، ضریب همسبتگی پیرسون و همچنین برای نرمال بودن فرضیات از آزمون کلموگرف-اسمیرنف[1] و جهت رتبه‌بندی فرضیات از آزمون فریدمن [2] و  آزمون معادلات ساختاری استفاده گردیده است تجزیه و تحلیل اطلاعات بوسیله نرم‌افزارآماریSPSS [3] و نمودارها توسط نرم‌افزارEXCEL ترسیم و حل معادلات ساختاری توسط نرم افزار AMOS بوده است. یافته های این پژوهش نشان میدهد بین آثارعدم آشنایی مدیران دستگاه های اجرایی استان سمنان با قوانین و مقررات مالی بر نظام مدیریتی استان سمنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. و هر 5 فرضیه مورد تایید قرار گرفتند.                                                                                                                                                                                        

واژه های کلیدی: قوانین ومقررات، مدیران دستگاه های اجرایی، نظام مدیریتی استان

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

مقدمه:

بنا به روند سازندگی که در سال های اخیر به طرز بی سابقه ای در حال رشد است و افزایش قابل ملاحظه حجم اعتبارات بودجه کل کشور در هر سال و همچنین حجم رسیدگی به چگونگی گردش مالی آن بیشترین انتظار در سیستم نظارتی از دستگاه های نظارتی بالاخص دیوان محاسبات کشور است . در این راستا با شناخت نارسائی های وضعیت موجود دیوان برای اعمال نظارت جامع و اثر بخش بر عملکرد بودجه دولت تلاش می کند تا با ارائه و به کار بستن راهکارها و روش های نوین فناوری از بودجه و اعتبارات به صورت مطلوب بهره برداری گردد. به عبارتی بودجه و اعتبارات تخصیصی در راستای اهداف هزینه شود و از هدر رفتن بیت المال در جامعه اسلامی جلوگیری به عمل آید وهمچنین از رشد منفی تولید ناخالص ملی کاهش درآمدها کاهش سطح اشتغال و کاهش سطح رفاه عمومی ممانعت شود.یکی از این نارسایی ها عدم آشنایی کامل برخی از مدیران دستگاه های اجرایی به قوانین ومقررات مالی بوده که نظارت صحیح بر عملکرد دستگاه های اجرایی از عوامل زمینه ساز افزایش کارایی و اثر بخشی عملیات کنترل مالی مورد توجه در کشور می باشد که تلاش می گردد در این بررسی بدان پرداخته شود.

دراین فصل به بیان مساله،  ضرورت و اهمیت موضوع،  اهداف تحقیق، فرضیه تحقیق، قلمروپژوهش، متغییرتحقیق، روش تحقیق و اصطلاحات وواژه های مربوط به پژوهش می پردازیم

1-1)بیان مساله:                                               

نظام مدیریت افق دید موسسه ونحوه رسیدن به آن را تعیین میکند اصولا مدیران موسسات بزرگ با داشتن دید راهبردی قادر به طی کردن پله های رشد و ترقی با سرعت بالا می باشند موفقیت امروز سازمانها در گرو تدوین ،اجرا و ارزیایی درست وموفق با سرعت بالا می باشدموفقیت امروز سازمانها در گرو تدوین اجرا و ارزیایی درست و موفق راهبردی سازمانهااست به همین دلیل است که مدیران در دهه های اخیر به شدت این حوزه رامدنظر قرارداده اند ،بنابراین آشنایی مدیران دستگاه های اجرایی استان سمنان با قوانین و مقررات مالی بر نظام مدیریتی استان امری ضروری است تا بر اساس آن بتوان رضایت مراجع قانونی از جمله وزارت اقتصاد و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دیوان محاسبات ، اداره ی کل بازرسی استان و کارکنان دستگاه های اجرایی را افزایش داد.  درحال حاضرعدم آشنایی مدیران به قوانین ومقررات مالی منجربه ایجاد مشکلاتی دردستگاه های اجرایی نموده است که در گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات و گزارشات متعدد حسابرسی آن ها عدم رعایت قوانین و مقررات مالی به کرات به چشم می خورد که بیشترین علت آن نیز عدم آشنایی مدیران به این قوانین و مقررات بوده است که دچار مشکل برای دستگاه های تحت مدیریت آن ها از قبیل افزایش هزینه ها ، عدم جذب بهینه اعتبارات ،عدم رضایت مدیران از دستگاه های نظارتی ، اتخاذ تصمیمات نادرست و همچنین  اقزایش میزان ارجاء پرونده های مربوط به نقض قوانین و مقررات کشور به دادسرای دیوان محاسبات ودیگرمراجع ذیصلاح را می نماید. با توجه به اهمیت موضوع وموارد اشاره شده در فوق در این تحقیق- تاثیرعدم آشنایی مدیران دستگاه های اجرایی استان سمنان  با قوانین و مقررات مالی بر نظام مدیریتی استان چیست؟  جهت شناسایی مشکلات و یافتن راه حل های مناسب در دستگاه های اجرایی استان مورد بررسی قرار می گیرد

1-2)ضرورت و اهمیت موضوع:                                                                         

دیوان محاسبت کشوردر راستای اعتلای نظارت و به منظور تجهیز منابع انسانی که از سرمایه ملی و ذخایر ارزشمند نظام می باشند اعتقاد راسخ دارد که نظام مدیریتی کلان و اجرایی کشور بایدبا آگاهی و آشنایی به قوانین و مقررات زمینه اعمال مدبربت آگاهانه و هدفمند را فراهم سازد تا این امر بستر مناسبی برای نهادینه کردن نظارت و مالا پیشگیری ازوقوع تخلفات و نتیجتا کاهش این پدیده را فراهم سازد.(آشنایی با قوانین و مقررات ویژه مدیران و کارشناسان مالی دستگاه اجرایی-1388-ص1)  حسابرسی  عملیاتی بخشی ازسیستم کنترل مدیریت و  کنترل راهبردی است. حسابرسی عملیاتی مسئولیت ارزیابی و باز نگری راهبرد ها و عملیات سازمان را از دو جنبه کنترلی مذکور بر عهده دارد که در این میان بودجه ریزی عملیاتی به عنوان ابزار نیرو مندی سازمان هارا یاری میدهد.  .                                                                                        از آنجایی که قوانین و مقررات مالی موضوعی بسیار پیچیده و حائز اهمیت است و در جوامع ایرانی مخصوصا نظام مدیریتی کشور جای تحقیق و بررسی بیشتری احساس می گردد. بنا به پیش گفته  ضرورت و اهمیت دارددر این مورد تحقیق انجام پذیرد.و  در راستای این بررسی راهکارها  یا پیشنهادی برای بهتر انجام شدن امور  ارائه گردد

1-3)اهداف تحقیق:                                                                                                                 

1-شناسایی رابطه آشنایی مدیران استان به قوانین و مقررات مالی با افزایش هزینه های دستگاه های اجرایی

2-شناسایی رابطه آشنایی مدیران استان به قوانین و مقررات مالی باجذب بهینه اعتبارات توسط دستگاه های اجرایی

3-شناسایی رابطه آشنایی مدیران استان به قوانین و مقررات مالی با رضایت مدیران وکارشناسان از دیوان محاسبات

4-شناسایی رابطه آشنایی مدیران استان به قوانین و مقررات مالی، بامیزان ارجاء پرونده های مربوط به نقض قوانین و مقررات به مراجع ذیصلاح(دادسرای دیوان محاسبات کشور،اداره کل بازرسی استان،دادگستری و…)

5 شناسایی رابطه آشنایی مدیران استان به قوانین و مقررات مالی بااتخاذ تصمیمات صحیح و مناسب

1-4)فرضیه های تحقیق:                                                                              

 1. بین عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات مالی و میزان جذب بهینه اعتبارات رابطه معناداری وجود دارد
 2. بین عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات مالی و افزایش هزینه های دستگاه های اجرایی آنان رابطه معناداری وجود دارد
 3. بین عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات مالی و اتخاذ تصمیمات نادرست رابطه معناداری وجود دارد
 4. بین عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات مالی و میزان ارجاء پرونده های مربوط به نقض قوانین و مقررات به مراجع ذیصلاح( دادسرای دیوان محاسبات کشور،اداره کل بازرسی استان ،دادگستری و…)رابطه معناداری وجود دارد
 5. بین عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات مالی و عدم رضایت مدیران از دیوان محاسبات رابطه معناداری وجود دارد

 

-1Kolmogorov-Smirnov

Friedman Test-2

The statistical package for social science (spss)3

 

تعداد صفحه:155

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.