روانشناسی و علوم تربیتی مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه بررسی و مقایسه تاثیر انواع مدیریت آموزشی بر پیشبرد اهداف مدارس دیدگاه مدیران

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با عنوان :بررسی و مقایسه تاثیر انواع  مدیریت آموزشی بر پیشبرد اهداف مدارس  متوسطه از دیدگاه مدیران شهرستان سرپل  ذهاب در سال تحصیلی 90-89

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه :

انواع مدیریت راه های مشخص تصمیم گیری ها در امور تحت امر است. طرق مختلف مدیریت میتوانند بسته به عواملی تغییر کنند مانند فرهنگ جامعه، وظیفه ای که از کار انتظار میرود، تفاوت نیروی کار، و شخصیت و توانایی های رهبران.

این ایده قبلا توسط روبرت تاننبائو و وارن اشمیت در سالهای ۱۹۵۸-۱۹۷۳ توسعه یافت. افرادی که میگفتند نوع مدیریت و رهبری وابسته به پیشامدهای جاری است؛ بنابرین مدیران بایستی دسته ای از انواع مدیریت را به خوبی بدانند تا در موقعیت لازم آنها را به کار بگیرند.از انواع مدیریت می توان مدیریت دموكراتیک ، استبدادی ، رابطه مدار و وظیفه مدار را نام برد . ( میرزایی ژف 1373، ص 125) .

مدیر کسی است که اداره افراد یک مؤسسه تولیدی ، بازرگانـی یاخدماتی را به عهده داشته و با بهره گرفتن از منابع انسانی و مادی آن را به نحو مطلوب اداره نماید و به منظور نیل به اهـداف معین که از طرف کارفرما یا هیات مدیره تعیین شده در واحد تحت سرپرستی خود فعالیت نماید . وی هم چنین مسئولیت بازدهی و بهره وریبیشتر کارکنان خود را از نظر کمیت و کیفیت عهده دار است( همان منبع ، ص 128) .

. به عبارت دیگر « مدیریت یعنی هماهنگ کردن منابع انسانی و مادی برای رسیدن به هدف

در تعریفی دیگرمدیریت به معنای سرپرستی انجام دادن کارها به وسیله و از طریق دیگران بیان شده است

– در تعاریف فوق بر دو موضوع تأکید شده است :

1- وجود اشخاص مناسب برای انجام کارها

2- به انجام رساندن کارها به نحو مطلوب( معظمی ،1371، ص 89) .

شیوه های مدیریت نظام آموزشی اساسا به نظریه سیاسی حاکم بر جامعه  وابسته است  و فقط هنگامی تغییر می کند که نگرش سیاسی دستخوش تغییر و دگرگونی شود . از این رو , در کشورهایی که مفهوم مستبدانه  حکومت مقبول است  احتمالا شیوه مدیریت در نظام آموزشی از ویژگیهای  نظام مستبدانه برخوردار خواهد بود و در کشورهایی که مفهوم مردمی حکومت مورد اعتقاد است احتمالا پیش بینی هایی  برای مشارکت مردم در امر رهبری و اداره نظام آموزشی مد نظر قرار خواهند گرفت .( همان منبع ص 90)

مدیران آموزشی باید توجه داشته باشند كه انتخاب هر یک از انواع مدیریت می تواند در رسیدن به اهداف مدارس نقش حیاتی داشته باشد پس آنها باید سعی كنند كه با انتخاب بهترین روش بهترین مدیریت را در مدارس داشته باشند تا با بهره گرفتن از آن به اهداف و مقاصد آموزشی برسند .

 

بیان مسئله :

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد. واقعا باید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن .( امیركبیری ، 1374، ص 16) .

شیوه های مدیریت نظام آموزشی اساسا به نظریه سیاسی حاکم بر جامعه  وابسته است  و فقط هنگامی تغییر می کند که نگرش سیاسی دستخوش تغییر و دگرگونی شود . از این رو , در کشورهایی که مفهوم مستبدانه  حکومت مقبول است  احتمالا شیوه مدیریت در نظام آموزشی از ویژگیهای  نظام مستبدانه برخوردار خواهد بود و در کشورهایی که مفهوم مردمی حکومت مورد اعتقاد است احتمالا پیش بینی هایی  برای مشارکت مردم در امر رهبری و اداره نظام آموزشی مد نظر قرار خواهند گرفت .( همان منبع ، ص 17) .

در این تحقیق ما می خواهیم انواع مدیریت را كه مدیران آموزشی از آن استفاده می‌كنند بررسی و به مقایسه آنها با یكدیگر بپردازیم ؟

 

اهمیت و ضرورت تحقیق :

مدیریت كاركردن باو به وسیله دیگران است ضمن آنكه مدیران وظایف و فعالیتهای متنوع و پیچیده ای انجام م ی دهند .هیچ مدیری نمی تواند برای انجام كارهای مربوط به شغلش تنها بر كوشش های فردی خود تكیه كند . براین اساس داشتن مهارت وتوانمندیهای مختلفی برای مدیران صرف نظر از نوع فعالیت و مأموریت سازمانشان ضرورت پیدا می كند. مدیر باید قادر باشدكارهایی كه افراد او ا نجام خواهند داد برنامه ریزی كند، معیارهایی كه باید به آنها رسید تعیین كند، آنها را سازمان دهد، وظایف رامشخص كند و سرانجام دقت كند كه جریان فعالیت های افراد و بخشهای مختلف با یكدیگر هماهنگ باشد.( اینترنت 1)

سیطره سازمان های بزرگ در زمان ما همه گوشه های زندگی را فرا گرفته است انجام كارهای اجتماعی بدون تشكیل سازمان امكان پذیر نمی باشد و بدیهی است توفیق یا شكست این سازمان ها به مقدار متنابهی در گرو مدیریت این سازمانها است مدیران این سازمانها ممكن است در انجام سایر وظایفشان از جمله برنامه ریزی ، سازماندهی ، استخدام و كنترل موفق باشند لیكن دستیابی به اهداف سازمان از طریق دلبستگی ، مساعدت و وفاداری افراد سازمان ایجاد می‌شود.( خلیلی ، 1373 ، ص 12) .

پژوهش در این زمینه لازم است زیرا با انجام چنین پژوهش هایی می‌توانیم نتایج بدست آمده از این پژوهش ها را در اختیار مدیران مدارس قرار داده تا نسبت به نوع مدیریتی خود و میزان موفقیتی  را كه سبك های مدیریت در كاركنان ایجادمی كند آگاهی لازم را پیدا كنند . پژوهش در این زمینه لازم است زیرا در هر سازمانی مدیریت ركن اصلی می‌باشد پس شیوه رهبری  مدیر در سازمان می‌تواند یكی از مهمترین عوامل در بهروری افراد سازمان باشد پس مدیران لازم است كه با اطلاع از شیوه های گوناگون مدیریت بهترین سبك را برای مدیریت انتخاب كنند . و انجام نگرفتن چنین  پژوهش های مسلماً عدم آگاهی را به دنبال دارد و هر جا كه عدم آگاهی باشد باعث ایجاد مشكلات فراوان در آن حیطه كاری خواهد شد . عدم مدیریت صحیح در یک سازمان مسلما بعد از مدتی باعث پایین آمدن كیفیت كاری كاركنان و درنهایت باعث از بین رفتن و متلاشی شدن سازمان خواهد شد پس عدم انجام چنین پژوهش هایی ممكن است پیامدهای را به دنبال داشته باشد كه اگر این پژوهش ها صورت می گرفت و از نتایج آنها استفاده می‌شد  شاید این چنین پیامدهای نامناسبی را به دنبال نداشت .

 

اهداف:

هدف كلی : بررسی و مقایسه تاثیر انواع مدیریت آموزشی بر پیشبرد اهداف مدارس متوسطه از دیدگاه مدیران شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89 .

اهداف جزئی:

1 – تعیین رابطه بین مدیریت  آموزشی دموكراتیک و پیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه مدیران

2 – تعیین رابطه بین مدیریت آموزشی رابطه مدار و پیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه مدیران

3 – تعیین رابطه بین مدیریت آموزشی وظیفه مدار و پیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه مدیران

4 – تعیین رابطه بین مدیریت آموزشی استبدادی  و پیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه مدیران

5 – تعیین رابطه بین مدیریت آموزشی مشاركتی و پیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه دبیران

6 – مقایسه میزان استفاده از مدیریت آموزشی دموكراتیک در مدیران زن و مرد

7 – مقایسه میزان استفاده از مدیریت آموزشی استبدادی در مدیران

سوالات پژوهش :

1 – آیا بین مدیریت آموزشی رابطه مدار و پیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه مدیران رابطه معناداری وجود دارد ؟

2 – آیا بین مدیریت آموزشی وظیفه مدار و پیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه مدیران رابطه معناداری وجود دارد ؟

3 – آیابین اهداف مدارس و پیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه دبیران رابطه معناداری وجود دارد ؟

4 – آیابین مدیریت آموزشی استبدادی  و پیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه مدیران رابطه معناداری وجود دارد ؟

5 – آیا بین مدیریت آموزشی مشاركتی و پیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه دبیران رابطه معناداری وجود دارد ؟

6 – آیا میزان استفاده از مدیریت دموكراتیک در دبیران زن بیشتر از دبیران مرد است ؟

7 – آیا میزان استفاده از مدیریت استبدادی در دبیران مرد بیشتر از دبیران زن است ؟

 

فرضیات پژوهش :

1 –بین مدیریت آموزشی رابطه مدار و پیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه مدیران رابطه معناداری وجود دارد

2 –بین مدیریت آموزشی وظیفه مدار و پیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه مدیران رابطه معناداری وجود دارد

3 – بین مدیریت آموزشی مشاركتی و پیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه دبیران رابطه معناداری وجود دارد

4 – بین مدیریت آموزشی استبدادی  و پیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه مدیران رابطه معناداری وجود دارد

5 –بین مدیریت آموزشی مشاركتی و پیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه دبیران رابطه معناداری وجود دارد

6 –میزان استفاده از مدیریت دموكراتیک در دبیران زن بیشتر از دبیران مرد است

7 – میزان استفاده از مدیریت استبدادی در دبیران مرد بیشتر از دبیران زن است

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.