رشته حسابداری

پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگیهای حسابرس با محافظه كاری حسابداری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری «M.A»

 

 

عنوان:

بررسی رابطه بین برخی ویژگیهای حسابرس با محافظه كاری حسابداری

 

 

 

پاییز 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..3
 • تشریح و بیان مساله…………………………………………………………………………………………………..3
 • اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………..4
 • اهداف اساسی پژوهش………………………………………………………………………………………………5
 • سوال تحقیق…….……..……………………………………………………………………………………………….5
 • فرضیه ‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………………..6
 • واژه ‏ها و اصطلاحات تخصصی…………………………………………………………………………………..6
 • روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………7
 • روش گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………7
 • جامعه ونمونه آماری…………………………………………………………………………………………………7
 • استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه………………………………………………………………………………8
 • مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..8
 • متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….8

     1-13-1.  بیان متغیر ها…………………………………………………………………………………………………..8

     1-13-2.  تجزیه و تحلیل متغیرها…………………………………………………………………………………….8

            1-13-2-1.  محافظه کاری……………………………………………………………………………………..8

            1-13-2-2.  کیفیت حسابرسی………………………………………………………………………………10

            1-13-2-3.  متغیر اندازه حسابرسی………………………………………………………………………..10

            1-13-2-4.  متغیر دوره تصدی حسابرسی………………………………………………………………10

            1-13-2-5.  متغیر  نوع اظهار نظر حسابرس……………………………………………………………12

            1-13-2-6.  اندازه شركت……………………..…………………………………………………………….12

           1-13-2-7.  اهرم مالی………………………………………………………………………………………….12

           1-13-2-8.  نرخ بازدهی دارایی ها. ……………………………………………………………………….12

 • خلاصه فصل اول……………………………………………………………………………………………………13

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………15
 • مفهوم محافظه کاری……………………………………………………………………………………………..16
 • انواع مدلهای محافظه کاری.…………………………………………………………………………………..18

      2-3-1.مدل باسو……………………………………………………………………………………………………….18

      2-3-2.مدل دیچو و تنگ…………………………………………………………………………………………….18

      2-3-3.مدال بال و شیواکومار……………………………………………………………………………………….19

      2-3-4.مدل فلتهام و اولسون………………………………………………………………………………………..19

      2-3-5. مدل گیولی و هین…………………………………………………………………………………………..20

 • دیدگاه های محافظه کاری………………………………………………………………………………………20

      2-4-1. دیدگاه قراردادی……………………………………………………………………………………………..20

      2-4-2. دیدگاه حقوقی………………………………………………………………………………………………..21

      2-4-3. دیدگاه سیاسی………………………………………………………………………………………………..21

      2-4-4. دیدگاه مالیاتی………………………………………………………………………………………………..21

 • معیارهای محافظه کاری…………………………………………………………………………………………21
 • پیامد های محافظه کاری………………………………………………………………………………………..22
 • تعریف و بررسی مؤلفه های حسابرسی…………………………………………………………………….23

     2-7-1. تعریف کیفیت حسابرسی ………………………………………………………………………………….23

            2-7-1-1. تعریف عملیاتی کیفیت حسابرسی در تحقیقات پیشین………………………………..24 

      2-7-2. اندازه مؤسسه حسابرسی…………………………………………………………………………………..25

      2-7-3. دوره تصدی حسابرس……………………………………………………………………………………..26

      2-7-4. نوع اظهارنظر حسابرس……………………………………………………………………………………28

 • اندازه شرکت………………………………………………………………………………………………………29
 • اهرم مالی……………………………………………………………………………………………………………29
 • نرخ بازدهی دارایی ها……………………………………………………………………………………………30
 • پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….30

      2-11-1. تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………….30

      2-11-2. تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………34

 • خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………….36

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………38
 • روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………..38
 • جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….38
 • نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………..38
 • فرضیه ها و مبانی نظری آنها…………………………………………………………………………………..39

      3-5-1. بررسی فرضیه اول…………………………………………………………………………………………..39

      3-5-2. بررسی فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………..41

 • طریقه استخراج مدلها……………………………………………………………………………………………42
 • روش گرداوری داده ها…………………………………………………………………………………………44
 • روش های آماری مورد استفاده………………………………………………………………………………….45
 • خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………….45

 

 

فصل چهارم: آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..47
 • آماره های توصیفی…………………………………………………………………………………………………47
 • بررسی آزمون فرضیه ‏ها……………………………………………………………………………………………48

      4-3-1. فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………………………….48

           4-3-1-1.  آزمون معنادار بودن رگرسیون (بررسی رابطه خطی بودن مدل رگرسیونی)………49

           4-3-1-2.  آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………………51

           4-3-1-3.  بررسی مدل رگرسیونی اصلی تحقیق به همراه متغیرهای کنترلی……………………52

           4-3-1-4.  جدول خلاصه آماری……………………………………………………………………………52

           4-3-1-5.  آزمون معنادار بودن رگرسیون…………………………………………………………………53

           4-3-1-6.  جدول ضرایب………………………………...…………………………………………………..54

      4-3-2. فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………56

           4-3-2-1.  آزمون معنادار بودن رگرسیون (بررسی رابطه خطی بودن مدل رگرسیونی)………56

           4-3-2-2.  آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………………58

           4-3-2-3.  بررسی مدل رگرسیونی اصلی تحقیق به همراه متغیرهای کنترلی……………………59

           4-3-2-4.  جدول خلاصه آماری……………………………………………………………………………60

           4-3-2-5.  آزمون معنادار بودن رگرسیون…………………………………………………………………61

           4-3-2-6.  جدول ضرایب………………………………..……………………………………………………62

 • نرمال سازی………………………………………………………………………………………………………….64

    4-4-1. تعریف فرضیه ها……………………………………………………………………………………………….64

    4-4-2. بررسی فرض نرمال بودن باقیمانده ها……………………………………………………………………65

 • خلاصه بررسی فرضیه ها…………………………………………………………………………………………80

  4-5-1. بررسی فرضیه ‏های فرعی تحقیق در روش محافظه‏کاری بر مبنای اقلام تعهدی………………..80

  4-5-2. بررسی فرضیه ‏های فرعی تحقیق در روش محافظه‏کاری بر مبنای ارزش بازار…………………81

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..83
 • یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها…………………………………………………………………….83

      5-2-1. تحلیل فرضیه اول……………………………………………………………………………………………83

      5-2-2. تحلیل فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………84

      5-2-3. تحلیل فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………..85

      5-2-4. تحلیل فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………..85

 • نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………..87
 • پیشنهادات کاربردی پژوهش…………………………………………………………………………………….88
 • پیشنهاد تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………89

 

 

منابع و مأخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..91

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………..93

 

ضمائم و پیوستها

جدول حجم نمونه آماری……………………..………………….…………………………………………………………..98

 لیست صنایع مورد استفاده در پژوهش………………………………………………………………………………….99

شرکتهای مورد استفاده در نمونه آماری به تفکیک صنعت ونام حسابرس…………………………………..100

میانگین اعداد استخراج شده از صورتهای مالی  5ساله شرکتها………………………………………………..104

چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………..111

طرح روی جلد لاتین……………………………………………………………………………………………………….112

 

 

چکیده

پژوهش در مورد محافظه کاری و عوامل موثر برآن همواره از موضوعات مورد توجه محققان بوده است. یکی از عامل موثری که می تواند بر اعمال محافظه کاری تاثیر گذارد خصوصیات حسابرس مستقل می باشد. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین برخی ازمؤلفه های حسابرس و محافظه کاری در شركتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق برای بررسی ارتباط بین مؤلفه های حسابرس و محافظه كاری از معیارهای کیفیت ، اندازه ، نوع اظهارنظر و دوره تصدی حسابرس بعنوان مولفه های حسابرس و روش های گیولی وهین وارزش بازار به ارزش دفتری بعنوان معیارهایی برای محاسبه محافظه كاری در 101 شركت بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 الی 1390 استفاده شده است.

 

روش آماری در این  پژوهش تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون با بهره گرفتن از نرم افزار spss است و نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان میدهد که بین مؤلفه های حسابرس و محافظه- کاری بر مبنای معیار اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد لذا هیچکدام از مؤلفه های حسابرس بر محافظه کاری تاثیر گذار نبوده است.  ولی بین مؤلفه های حسابرس و محافظه کاری برمبنای  معیار ارزش بازار بر ارزش دفتری رابطه معناداری وجود دارد.  به طوریکه باافزایش کیفیت حسابرس تمایل به محافظه کاری در شرکتها نیز افزایش می یابد. همچنین وجود یک رابطه معکوس بین نوع اظهار نظر حسابرس و محافظه کاری در مدل فوق بیان کننده این موضوع است که شرکتهایی که اظهارنظر مقبول دریافت می کنند معمولا دارای مدیریت سود و محافظه کاری بیشتری نسبت به سایرشرکتهایی که گزارشات مشروط دریافت می نمایند دارندو فرایند حسابرسی جاری در مورد هشدار دادن به سرمایه گذاران درباره مدیریت سود شرکتها بی اثر بوده است.

 

کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، اندازه حسابرس، نوع اظهار نظر حسابرس، محافظه کاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 • مقدمه

شركتها به عنوان واحدهای اقتصادی، همواره به دنبال سودآوری و دستیابی به ثروت بیشتر می باشند.  به دلایل مختلفی كه مهمترین آنها جدایی مالكیت از مدیریت می باشند، شركت ها علاوه بر وظیفه انجام فعالیت اقتصادی، وظیفه پاسخگویی به افراد بیرون از شركت را نیز بر عهده دارند ، که  كاراترین شكل پاسخگویی، گزارشگری مالی می باشد. بنابراین به نظر می رسد كه شركتها نه تنها وظیفه انجام فعالیت اقتصادی را بر دوش خود دارند، بلكه مجبور به گزارشگری در مورد نتایج فعالیت خود می باشند و به همان میزانی كه انتظار می رود در انجام فعالیت اقتصادی، سعی در كاهش هزینه ها ودرآمدهای خود داشته باشند، تلاش میكنند گزارشگری مالی خود را در جهتی هدایت نمایند كه تفسیر استفاده كنندگان از صورتهای مالی موجب انتقال ثروت به خارج از شركت نشود. به عبارت دیگر شركتها، جدای از ارائه صادقانه نتایج عملیات و وضعیت مالی كه مورد نظر نهادهای تدوین كننده استانداردهای حسابداری می باشد، به عواقب اقتصادی گزارشات مالی نیز توجه می كنند . توجه به عواقب اقتصادی موجب می شود كه صورتهای مالی، دیگر ارائه صادقانه نتایج فعالیتهای شركت نباشند. عدم ارائه صادقانه نتایج عملیات، عمومأ خود را به شكل ارائه سود كمتر یا بیشتر از واقع نشان می دهد.

 

 • تشریح و بیان مسأله

گسترش روزافزون واحدهای اقتصادی و پیچیدگی آن، افزایش جدی سهم سهامداران کو چک در شرکتها و به دنبال آن تضاد منافع ، نیازهای نظارتی را بیش از پیش ضروری می نماید . در این محیط استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند . صورتهای مالی بخش  اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. هدف صورتهای مالی ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی  شده درباره وضعیت مالی، عملکردمالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع میگردد .اما مساله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است.

 

عدم دسترسی مستقیم به اطلاعات ، فرایند تهیه آن و آثار زیان بار استفاده از اطلاعات گمراه کننده و مهمتر از آن تضاد منافع موجب افزایش تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است.

حسابرسان مستقل، به دلیل ارائه ی خدمات حسابرسی، نقش مهمی در جهت حفظ منافع عمومی دربازارهای سرمایه ایفا می كنند. گزارش های حسابرسی، یكی از مواردی است كه به عنوان راهنمای سرمایه گذاران، در هنگام تصمیم گیری استفاده می شود و كیفیت پایین این گزارشها، می تواند به تخصیص نامناسب منابع در جامعه منجرشود . ایفای نقش، به عنوان حافظ منافع جامعه، مستلزم این است كه حسابرس در مقابل صاحب كار خود، مستقل باقی بماند . درحقیقت، كیفیت و اعتبار گزارش حسابرسی، به میزان استقلال حسابرس از صاحبكار خود بستگی دارد؛ اما، در عمل، نفوذ مدیریت شركت مورد رسیدگی، بر مسائل مربوط به انتخاب و ارائه ی اطلاعات به حسابرس، به همراه انگیزه های بالای مدیریت برای دستیابی به اهداف  تعیین شده یا عبور از آنها،  موانع مهمی بر سر راه مستقل باقی ماندن حسابرسان محسوب می شوند.

محافظه كاری كه بر اعمال احتیاط در شناسایی و انداز ه گیری درآمد و داراییها دلالت دارد، یكی از مهمترین میثاقهای محدود كنند ه ی صورتهای مالی به شمار می رود.

گرچه محافظه كاری به طور وسیعی بر ارزش دفتری خالص دارایی ها و سود خالص تأثیر می گذارد، ولی حسابداران اغلب بر شیوه های محدودی از محافظه كاری تمركز می نمایند . برای مثال انتخاب روش استهلاك تسریعی در مقابل روش خط مستقیم، هزینه كردن بلادرنگ مخارج تحقیق و توسعه، استفاده از قاعده ی اقل بهای تمام شده و خالص ارزش بازار در رابطه با موجودی كالا، از جمله روش های انتخابی حسابداری محافظه كارانه هستند.

 با این حال پژوهشهای تجربی معمولاً بر محدوده های وسیع تری از محافظه كاری تكیه میكنند كه منعكس كننده ی تأثیر تجمیعی تصمیمات حسابداری مورد استفاده توسط مدیران، شامل مفروضات و برآوردهای حسابداری و انتخاب رویه های حسابداری است  )احمد و دولمان 2007،43) .

در این تحقیق در راستای کمک به مدیران وسهامداران و کلیه ذینفعان واحدهای تجاری به تبیین محافظه کاری و معیارهای ارزیابی آن یعنی عدم تقارن زمانی سود (معیار سود و زیانی)و نسبت قیمت سهام به ارزش دفتری (معیار ترازنامه ای) و بررسی رابطه بین این دو معیار با کیفیت و نحوه گزارش دهی حسابرسان بررسی میگردد.

نکته مهم: منظور از حسابرس در این تحقیق ،حسابرس مستقل می باشد که شامل سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

 • اهمیت و ضرورت تحقیق

شرکتهای خصوصی، بخشی از اقتصاد ایران را تشکیل میدهند. با توجه به این که روند خصوصی سازی با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شتاب بیشتری گرفته است، لزوم حسابرسی با کیفیت صورتهای مالی این شرکتها،  برای پذیرش سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران ضروری به نظر میرسد.

در سالهای اخیر که از یک طرف، مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور جدی مورد توجه جامعه و دولت مردان قرار گرفته و از طرف دیگر، اندازه و تعداد شرکتهای سهامی عام و استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری در حال افزایش هستند، انتظار میرود حرفه حسابرسی همگام با انتظارات جامعه بر کیفیت کار خود بیفزاید.

یکی از مهترین مزایا و منافع اتخاذ رویکرد محافظه کارانه ، کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی می باشد و درمقابل مهمترین هزینه اتخاذ این رویکردکاهش انتظارات سهامداران و سرمایه گذاران از عملکرد آتی واحدها و درنتیجه کاهش ارزش بازار اوراق بهادار واحد تجاری خواهد بود. با توجه به هدف حداکثر سازی ثروت ذینفعان و ارائه صورتهای مالی مناسب جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران و ذینفعان ، همواره این سوال مطرح است که نقش حسابرسان،برای شناسایی محافظه کاری نهفته در صورتهای مالی چیست و چگونه آنرا در گزارشات خود نشان میدهند.

در این پژوهش با بررسی ارتباط بین محافظه کاری و مولفه های کیفیت حسابرسی، امید است که خطر و نقش تقلب در شرکتهایی که محافظه کاری غیر شرطی و  مدیریت سود را دنبال نموده اند هم برای استفاده کنندگان و هم برای حسابرسان روشن گردد و سازوکارهای مؤثر بر کیفیت حسابرسی نیز شناسایی گردند.

 

 • اهداف اساسی پژوهش

هدف کلی تحقیق تبیین رابطه بین برخی مؤلفه های حسابرس (کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرسی ، دوره تصدی حسابرس، نوع اظهارنظر حسابرس ) بر محافظه کاری درصورتهای مالی شرکتها می باشد.

اهداف فرعی شامل:

1 – تبیین تأثیر کیفیت حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها

2 – تبیین تأثیر اندازه حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها

3 – تبیین تأثیر نوع اظهارنظر حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها

4 – تبیین تأثیر دوره تصدی حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.