رشته حسابداری

پایان نامه بررسی رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

عنوان :

بررسی رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                               صفحه

چکیده

کلیات تحقیق. 1

1-1 مقدمه: 2

2-1 تعریف مسئله. 3

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 4

4-1 اهداف تحقیق. 6

5-1 فرضیه های تحقیق. 6

6-1 قلمرو تحقیق. 6

7-1 روش تحقیق. 7

8-1 روش جمع آوری اطلاعات.. 7

9-1 جامعه آماری.. 7

10-1 نمونه آماری.. 7

11-1 تعاریف عملیاتی مربوط به متغیرها 8

1-11-1 مدیریت سود. 8

2-11-1 ساختار سرمایه. 8

12-1 ساختار فصول آتی.. 8

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق. 9

1-2 مقدمه. 10

2-2 ادبیات موضوعی.. 11

1-2-2 تعریف ساختار سرمایه. 11

1-1-2-2 نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه. 12

2-1-2-2 نظریه درآمد خالص… 13

3-1-2-2  نظریه درآمد عملیاتی خالص… 13

4-1-2-2  نظریه سنتی.. 13

5-1-2-2  تئوری های مختلف پیرامون  ساختار سرمایه شرکت ها 14

1-5-1-2-2 تئوری مودیلیانی و میلر 14

2-5-1-2-2 مالیات و نظریه مود یلیانی و میلر. 15

3-5-1-2-2 هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر. 15

4-5-1-2-2 هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر. 15

5-5-1-2-2 تئوری تبادل ایستا 16

6-5-1-2-2 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی.. 16

7-5-1-2-2 تئوری ساختار سازمانی.. 17

2-2-2 هزینه سرمایه. 17

3-2-2 عوامل موثر بر ساختار سرمایه. 18

1-3-2-2 ملاحظات مالیاتی.. 19

2-3-2-2 نوع دارایی های شرکت.. 19

3-3-2-2  نوسان سود عملیاتی شرکت.. 19

4-2-2  مدیریت سود: مفاهیم سود برای گزارشگری.. 19

1-4-2-2   مفهوم مدیریت سود. 21

2-4-2-2   انگیزه های مدیریت سود. 24

3-4-2-2   طبقه بندی مدیریت سود. 27

1-3-4-2-2 انواع روش های مدیریت سود: 27

4-4-2-2   انواع مدیریت سود: 31

5-4-2-2  هموارسازی سود. 35

5-2-2 فرضیه كارآیی بازار. 39

1-5-2-2 انواع كارایی: 39

2-5-2-2 سطوح مختلف كارایی.. 40

3-5-2-2 مفروضات بازار كامل سرمایه. 41

3-2 پیشینه تحقیق: 44

1-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج: 44

2-3-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور: 48

4-2 خلاصه فصل. 51

فصل سوم- روش شناسی تحقیق. 52

3-1 مقدمه. 53

3-2 تعریف و تبیین جامعه. 53

3-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 54

3-4 روش جمع آوری داده ها 55

3-4-1 روش کتابخانه ای.. 55

3-4-2 روش میدانی.. 55

3-5 معرفی متغیرها و نحوه محاسبه آنها 56

3-5-1 معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای مستقل. 56

3-5-2 معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای وابسته. 56

3-6 روش تجزیه تحلیل داده ها 56

3-6-1 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 57

3-6-1-1 ضریب همبستگی(r) 57

3-6-1-2 ضریب تعیین (R2) 57

3-6-2 مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی.. 58

3-6-2-2) آزمون‌ هاسمن. 62

3-6-2-3) آزمون هم خطی.. 62

3-6-2-4) مزایای پانل دیتا در مقایسه با داده های مقطعی یا سری زمانی.. 63

3-7 فرضیه های تحقیق. 63

3-8 مدلهای تحقیق. 64

3-9 خلاصه فصل. 65

فصل چهارم- تجزیه تحلیل و آزمون دادها 66

4-1 مقدمه. 67

4-2 تجزیه تحلیل داده ها 67

4-2-1 تجزیه تحلیل توصیفی.. 68

4-2-2 تجزیه تحلیل مقایسه ای.. 68

4-2-3 تجزیه تحلیل علی.. 68

4-3 آمار توصیفی.. 69

4 -4  بررسی همبستگی متغیر ها 70

4-5 آزمون مانایی(استایی) متغیرها 71

4-5-1 آزمون ریشه واحد(Unit Root) 72

4-5-2 آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته ( ADF) 72

4-6 آزمون فرضیه ها 73

4-6-1 آزمون فرضیه اول. 73

4-6-2 آزمون فرضیه دوم. 75

4-6-3 آزمون فرضیه سوم. 76

4-7 خلاصه فصل. 78

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها 79

5-1 مقدمه. 80

5-2 خلاصه تحقیق. 80

5-3 نتیجه، بحث و مقایسه. 81

5-4 محدودیت های تحقیق. 82

5-5 پیشنهادهای تحقیق. 82

فهرست منابع و ماخذ. 84

ب- منابع انگلیسی.. 86

پیوست.. 88

فهرست اشکال

عنوان                                                                                  صفحه

نمودار 2-1. انواع هموارسازی سود…………………………………………………………………………………. 50

نمودار 2-3. سطوح کارایی بازار و اطلاعات در ارتباط با هر کدام…………………………………………… 52

نمودار 3-2 : انتخاب روش تخمین…………………………………………………………………………………. 72

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                              صفحه

جدول 3-1. انتخاب نمونه…………………………………………………………………………………………….. 63

جدول 4-1. آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………. 78

جدول 4-2. نتایج آزمون همبستگی متغیرها ………………………………………………………………………. 80

جدول 4-3. آزمون دیکی – فولرتعمیم یافته………………………………………………………………………. 81

جدول 4-4. نتایج آزمون f لیمر و هاسمن فرضیه اول………………………………………………………….. 82

جدول 4-5. نتایج آزمون همخطی…………………………………………………………………………………… 83

جدول 4-6. نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………… 83

جدول 4-7. نتایج آزمون f لیمر و هاسمن فرضیه دوم………………………………………………………….. 84

جدول 4-8. نتایج آزمون همخطی…………………………………………………………………………………… 84

جدول 4-9. نتایج آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………….. 85

جدول 4-10. نتایج آزمون f لیمر و هاسمن فرضیه سوم……………………………………………………….. 86

جدول 4-11. نتایج آزمون همخطی…………………………………………………………………………………. 86

جدول 4-12. نتایج آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………………………….. 86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه:

در سامانه اقتصادی امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی به مراکز تصمیم گیری، اهمیت بسیار زیادی دارد. سهامدارانی که اندوخته های خود را به شکل سرمایه در اختیار شرکتها قرار می دهند، برای آگاهی از چگونگی اداره سرمایه های خود و اطمینان از صحت عمل و کارآیی مدیران، وسیله دیگری جز صورت حساب ها و گزارشهای سالانه شرکتها دراختیار ندارند. دولت نیز به دلایل مختلفی از جمله، اطمینان از صحت مصرف وجوه و منابع کسب  درآمد از طریق وصول مالیات و… نیازمند گزارشهای دقیق و صحیح مالی است. از طرف دیگر، اطلاع دقیق از نتایج فعالیت های مختلف اقتصادی و دقت در اجرای اصول حسابداری و برقراری سامانه  مناسب انتقال اطلاعات به صورت گزارشهای مالی، عامل مؤثری دردست یابی  برنامه های اقتصادی کشور به حساب می آید.

در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت، علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاری مهم است و بر تصمیم های آنها تأثیر دارد، ارتباط سود با سایر اجزای صورت های مالی نیز،   مورد  توجه خاص سرمایه گذاران است. بنابراین پژوهش هایی که در مورد سود انجام می گیرد، دارای اهمیت زیاد است. امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از عوامل  مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند و با توجه به بیان اهمیت پژوهش در مورد مسائل مختلف مربوط به بورس و مدیریت سود، پژوهش حاضر با ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار سرمایه (اهرم مالی) برروی مدیریت سودآوری، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، گامی بسیار کوچک برای  شفاف سازی اطلاعات مالی می باشد. امید است که مشوق گامهای بزرگتر و پربارتر باشد.

با این مقدمه، در این فصل کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع تحقیق و بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق و متغیرهای مورد بررسی، ارائه شده و نیز تعریف عملیاتی تعدادی از واژه های تخصصی استفاده شده در رساله به همراه چارجوب فصول آتی معرفی شده است.

2-1 تعریف مسئله

شركت هایی كه اهرم مالی بالایی دارند، اگر قادر به پرداخت تعهدهای ناشی از تأمی مالی برون سازمانی نباشند، هم در معرض ریسك ورشكستگی قرار خواهند گرفت و هم قادر به پیدا كردن اعتباردهندگان جدید در آینده نخواهند بود. در چنین شرایطی اگر شركت تمایل به دریافت وام جدید داشته باشد، از سوی اعتباردهندگان از لحاظ توان پرداخت بدهی در دوره های آتی مورد بررسی دقیق قرار میگیرد؛ بنابراین، برای تداوم فعالیت و سودآوری آتی وجود وجه نقد كافی ضروری است.

تأكید روزافزون تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران بر جریان های نقد عملیاتی، به عنوان شاخص شفاف تری از عملكرد شركت، سبب شده مدیریت انگیز ه های بیشتری برای مدیریت سود داشته باشد تا از این طریق تصویر مطلوبی از جریان های نقد عملیاتی ارائه دهد و بتواند منابع تأمین مالی برون سازمانی را حفظ كند. در نتیجه، شركت هایی با اهرم مالی بالا در مقایسه با سایر منابع تأمین مالی توجه زیادی به جریان های نقد عملیاتی دارند. مطالعاتی نظیر بتی و وبر (2003) و دیچو و اسكینر (2003) نشان می دهد كه شركت هایی با اهرم مالی بالا به منظور اجتناب از قصور در شرایط قراردادهای بدهی اغلب با مدیریت سود درگیر هستند؛ در این پژوهش ها مدیریت سود با بهره گرفتن از معیارهای مبتنی بر اقلام تعهدی اندازه گیری شده است . نتایج این پژوهش ها نشان می دهد كه افزایش اهرم مالی با كاهش مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی همراه است؛ البته می توان گفت كه شركت هایی كه با افزایش بدهی و اهرم مالی مواجه اند می توانند با مدیریت سود واقعی  درگیر باشند. مدیریت سود واقعی با تغییر در زمان بندی یا ساختار فعالیت های واقعی واحد تجاری همراه است؛ لذا، افزایش اهرم مالی می تواند انگیزه ای برای انتقال از مدیریت سود تعهدی به سمت مدیریت سود واقعی باشد .

ژانگ (2006) در مطالعه ای، به طور غیرمستقیم، اثر سطح اهرم مالی را بر مدیریت سود  واقعی بررسی كرد. وی این احتمال را بررسی كرد كه آیا مفاد قراردادهای بدهی می تواند انگیزه ای برای مدیران در جهت دستكاری جریان های نقدی از طریق فعالیت های واقعی باشد. نتایج بررسی نشان داد كه ضریب مشترك مفاد قراردادهای بدهی مثبت است، ولی از نظر آماری معنادار نیست.  از طرفی مطالعه زاگرز (2009)  نشان داد كه بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی رابطه ی مستقیم وجود دارد.

اهمیت ارائه ی اطلاعات قابل اتكا به سرمایه گذاران و نتایج اقتصادی ناشی از مدیریت سود می تواند این سؤال را به ذهن خطور دهد كه آیا شركت ها در موقعیت هایی نظیر افزایش بدهی ها تمایلی به مدیریت سود واقعی از طریق دستكاری فعالیت های واقعی دارند؟ لذا هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی است.

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

میلیونها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکتها به آنها سپرده اند، برای اطمینان از این که وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده می شود به صورت های مالی سالانه و میان دوره ای شرکت ها اتکاء می کنند. حتی افراد بیشتری، پس اندازهای خود را به بانکها و مؤسسات دیگر می سپارند که آنها نیز به نوبه خود، این وجوه را در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. بنابراین تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت ها دارد و حفظ منافع عمومی مستلزم گزارشهای مالی قابل اتکاء و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت های سهامی عام است.

در ارتباط با هدف مطلوب شرکت دو دیدگاه وجود دارد: عده ای می گویند هدف مطلوب شرکت سودآوری است. اما سودآوری نمی تواند هدف مطلوب شرکت باشد .

بزرگترین ایراد هدف سودآوری ، این است که سود مبهم بوده و به علت این که تحت تأثیر رویه های حسابداری قرار دارد، قابل دست کاری می باشد (قالیباف اصل، 1387،ص2-1)1 .

هنگامی که شرکت ها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می گیرند، مدیران آنها از حسابداری درخواست می نمایند که سطر آخر صورت های مالی (یعنی سود) را بهبود ببخشند، و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آنها را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی انعطاف پذیری اش ، به نظر نمی رسد قادر به فراهم آوردن داده های مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد. داده های مورد نیاز تصمیم گیری ، مقوله ای بسیار پیچیده می باشد، زیرا طیف متنوع استفاده کنندگان از آن، نظیر سرمایه گذاران ( از آن جایی که نیاز به دانستن میزان سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند)، مدیران ( نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند ) ، بانک ها و تأمین کنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارد (نوروش و دیگران، 1384،ص166 )2.

یکی از روش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرایند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد، اطلاق می گردد. مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کار می رود. به عنوان مثال هموار نمودن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود، نمونه ای از دستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود در صورت های مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.

بازی با «ارقام مالی » می تواند تأثیر کاملاً منفی، درهنگام کشف شدن باقی گذارد. با بهره گرفتن از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می تواندتصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت اش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب  قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی که اشتباهاتی کشف می شود. شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد.پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود، حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب ، سرمایه گذاران با  اطمینان خاطر بیشتری در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سودآنها با ثبات تر است. همچنین پژوهش های وسیعی در مدیریت سود انجام شده است، اما پژوهش درخصوص عوامل تأثیرگذار در انتخاب نوع خاصی از مدیریت سود کاملاً کم است .و بطور کلی اهمیت و ضرورت این پژوهش این است که به گونه تجربی به سرمایه گذاران و صاحبان سود نشان دهد که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه نوع مدیریت سود را اعمال می کنند.و قبل از سرمایه گذاری به ترکیب سهامداران نیز توجه داشته باشند . با توجه به موارد ذکر شده می توان به اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر پی برد و انجام اینگونه پژوهش ها را ضروری دانست.

4-1 اهداف تحقیق

پژوهش حاضر، در راستای احساس نیاز به غنی تر نمودن پژوهش حسابداری در زمینه مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است که شامل اهداف زیر می باشد:

  1. ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثرساختار مالكیت و اندازه شرکت بر روی مدیریت سودآوری آتی
  2. بررسی تاثیر ساختار مالکیت واندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی
  3. ترغیب وتشویق سرمایه گذاران باتوجه به وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی

تعداد صفحه :110

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.