رشته حسابداری

پایان نامه بررسی رابطه اجزای سرمایه فكری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران دربین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان  

بررسی رابطه اجزای سرمایه فكری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران دربین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شهریور 94

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

      عناوین                                                                           شماره صفحه

 

 

 

 

چكیده……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول کلیات تحقیق                                                                       

1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 3

2-1 تشریح و بیان موضوع ………………………………………………………………………………………………. 4

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………. 4

4-1 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 6

5-1 پرسش های تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 6

6-1 فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 7

7-1 قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 8

8-1 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 8

9-1روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………… 8

10-1 جامعه و نمونه  آماری ……………………………………………………………………………………………. 9

11-1 تعاریف نظری و عملیاتی برخی از واژه های مورد استفاده………………………………………….  9

12-1 خلاصه فصل و ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………. 10

فصل دوم ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2 بخش اول : سرمایه فكری ………………………………………………………………………………………. 13

1-2-2 تاریخچه و معرفی سرمایه فكری  ……………………………………………………………………. 13

 

 

 

 

      عناوین                                                                           شماره صفحه

 

 

2-2-2 اجزای تشكیل دهنده سرمایه فكری …………………………………………………………………… 14

1-2-2-2 ادوینسون و مالون……………………………………………………………………………………. 15

2-2-2-2 بروكینگ ……………………………………………………………………………………………….. 16

3-2-2-2 روس، روس، دراگونتی و ادوینسون…………………………………………………………… 18

4-2-2-2 استیوارت ………………………………………………………………………………………………. 20

5-2-2-2 سالیوان …………………………………………………………………………………………………. 21

6-2-2-2 بونتیس ………………………………………………………………………………………………….. 22

7-2-2-2 بونفور …………………………………………………………………………………………………… 23

3-2-2 اجماع درباره سرمایه فكری ………………………………………………………………………………. 26

1-3-2-2 سرمایه انسانی ………………………………………………………………………………………… 28

2-3-2-2 سرمایه ساختاری ……………………………………………………………………………………. 29

3-3-2-2 سرمایه اجتماعی/ مشتری ………………………………………………………………………… 30

4-2-2 سیر تحول تاریخی  سرمایه فكری …………………………………………………………………….. 31

3-2 بخش دوم : دلایل اندازه گیری سرمایه فكری ………………………………………………………………. 33

4-2 بخش سوم :روش های اندازه گیری سرمایه فكری …………………………………………………………… 35

1-4-2 روش های مستقیم سرمایه فكری …………………………………………………………………………. 35

2-4-2 روش های سرمایه گذاری بازار یا ارزش بازار ………………………………………………………… 35

3-4-2 روش های بازده دارایی ها …………………………………………………………………………………… 35

4-4-2 روش های كارت امتیازی …………………………………………………………………………………….. 36

5-4-2 مدلهای اندازه گیری ارائه شده توسط محققان ……………………………………………………… 36

1-5-4-2 كیوی توبین …………………………………………………………………………………………… 36

2-5-4-2 حسابداری منابع انسانی …………………………………………………………………………… 37

3-5-4-2 ترازنامه نامشهود …………………………………………………………………………………….. 37

4-5-4-2 كارت امتیاز متوازن …………………………………………………………………………………. 37

5-5-4-2 هوش سرمایه انسانی………………………………………………………………………………… 38

 

 

 

      عناوین                                                                           شماره صفحه

 

 

6-5-4-2 حسابداری و هزینه یابی منابع انسانی ………………………………………………………… 38

7-5-4-2 مدل كارگزار فناوری………………………………………………………………………………… 39

8-5-4-2 امتیازات موزون مستند ………………………………………………………………………………39

9-5-4-2 هدایت كننده اسكاندیا …. ………………………………………………………………………….40

10-5-4-2 نمایشگر دارایی نامشهود…………………………………………………………………………. 41

11-5-4-2 ارزش بازار به ارزش دفتری …………………………………………………………………… 41

12-5-4-2 اندازه گیری ارزش نامشهود …………………………………………………………………… 41

13-5-4-2 شاخص سرمایه فكری ………………………………………………………………………….. 42

14-5-4-2 روش ارزش گذاری جامع ……………………………………………………………………….. 43

15-5-4-2 حسابداری برای آینده ……………………………………………………………………………. 43

16-5-4-2 ارزش بازار تخصیص یافته سرمایه گذار ………………………………………………….. 44

17-5-4-2 درآمد سرمایه دانش محور ……………………………………………………………………… 44

18-5-4-2 ایجاد ارزش جامع(فراگیر) …………………………………………………………………….. 44

19-5-4-2 جستجوگر ارزش ………………………… ……………………………………………………….45

20-5-4-2 ارزش گذاری دارایی فكری …………………………………………………………………… 45

21-5-4-2 گزارش منابع انسانی ……………………………………………………………………………… 46

22-5-4-2 رویكرد ارزش كل نگر ………………………………………………………………………….. 46

23-5-4-2 ضریب ارزش افزوده فكری …………………………………………………………………… 46

24-5-4-2 چرخه ممیزی دانش ……………………………………………………………………………… 47

25-5-4-2 نقشه داراییهای دانش …………………………………………………………………………….. 47

26-5-4-2 اندازه گیری و حسابداری سرمایه فكری ………………………………………………….. 47

27-5-4-2 كارت امتیاز زنجیره ارزش ……………………………………………………………………… 48

28-5-4-2 خطوط راهنمای مریتوم …………………………………………………………………………. 48

29-5-4-2 درجه بندی سرمایه فكری ……………………………………………………………………… 49

30-5-4-2 روش مالی اندازه گیری دارایی های نامشهود ……………………………………………..50

 

 

 

      عناوین                                                                           شماره صفحه

 

31-5-4-2 ارزش گذاری پویای سرمایه فكری ……………………………………………………………. 50

32-5-4-2 خطوط راهنمای دانمارك ………………………………………………………………………. 51

33-5-4-2 بهره هوشی كسب و كار ………………………………………………………………………… 51

5-2 بخش چهارم :ضریب ارزش افزوده فكری …………………………………………………………………… 51

1-5-2 مزیت روش ضریب ارزش افزوده فكری نسبت به سایر روشها………………………………. 53

6-2 بخش پنجم : مزایا و مشكلات اندازه گیری سرمایه فكری …………………………………………….. 54

1-6-2 مزایای اندازه گیری سرمایه فكری………………………………………………………………………. 54

2-6-2 مشكلات سنجش سرمایه فكری…………………………………………………………………………. 54

7-2 بخش ششم : ارزش افزوده سهامداران……………………………………………………………………………56

8-2 بخش هفتم : ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………………………………………. 58

1-8-2 پیشینه و تكامل ارزش افزوده اقتصادی ……………………………………………………… 58

2-8-2 محاسبه ارزش افزوده اقتصادی …………………………………………………………………………59

9-2 بخش هشتم : پیشینه ی پژوهش سرمایه فكری……………………………………………………………… 60

1-9-2 تحقیقات انجام شده در خارج كشور………………………………………………………………… 60

2-9-2 تحقیقات انجام شده در داخل كشور…………………………………………………………………. 64

10-2 خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………. 69

فصل سوم روش تحقیق

1-3 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 71

2-3 روش تحقیق ……………………………. ……………………………………………………………………………71

3-3 قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 71

4-3 جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………… 72

5-3 جمع آوری داده های تحقیق ……………………………………………………………………………………. 72

6-3 نرم افزار آماری مورد استفاده …………………………………………………………………………………… 73

7-3 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 73

8-3 متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 74

9-3 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه …………………………………………. 74

10-3 آزمون های آماری…………………………………………………………………………………………………. 77

 

      عناوین                                                                           شماره صفحه

11-3 خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………….. 80

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 82

2-4 تحلیل همبستگی متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………….. 82

3-4 روش رگرسیون پانل دیتا و آزمون هاسمن………………………………………………………………….. 82

4-4 آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………… 84

1-4-4 آزمون فرضیه اصلی اول و  فرضیه های فرعی اول، دوم و سوم……………………………. 85

2-4-4 آزمون فرضیه اصلی دوم و  فرضیه های فرعی چهارم، پنجم و ششم…………………….. 88

5-4 خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………… 91

فصل پنجم خلاصه تحقیق و نتیجه گیری

1-5 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 93

2-5 خلاصه موضوع و روش تحقیق ……………………………………………………………………………….. 93

3-5 ارزیابی و تشریح آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………. 93

1-3-5 فرضیه اصلی اول و  فرضیه های فرعی اول، دوم و سوم……………………………………….94

2-3-5 فرضیه اصلی دوم و  فرضیه های فرعی چهارم، پنجم، ششم  ………………………………..94

4-5 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………….. 94

5-5 محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………… 95

6-5 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………… 95

1-6-5 پیشنهادات مبتنی بر تحقیق………………………………… …………………………………………….95

2-6-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………. …………………………………………….96

7-5 خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………. 96

منابع و ماخذ :

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………. 97

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………… 98

پیوست ها:

خروجی نرم افزار Eviews…………………………………………………………………………………………………..101

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….104

 

 

فهرست اشکال

      عناوین                                                                          شماره صفحه

 

 

 

 

شکل 1-2 عناصر تشكیل دهنده سرمایه فكری از دیدگاه ادوینسون و مالون…………………………………….. 16

شکل 2-2 طرح ارزش سرمایه فكری بروكینگ……………………………………………………………………………. 17  

شکل 3-2 نمودار سرمایه فكری روس و همكاران ………………………………………………………………………..19

شکل 4-2 سلسله مراتب سرمایه فكری روس و همكاران ………………………………………………………………19

شکل 5-2 هدایت كننده روس…………………………………………………………………………………………………… 20

شکل 6-2 مدل سرمایه فكری استیوارت ………………………………………………………………………………………21

شکل 7-2 طرح سرمایه فكری سالیوان……………………………………………………………………………………….. 22

شکل 8-2 عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری از دیدگاه بونتیس…………………………………………………… 23

شکل 9-2 شاخص پویای سرمایه فكری بونفور ………………………………………………………………………….. 24

شکل 10-2 چارچوب مدل بونفور ……………………………………………………………………………………………. 25

شکل 11-2 معرفی نقشه سرمایه فكری ……………………………………. ………………………………………………..27

شکل 12-2 مدل پالیک ……………………………………………………………………………………………………………. 52

 

 

فهرست جداول

      عناوین                                                                          شماره صفحه

 

 

 

 

جدول 1-4 : آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل……………………………………………………. 82

 

جدول 2-4 : تحلیل رگرسیون ارزش افزوده سهامداران و زیر مجمو عه های سرمایه فکری …………. 87

 

جدول 3-4 : تحلیل رگرسیون ارزش افزوده اقتصادی و زیر مجمو عه های سرمایه فکری………………90


 

 

چکیده

 

عصر حاضر عصر حاكمیت دانش بر جوامع و شركتها می باشد. دانشمندان، قرن بیستم را قرن اقتصاد صنعتی و متكی به منابع و داراییهای مشهود می دانستند اما قرن بیست و یكم به عنوان قرن اقتصاد دانش محور مبتنی بر سرمایه فكری شناخته می شود. در اقتصاد دانش محور شركت ها تنها محصولات خود را تولید یا خدمات خود را ارائه نمی كنند، بلكه برای باقیماندن در اقتصاد رقابتی اقدام به ارزش آفرینی و نوآوری می كنند. بسیاری از صاحبنظران اعتقاد دارند كه سرمایه فكری مهمترین عامل در خلق ارزش و ایجاد ارزش افزوده در شركتها و عملكرد قابل قبول آنها می باشد.

 هدف این تحقیق بررسی تاثیر اجزای سرمایه فكری بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران  شركت در بورس اوراق بهادار تهران  از مدل ضریب ارزش افزوده فكری می باشد .

روش انجام این تحقیق، شامل مطالعه اسنادی و کتابخانه ای است. روش تحقیق از نظر ماهیت و اهداف، کاربردی می باشد. وهمچنین روش تحقیق از نظر شیوه انجام، مبتنی بر تحلیل های آماری با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews می باشد.

نمونه آماری تحقیق شامل 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای یک دوره 9 ساله از سال 1384 تا سال 1392 می باشد.

یافته های تحقیق نشان داد بین سرمایه فكری با ارزش افزوده سهامداران و ارزش افزوده اقتصادی ارتباط معنی دار و مثبتی وجود دارد

 

كلید واژه ها: ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده سهامداران، ضریب ارزش افزوده فكری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیـــــات

                                           تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

سرمایه‏ فکری[1]، شامل دانش، مهارت، ارتباطات وسایر عناصر می باشد. سرمایه فکری به عنوان یک عامل اصلی و كلیدی در برتری و حفظ مزیت رقابتی شركتها شناخته می شود و بسیاری از پژوهشگران معتقدند كه نقش سرمایه فكری به عنوان منبع اصلی مزیت رقابتی شركتها روز به روز بیشتر می شود.(ادوینسون[2] و مالون[3]، 1997)

قرن حاضر را باید قرن تغییر از اقتصاد صنعتی به سوی اقتصاد دانش محور دانست. قرنی كه در آن از اهمیت سرمایه های مادی و فیزیكی كاسته شده و بر اهمیت سرمایه های غیر فیزیكی مانند سرمایه های دانشی وفكری افزوده شده است.در اقتصاد دانش محور كنونی نقش منابع دانشی، مهارتهای كاركنان و به طور كلی سرمایه های فكری در مقایسه با سایر منابع به منظور خلق ارزش، تولید ثروت و حفظ مزیت رقابتی شركتها پررنگ تر شده است به طوری كه اكثر شركت های موفق اعتقاد دارند كه سرمایه گذاری در سرمایه فكری برای آنها بسیار حیاتی است و اكثر مدیران شركتها نیز بر این باورند كه سرمایه فكری مهمترین محرك خلق ارزش و افزایش ارزش بازار شركت می باشد.(مار[4]، 2005)

اگر چه بیشتر مدیران اجرایی در سراسر دنیا بر تاثیر بالای سرمایه فكری بر موفقیت آینده شركت تاكید دارند و سرمایه فكری را عاملی مهم در افزایش ارزش بازار شركت می دانند اما رویكردشان در قبال اندازه گیری، مدیریت و گزارشگری سرمایه فكری بسیار ضعیف بوده و در مواردی اصلا وجود ندارد.(کمبل[5]، 2010)

با توجه به موارد فوق، شناسایی، ارزش گذاری و مدیریت سرمایه فكری به امری بسیار مهم و حیاتی برای شركتها تبدیل شده است. مدیران باید از میزان سرمایه فكری موجود در شركت آگاهی داشته باشند تا بتوانند سرمایه فكری شركت را به نحو مطلوب مدیریت كنند . استفاده كنندگان از صورت های مالی نیز باید از میزان سرمایه فكری شركت آگاهی داشته باشند تا بتوانند آینده شركت را پیش بینی و تصمیمات آگاهانه ای اتخاذ كنند. بنابراین شناسایی و ارزش گذاری درست و صحیح سرمایه فكری شركتها هم برای مدیران و هم برای استفاده كنندگان از صورت های مالی امری ضروری می باشد كه روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود.

در این تحقیق، رابطه اجزای سرمایه فكری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران  که جزء معیارهای نوین ارزیابی عملكرد می باشند مورد بررسی قرار می گیرد و نیز در این فصل به تشریح موضوع تحقیق، ضرورت و اهداف پژوهش پرداخته خواهد شد. همچنین فرضیه های تحقیق، تعاریف مربوط به برخی از واژه های استفاده شده در پژوهش، روش تحقیق و جامعه آماری ارائه می گردد.

 

1-2 تشریح و بیان موضوع

در طول دهه 1980، مفروضات و عقاید نئوكلاسیک ها از سوی نگرش مبتنی بر منابع به چالش كشیده شد. بنابر اظهارات “پن روس” مزیت رقابتی تنها با تركیبات مختلفی از محصولات و بازارها در یک صــنعت معین به دست نمی آید ،  بلــكه عمــدتاً از تفاوت در انواع مختلف منابع ســازمانی نشاٌت می گیرد .از آنجایی كه منابع همیشه قابل انتقال ، قابل تقلید و یا جایگزینی نمی باشد؛ ضروری است تا برای شناسایی منابع واقعی و پایدار به جای توجه به بیرون ، توجه جدی به درون شركت ها به عمل آورد. سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. اقتصادی كه درآن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است. امروزه نحوه ی استفاده از دارایی های نامشهود تاثیر بسیار مهمی در موفقیت وبقای سازمان ها دارد به طوری كه این موضوع باعث به وجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده است.در یک طبقه بندی ساده دارایی های نامشهود به دو دسته تقسیم می شود كه یكی از مهـمترین اجزاء آن سرمایه فكری است كه تاثیر مهمی بر روی عملكرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارد . از این رو شناسایی و اندازه گیری و مدیریت این سرمایه فكری دارای اهمیت خاص است .(گلدی صدقی ،125،1386)

 

با توجه به مطالب بیان شده و نقش كلیدی سرمایه فكری در برتری شركت ها و افزایش ارزش بازار شركت ها ،یافتن روش هایی جهت اندازه گیری سرمایه فكری و بررسی ارتباط سرمایه فكری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران شركتها جهت تایید مطالب بیان شده از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

این تحقیق در پی كسب شواهدی در زمینه ارتباط بین سرمایه فكری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران شرکت ها می باشد و جهت اندازه گیری سرمایه فكری از مدل پالیک استفاده شده است .

 

 

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

رونق پس از جنگ جهانی دوم، بازارفروش وسیعی را در بسیاری از كشورهای توسعه یافته ایجاد كرد. تجارت جهانی به سمت بازار خریداران سوق پیدا كرد و زمانی كه این بازارها اشباع  شدند، محصولات تولید شده را جذب نمی كردند. وجود مصرف كنندگان مطلع و تنوع طلب باعث شد كه سرعت نوآوری بیشتر و چرخه عمر محصولات كاهش پیدا كند. به تدریج خلاقیت و نوآوری تبدیل به امری حیاتی گردید و عواملی مانند تحقیق و توسعه ، نام تجاری و الگوها برای دستیابی به مزیت رقابتی از اهمیت ویژه ای برخوردار شدند. در اقتصادهای توسعه یافته، یک تغییر اساسی از اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد دانش محور بر مبنای سرمایه فكری صورت گرفت. در اقتصاد دانش محور داراییهای نامشهود بیشتر از داراییهای فیزیكی و  سایر داراییها موجب ایجاد سود های آتی   می شوند.(مار و اسپندر[6]، 2004)

علی رغم تغییرات صورت گرفته، محدودیت های موجود در استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات شناسایی داراییها باعث شد كه بسیاری از داراییهای نامشهود در ترازنامه قابل شناسایی نباشند، به ویژه داراییهایی كه در داخل شركت ها تولید می شدند.در اواخر دهه 80 میلادی دانشگاهیان و صاحبنظران حسابداری افزایش نگرانی خود را در این زمینه اعلام كردند و بیان داشتند كه اگر قوانین و استانداردهای حسابداری نمی توانند خود را با افزایش نیاز به تهیه اطلاعات مرتبط با سرمایه گذاری در سرمایه فكری وفق دهند، گزارشات مالی مربوط بودن خود را از دست خواهند داد. یک اثر قابل مشاهده در مورد از دست رفتن و كاهش مربوط بودن اطلاعات حسابداری،افزایش شكاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار شركت ها در بین دهه های 80 و 90 میلادی و به ویژه در سالهای اخیر می باشد. شكاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار شركت ها را تنها با توجه به نرخ رشد سود نمی توان توجیه كرد و بیشتر به عدم شناسایی سرمایه فكری در صورت های مالی مربوط می شود به ویژه اینكه سرمایه گذاری در داراییهای نامشهود و پروژه های تحقیق و توسعه در بسیاری از كشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده در خلال سالهای 1953 تا 1997 تقریبا دو برابر شد، در حالی كه سرمایه گذاری در داراییهای ثابت افزایش چندانی پیدا نكرد.(مار، 2005)

با توجه به افزایش اهمیت سرمایه فكری و تاثیر آن بر عملكرد مالی و سودآوری  شركتها و نقش آن درافزایش ارزش بازار شركت ها، تحقیقات زیادی در دهه گذشته بر روی موضوع سرمایه فكری در زمینه ی اندازه گیری، گزارشگری و مدیریت سرمایه فكری صورت گرفته است و در بسیاری از تحقیقات بر ضرورت توجه ویژه به سرمایه فكری به عنوان عاملی كلیدی در حفظ مزیت رقابتی و خلق ارزش شركت تاكید شده است.

در این تحقیق با توجه به افزایش اهمیت سرمایه فکری، به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار ، عملكرد مالی ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم تا اثبات کنیم آیا سرمایه فکری بالا منجر به عملکرد مالی بهتر شرکت ها ، افزایش ارزش بازار ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران آنها می شود. یافته های این تحقیق به طور ویژه ای برای مدیران سودمند می باشد  زیرا نشان می دهد که مدیران باید از اهمیت سرمایه فکری آگاهی داشته باشند و بدانند که دانش عاملی اساسی در جهت افزایش توانایی شرکت و باقی ماندن در بازار رقابتی می باشد.

 

1-4 اهداف تحقیق

هدف کلی این تحقیق، بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار ، عملكرد مالی ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران شرکت ها می باشد.در این تحقیق برای سنجش سرمایه فکری از ضریب ارزش افزوده فکری پالیک استفاده می شود و ارتباط آن را با ارزش بازار ، عملكرد مالی ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران شرکت ها بررسی می گردد. در این تحقیق به بررسی این موضوع می پردازیم که هر یک از اجزای سرمایه فکری شامل سرمایه ساختاری[7]، سرمایه انسانی[8]، سرمایه بکار گرفنه شده [9] دارای قدرت تبیین متفاوتی برای ارزش بازار ، عملكرد مالی ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران شرکت ها می باشند.

این تحقیق، همچنین بر این موضوع تاکید می کند که سرمایه فکری عاملی قدرتمند در بالا بردن ارزش واحد تجاری و بهبود عملکرد مالی و سودآوری شرکت ها می باشد و مدیران به منظور ماندن در عرصه رقابت جهانی  باید توجه ویژه ای به سرمایه فکری و مدیریت صحیح آن داشته باشند.

 

[1] .  Intellectual capital (IC)

[2] . Edvinsson

[3] . Malone

[4].  Marr

[5] . Campbell

[6] . Spender

[7] Structural Capital(SC)

[8]– Human Capital (HC)

[9] – Capital Employed

تعداد صفحه :118

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.