رشته مدیریت

پایان نامه : بررسی تأثیر به کارگیری دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات دولتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

 

گرایش :مدیریت سیستم های اطلاعاتی

عنوان : بررسی تأثیر به کارگیری دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات دولتی شهرستان ملکان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گروه مدیریت دولتی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A.  )

گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

 

عنوان:

بررسی تأثیر به کارگیری دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات دولتی شهرستان ملکان

 

 

 

استاد راهنما:

دکتر یوسف بیگ زاده

  

 

تابستان 1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-3ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………4

1-4چارچوب نظری تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………5

1-5اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-6فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………7

1-7مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………8

1-8مدل عملیاتی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………9

1-9قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-10دورۀ زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….10

1-11مکان تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-12تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………….10

1-13تعریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم ادبیات وپیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….11

بخش اول: دولت الکترونیک………………………………………………………………………………………………………………….12

2-1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-1-2- پیشینه دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………..13

2-1-3 تعاریف دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………..16

2-1-4 مولفه های دولت الکترونیک……………………………………………………………………………………………………….17

2-1-5 اصول مورد تأکید در زمینه استقرار دولت الکترونیک………………………………………………………………………19

2-1-6 اهداف دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………….20

2-1-7 مزایای دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………….21

2-1-8 چارچوب ابعاد کلان دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………22

2-1-9 وضعیت دولت الکترونیک در ایران………………………………………………………………………………………………23

2-1-10 فرایند استقرار دولت الکترونیک………………………………………………………………………………………………..24

2-1-11 نقش دولت الکترونیک در بهره وری…………………………………………………………………………………………..25

بخش دوم: پاسخگویی………………………………………………………………………………………………………………………….27

2-2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………27

2-2-2- تعاریف پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………………………27

2-2-3- مفهوم پاسخگویی……………………………………………………………………………………………………………………29

2-2-4- معنی پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………………………….29

2-2-5- تاریخچه پاسخگویی در اداره امور عمومی………………………………………………………………………………….29

2-2-6- عوامل قابل سنجش در پاسخگویی…………………………………………………………………………………………….31

2-2-7- پاسخگویی در سازمانها……………………………………………………………………………………………………………32

2-2-8- ضرورت و اهمیت پاسخگویی مدیران در سازمانها……………………………………………………………………….35

2-2-9- مراحل طراحی مدل فرایند پاسخگویی……………………………………………………………………………………….36

2-1-10- انواع  و سطوح پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………….37

2-2-11- كاركرد ها و پیامد های پاسخ گویی عمومی………………………………………………………………………………40

2-2-12- موانع پاسخگویی مدیران در سازمانها……………………………………………………………………………………….42

بخش سوم: سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته…………………………………………………………………………………..43

2-3-1-تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور…………………………………………………………………………………………43

2-3-2- تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور .45

فصل سوم روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….47

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………48

3-2- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..49

3-3- جامعه آماری تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………………..49

3-4- نمونه آماری و تعیین حجم نمونه:…………………………………………………………………………………………………49

3-5- ابزارهای جمع آوری داده های تحقیق……………………………………………………………………………………………50

3- 6- مقیاس های پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………..51

3-7- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری تحقیق………………………………………………………………………………………..52

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………54

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های آماری………………………………………………………………………………………….55

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………56

4-2- بخش اول توصیف آماری جمعیت نمونه……………………………………………………………………………………….57

4-3- بخش دوم :تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری(آزمون آماری فرضیه های تحقیق)   ……………………….61

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد ها………………………………………………………………………………………………………62

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………74

5-2- بحث و نتیجه گیری.. .75

5-2-1- نتیجه گیری توصیف آماری  ویژگی های آزمودنی ……………………………………………………………………..75

5-2-2- نتایج  تجزیه وتحلیل استنباطی داده های آماری …………………………………………………………………………75

5-3- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………76

5-3- پیشنهادهایی در راستای نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………76

5-3- پیشنهادهایی برای محققان آتی ……………………………………………………………………………………………………77

5-4- محدودیت‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..77

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………..78

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………79

منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………..81

پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….83

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول شماره 2-1-1: مفهوم کارکردی مولفه های دولت الکترونیک…………………………………………………….17

جدول شماره 2-1-2: نحوه ارتباط مولفه های دولت الکترونیک با یکدیگر   19

جدول شماره 3-1: تعداد و نحوه توزیع سؤالات پرسشنامه ها.. 51

جدول شماره 3-2: مقیاس رتبه ای داده های مربوط به سوالات پرسشنامه پاسخگویی   51

جدول شماره 3-3: مقیاس رتبه ای داده های مربوط به سوالات پرسشنامه دولت الکترونیک   52

جدول شماره3-4 : آزمون پایایی سوالات  پرسشنامه پاسخگویی.. 53

جدول شماره3-5 : آزمون پایایی سوالات  پرسشنامه دولت الکترونیک.. 53

جدول4-1-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت.. 57

جدول 4-1-2 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.. 58

جدول 4-1-3 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات.. 59

جدول شماره 4-1-4 : آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 60

جدول4-2-1 : نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای برازندگی توزیع نرمال   62

جدول شماره 4-2-2 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه اصلی   63

جدول (4-2-3) : نتایج آزمون فرضیه ی اصلی.. 64

جدول شماره 4-2-4 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه1-1  65

جدول (4-2-5) : نتایج آزمون فرضیه ی 1-1. 65

جدول شماره 4-2-6 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه1-2  66

جدول (4-2-7) : نتایج آزمون فرضیه ی 1-2. 67

جدول شماره 4-2-8 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه1-3  68

جدول (4-2-9) : نتایج آزمون فرضیه ی 1-3. 68

جدول شماره 4-2-10 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه1-4  69

جدول (4-2-11) : نتایج آزمون فرضیه 1-4. 70

جدول شماره 4-2-12 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه1-5  71

جدول (4-2-13) : نتایج آزمون فرضیه ی 1-5. 71

جدول شماره 4-2-14: خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 72

 

 

فهرست نمودار

نمودار شماره 2-1-2 ابعاد و سطوح پاسخگویی عمومی.. 40

نمودار4-1-1 : درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال جنسیت.. 57

نمودار4-1-2: درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال سن.. 58

نمودار4-1-3 : درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال تحصیلات.. 59

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

شکل شماره 2-1-1: تعاملات اجزاء دولت الکترونیک.. 18

شکل 2-1-2: طبقه بندی مولفه های دولت الکترونیک براساس سطوح مختلف   18

شكل شماره 2-2-1: مدل عمومی ارزشیابی برای سطوح اساسی.. 32

 

 

چکیده:

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر به کارگیری دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات دولتی شهرستان ملکان می باشد می باشد. برای این منظور یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی طراحی شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مراجعه کنندگان ادارت دولتی شهرستان ملکان می باشد که در بازه زمانی انجام تحقیق به ادارات دولتی مراجعه نموده اند و از وب سایت های این ادارات استفاده نموده اند. که بخاطر نامحدود بودن تعداد آنها از روش تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود تعداد 267 نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه تحقیق در بین آنها توزیع و جمع آوری گردید، پس از جمع آوری وتلخیص داده ها، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی برای تحلیل فرضیه ها استفاده شد؛ نتیجه تحقیق بیانگر آنست که به کارگیری دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی و ابعاد آن (قانونی،مالی، عملکردی، دموکراتیک و اخلاقی)  در ادارات دولتی شهرستان ملکان تأثیر معنی داری دارد.

 

واژگان کلیدی:

دولت الکترونیک، پاسخگویی، پاسخگویی قانونی، پاسخگویی مالی، پاسخگویی عملکردی، پاسخگویی دموکراتیک، پاسخگویی اخلاقی

تعداد صفحه : 117

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.