رشته حسابداری

پایان نامه بررسـی رابطـه بین کارآیی هیئت مـدیره و ریسک کـوتاه مـدت درشـرکتهـای پـذیـرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددررشته حسابداری(M.A)

 

 عنوان :

بررسـی رابطـه بین کارآیی هیئت مـدیره و ریسک کـوتاه مـدت درشـرکتهـای پـذیـرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                           صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول کلیات تحقیق…………………………………….……………..………………………….2

1-1- مقدمه……………………………………………………….………………………………………….3

1-2-   بیان مساله…………………………………………………....………………………………………………………………….3

1-3 -ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………..…..……………………………..4

1-4- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………5

1-5 قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………..……………………………6

1- 6 -تعریف عملیاتی متغییرها :……………………………………………………………….…………..………...……………….6

1-7- ساختار تحقیق…………………………………………………..………………………………………………...………………6

فصل دوم  ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………...……………….8

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….………….9

2-2 – هیئت مدیره  …………………………………………………………………………………………….….……………………….9

2-3- ریسک……………………………………………………………….…………………………………………………….10

2-4-  کارآمدی هیئت‌مدیره و ریسک کوتاه مدت……………………………………..………………………………………..22

2-5 – متغیرهای حسابداری و ریسک کوتاه مدت سهام………………………………………………………………………..25

2-6 – متغیرهای بازار و ریسک کوتاه مدت سهام……………………………………………………………………….28

2-7- پیشینه تحقیقات خارجی و داخلی……………………………………….…………………………..………………..31

فصل سوم روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………..40

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………….……………………………………………41

3-2  -روش تحقیق………………………………………………………………….……………………………………………………….41

3-3-   فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………..……………………………………43

3-4  – متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….43

3-5 – مدل تحقیق……………………………………………………………………………………..….………………………………..46

3-6 – روش تجزیه و تحلیل و آزمون   فرضیات…………………………………………..…………………….…………46

3-7  -خلاصه فصل…………………………………………….…………………………………………………………………………….51

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته ها………………………………………………………………………………………………….52

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………..……………………….. 53

4-2- نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………..……………………………54

4-3 -آزمون همبستگی :……………………………………………………………………………………………………………………55

4-4- آزمون فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………..…………….57

4-5- خلاصه فصل…………………………………………………………………..……………………………….……….74

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادهای پژوهش…………………………….....………………………………..……………..75

5 -1 -مقدمه……………………………………………………………………….….....………………………...…………..76

5-2- مروری بر اهداف، مسأله و روش تحقیق…………………………………………………………………..…………………92

5-3-نتایج تحقیق  ………………………………………………………………………………………....…….…………………….77

5-4- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………..…………………………………………………80

   5-5 – پیشنهادات………………………………………………………………………………………….…………………81

5-6- خلاصه فصل…………………………………………………………………………….…………..………………………..82

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………..83

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………..…………………..…………………..86

ضمائم وپیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                         صفحه

جدول 2-1- خلاصه و جمع بندی یعضی از تحقیقات انجام شده…………………………….……………….…36

جدول 4-1-آزمون های آماری…………………….……………………………..……..….……….……………….54

جدول 4-2-آمار توصیفی متغیر وابسته و متغیرهای مستقل. …………….…………………..…………….….55

جدول 4-4 – نتایج آزمون آماره F برای آزمون فرضیه اول………………………………………..……………..58

جدول 4-5 – نتایج آزمون هاسمن برای آزمون فرضیه اول….…………………..……………….58

جدول  4-6 – بررسی مدل ترکیبی فرضیه اول. ……………………………....……………………….59

جدول 4-7 – نتایج آزمون آماره F برای آزمون فرضیه دوم…………..……………………………60

جدول 4-8 – نتایج آزمون هاسمن برای آزمون فرضیه دوم….……………………...………….60

جدول  4-9  – بررسی مدل ترکیبی فرضیه دوم.…..…… …………………………….………………………….61

جدول 4- 10- نتایج آزمون آماره F برای آزمون فرضیه سوم……………………………….……………..…………62

جدول 4-11 -نتایج آزمون هاسمن برای آزمون فرضیه سوم………………………………..…62

جدول 4-12 – بررسی مدل ترکیبی فرضیه سوم…………………………………………………………………63

جدول 4-13 -نتایج آزمون آماره F برای آزمون فرضیه چهارم.…..…. ……………….…………………..…….64

جدول 4-14- نتایج آزمون هاسمن برای آزمون فرضیه چهارم…………… …… ….………….……..…………………64

جدول  4-15-  بررسی مدل ترکیبی فرضیه چهارم…………………………………………………….…………..64

جدول 4-16-نتایج آزمون آماره F برای آزمون فرضیه پنجم.…...….…………………..…………..…………….….65

جدول 4-17- نتایج آزمون هاسمن برای آزمون فرضیه پنجم…………… ……….… ……………….………………66

جدول  4-18-  بررسی مدل ترکیبی فرضیه پنجم…………………………………….……………………………..66

جدول 4-19 -نتایج آزمون آماره F برای آزمون فرضیه ششم.……..….….…………………..…………..… ….….67

جدول 4-20 -نتایج آزمون هاسمن برای آزمون فرضیه ششم……………….………..…… …………………..…67

جدول  4-21-  بررسی مدل ترکیبی فرضیه ششم…………… …… ……………………………………………………68

جدول 4-22 -نتایج آزمون آماره F برای آزمون فرضیه هفتم……………………….……………………..…………..69

جدول 4-23 -نتایج آزمون هاسمن برای آزمون فرضیه هفتم.……..….….…………………..……………… ….….69

جدول  4-24-  بررسی مدل ترکیبی فرضیه هفتم……………….……… ……………………………….……..…70

جدول 4-25 – نتایج آزمون آماره F برای آزمون فرضیه هشتم……………….……………… …………………..…71

جدول 4-26 -نتایج آزمون هاسمن برای آزمون فرضیه هشتم…………… ………… …………………………………71

جدول  4-27-  بررسی مدل ترکیبی فرضیه هشتم…………………………………….……………………………..72

جدول 4-28 – نتایج آزمون آماره F برای آزمون فرضیه نهم.……..….….…………………..…………..… ….….73

جدول 4-29 -نتایج آزمون هاسمن برای آزمون فرضیه نهم………………………..…… …………………..…73

جدول  4-30-  بررسی مدل ترکیبی فرضیه نهم…………… …… …………………………………..………………74

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

چكیده:

 

هدف اصلی از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین کارآیی هیئت مدیره  و ریسک کوتاه مدت سهام در میان 74 از شركتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1388 – 1392 می باشد در این تحقیق از تحلیل توصیفی و رگرسیونی ترکیبی، همبستگی داده ها استفاده شده است ، برای تحلیل داده ها در تحلیل توصیفی از نرم افزار E-views استفاده شده است. نتیجه تحقیق حاكی که بین اندازه هیئت مدیره و سهامداری مدیران و ریسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. ولی ، بین تعداد مدیران مستقل و ریسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.  همچنین کل متغیرهای حسابداری ( بازده دارایی ها ، اهرم مالی و نسبت سود قبل از بهره و مالیات ) با ریسک کوتاه مدت دارای رابطه معکوس ومعناداری وجود دارد .  علاوه براین ، از میان متغیرهای بازار فقط بین نسبت ارزش بازار  و ریسک کوتاه ‌مدت سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. ولی نسبت کیو – توبین با ریسک کوتاه مدت دارای رابطه منفی و معناداری است و لی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هیچ رابطه با ریسک کوتاه مدت وجود ندارد.

 

واژه های کلیدی : کارآیی هیئت مدیره  ، متغیرهای حسابداری ، متغیرهای بازار ، ریسک کوتاه ‌مدت سهام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

كلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

 

      در این فصل به ارائه بیان مسئله شامل تبیین موضوع، وسعت، ابعاد و نیازهای مرتبط با مسئله پژوهش پرداخته می‌شود، ‌همچنین در ادامه این فصل اهمیت موضوع انتخاب شده، اهداف پژوهش در قالب هدف‌های علمی و كاربردی بیان می‌گردد.   این پایان نامه به بررسی رابطه بین خالص هزینه های مالی و ارزیابی حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

1-2  بیان مسئله

                                                        

  در ارتباط با ریسک کوتاه مدت مدیریتی یا به عبارتی نزدیک‌ بینی ، نگرانی‌های فزاینده‌ای وجود دارد، چرا که یکی از فاکتورهای اصلی‌ای در نظر گرفته می‌شود که به بحران ‌های اقتصادی و مالی اخیر و عدم موفقیت در برخی شرکت‌های سهامی طی دهه اخیر منجر شده است. به گفته‌ی دالاس [1](2012) «ریسک کوتاه مدت» شامل بر نتایج کوتاه‌مدت ، حال چه سود فصلی یا بازده پورتفولیوی کوتاه‌مدت تمرکز بیش از حد دارد. این روش از ایجاد ارزش طولانی‌مدت و ارزش بنیادین شرکت‌ها امتناع می‌ورزد. این نوع رفتار منجر به کاهش هزینه‌های اختیاری، سرمایه‌گذاری کم‌تر از حد در دارایی‌های طولانی‌مدت یا ریسک‌پذیری برای به حداکثر رساندن درآمد کوتاه مدت شود. این گفته با گزارش موسسه‌ی اصول اخلاقی شرکت‌های سهامی CFA  همسوست. بنابر این گزارش تمرکز بیش از حد راهبران برخی شرکت‌ها بر سود کوتاه‌مدت توجه ناکافی به راهکار بلندمدت موجب تخریب ارزش می شود. بررسی اخیر کای از بازارهای سهام بریتانیا و تصمیم‌گیری بلندمدت نشان می‌دهد که گرایش به کوتاه‌مدت در بازارهای سهام بریتانیا به یک مشکل تبدیل شده است (کای [2]،2012(.

  گرچه در مطالعات گفته می‌شود که برخی عوامل کلی (مانند استفاده‌ی رایج از روش‌های تخفیف برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری) و عوامل بازار (از جمله این که سرمایه‌گذار بر سود کوتاه‌مدت و توازن مجدد پورتفولیوها متمرکز می‌شوند) وجود دارد که گرایش مدیران به کوتاه‌مدت را تشدید می‌کند( دالاس ، 2012 ، بروچت و همکاران [3]، 2012)، اما این امر نیز پذیرفته شده است که مشکلات عدم‌تقارن اطلاعات (هم انتخاب معکوس و هم آشفتگی اخلاقی) نیز انگیزه‌ هایی برای ریسک‌پذیری کوتاه‌‌ مدت یا بلندمدت ایجاد می‌کند. مدیران ممکن است پروژه‌هایی را انتخاب کنند که در کوتاه‌مدت سود خوبی داشته باشند، و نه پروژه‌هایی را که در بلند‌مدت حقوق و مزایای آن‌ ها را افزایش می‌دهد. به علاوه آن‌ ها برای جلوگیری از تهدید تصاحب و ارتقا ارزش شرکت، به سهامداران جاری یا افراد خارج از شرکت در مورد کیفیت اطلاع رسانی نمی‌کنند. افزایش سطح تجهیز مدیریت در بازار نیروی کار و جابجایی مدیرعامل در سال‌های اخیر می‌تواند مشکل را برجسته‌تر کند. ورای مدل‌های تئوریک شواهد پیمایشی و داده‌های تجربی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد مدیران سود کوتاه‌مدت را به جریان‌های طولانی‌مدت ترجیح می‌دهند ( گراهام و همکاران [4]، 2005 . ستاین [5]، 1989 ، بوگراگ ولیبی [6]، 2005(.

بخش‌های قانونگذاری، سهامداران و کاربران، حرفه‌ای‌ها، محققان قانونی و دانشکده‌های حسابداری و مالی معتقدند که هیئت‌مدیره‌های کارآمد می‌توانند بر مدیریت نظارت داشته باشند، آن‌ ها را مسوول نگه‌دارند و یک دیدگاه بلندمدت را در آن‌ ها تثبیت کنند. پیش‌تر در ادبیات موضوعِ کارگزاری نقش بالقوه هیئت‌مدیره های کارآمد در نظارت مدیران و کاهش هزینه‌های کارگزاری ناشی از جدایی کنترل و مدیریت در شرکت‌های نوین شناسایی شده است. یک هیئت‌مدیره‌ی کارآمد باید ریسک کوتاه مدت و ریسک‌پذیری کوتاه‌مدت توسط مدیران را کاهش دهد ( براتون [7]، 2011 . دالاس ، 2012 ، ساپدین [8]، 2011 . راپاپورت [9]، 2005 ).

 ما در این تحقیق بدنبال این هستیم که آیا ویژگی های کارآیی هیئت مدیره  بر ریسک کوتاه مدت تأثیر دارد؟واگر تأثیر دارد میزان تأثیر فوق چگونه است؟وآیا تأثیر معنی دار است یا خیر؟به عبارتی دیگر چه میزان از تغییرات متغیر وابسته ،توسط متغیرهای مستقل تعریف می شوند؟

 

 

1-3 ضرورت انجام تحقیق

 

       جنبه های جدید بودن این تحقیق را می توان از سه منظر مورد بررسی قرار داد: اول آن که در زمینه کارآیی هیئت مدیره  تاکنون در ایران تحقیقات اندکی صورت پذیرفته است لذا انجام این تحقیق در نوع خود جدید می باشد. دوم اینکه مدل مورد استفاده برای اندازه گیری کارآیی هیئت مدیره  بر ریسک کوتاه مدت در این تحقیق برای اولین بار در ایران به کار گرفته شده است که این مساله نیز بر جدید بودن این تحقیق می افزاید. سوم آنکه تحقیقی که به صورت هم زمان به بررسی کارآیی هیئت مدیره  و ریسک کوتاه مدت بپردازد صورت نپذیرفته است؛

با توجه به بررسی های صورت گرفته ، مشخص شده است که تا کنون به صورت تخصصی ، تحقیقات متمرکزی روی بحث کارآیی هیئت مدیره  بر ریسک کوتاه مدت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت نگرفته و یا بررسی ها به صورت جسته و گریخته و با  تکیه بر اشاراتی به موضوع تحقیق به صورت صرف بوده است. این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، در نظر دارد به بررسی جامعی از کارآیی هیئت مدیره  بر ریسک کوتاه مدت در شرکت های بورسی بپردازد.

 

1-4 اهداف تحقیق

  • بررسی رابطه بین اندازه هیئت مدیره و ریسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

2- بررسی رابطه بین تعداد مدیران مستقل و ریسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.  

3- بررسی رابطه بین سهامداری مدیران و ریسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.  

4- بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار  و ریسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد. 

5- بررسی رابطه بین ارزش بازار  و ریسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد

 

6- بررسی رابطه بین Q توبین و ریسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد 

7- بررسی رابطه بین بازده دارائیها  و ریسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

8- بررسی رابطه بین نسبت جمع بدهی ها به حقوق صاحبان سهام  و ریسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.  

9- بررسی رابطه بین نسبت سود قبل از بهره و مالیات  و ریسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد

[1] Dallas, L.L. (2012),

[2] Kay, J. (2012),

[3] Brochet, F., M. Loumioti and G. Serafeim (2012),

[4] Graham, J.R., C.R. Harvey and S. Rajgopal (2005),

[5] Stein, J.C. (1989),

[6] Bhojraj, S. and R. Libby (2005),

[7] Barton, D. (2011),

[8] Sappideen, R. (2011),

[9] Rappaport, A. (2005),

تعداد صفحه :94

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.