مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارشد – باغبانی (گل وگیاهان زینتی):اثر امواج مایکروویو بر جوانه زنی، شاخص های رشد و فعالیت برخی آنتی اکسیدان ها در بذر شیرین بیان Glycyrrhiza glabra L

دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی-گرایش باغبانی (گل وگیاهان زینتی)

با عنوان:اثر امواج مایکروویو بر جوانه زنی، شاخص های رشد و فعالیت برخی آنتی اکسیدان ها  در بذر شیرین بیان Glycyrrhiza glabra L

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی کشاورزی-گرایش باغبانی (گل وگیاهان زینتی)

عنوان

اثر امواج مایکروویو بر جوانه زنی، شاخص های رشد و فعالیت برخی آنتی اکسیدان ها در بذر شیرین بیان Glycyrrhiza glabra L

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب                                                                                                               عنوان صفحه

چکیده                                                                                                                                            1

فصل اول                                                                                                                                         2

1-1- مقدمه                                                                                                                                    3

1-2- اهداف                                                                           4

1-3- بیان مسئله                                                              5

1-4- کلیات                                                                                          5

1-4-1-امواج الکترومغناطیس                                                                                                         6

1-4-2- طیف نور مرئی                                                                                                                  7

1-4-3- مایکروویو                                                                                                                           8

1-4-4-رفتار امواج                                                                                                                        8

1-4-5-تاثیر امواج                                                                                                                           9

1-4-5-1-آثار بیولوژیک امواج                                                                                                      9

1-4-5-1-1- اثر بر انسان                                                                                                             10

1-4-5-2-آثارفیزیولوژیک امواج                                                                                                11

1-4-5-2-1- اثر بر گیاهان                                                                                                           11

1-5- امواج والقاء تنش                                                                                                                  12

1-5-1- مکانیسم های دفاعی گیاه                                                                                                   13

1-5-1-1- دفاع غیرآنزیمی                                                                                                             13

1-5-1-1-1- کاروتنوئید ها                                                                                                        13

1-5-1-1-2-آنتوسیانین ها                                                                                                             13

1-5-1-2- دفاع آنزیمی                                                                                                                14

1-5-1-2-1- تنظیم اسمزی                                                                                                         14

1-5-1-2-2- پرولین                                                                                                                      14

1-6-کاربردهای امواج مایکروویو                                                                                                   15

1-7-گیاهان دارویی                                                                                                                      16

1-7-1- تاریخچه                                                                                                                           16

1-7-2- شیرین بیان                                                                                                                        17

1-7-3-خصوصیات گیاهشناسی                                                                                                         17

1-7-4- اندام های مورد استفاده                                                                                                  18

 

 

1-7-5- مواد وترکیبات                                                                                                                     19

1-7-6-کاربرد های دارویی                                                                                                          20

1-7-7- روش های تکثیر                                                                                                                 20

1-7-8- خواب بذر                                                                                                                        20

1-7-8-1- خواب اولیه                                                                                                                   21

1-7-8-2- خواب ثانویه                                                                                                                   22

1-7-8-3-برطرف کردن خواب                                                                                                      22

1-8- اصطلاحات                                                                                                                             22

فصل دوم                                                                                                                                        25

2- نتایج یافته های دیگران                                                                                                             26

2-1- اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب بذر                                                                          26

2-2- اثر امواج الکترومغناطیس بر پارامترهای رشد                                                                       26

2-3- اثر امواج الکترومغناطیس بر پارامترهای بیوشیمیایی                                                              28

فصل سوم                                                                                                                                         30

3- مواد وروش ها                                                                                                                        31

3-1- زمان ومحل آزمایش                                                                                                           31

3-2- مواد گیاهی                                                                                                                        31

3-3-تیمار اسید سولفوریک                                                                                                           31

3-4- نحوه اعمال تیمارها                                                                                                            31

3-4-1- گروه بندی تیمارها                                                                                                         31

3-4-2- تیمار امواج مایکروویو                                                                                                      31

3-5- مطالعه صفات مورفولوژیک                                                                                                   32

3-5-1- محاسبه درصد جوانه زنی                                                                                                 32

3-5-2- محاسبه سرعت جوانه زنی                                                                                               32

3-5-3- محاسبه شاخص بنیه بذر                                                                                                     33

3-5-4-محاسبه شاخص استرس                                                                                                       33

3-5-5- اندازه گیری طول ریشه چه وساقه چه                                                                               34

3-5-6- محاسبه وزن تر وخشک                                                                                                       34

3-6- مطالعات بیوشیمیایی                                                                                                                 34

 

 

 

3-6-1- اندازه گیری مقدار رنگیزه های گیاهی                                                                           34

3-6-1-1- سنجش کلروفیل و کاروتنوئید                                                                                       34

3-6-1-2- سنجش آنتوسیانین                                                                                                       35

3-6-1-3- سنجش پرولین                                                                                                           35

3-6-1-3-1- روش تهیه معرف                                                                                                     35

3-6-1-3-2-روش اندازه گیری پرولین                                                                                       35

3-6-1-3-3- منحنی استاندارد                                                                                                     36

3-7- عملیات آماری                                                                                                                         36

فصل چهارم                                                                                                                                    37

4- نتایج                                                                                                                                         38

4-1-اثر تیمارهای مایکروویو بر پارامترهای جوانه زنی                                                                      38

4-1-1- درصد جوانه زنی                                                                                                             38

4-1-2- سرعت جوانه زنی                                                                                                            39

4-1-3- شاخص بنیه بذر                                                                                                               39

4-1-4- شاخص استرس جوانه زنی                                                                                                40

4-2- اثر تیمارهای مایکروویو بر پارامترهای مورفولوژیک                                                             41

4-2-1-طول ریشه چه                                                                                                                  41

4-2-2- طول ساقه چه                                                                                                                 42

4-2-3- وزن تر ریشه چه                                                                                                              43

4-2-4- وزن خشک ریشه چه                                                                                                       43

4-2-5-وزن تر ساقه چه                                                                                                                44

4-2-6- وزن خشک ساقه چه                                                                                                         45

4-3- اثر تیمارهای مایکروویو بر پارامترهای بیوشیمیایی                                                                45

4-3-1- محتوای کلروفیل a                                                                                                         45

4-3-2- محتوای کلروفیل b                                                                                                        46

4-3-3-محتوای کاروتنوئید                                                                                                         47

4-3-4- محتوای کل رنگدانه ها                                                                                                  47

4-3-5-محتوای آنتوسیانین ریشه چه                                                                                             48

4-3-6- محتوای آنتوسیانین ساقه چه                                                                                              49

4-3-7- محتوای پرولین ریشه چه                                                                                                 50

4-3-8- محتوای پرولین ساقه چه                                                                                                  51

 

فصل پنچم                                                                                                                                     53

5- بحث ونتیجه گیری                                                                                                                54

5-1- اثر تیمارهای مایکروویو بر پارامترهای جوانه زنی                                                                     54

5-2- اثر تیمارهای مایکروویو بر پارامترهای مورفولوژیک                                                               56

5-3- اثر تیمارهای میکروویو بر رنگیزه‌های گیاهی                                                                                   59

5-3-1- محتوای کلروفیل وکاروتنوئید                                                                                        59

5-3-2- محتوای آنتوسیانین                                                                                                           61

5-4- پرولین                                                                                                                                62

5-5- نتیجه گیری کلی                                                                                                                     63

5-6- پیشنهادات                                                                                                                               65

5-7-منابع علمی                                                                                                                            67

5-8- چکیده انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

مایكروویو یا ریز موج نوعی از امواج الكترومغناطیس با طول موج کوتاه و تعداد نوسانات (فرکانس) بسیار بالا بین۳۰۰ مگاهرتز تا چند گیگاهرتز در ثانیه می باشد. در این تحقیق، از مگنترون2M226 با طول موج ۱۲سانتی مترو تابش امواج درباند فرکانس GHz۲.45 با حداکثر قدرت خروجی ۱۰۰۰وات (W) و تراکم تابش kW/m3۴۱ به عنوان منبع تابش امواج مایکروویو استفاده شد. بذرهای گیاه شیرین بیان درمعرض امواج مایکروویو بادو قدرت ۱۰۰ و ۵۰۰ وات با حداکثر شدت kW/m3 ۴.2 و kW/m3۲۱ به مدت ۰،۳۰،۶۰ و۹۰ ثانیه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اعمال امواج مایکروویو عملکرد بذرها را در محیط كشت آزمایشگاهی افزایش می دهد. درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول کل گیاهچه،وزن تروخشک، شاخص بنیه گیاهچه و شاخص استرس جوانه زنی به طور معنی داری نسبت به شاهد افزایش یافت. در طی تیمار ترکیبی شامل قدرت امواج مایکروویو و مدت زمان، تیمار امواج مایکروویو با قدرت ۱۰۰ وات در مدت ۳۰و۶۰ ثانیه نسبت به شاهد نتایج بهتری نشان داد . همچنین در بذرهای در حال جوانه زنی تحت تاثیر امواج مایکروویو میزان کلروفیل و محتوای کل رنگدانه های فتوسنتزی به طور معنی داری بیشتر از شاهد بود. با افزایش مدت زمان و قدرت امواج مایکروویو، میزان پرولین وآنتوسیانین ریشه چه وساقه چه نسبت به شاهد تغییرات معنی داری نشان داد.

واژه های کلیدی: امواج مایکروویو، آنتوسیانین، پرولین، جوانه زنی بذر، رنگدانه های فتوسنتزی ،شیرین بیان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

مقدمه وکلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱- فصل اول

۱- ۱- مقدمه

انرژی خورشیدیکی از منابع عمده انرژی در منظومه شمسی می باشد . در هر ثانیه ۲/۴ میلیون تن ازجرم خورشید به انرژی تبدیل می‌شود. دما در مرکز خورشید حدود ۱۰ تا ۱۴ میلیون درجه سانتیگراد می‌باشد که از سطح آن با حرارتی نزدیک به ۵۶۰۰ درجه و به صورت امواج الکترو مغناطیس در فضا منتشر می‌شود. زمین در فاصله ۱۵۰ میلیون کیلومتری خورشید واقع است و ۸ دقیقه و ۱۸ ثانیه طول می‌کشد تا نور خورشید به زمین برسد. بنابراین سهم زمین در دریافت انرژی از خورشید میزان کمی از کل انرژی تابشی آن می‌باشد. سرمنشاء تمام اشکال مختلف انرژیهای شناخته شده موجود در کره زمین شامل ( سوختهای فسیلی ذخیره شده درزمین، انرژیهای بادی، آبشارها، امواج دریاها و) از خورشید می‌باشد.

زمین به عنوان یک آهنربای دائمی است. میدان مغناطیس طبیعی کره زمین شامل دو ترکیب اصلی در گستره ۵۰ میلی تسلا (چگالی شار مغناطیسی)وچند ترکیب فرعی تاثیر گذار، از جمله فعالیت های خورشیدی در محدوده ۰.0۳ میلی تسلا و رویدادهای جوی در محدوده ۰.5 میلی تسلا است.

,1950). et al Bullard (

قدرت و جهت مغناطیس زمین (جاذبه زمین) در نقاط مختلف متفاوت است. در سطح زمین، جریان مغناطیس عمودی، بابیشترین قدرت درمحور قطب های زمین و بالغ بر حدود ۶۷ میلی تسلا بوده و در خط استوا (ناحیه عرضی ) صفر است. جریان مغناطیس افقی کره زمین با بیشترین مقداردرناحیه خط استوا ودر حدود ۳۳ میلی تسلا است، که در محور قطب ها ی کره زمین این مقدار صفر است.

همه گیاهان روی سطح زمین تحت تاثیر میدانهای الکتریکی و مغناطیسی هستند. دریک میدان الکتریکی که بین ابرها و زمین به دلیل پدیده رزونانس( تشدید ) شومان رخ می دهد فضای بین سطح زمین و یونوسفر به عنوان یک موج بر رسانا عمل می کند. درمحدوده ابعاد زمین این موج برها به عنوان یک حفره رزونانس امواج الکترومغناطیسی در فرکانس بسیار پایین عمل می کنند. این حفره اثر القای طبیعی انرژی توسط جریان رعد و برق است.., 1992) Williams (

نور مرئی یا طبیعی متعلق به خانواده ای از امواج الکترومغناطیسی به نام طیف الکترومغناطیس (EM)   Electro Magnetic می باشد. نور طبیعی در رشد و بقای گونه ها در اکوسیستم ها ی گیاهی و جانوری دارای نقش های مهمی می باشد. هر یک از اعضای خانواده ) ( EM درفرکانس یا طول موج خاصی تعریف می شود. تعیین اینکه علاوه بر نور مرئی آیا دیگر اعضای خانواده EM ) (، بر گیاهان و دانه ها اثر گذار هستند مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. با بهره گرفتن از یک میدان الکترومغناطیسی خارجی مطلوب ،فعال شدن رشد گیاه، به خصوص جوانه زنی بذر، می تواند تسریع یابد. با این حال، دستیابی به مکانیسم اثرات میدان های الکترومغناطیسی مفید بر روی گیاهان نیازمند انجام تحقیقات مختلف در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی ومزرعه ای می باشد.) et al., 1988 ; Morar al ., 1988 et ( Xiyao

۱-۲- هدف

۱۲۱ هدف کلی

در این پژوهش اثرات امواج الکترومغناطیس از نوع مایکروویو(ریزموج) بر بذور شیرین بیان با هدف افزایش وبهبود پارامترهای جوانه زنی و رشد بررسی خواهد شد که به نوبه خود عملکرد وکیفیت مواد تولیدی گیاه را افزایش می دهد.

بطور خاص افزایش جوانه زنی بذور باتغییر در میزان قدرت ومدت زمان استفاده از امواج مایکروویو مورد انتظار است. بدین منظور امواج مایکروویو(ریزموج) برای تعیین بهترین زمان وقدرت موثر بر بذور شیرین بیان استفاده گردید .

فرض براین بوده است که پارامترهای جوانه زنی بذوربا بهره گرفتن از امواج مایکروویو تسریع وافزایش یابد.

۱-۲-۲- اهداف جزئی

سعی شده است که اهداف زیر به عنوان اهداف جزئی نیز مورد مطالعه وارزیابی قرار گیرد که نتایج بررسی در فصل بعد بطور کامل شرح داده شده است.

الف) استفاده از روش های فیزیکی برای تاثیر گذاری بر جوانه زنی بذور.

ب) رفع برخی موانع جوانه زنی از جمله خواب بذور .

ج) بررسی دامنه استفاده از روش تابش امواج مایکروویو بربذور سایر گیاهان.

د) بررسی میزان تاثیر این روش در بهبود افزایش جوانه زنی بذور غیر استاندارد .

ه ) ارزیابی عملی نتایج حاصل از تحقیق در تکثیر گیاهان زینتی به روش استفاده از بذر.

و) تولید پایه های بذری برای پیوند وتکثیر گیاهان.

ز) بررسی میزان کاهش هزینه های تکثیر باتوجه به افزایش جوانه زنی وکاهش تلفات بذور.

 

 

 

 

۱-۳ – بیان مسئله اصلی تحقیق

تکثیر رویشی (تقسیم ریزوم و ریشه) روشی محدود ،زمان بر وپر هزینه برای تکثیر شیرین بیان می باشد اما این گیاه را بوسیله ی بذر نیز می توان تکثیر نمود(امید بیگی، ۱۳۸۸).

پوسته ضخیم بذر شیرین بیان با ممانعت از نفوذ آب و هوا بداخل بذر، از انجام واکنشهای بیوشیمیایی و جوانه زنی بذر جلوگیری به عمل می آوردکه با بهره گرفتن از امواج مایکروویو مطلوب ، جوانه زنی بذرشیرین بیان و امکان تکثیر به موقع ودر سطح وسیع وتجاری می تواند فراهم گردد .

۱-۴- کلیات

۱-۴-۱- امواج الکترومغناطیس

امواج الکترومغناطیسی یا تابش الکترومغناطیسی بر اساس تئوری موجی، نوعی موج است که در فضا انتشار می‌یابد و از میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ساخته شده‌است. در امواج الکترومغناطیسی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی به طور عمود بر یکدیگر نوسان یافته و با سرعت نور انتشار می یابند.گاهی به تابش الکترومغناطیسی نور می‌گویند، ولی باید توجه داشت که نور مرئی فقط بخشی از گستره امواج الکترومغناطیسی است. امواج الکترومغناطیسی بر حسب بسامدشان انواع مختلفی دارند که به ترتیب افزایش فرکانس شامل: امواج رادیویی، ریزموج(میکروویو)، فروسرخ (مادون قرمز)، نور مرئی، فرابنفش، پرتو ایکس و پرتو گاما می باشند. امواج الکترو مغناطیسی از نوع امواج عرضی هستند .(KC Kupta.,1373 )

 

 

 

شکل) ۱( نمایش امواج الکترومغناطیس

امواج الکترومغناطیسی را نخستین بار ماکسول شناسایی کرد و سپس هاینریش هرتز آن را با آزمایش به اثبات رساند. ماکسول نشان داد که میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی هم می‌توانند رفتاری موج‌گونه داشته باشند. سرعت انتشار امواج الکترومغناطیسی برابر با سرعت نور است، و ماکسول نتیجه گرفت که نور هم باید نوعی موج الکترومغناطیسی باشد.طبق معادلات ماکسول، میدان الکتریکی متغیر با زمان باعث ایجاد میدان مغناطیسی می‌شود و برعکس. بنابراین اگر یک میدان الکتریکی متغیر میدان مغناطیسی بسازد، میدان مغناطیسی نیز میدان الکتریکی متغیر می‌سازد و بدین گونه موج الکترومغناطیسی ساخته شده و پیش می‌رود.

طیف الکترومغناطیسی شامل گستره‌ی بسیار وسیعی از موجهای انرژی است که مانند هم حرکت می‌کنند. امواج الکترومغناطیسی طیف بسیار وسیعی از طول موجهای بسیار کوچک تا بسیار بزرگ را در بر‌ می‌گیرند. این امواج را با توجه به اندازه طول موج به هفت گروه مختلف تقسیم‌بندی می‌کنند که شامل امواج گاما با طول موجهایی کوچکتر از سانتیمتر تا امواج رادیویی با طول موج بزرگتر از ۱۰ سانتیمتر را شامل می‌شوند.( ( Hall., 1980

شکل) ۲( انواع طیف الکترومغناطیسی

در موج الکترومغناطیسی اندازه طول موج مشخص کننده رنگ موج است. با تعیین رنگ، انرژی و طول موج می‌توان یک موج را نسبت به دیگر موج‌ها سنجید. به عنوان مثال طول موج‌های کوتاه در طیف مرئی در ناحیه بین آبی و فوق بنفش قرار می‌گیرند، در حالیکه رنگ قرمز دارای طول موج‌های بلندتری می‌باشد. تابش الکترومغناطیسی طیف طولانی از طول موج‌های بلند رادیویی تا طول موج‌های کوتاه پرتو ایکس را شامل می‌شود.(KC Kupta.,1373 )

 

شکل) ۳( طیف الکترومغناطیسی

۱-۴-۲-طیف مرئی یا نور مرئی

طیف مرئی visible spectrum بخشی از طیف الکترومغناطیسی است که با چشم انسان قابل رویت و تشخیص است. طول موج طیف مرئی بین ۳۸۰ تا ۷۵۰ نانومتر و بسامد آنها بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر است. (KC Kupta.,1373 )

شکل) ۴( طیف نور مرئی

۱۴۳ریزموج یا مایکروویو Microwaves

مایکروویو یا میکروویو ، از ترکیب دو واژه مایکرو یا میکرو(Micro)، به معنی کوچک و ویو (Wave)به معنی موج تشکیل شده است و به معنای امواج با طول موج کوتاه و تعداد نوسانات (فرکانس) بسیار بالا می باشد. مایكروویو یا ریز موج نوعی از امواج الكترومغناطیس و در واقع امواجی رادیویی با فركانس بسیار بالا هستند. فرکانس چنین امواجی، بین۳۰۰ مگاهرتز تا چند گیگاهرتز در ثانیه می باشد. برد چنین امواجی کوتاه بوده و در حد چند متر است، ولی میزان نفوذ آنها نسبتاً بالا است. هر چه فرکانس بیشتر باشد، شدت نفوذ بیشتر ولی برد امواج، کوتاه تر می شود. امواج مایکروویو با طول موج هایی بین ۰۰۱/۰ تا ۱متر و فرکانسی حدود ۳۰۰-۳۰۰۰۰۰ مگاهرتز بخشی ازطیف الکترومغناطیس هستند که بین امواج دی الکتریک و مادون قرمز واقع شده اند. اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) چند نوارفرکا نسی را برای کاربردهای صنعتی ،علمی و پزشکی اعلام کرده است که این نوارها از۱۳ مگاهرتز تا ۲۲۱۲۵ مگاهرتز تغییر می کنند. بیشتر دستگاه های میکروویو درفرکانس ۴۵۰/۲ مگاهرتز عمل می کنند. .(KC Kupta.,1373 )

 

 

۱-۴-۴- رفتار امواج در محیط

امواج در برخورد با یک ماده ، منعكس، منتشر یا جذب می شوند. مواد فلزی این امواج را كاملاً منعكس می‌كنند. اغلب مواد غیرفلزی مثل شیشه و پلاستیک امواج را از خود عبور می‌دهند و موادی كه حاوی آب هستند مانند سلول های گیاهی، غذاها و حتی بدن انسان، انرژی این امواج را جذب می‌كنند. اگر سرعت جذب انرژی یک ماده بیش از سرعت از دست دادن آن باشد، دمای آن ماده افزایش می یابد . .(KC Kupta.,1373 )

امواج دارای طول موج کوتاه، هنگام برخورد به ماده، چنان موجب ارتعاش و تغییر قطب های منفی و مثبت موجود در آن می شوند که این جنبش بالای ملکول ها(انرژی جنبشی ) موجب به هم خوردن شدید آنها و ایجاد اصطحکاک در ملکول هاو در نهایت سبب گرم شدن آن ماده می شود. دو مکانیسم اصلی تولید گرما درامواج الکترو مغناطیس در محدوده ریز موج ها عبا رتند از: چرخش دو قطبی وپلاریزاسیون یونی. یکی از ویژگی های امواج الکترومغناطیس این است که جهت میدان مغناطیسی میلیون ها بار در ثانیه تغییر می کند. مولکول هایی که ماهیت قطبی دارند تحت تاثیرچنین نوسانی قرارمی گیرند و برای هماهنگ شدن با این نوسان، قطب های خود را تغییر وضعیت می دهند. این وضعیت دائمی سبب ایجاد اصطحکاک شده و درنتیجه حرارت تولید می گردد. مواد یونی مانند نمک با تغییرجهت میدان به سمت قطب مخالف حرکت می کنند درنتیجه بین آنها اصطحکاک ایجاد شده و دمای محصول بالا می رود.

(KC Kupta.,1373؛ Ponomarev.,1996)

۱-۴-۵تاثیر امواج الکترومغناطیسی                          

۵-۴-۱ ۱ آثار بیولوژیک امواج

امواج الکترومغناطیس درمحیط زیست وجود داشته اما برای چشم انسان نامرئی هستند. چنین میدانهایی ممکن است در محل تجمع بارهای الکتریکی در جو همراه با رعد و برق تولید شوند. همچنین، از آنجایی که بارهای الکتریکی موجود در ابرها، یک میدان الکتریکی بین سطح زمین و ابرها ایجاد می کنند، فاصله بین سطح زمین و یونوسفر به عنوان یک موج بر رسانا عمل می کند. از سوی دیگر، زمین به عنوان یک آهنربای دائمی بوده و میدان مغناطیسی آن باعث می شود که عقربه قطب نما در جهت شمال به جنوب قرارگرفته و توسط پرندگان و ماهی ها برای ناوبری ازآن استفاده می شود. میدانهای الکتریکی و مغناطیسی در حال حاضر در سطح کره زمین به صورت دائمی وجود داشته واندازه میدان مغناطیسی طبیعی زمین در حدود۵۰ میلی تسلا است (تسلا ،واحد اندازه گیری چگالی شار مغناطیسی) .

Earle R. Williams .,1992)   et al .,1950 ; ( E. C. Bullard

قرار گرفتن در معرض میدانهای الکترومغناطیسی یک پدیده جدید نیست. با این حال، در طول قرن بیستم، محیط زیست درمعرض انواع میدان های الکترومغناطیسی ساخته شده توسط انسان قرار گرفته است و به طور پیوسته تقاضا برای افزایش تولید برق به عنوان منبع اصلی درتولید امواج الکترومغناطیس رو به رشد می باشد.) Earle R. Williams .,1992)

۱۴۵۱۱اثربر انسان

انسان در معرض انواع امواج الکترومغناطیسی ناشی از منابع طبیعی و مصنوعی است. این امواج باعث ایجاد میدان الکتریکی در بدن و تاثیر بر حرکت یون ها، ایجاد گرما، تحریک عصبی و عضلانی و انواع آثار گوناگون می شوند. ظهور آثار صدمات حرارتی به چشم و مغز نیازمند قرار گرفتن طولانی مدت در معرض تشعشع با دانسیته بسیار می باشد. همچنین در افرادی که به طور مداوم و طولانی در معرض طول موج های گوناگون میکروویو قرار گرفته اند تغییرات عصبی و رفتاری ، کاهش یادگیری وحافظه مشاهده شده است. آثار بیولوژیکی این امواج به شدت، فرکانس، شکل موج، زاویه بین میدان های اعمالی و میدان مغناطیس زمین و همچنین به پیوسته یا متناوب بودن آنها بستگی دارد. امواج الکترومغناطیسی ناشی از وسایل معمولی در حد متعارف هستند و به نظر نمی رسد برای انسان خطری داشته باشند. اما نتایج تحقیقات انجام شده بر روی افراد خاص مانند پرسنل نظامی و یا افرادی که در نزدیکی ایستگاه های رادار، فرستنده های پر قدرت مخابراتی و رادیویی و پست های فشار قوی فعالیت و زندگی می کنند، نشان می دهد که این امواج در دراز مدت آثار زیانباری دارند و زندگی در نزدیکی آنها خالی از ریسک نیست. لذا محققین توصیه می کنند تا حد ممکن از چنین میدان هایی اجتناب شود.) 2012., ( Yalçın

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :97

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.