رشته مدیریت

پایان نامه بخش­بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری ­های جدید(موبایل­بانک) بر مبنای انتظارات با رویکرد تحلیل خوشه­ای

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی- بازاریابی

عنوان پایان نامه :

بخش­بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری ­های جدید

(موبایل­بانک) بر مبنای انتظارات با رویکرد تحلیل خوشه­ای

(مورد مطالعه: بانک کشاورزی)

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بخش­بندی کاربران بانکداری موبایلی بر مبنای انتظارات انجام شده است. با توجه به اهمیت موضوع و نقش بسیار مهم استفاده از فناوری های نوین بانکداری برای جذب مشتریان و ترغیب آنها برای استفاده از این فناوری های جذاب و همچنین ضعف علمی و پژوهشی در این زمینه،  در پژوهش حاضر تلاش شد ضمن استخراج انتظارات اصلی کاربران بانکداری موبایلی، به میزان اهمیت هر یک از شاخص ­ها و همچنین نحوه اولویت­ بندی آنها در حالت کلی و به تفکیک هر بخش اشاره شود. در این پژوهش مشتریان بانکداری موبایلیِ بانک کشاورزی به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند. به دلیل ماهیت ترکیبی – اکتشافی بودنِ این پژوهش، ابتدا به منظور جمع ­آوری داده ها در بخش کیفی، به شعبه های بانک کشاورزی مراجعه نموده و بر اساس روش کفایت داده ­ها (اشباع نظری داده ­ها) با 15 نفر ازکاربران بانکداری موبایلی مصاحبه عمیق ترتیب داده شد. سپس با بهره گرفتن از تحلیل محتوا از نوعِ «تحلیل تِم» سعی شد تا شاخص ­های مؤثر و مورد انتظار بر استفاده از بانکداری موبایلی از مصاحبه­ های صورت گرفته استخراج شود و در بخش کمی پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، جهت توزیع آن بین 375 نفر از کاربران بانکداری موبایلی اقدام نمودیم. پس از کنار گذاشتن پرسشنامه­ های معیوب و فاقد اعتبار، در نهایت 308 پرسشنامه برای تحلیل­های نهایی در نظر گرفته شدند. داده ­های گردآوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این تجزیه و تحلیل­ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت.  از آزمون­های میانگین تک نمونه ­ای، فریدمن، تحلیل خوشه ای (k-means) و کروسکال – والیس و برای پاسخ دادن به سؤالات استفاده شد.

یافته­ های پژوهش حاکی از آن است که انتظارات مؤثر بر استفاده از بانکداری موبایلی در مجموع به 4 بُعد اصلی قابل تقسیم است که عبارت­اند از: انتظارات  خدمات اصلی ارائه شده / انتظارات  خدمات افزوده / انتظارات  شرایط تسهیل کننده برای استفاده از بانکداری موبایلی / انتظارات  ادراک مفید بودن استفاده از بانکداری موبایلی. در این پژوهش برای بخش­بندی کردن مشتریان با بهره گرفتن از تحلیل خوشه ای و روش (k-means)، سه خوشه شناسایی شدند که هر یک انتظارات نسبتا متفاوتی در مقایسه با سایر خوشه ها داشتند.

 

واژگان کلیدی: بخش­بندی، بانکداری موبایلی، انتظارات، تحلیل خوشه ای

 

 

فهرست

  1. فصل اول: کلیات پژوهش…. 1

مقدمه                                                                                                                                               .2.

1.1. بیان موضوع و مساله پژوهش…. 3

2.1. ضرورت و اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. 5

3.1. اهداف پژوهش…. 10

4.1. سؤالات پژوهش…. 10

5.1. نتایج مورد انتظار از اجرا و استفاده کنندگان (مستقیم و غیرمستقیم) از نتایج پژوهش…. 10

6.1. تعاریف عملیاتی متغیرها .11

1.6.1. بخش­بندی… 11

2.6.1. کاربران.. 11

3.6.1.بانکداری موبایلی.. 11

4.6.1.خوشه ­بندی… 12

5.6.1. بانکداری الکترونیک…. 12

  1. فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 13

مقدمه                                                                                                                                               14

1.2.­بخش اول: مبانی نظری… 16

مقدمه  16

1.1.2.  مفهوم بخش­بندی 16

2.1.2. متغیر های مبنای بخش­بندی بازارهای مصرفی.. 18

3.1.2. رویکردهای بخش­­­بندی…………………………………………………………………………………………………………………………. 25

4.1.2. فرایندهای بخش­بندی…………………………………………………………………………………………………………………………… 26

5.1.2. تکنیک­های بخش­بندی…………………………………………………………………………………………………………………………. 29

6.1.2. تاریخچه بانکداری………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

7.1.2.  فناوری ­های مورد استفاده بانکداری الکترونیک…………………………………………………………………………………………… 55

8.1.2. سیر تکامل سیستم­های پرداخت………………………………………………………………………………………………………………. 65

9.1.2. بانکداری موبایلی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

10.1.2. سیستم های ارتباطی در موبایل…………………………………………………………………………………………………………….. 80

2.2.بخش دوم: الگو های مرتبط با پژوهش…. 84

مقدمه  85

1.2.2. الگو های مرتبط با پذیرش و به کارگیری فناوری… 86

3.2.بخش سوم: پیشینه پژوهش…. 95

مقدمه  96

1.3.2. پیشینه بخش­بندی… 96

2.3.2. پیشینه بخش­بندی بانکداری اینترنتی .. 99

3.3.2. پیشینه پژوهش­های مرتبط با پذیرش بانکداری موبایلی……………………………………………………………………………. 105

3.فصل سوم: روش شناسی پژوهش…. 114

مقدمه  115

1.3.فرایند پژوهش 116

2.3.طرح پژوهش…. 117

3.3.جامعه آماری پژوهش 118

4.3.حجم نمونه آماری… 119

1.4.3.حجم نمونه در مرحله کیفی.. 119

2.4.3.حجم نمونه در مرحله کمی.. 119

5.3.ابزار و روش گردآوری داده ها 119

1.5.3.گردآوری داده در مرحله کیفی (مصاحبه) 120

2.5.3.گردآوری داده ها در مرحله کمی (پرسشنامه) 120

6.3.روایی پرسشنامه. 122

7.3.پایایی پرسشنامه. 122

8.3تجزیه و تحلیل داده ها 123

1.8.3. تجزیه و تحلیل داده های کیفی.. 123

2.8.3. تجزیه و تحلیل داده های کمی.. 125

9.3.کلیات   127

1.9.3. قلمرو موضوعی.. 127

2.9.3. قلمرو زمانی.. 127

3.9.3. قلمرو مکانی.. 127

4.9.3. قلمرو در بخش کیفی.. 127

5.9.3. قلمرو در بخش کمی.. 127

  1. فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 128

مقدمه  129

1.4.تحلیل داده های کیفی.. 130

1.1.4. تحلیل جمعیت شناختی داده های حاصل از مصاحبه با مشارکت کنندگان.. 130

2.1.4. تحلیل محتوایی مصاحبه ها 131

3.1.4. کدگذاری داده ها 134

2.4.تحلیل داده های کمی.. 137

1.2.4. تحلیل جمعیت شناختی داده ها 138

2.2.4. تحلیل توصیفی داده ها 142

3.2.4. تحلیل های استنباطی (پاسخ به سؤال های تحقیق) 143

4.2.4. بخش­بندی کاربران بانکداری موبایلی بر اساس تکنیک تحلیل خوشه­ای………………………………………………………. 151

  1. فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای… 167

مقدمه  168

1.5.مروری کلی بر تحقیق.. 168

2.5.خلاصه ای از نتایج و یافته های تحقیق.. 170

1.2.5.نتایج آزمون میانگین اهمیت جهت شناسایی انتظارات با اهمیت از منظر کاربران بانکداری موبایلی
و تحلیل­های مربوط به آن ( پاسخ به سوال اول پژوهش…………………………………………………………………………………….. 170

2.2.5. نتایج آزمون فریدمن جهت پی بردن به اولویت انتظارات از منظر کاربران بانکداری موبایلی و تحلیل­های مربوط به آن      171

3.2.5. اولویت­ بندی میانگین رتبه اهمیت کلیه انتظارات تفصیلی……………………………………………………………………………. 172

4.2.5. بخش­بندی کاربران بانکداری موبایلی بر اساس مشابهت انتظارات( پاسخ به سوال دوم و سوم پژوهش……………… 173

5.2.5. نتایج آزمون کروسکال- والیس جهت مقایسه اولویت انتظارات اصلی در خوشه های مختلف و تحلیل­های مربوط به آن                                                                                                                                                    176

6.2.5. مقایسه با پژوهش های پیشین……………………………………………………………………………………………………………….. 177

7.2.5. پیشنهادهای کاربردی و اجرایی.. 179

8.2.5. محدودیتهای پژوهش…. 186

9.2.5. پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی……………………………………………………………………………………………………….. 187

6.منابع   188

7.پیوست   195

 

 

فهرست جداول

جدول 1.1 :  تعداد کاربران اینترنت و مشترکین تلفن همراه در کشور ایران.. 7

 جدول 2.1 : آمار کاربران تلفنبانک و بانکداری موبایلی کشاورزی   8

جدول 1.2 : متغیر های اصلی بخش بندی بازار 23

جدول2.2 : متغیر های اصلی برای بخش­بندی بازار های تجاری 24

جدول 3.2  : مراحل کلیدی در فرایند بخش بندی بازار بر مبنای نیاز ها . 27

جدول 4.2: انواع روش های خوشه بندی 34

جدول5.2 : خدمات ارائه شده بوسیله بانکداری موبایلی کشاورزی 45

جدول 6.2 : مقایسه خدمات بانکداری موبایلی ارائه شده در بانک های ایرانی 72

جدول 7.2 : انواع خدمات بانکداری موبایلی از لحاظ نوع ارتباط 74

جدول 8.2  : مقایسه روش های ارائه بانکداری موبایلی 77

جدول 9.2 : مشخصات نسل های ارتباطی در موبایل 83

جدول 10.2 : مشخصات خوشه های شناسایی شده در پژوهش 99

جدول 11.2 : مشخصات خوشه های شناسایی شده در پژوهش 100

جدول 12.2 : پژوهش های انجام شده در زمینه بخش بندی بانکداری اینترنتی 101

جدول13.2 : خلاصه پژوهش های مرتبط با بخش­بندی مشتریان 103

جدول 14.2: خلاصه انتظارات موثر بر پذیرش و به کارگیری بانکداری موبایلی در جهان 110

جدول 15.2: خلاصه انتظارات موثر بر پذیرش و به کارگیری بانکداری موبایلی در ایران 113

جدول 1.3:  سؤالات مندرج در پرسشنامه و انتظارات مربوطه به تفکیک انتظارات اصلی 121

جدول2.3:  آلفای کرونباخ در حالت کلی و همچنین به تفکیک هر مؤلفه 123

جدول 3.3:  آماده سازی داده های کیفی 124

جدول 1.4 : ویژگی­های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان 131

جدول 2.4:   کدگذاری مصاحبه­ ها 132

جدول 3.4: کدگذاری مصاحبه­ ها در انتظار  ارائه خدمات اصلی بانکداری موبایلی 134

جدول 4.4:  کدگذاری مصاحبه­ ها در انتظار خدمات افزوده بانکداری موبایلی.. 135

جدول 5.4: کدگذاری مصاحبه­ ها در انتظار شرایط تسهیل کننده برای استفاده از بانکداری موبایلی… 136

جدول 6.4:  کدگذاری مصاحبه­ ها در انتظار ادراک مفید بودن استفاده از بانکداری موبایلی.. 137

جدول 7.4:  شاخص توصیفی انتظارات پژوهش…. 142

جدول8.4:  انتظارات شناسایی شده کاربران بانکداری موبایلی 144

جدول9.4:  گزینه­ ها و امتیاز  قابل انتخاب هر یک از سوالات پرسشنامه   144

جدول10.4: نتایج آزمون تی تک نمونه ای جهت بررسی اهمیت انتظارات اصلی در کاربران بانکداری موبایلی.. 145

جدول11.4: نتایج آزمون  تی تک نمونه ای جهت بررسی اهمیت کلیه انتظارات تفصیلی کاربران بانکداری موبایلی 146

جدول12.4:  نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت انتظارات اصلی پژوهش 149

جدول13.4: نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت کلیه انتظارات تفصیلی در بین کاربران بانکداری موبایلی 150

جدول14.4:  نیمرخ جمعیت شناختی خوشه ها 152

جدول15.4: میانگین و انحراف معیار  انتظارات اصلی در خوشه ­ها 155

جدول 16.4:  نتایج آزمون کای اسکور جهت بررسی ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی با خوشه ­ها 156

جدول17.4:  تحلیل واریانس یک طرفه انتظارات بر مبنای خوشه ها 157

جدول18.4: نتایج آزمون کروسکال- والیس جهت مقایسه اولویت اهمیت انتظارات خدمات اصلی بانکداری موبایلی.. 159

جدول19.4: نتایج آزمون کروسکال-والیس جهت مقایسه اولویت اهمیت انتظارات  خدمات افزوده بانکداری موبایلی 160

جدول20.4: نتایج آزمون کروسکال-والیس جهت مقایسه اولویت اهمیت انتظارات  شرایط تسهیل کننده استفاده از بانکداری موبایلی. 161

جدول21.4: نتایج آزمون کروسکال-والیس جهت مقایسه اولویت اهمیت انتظارات  ادراک مفید بودن استفاده از بانکداری موبایلی. 162

جدول22.4: نتایج آزمون کروسکال-والیس جهت مقایسه اولویت اهمیت انتظارات تفصیلی  از منظر کاربران بانکداری موبایلی.. 163

جدول 1.5: اهمیت انتظارات شناسایی شده در بین کاربران بانکداری موبایلی…………………………………………………………….171

جدول 2.5: اولویت انتظارات در بین کاربران بانکداری موبایلی 172

جدول 3.5: نیمرخ تحلیل خوشه­ ای کاربران بانکداری موبایلی 173

جدول 4.5: مقایسه اولویت انتظارات بین خوشه های سه گانه 176

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 1.1 : تعداد کاربران اینترنت ومشترکین موبایل 6

 نمودار 2.1 : تعداد مشترکین تلفن همراه در نقاط مختلف دنیا    6

نمودار 1.2 : گام های بخش بندی بازار از دیدگاه لامب و همکاران، 2011 29

نمودار 2.2: داده کاوی و کشف دانش، غضنفری و همکاران،1387 30

نمودار 3.2 : چرخه بانکداری موبایلی ، جنیدی، 1387 73

نمودار 4.2 : الگو نیات رفتاری  ( Ajzen & Fishbein, 1980). 87

نمودار5.2: الگو پذیرش فناوری دیویس 88

نمودار 6.2:  الگو تعدیل شده پذیرش فناوری (Klopping & Mc Kinney,2004). 89

نمودار7.2: الگو پیکاراینن (انتظارات مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی) (Pikkarainen, et al.,2004). 90

نمودار8.2 : نظریه شناخت اجتماعی (Compeau, et al.,1999) 91

نمودار9.2: الگو انگیزشی (Igbaria, et al.,1996) 92

نمودار 10.2: الگو رفتار برنامه ریزی شده (Shih & Fang , 2004). 93

نمودار11.2 : الگو تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده (Shih & Fang, 2004). 93

نمودار 1.3:  انواع پژوهش های آمیخته با در نظر گرفتن دو عامل توالی زمانی و تأکید بر هر یک از قسمتهای­ کمی یا کیفی (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). 118

نمودار 1.4: پراکنش سنی کاربران بانکداری موبایلی در پژوهش 139

نمودار 2.4: پراکنش جنسیت کاربران بانکداری موبایلی در پژوهش 139

نمودار 3.4: پراکنش وضعیت تاهل کاربران بانکداری موبایلی در پژوهش 140

نمودار 4.4: پراکنش تحصیلات کاربران بانکداری موبایلی در پژوهش 141

نمودار 5.4: پراکنش شغلی کاربران بانکداری موبایلی در پژوهش 141

شکل6.4:  نمودار توزیع انتظارات اصلی پژوهش در بین کاربران بانکداری موبایلی 143

نمودار 7.4:  موقعیت خوشه ­ها در بین انتظارات اصلی کاربران بانکداری موبایلی 158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

مقدمه

نظام بانکی یکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور به حساب آمده و جریان حیاتی پول را در آن به گردش در می آورد. از طرفی امروزه توسعه روز افزون و شگفت آور فناوری اطلاعات در تمامی ابعاد زندگی به خصوص در زمینه های تجارت و بانکداری تاثیر گذار بوده و نظام بانکی در دنیا به منظور ارائه خدمات با کیفیت مطلوب و هماهنگ با نیاز حال حاضر جامعه با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات اقداماتی جهت مدرن سازی بانک­ها بعمل آورده است. یکی از مهمترین ابزارهای تجارت و بانکداری الکترونیک، بانکداری از طریق موبایل است. که امروزه توانسته نقش به سزایی در تسهیل فرایند پرداخت الکترونیکی برای مشتریان از یک طرف، و تجهیز منابع گسترده برای بانک­ها از طرف دیگر داشته باشد. از این رو با توجه به اهمیت بسیار بالای بانکداری موبایلی هدف از این پژوهش شناسایی انتظارات کاربران بانکداری موبایلی و بخش­بندی کاربران بر اساس انتظارات شناخته شده است. مشتریان برحسب تمایلات بطور گسترده متفاوت هستند، مشتریان ممکن است از محصولات و خدمات و یا آنچه که در بازار ارائه میشود منافع مختلفی را طلب کنند. بخش بندی مشتریان ناهمگون به زیر گروه های همگون براساس ویژگی های مشابه، بازاریابان را برای شناسایی تفاوتها و تشابه هات میان هر گروه مشتری توانا می سازد.  پژوهشگران بازاریابی متعددی بیان می کنند که بخش بندی براساس منافع مورد انتظار یک ابزار قدرتمند برای بخش بندی براساس منافع مورد انتظار یک گروه بندی مشتریان ناهمگون است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-­  بیان موضوع و مساله پژوهش

روند رو به رشد توسعه فناوری در دنیای امروز موجب به وجود آمدن فضایی رقابتی برای ارائه خدمات از سوی ارگانها و سازما نهای متنوع شده است که حوزه بانکداری کشور را هم تحت تأثیر قرار داده و تمام بانکها در پی ورود به این عرصه پر فراز و نشیب فناوری های نوین هستند. بعد ازگذشت مدتی نه چندان طولانی از شکل گیری نسبی پرداختهای الکترونیکی حالا نوبت به پرداخت توسط سیستمهای موبایل رسیده تا بتوانند به عنوان دستاوردی برای کشور، در قبال توسعه روزافزون فناوری ها و خدمات مرتبط با فناوری کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته دیگر عرض اندام کنند.

امروزه به کمک فناوری های جدید، مرز های قدیمی دنیا کم رنگ شده و فرصت های جدیدی ایجاد شده اند. یکی از عرصه هایی که به دلیل ارائه نوآوری های جدید در آن انقلابی به  پا شده حوزه تجارت است. در حال حاضر تجارت الکترونیک به شدت مورد توجه بانک ها، بازرگانان، موسسات و اشخاص قرار گرفته  است و  با رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات، بانکداری الکترونیک نقش محوری و مهمی در حوزه پرداخت الکترونیک پیدا کرده است. خدمات الکترونیکی به عنوان یک خدمت اطلاعات تعاملی معنی شده است، مکانیسمی برای شرک ها ارائه می کنند تا ارائه خدمات شان را متمایز کنند و مزیت رقابتی ایجاد کنند و شامل انواع خدمات مانند ( انواع پرداخت های اینترنتی، دستگاه های خودپرداز، اینترنت بانک و بانکداری موبایلی و… ) می شود که هر یک به اندازه خود سهم زیادی را در رونق بخشیدن به کسب و کار ها و مخصوصا بانک ها بر عهده دارند. با توجه به اینکه بانکداری اینترنتی یکی از مهم ترین زیر مجموعه های بانکداری الکترونیکی است در این سال ها طرفداران زیادی پیدا کرده است و در صنایع خدمات به طور عمومی و در صنعت بانکداری به طور خاص، اینترنت به عنوان ابزار بهبود ارائه خدمات بررسی شده و مورد استفاده قرار گرفته است.  اینترنت بانک در واقع شعبه مجازی و بیست و چهار ساعته یک بانک محسوب می شود که به مشتری امکان می دهد فارغ از قید زمان و مکان اقدام به تراکنش مالی کند. در چند سال اخیر و با توسعه اینترنت و فناوری های مبتنی بر وب تلاش های زیادی از سوی بانکها برای راه اندازی و توسعه وب سایت های اینترنتی صورت گرفته است تا بتوانند نظر مشتریان را به سوی خود جلب کنند  ( وب سایت ماهنامه تحلیل گران عصر اطلاعات، 1390).

یکی دیگر از مصادیق بانکداری الکترونیکی، بانکداری موبایلی یا موبایل بانکینگ است که بحث های زیادی در مورد آن هر روز به گوش می رسد.  بانکداری موبایلی یا همان (Mobile Banking) سامانه‌ای است که از طریق تلفن همراه می‌توان عملیات بانکی خود را انجام داد. در این سامانه با نصب یک نرم‌افزار روی گوشی تلفن همراه بدون مراجعه به بانک و در هر ساعتی از شبانه روز می‌توان عملیاتی از قبیل چک کردن مانده حساب شخصی، مشاهده چند مبادله مالی آخر که بر روی حساب خود مشتری انجام شده است، درخواست صورتحساب، دستور انتقال پول از یک حساب مشتری به حساب‌های دیگر او، درخواست دسته چک، ارسال پیام‌های کوتاه از طرف بانک به مشتری، تغییر گذر واژه و امکان انتقال وجه به یک کاربر دیگر را انجام داد. بانکداری موبایلی می تواند از طریق 1. اس ام اس بانکینگ ( که شامل پیام های یک طرفه و دو طرفه می شود) و 2. اشتراک دیتا ( با تنظیم گوشی تلفن و استفاده از کارت های اینترنتی که به جی اس ام معروف است و یا از طریق (جی پی آر اس) که به طور دائم به اینترنت متصل است و فقط در زمان دریافت و ارسال داده باید مبلغی هزینه بپردازد) اجرا شود. با توجه به این موارد یکی از مزیت های اصلی بانکداری از طریق موبایل همواره در دسترس بودن آن است. که یکی از فعالان عرصه تجارت الکترونیکی بیان می کند که انجام کار های بانکی از طریق موبایل قابل اجرایی تر از اینترنت خواهد بود زیرا در زیر ساخت های اینترنتی بسیار مشکل داریم و ضریب نفوذ و امنیت اطلاعات در موبایل بسیار بالا تر است (وب سایت ماهنامه تجارت الکترونیک و رایانه).

موبایل،  سراسر جهان را در دسترس بسیاری از کاربرد های بالقوه قرار می دهد که فراتر از فعالیت های ارتباطی معمولی هستند و موبایل ها که داده های آماده  و متصل به شبکه های ارتباطی دیجیتالی هستند به هموار کردن راه برای تجارت از طریق موبایل کمک می کنند، درست مانند مرور گر های وب و اینترنت که مسیر را برای تجارت الکترونیک باز می کنند. پژوهش ها قبلی نشان می دهد که کاربران اینترنت برای فناوری های جدید شرایط  بهتری دارند. در حدود 34 درصد از کاربران اینترنت در آمریکا از طریق موبایل یا دستگاه های بی سیم به اینترنت دسترسی دارند(Pew Internet & American Life Project, 2007))  اگر چه پژوهش ها قبلی نشان می دهد که کاربران اینترنت به خدمات موبایل علاقه مندند. در حالی که اینترنت می تواند از طریق کامپیوتر شخصی، موبایل، یا تلویزیون های دیجیتالی در دسترس باشد ،  انتظارات متعددی می تواند تعیین کند که آیا مصرف کننده دسترسی به خدمات اینترنتی از طریق موبایل را ترجیح می دهد یا خیر؟

در مقایسه با خدمات  اینترنتی ، خدمات موبایل نقاط قوتی در ارائه سفارشی، رابطه مداری، به موقع بودن، و خدمات خاص محل دارند. به گزارش مجله تجارت الکترونیک بانکداری موبایلی در تمام دنیا رایج است. دلایل استفاده از آن ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشند. مثلا در اروپا به دلیل نفوذ بسیار بالای تلفن‌های همراه از آن استفاده می‌شود. ( حداقل 80 درصد مشتریان از نسل سوم یا ((3G  استفاده می‌کنند).در کشورهای آسیایی مثل هند، بنگلادش، چین، اندونزی، کره و فیلیپین(که دارای تکنولوژی  3G یا نسل سوم هستند) زیرساخت موبایل بهتر از زیرساخت خط ثابت است.دسترسی به بانکداری موبایلی با هزینه‌ای مناسب برای مردم امکان پذیر است. چون بدین وسیله دیگر نیاز به کامپیوتری که متصل به اینترنت باشد ندارند. موفقیت بانکداری موبایلی در کشورهای امریکای لاتین مثل پاراگوئه، برزیل، اروگوئه، ونزوئلا، کلمبیا، آرژانتین، گواتمالا و مکزیک نیز به همین دلیل است (matma, 1390).

آمار نشان می‌دهند که مردم آسیا و آفریقا بیشتر از بقیه نقاط جهان برای امور بانکی خود از خدمات بانکداری موبایلی استفاده می‌کنند. اسم هریک از فناوری‌های نوین که می‌آید، معمولا همه ما به سرعت یاد جهان توسعه‌یافته می‌افتیم. یعنی تصور رایج آن است که جهان‌اولی‌ها مشتریان حتمی و اولیه فناوری‌های نوین هستند. اما در این میان استثناهایی هم وجود دارد. بانکداری موبایلی یا بانکداری با بهره گرفتن از تلفن همراه یکی از این استثناهاست. نتایج یک نظرسنجی که چندی پیش در سایت خبری مالزیا کینی منتشر شده بود، نشان می‌دهد که آسیایی‌ها بیشتر از مردم دیگر نقاط جهان برای خرید اینترنتی و امور بانکی از تلفن همراه استفاده می‌کنند. براساس این نظر سنجی چهارکشور آسیایی کره جنوبی، سنگاپور، هنگ‌کنگ و مالزی در صدر استفاده‌ کنندگان تلفن همراه برای عملیات بانکی قرار دارند: 38.5 درصد از کاربران در کره جنوبی،  36.2 درصد در سنگاپور ، 30 درصد در هنگ کنگ، 25.4  درصد در مالزی از تلفن همراه خود برای انجام امور بانکی و خرید اینترنتی استفاده می‌کنند .کشورهای اسپانیا، چین، آمریکا، برزیل، انگلیس، سوئد در این رده بندی پس از این چهار کشور آسیایی، قرار دارند. البته این فقط نتایج نظرسنجی یک سایت خبری است و دلیلی بر عدم محبوبیت Mbanking  در دیگر نقاط دنیا نیست (وب سایت خبری مالزیاکینی، 2011).

تعداد صفحه :213

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.