تربیت بدنی

پایان نامه با موضوع:طراحی استراتژی توسعه ورزش همگانی استان لرستان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : تربیت بدنی

عنوان : طراحی استراتژی توسعه ورزش همگانی استان لرستان

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

مقدمه

به طور کلی ورزش در تمام دوران زندگی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و موجب می شود، افراد مکان مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت خود داشته و در تامین سلامت جسمی و روانی آنان تاثیر بسیار زیادی دارد. بسیاری از آثار نامطلوب محیط اجتماعی، اقتصادی، وضع خانوادگی، وراثت و نظایر آن با بهره گرفتن از ورزش می تواند کاهش یابد و یا حتی به طور کلی از میان برود(41). طبق تعریف منشور اروپا در سال 1992 ورزش به معنی هر شکلی از فعالیت بدنی است که از طریق مشارکت اتفاقی یا سازماندهی شده به بهبود سلامت بدنی و روحی کمک می کند و ورزش شکل دهنده روابط اجتماعی یا دلیل کسب نتایج در تمامی سطوح رقابتی می شود(5).

سیر تحول ورزش در زندگی، با بازی کردن که لازمه رشد و تکامل کودک است شروع می شود و سپس به ورزشی که رقابت در آن مطرح است می پیوندد. این رقابت ابتدا به صورت غیررسمی است و در تکامل خود به ورزش رقابتی سازمان یافته که همان ورزش قهرمانی و حرفه ای است منتهی می گردد. این مسیر از گذشته تاکنون در زندگی مردم کشورها و در فرهنگهای مختلف به اشکال متفاوتی ظهور پیدا کرده است. در جوامع ابتدایی، حرکت و فعالیت، بخش لاینفک زندگی محسوب شده است. با گذشت زمان مسائلی چون پیشرفت انسان در ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی، جزء اهداف ورزش قرار گرفته و این انگیزش پیشرفت زیربنایی رابرای رشد رفتار رقابتی در سطوح مختلف ایجاد کرده که با عنوان ورزش قهرمانی بروز نموده است (35).

امروزه سازمانها ناگزیرند به طور دائم بر رویدادهای داخلی و خارجی نظارت کنند تا بتوانند در زمان مناسب و برحسب ضرورت، خود را با تغییرات وفق دهند. سازمانها بایستی به شیوه ای اصولی این تغییرات را شناسایی کنند و خود را با آنها وفق دهند. در دنیای کنونی که با سرعتی سرسام آور در حال تغییر است. دیگر نمی توان از تصمیم گیریهای یکباره و مبتنی بر قضاوتهای شهودی و تجربی استفاده کرد. امروزه سازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند از علم و مدیریت استراتژیک استفاده کنند. بنابراین همه سازمانها ناگزیرند که عهده دار مدیریت راهبرد یا راهبردی شوند. گاهی راهبردهای از موضع قدرت تعریف می شوند و زمانی برای فایق آمدن بر مسایل بروز می کنند. دانشمندان بسیاری اهمیت برنامه ریزی استراتژیک را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داده اند و همگی روی همبستگی برنامه ریزی استراتژیک با عملکرد مطلوب سازمانها توافق نظر دارند. به اعتقاد آنها برنامه ریزی استراتژیک فرایندی پویا و منطقی است(35).

فرای و استونر[1] (1995) و فرد دیوید[2] (1998) برنامه ریزی استراتژیک را ابزار مدیریتی توانمندی تعریف می کنند که برای کمک به سازمان های کوچک طراحی می شود تا آنها به صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش بینی شده محیط تطبیق دهند. از نظر لرنر[3] (2000) برنامه ریزی استراتژیک فرایند تغییر سازمانی مستمر و پیچیده است که نگاه به آینده دارد و بر پیش بینی آینده تمرکز می کند و اگر ویژگیهای زیر ترکیب شوند، فرایند برنامه ریزی استراتژیک موفق و جامعی را تعریف می کنند. برنامه ریزی استراتژیک متمرکز بر آینده است، به طوری که بعد از 5 الی 10  سال چه تفاوتهایی با اکنون خواهد داشت و آیا آینده سازمان بر مبنای آن چیزی  است که احتمال می رود در آینده ایجاد شود(2،46).

پفر[4] برنامه ریزی استراتژیک را فرایند ایجاد و توسعه رویه ها و عملیات ضروری برای دستیابی به آینده تعریف می کند. وی بین برنامه ریزی بلند مدت که به صورت واکنشی است و برنامه ریزی استراتژیک که سازمان را مجاز به خلق آینده اش می کند، تفاوت قائل می شود. ازدیدگاه مک کون[5] برنامه ریزی استراتژیک فرایندی برای بازسازی و انتقال سازمانی است. به نظر وی در برنامه ریزی بلند مدت اهداف و پیش بینی ها براساس فرض ثبات سازمانی است، در حالی که در برنامه ریزی استراتژیک، نقش سازمان در محیط آن بررسی می شود. برنامه ریزی استراتژیک باعث می شود تا سازمان فعالیتها و خدماتش رابرای برآوردن نیازهای در حال تغییر محیط تطبیق دهد. این برنامه ریزی نه تنها چارچوبی برای بهبود برنامه ها ارائه می کند بلکه چارچوبی برای ساختاردهی مجدد برنامه ها، مدیریت و همکاریها و نیز برای ارزیابی پیشرفت سازمان در این زمینه ها ارائه می کند(65).

برنامه ریزی استراتژیک معمولاً توسط مدیران بخشهای عمومی و خصوصی به جهت اختصاص منابع برای دستیابی به عملکرد بالا مورد استفاده قرار می گیرد(35).

تدوین استراتژی توسعه در ورزش فواید بیشماری دارد که از جمله می توان موارد زیر را نام برد:

 • ارتقا سلامت عمومی، همبستگی اجتماعی، نوسازی، بازپروری و یادگیری مادام العمر.
 • نشان دادن اهداف بلند مدت از ورزش استان در کل نیمرخی از ورزش استان.
 • پاسخگویی کارا و موثر به نیازهای ورزشی جامعه.
 • کمک به افزایش مشارکت افراد در ورزش و خلق راهی برای توسعه مهارتهای افراد.
 • کمک به ایجاد بهترین ارزشها(33).

 

بیان مساله

در دنیای امروز داشتن قدرت تجزیه و تحلیل بالا یکی از عوامل مهم در رسیدن به اهداف یک سازمان و رمز موفقیت بسیاری از پروژه ها به حساب می آید. تعیین استراتژی مناسب و به تبع آن تجزیه و تحلیل صادقانه و پیش بینی عوامل خارجی تضمین کننده ی موفقیت و بیشترین بهره وری یک سازمان است. مشخص شدن استراتژی مناسب می تواند باتوجه به شرایط یک سازمان آن را به بیشترین حد موفقیت هدایت کند و یا در شرایط حیاتی سازمان را از ورشکستگی برهاند. بنابراین رمز موفقیت بسیاری از سازمانها و پروژه های مدیریتی می تواند تجزیه و تحلیل صحیح منابع موجود داخل(قدرت ها وضعف ها) و بررسی موقعیت های خارجی (فرصت ها و تهدیدها)باشد(20).

یکی از برجسته ترین ویژگی کشورهای توسعه یافته، توجه به دانش مدیریت به عنوان یکی از ضروریات بلامنازع پیشرفت، توسعه، رشد اقتصادی و اجتماعی است. که در این میان آنچه به عنوان اصلی ترین کارکرد مدیریت (در سطوح مختلف) هر کشور مورد بحث است همانا برنامه ریزی و تلاش برای نیل به هدفهای پیش بینی شده در آن است. رخدادهای چند دهه گذشته همراه با نیازهای جدید حادث در این سالها از خصوصیتی برخوردارند که با تکیه صرف بر برنامه های متداول و غیرمنعطف نمی توان با این رخدادها و نیازها مقابله و همگامی کرد. از این رو از سه دهه قبل توجه مدیران و صاحب نظران به سمت برنامه ریزی بلندمدت و به ویژه برنامه ریزی استراتژیک جلب شده است، برنامه ریزی برای ورزش ازدغدغه های اصلی حکومتها شده است. این ضرورت از اواخر دهه پنجاه و اوایل شصت میلادی به دلیل شرایط ویژه جهانی و رشد تدریجی ازتباطات بیشتر نمود پیدا کرده است(35).

كشور های مختلف به دلایل گوناگون وارد عرصه ورزش شده اند. ورزش اینك به صنعتی تبدیل شده كه بر شاخص های اقتصادی، اجتمائی و حتی سیاسی كشورها اثر عمیق و با اهمیت دارد. هر كشوری مجبور است برای تسلط هر چه بیشتر به منابع تعیین كننده و منافع خود، به متغیر های اصلی موثر بر آن توجه كند. اكنون آشكار شده است كه برنامه ریزی برای هر پدیده ای مستلزم دارا بودن نگرش جهانی است و ورزش از این قاعده مستثنی نیست شناخت سیاست های درست و تعیین راهبرد های منطقی، سرنوشت هر جامعه را رقم می زند(35).

بدون شک عدم توجه به عوامل موثر بر پدیده های مختلف اجتماعی منجر به آسیب دیدن جامعه خواهد شد. ورزش همگانی و قهرمانی و میزان اهمیت سرمایه گذاری روی آنها به یکی از عمده ترین چالشهای دولتها در هزاره سوم تبدیل شده است. به طوری که منافع کلان ورزش قهرمانی، موجب ترغیب سیاست گذاران به توسعه آن در جهت کسب سود بیشتر برای خود شده است. بنابراین همه سازمانها ناگزیرند که عهده دار مدیریت راهبرد یا راهبردی شوند. کاهی راهبردها از موضع قدرت تعریف می شوند و زمانی برای فایق آمدن بر مسایل بروز می کند. بنابراین برای کسب توانایی رویارویی با موقعیتهای خاص ایجاب می کند که جهت گیریهای راهبردی سازمانها و دلیل اهمیت آنها مورد مطالعه قرار گیرد. به علاوه آشنایی با چگونگی اتخاذ تصمیمهای راهبردی و روشها و فنونی که می تواند در موثر واقع شدن آن تصمیمها نقش داشته باشد ضروری است(35).

دقت در این ملاحظات نشان می دهد که در هر سازمان، حوزه مسئولیتی وجود دارد که در حیطه هیچ یک از مدیریتهای تخصصی قرار نمی گیرد و آن همان مدیریت استراتژی است. برای تعیین مسیر خود و تحقق هدفها، ایجاد فضای همراه با تعهد مشترک درباره برنامه ها و حرکت به سوی موفقیت است (35).

مساله اصلی این است که استان لرستان با داشتن جمعیتی در حدود 2 میلیون نفر تنها 15840 نفر از مردان و 25620 نفر از زنان و در مجموع 41460 نفر از مردم لرستان در ورزش همگانی شرکت دارند که این رقم حاکی از آن است که از هر 1000 نفر کمتر از 20 نفر در ورزش همگانی مشارکت دارند(3). حال این سوال مطرح می شود كه استراتژی مطلوب توسعه ورزش همگانی در استان لرستان چگونه است؟

 

ضرورت و اهمیت تحقیق

استان لرستان با داشتن 7/1 درصد ار کل مساحت ایران (187502 کیلومتر مربع) با نرخ بیکاری 7/14 درصد روبروست که 4 درصد بیش از نرخ بیکاری کل کشور است. از طرفی با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی منطقه، کمبود چشمگیر اماکن ورزشی و تفریحی، کمبود مربیان ورزشی و محرومیتهای اقتصادی قابل توجهی که دارد شایسته است با دیدگاه خاصی این استان غیر برخوردار را مورد بحث، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد(3).

این استان با داشتن جمعیتی در حدود 2 میلیون نفر، در سال 1384 تعداد 10902 نفر فوت نموده اند که 563 نفر به علت بیماریهای خونی، 85 نفر بیماریهای روانی، 540 نفر به علت بیماریهای اعصاب، 3100 نفر به علت بیماریهای تنفسی و در مجموع 6614 نفر به دلایل بیماریهای مختلف فوت نموده اند؛ یعنی بیش از 60  درصد متوفیات استان لرستان مربوط به عدم سلامتی جسمی و روحی است (3). همین موارد محقق  را بر آن داشته تا پس از بررسی این موضوع، به طراحی استراتژی توسعه ورزش همگانی در این استان بپردازد.

 

اهداف تحقیق

هدف اصلی

طراحی استراتژی توسعه ورزش همگانی استان لرستان.

 

 

 

اهداف فرعی

 1. شناسایی نقاط قوت[6]ورزش همگانی استان لرستان
 2. شناسایی نقاط ضعف[7]ورزش همگانی استان لرستان
 3. شناسایی فرصتها[8]ی ورزش همگانی استان لرستان
 4. شناسایی تهدیدهای[9]ورزش همگانی استان لرستان
 5. تدوین بیانیه چشم انداز ورزش همگانی استان لرستان
 6. تدوین اهداف بلندمدت ورزش همگانی استان لرستان
 7. تدوین استراتژی های ورزش همگانی استان لرستان

 

سئوالهای تحقیق

سئوالهای کلی

وضعیت موجود ورزش همگانی در استان لرستان چگونه است؟

راهبردهای مطلوب توسعه در ورزش همگانی استان لرستان کدامند؟

سئوالهای فرعی

نقاط قوّت ورزش همگانی استان لرستان کدام است؟

نقاط ضعف ورزش همگانی استان لرستان کدام است؟

فرصت های ورزش همگانی استان لرستان کدام است؟

تهدید های ورزش همگانی استان لرستان کدام است؟

چشم انداز مطلوب برای توسعه ورزش همگانی استان لرستان چیست؟

اهداف بلندمدت برای توسعه ورزش همگانی در استان لرستان کدام است؟

استراتژی ورزش همگانی در استان لرستان چگونه است؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 114

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.