رشته مکانیک

پایان نامه با موضوع:تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی مکانیک

گرایش :طراحی کاربردی

عنوان : تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی 

مهندسی مکانیک دانشکده

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی):

 

تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی

استاد راهنما:

دکتر محمد حسن کدیور

شهریور 90

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

 

هدف از انجام این تحقیق، تحلیل آسیب پیشرو در اتصال پینی مواد کامپوزیتی می باشد. برای انجام این کار از نرم افزارهای المان محدود ABAQUS و برنامه نویسی FORTRAN استفاده شده است. تماس بین صفحه کامپوزیتی با لایه چینی متقارن و پین الاستیک در نظر گرفته شده است. در ابتدا توزیع تنش در هر یک از لایه های صفحه کامپوزیتی مورد بررسی قرار گرفته است و سپس به بررسی و رشد مدهای مختلف شکست شامل مدهای شکست فشاری و کششی ماتریس، الیاف، ورقه شدگی و مد شکست برشی الیاف-ماتریس، پرداخته شده است. پس از آن با توجه به زویای الیاف از طریق فرمولاسیونی، ضریب اصطکاک موثر در هر یک از مسیرهای لغزش پین و صفحه ( Z،θ) محاسبه گردیده است و در نهایت اثر وجود اصطکاک بر بار و مسیر شکست در هر یک از حالت های بدون اصطکاک، وجود اصطکاک در راستای Z، وجود اصطکاک در راستای θ و وجود اصطکاک در راستای θ و Z مورد بررسی قرار گرفته است. بیشترین اثر اصطکاک در حالت وجود اصطکاک در راستای Z، مربوط به مد کششی ورقه شدگی و در حالت وجود اصطکاک در راستای θ، مربوط به مد شکست الیاف می باشد که به ترتیب میزان بار شکست را 12% و 32% نسبت به حالت بدون اصطکاک افزایش یافته است.

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………صفحه

فصل اول: مقدمه. 1

1-1- پیشینه تحقیق.. 2

1-2-هدف از انجام تحقیق، ضرورت و کاربردها.. 5

1-3-نحوه‌ی انجام کار.. 6

فصل دوم: تئوری مواد مرکب و معیارهای شکست   10

2-1-مقدمه.. 11

2-2-روابط تنش- کرنش یک صفحه ارتوتروپیک.. 11

2-3-تغییرات تنش و کرنش در طول ضخامت.. 15

2-4-برایند نیرو و ممان در لایه.. 18

2-5-اتصالات در مواد مركب.. 21

2-5-1-اتصالات چسبی.. 22

2-5-2- اتصالات مکانیکی.. 23

2-6-تئوری شکست مواد مرکب.. 23

2-6-1-معیارهای شکست بدون در نظر گرفتن مدهای شکست.. 24

2-6-2-معیارهای شکست با در نظر گرفتن مدهای شکست.. 27

2-7- قوانین کاهش خواص مواد.. 30

2-8-بررسی اصطكاك در محل تماس.. 31

2-8-1-فرمولاسیون.. 32

فصل سوم: مدلسازی و تحلیل توزیع تنش. 39

عنوان…………………………………………………………...……………………………………………صفحه

3-1- مقدمه.. 40

3-2- تعریف مسئله.. 40

3-3- مدل المان محدود سه بعدی.. 42

3-4- بررسی میدان تنش.. 43

3-4-1- بررسی توزیع تنش شعاعیσrr 44

3-4-2- بررسی توزیع تنش مماسی σθθ 48

3-4-3-بررسی توزیع تنش نرمال σzz 51

3-4-4- بررسی توزیع تنش برشی.. 54

3-5- بررسی جابجایی.. 60

3-5-1- جابجایی شعاعی.. 60

3-5-2-جابجایی مماسی.. 63

فصل چهارم: بررسی مدهای شکست و اثر اصطکاک بر آن   65

4-1-مقدمه.. 66

4-2-بررسی مدهای مختلف شکست در حالت بدون اصطکاک.. 68

4-3-بررسی مدهای مختلف شکست در حالت 1/0 µZ= ,0 µθ =. 76

4-3- بررسی مدهای مختلف شکست در حالت 2461/0 = µZ , 0µθ =. 82

4-4- بررسی مدهای مختلف شکست در حالت 3/0 z = µ ,0µθ =. 88

4-5-بررسی مدهای مختلف شکست در حالت 0z = µ , 2461/0µθ =. 96

4-6-بررسی مدهای مختلف شکست در حالت 2461/0 z = µ , 2461/0µθ =   104

4-7- جمع بندی.. 112

مراجع.. 116

فهرست اشکال

 

عنوان……………………………………………………………………….. ………………………………صفحه

شکل1-1- شماتیکی از یک اتصال تک لبه. 8

شکل1-2- فلوچارتی از مدل آسیب پیشرو. 9

شکل 2-1- چندلایه متشکل از چندین لایه با زوایای الیاف متفاوت]12[ 13

شکل 2-2- یک لایه تقویت شده با الیاف در سیستم های مختصات کلی و ماده (اصلی)]12[ 14

شکل 2-3- حالت اولیه و تغییر شکل یافته لبه یک صفحه تجت فرض کیرشهف]12[ 16

شکل 2-4- نیرو و ممان های درون صفحه ای لایه]12[ 18

شکل 2-5- هندسه ی یک صفحه ی N لایه ای]12[ 19

شکل 2-6- نمونه ای از اتصالات چسبی]22[ 22

شکل 2-7- نمونه ای از اتصالات پیچی]22[ 23

شکل 2-8- نمونه ای از شکست مربوط به اتصالات]22[ 24

شکل 2-9- صفحات شکست بر اساس معیار هشین. 28

شكل2-10-اتصال و لغزش شماتیک ورق و پین]8[ 32

شكل 2-11- کاربرد سوپرپوزیشن در یک اتصال پینی همراه با اصطکاک   35

شکل3-1- شماتیکی از هندسه اتصال صفحه کامپوزبتی با پین. 40

شکل3-2- مش و شرایط مرزی در نظر گرفته شده جهت اتصال. 42

شكل3-3- مختصات در نظر گرقته شده اطراف سوراخ. 43

شکل 3-4- كانتورهای تنش های شعاعی الف(لایه ˚0 ، ب) لایه ˚45 ، ج ) لایه ˚90 ، د ) لایه ˚45-. 44

شکل 3-5- بررسی تنش‌های شعاعی در هر یک از لایه ها. 45

عنوان………………………………………………………………………………..…….…………………..صفحه

شكل3-6- مقایسه تنش‌های شعاعی در تمامی لایه‌ها. 46

شكل3-7- كانتور تنش های شعاعی نسبت به صفحه لهیدگی در اطراف سوراخ   47

شكل3-8- كانتورهای تنشهای شعاعی نسبت صفحه میانی در اطراف سوراخ   47

شكل3-9- كانتورهای تنش های مماسی الف(لایه ˚0 ، ب) لایه ˚45 ، ج ) لایه ˚90 ، د ) لایه ˚45-. 48

شکل3-10- بررسی تنش‌های مماسی در هر یک از لایه ها. 49

شكل3-11- مقایسه تنش‌های مماسی در تمامی لایه‌ها. 50

شكل3-12- كانتورهای تنش های نرمال الف(لایه ˚0 ، ب) لایه ˚45 ، ج ) لایه ˚90 ، د ) لایه ˚45-. 51

شكل3-13-كانتورهای تنش‌های نرمال در راستای ضخامت. 52

شکل 3-14- بررسی تنش‌های نرمال در هر یک از لایه ها. 53

شكل 3-15- مقایسه تنش‌های نرمال در تمامی لایه‌ها. 53

شكل3-16-كانتورهای تنش های برشی σ الف(لایه ˚0 ، ب) لایه ˚45 ، ج ) لایه ˚90 ، د ) لایه ˚45-. 54

شکل 3-17- بررسی تنش‌های برشی σ در هر یک از لایه ها. 55

شكل 3-18- مقایسه تنش‌های برشی σدر تمامی لایه‌ها. 55

شکل 3-19- بررسی تنش‌های برشی σrz در هر یک از لایه ها. 56

شكل3-20- مقایسه تنش‌های برشی σrz در تمامی لایه‌ها. 57

شکل 3-21- بررسی تنش‌های برشی σrz در هر یک از لایه ها. 58

شكل 3-22- مقایسه تنش‌های برشی σθz در تمامی لایه‌ها. 59

شکل3-23- شماتیکی از کانتور جابجایی. 60

شکل3-24- بررسی جابجایی شعاعی در هر یک از لایه ها. 61

شكل3-25- مقایسه جابجایی شعاعی در تمامی لایه‌ها. 62

شکل3-26- بررسی جابجایی مماسی در هر یک از لایه ها. 63

شكل3-27 مقایسه جابجایی مماسی در تمامی لایه‌ها. 64

عنوان………………………………………………………………………………..…….…………………..صفحه

شکل1-4- فلوچارتی از مدل آسیب پیشرو. 67

شکل4-2- مد شکست کششی ماتریس به ازای بار (KN) 95/4. 68

شکل4-3- مدهای شکست رخ داده به ازای بار (KN) 28/5 الف ) مد شکست برشی الیاف – ماتریس ب) مد شکست فشاری ماتریس ج) رشد مد شکست کششی ماتریس   69

شکل4-4 مدهای شکست رخ داده به ازای بار(KN) 61/5 الف ) مد شکست کششی ورقه شدگی ب) مد شکست فشاری ورقه شدگی ج )رشد مد شکست برشی الیاف – ماتریس د)رشد مد شکست فشاری ماتریس ه) رشد مد شکست کششی ماتریس   70

شکل4-5- مدهای شکست رخ داده به ازای بار(KN) 94/5 الف ) مد شکست فشاری ورقه شدگی ب) مد شکست کششس ورقه شدگی ج ) مد شکست برشی الیاف – ماتریس د) مد شکست فشاری ماتریس ه) رشد مد شکست کششی ماتریس. 71

شکل 4-6-مدهای شکست رخ داده به ازای بار(KN) 27/6 الف ) مد شکست فشاری الیاف ب ) مد شکست کششی الیاف   ج ) مد شکست فشاری ورقه شدگی د) مد شکست کششی ورقه شدگی ه ) مد شکست برشی الیاف – ماتریس و) مد شکست فشاری ماتریس ز) رشد مد شکست کششی ماتریس. 72

شکل 4-7 مد شکست فشاری ورقه شدگی به ازای بار(KN) 27/6   الف) بین لایه اول و دوم ب) بین لایه دوم و سوم   ج) بین لایه سوم و چهارم د) بین لایه چهارم و پنجم. 73

شکل4-8- مد شکست فشاری ورقه شدگی به ازای بار(KN) 27/6   الف) بین لایه اول و دوم ب) بین لایه دوم و سوم   ج) بین لایه سوم و چهارم د) بین لایه چهارم و پنجم. 74

شکل4-9- نمودار بار- جابجایی برای هر یک از لایه ها به ازای بار(KN) 27/6  75

شکل4-10- مدهای شکست رخ داده به ازای بار(KN) 5 الف ) مد شکست فشاری ماتریس ب ) مد شکست کششی ماتریس. 76

شکل4-11- مدهای شکست رخ داده به ازای بار(KN) 34/5 الف ) مد شکست فشاری ورقه شدگی ب ) مد شکست کششی برشی الیاف- ماتریس     ج ) مد شکست فشاری ماتریس د ) مد شکست کششی ماتریس. 77

شکل4-12- مدهای شکست رخ داده به ازای بار(KN) 32/6 الف ) مد شکست فشاری الیاف ب ) مد شکست کششی الیاف     ج) مد شکست کششی ورقه شدگی د ) مد شکست فشاری ورقه شدگی ه ) مد شکست برشی الیاف – ماتریس   و) مد شکست فشاری ماتریس ز) مد شکست کششی ماتریس. 78

 

عنوان………………………………………………………………………………..…….…………………..صفحه

شکل4-13- مد شکست فشاری ورقه شدگی به ازای بار(KN) 32/6   الف) بین لایه اول و دوم ب) بین لایه دوم و سوم   ج) بین لایه سوم و چهارم د) بین لایه چهارم و پنجم. 79

شکل4-14- مد شکست کششی ورقه شدگی به ازای بار(KN) 32/6   الف) بین لایه اول و دوم ب) بین لایه دوم و سوم         ج) بین لایه سوم و چهارم د) بین لایه چهارم و پنجم. 81

شکل4-15 نمودار بار- جابجایی برای هر یک از لایه ها به ازای بار(KN) 32/6  81

شکل4-16- مدهای شکست رخ داده به ازای بار(KN) 5 الف ) مد شکست فشاری ماتریس ب ) مد شکست کششی ماتریس. 83

شکل4-18 مدهای شکست رخ داده به ازای بار(KN) 33/6 الف) مد شکست فشاری الیاف ب) مد شکست کششی الیاف   ج ) مد شکست کششی ورقه شدگی در لایه دوم (450) د ) رشد مد شکست فشاری ورقه شدگی ه ) رشد مد شکست برشی الیاف-ماتریس و) رشد مد شکست فشاری ماتریس ز) رشد مد شکست کششی ماتریس. 84

شکل4-19- مد شکست فشاری ورقه شدگی به ازای بار(KN) 33/6   الف) بین لایه اول و دوم ب) بین لایه دوم و سوم   ج) بین لایه سوم و چهارم د) بین لایه چهارم و پنجم. 85

شکل 4-20- مد شکست کششی ورقه شدگی به ازای بار(KN) 33/6   الف) بین لایه اول و دوم ب) بین لایه دوم و سوم   ج) بین لایه سوم و چهارم د) بین لایه چهارم و پنجم. 86

شکل4-21- نمودار بار- جابجایی برای هر یک از لایه ها به ازای بار(KN) 33/6  87

شکل 4-22- مد شکست در باری برابر با (kN) 5 الف) مد شکست فشاری ماتریس ب) مد شکست کششی ماتریس. 88

شکل 4-23- مد شکست در باری برابر با (kN) 34/5 الف) مد شکست فشاری ورقه شدگی ب) مد شکست برشی الیاف- ماتریس ج ) رشد مد شکست فشاری ماتریس د ) رشد مد شکست کششی ماتریس. 89

شکل 4-24- مد شکست در باری برابر با (kN) 67/5 الف) مد شکست فشاری ورقه شدگی ب) مد شکست برشی الیاف- ماتریس ج ) رشد مد شکست فشاری ماتریس د ) رشد مد شکست کششی ماتریس. 90

شکل 4-25- مد شکست در باری برابر با (kN) 6 الف) مد شکست فشاری ورقه شدگی ب) مد شکست برشی الیاف- ماتریس   ج ) رشد مد شکست فشاری ماتریس د ) رشد مد شکست کششی ماتریس. 91

 

عنوان…………………………………………………………………………………………………………صفحه

شکل 4-26- مد شکست در باری برابر با (kN) 33/6 الف) مد شکست فشاری الیاف   ب) مد شکست کششی الیاف   ج) مد شکست کششی ورقه شدگی در لایه دوم     د) مد شکست فشاری ورقه شدگی   ه) مد شکست برشی الیاف- ماتریس   و ) رشد مد شکست فشاری ماتریس   ز ) رشد مد شکست کششی ماتریس. 92

شکل4-27- مد شکست فشاری ورقه شدگی به ازای بار(KN) 33/6    الف) بین لایه اول و دوم ب) بین لایه دوم و سوم   ج) بین لایه سوم و چهارم د) بین لایه چهارم و پنجم. 93

شکل 4-28- مد شکست کششی ورقه شدگی به ازای بار(KN) 33/6  الف) بین لایه اول و دوم ب) بین لایه دوم و سوم   ج) بین لایه سوم و چهارم د) بین لایه چهارم و پنجم. 94

شکل4-29- نمودار بار- جابجایی برای هر یک از لایه ها به ازای بار(KN) 3/6  95

شکل4-30- اولین مد شکست (مد کششی ماتریس) رخ داده به ازای بار (KN) 33/5  96

شکل4-31- مدهای شکست رخ داده به ازای بار(KN) 55/6 الف ) مد شکست فشاری ورقه شدگی ب ) مد شکست کششی ورقه شدگی ج) مد شکست فشاری ماتریس د) رشد مد شکست کششی ماتریس. 97

شکل4-32- مدهای شکست رخ داده به ازای بار(KN) 95/6 الف) مد شکست برشی الیاف- ماتریس ب) رشد مد شکست فشاری ورقه شدگی ج ) رشد مد شکست کششی ورقه شدگی د ) رشد مد شکست فشاری ماتریس ه ) رشد مد شکست کششی ماتریس   98

شکل 4-33- مدهای شکست رخ داده به ازای بار(KN) 3/8   الف) مد شکست فشاری الیاف ب) مد شکست کششی الیاف   ج) رشد مد شکست برشی الیاف- ماتریس د) رشد مد شکست فشاری ورقه شدگی ه ) رشد مد شکست کششی ورقه شدگی و) رشد مد شکست فشاری ماتریس ز ) رشد مد شکست کششی ماتریس. 100

شکل4-34- مد شکست فشاری ورقه شدگی به ازای بار(KN) 3/8   الف) بین لایه اول و دوم ب) بین لایه دوم و سوم   ج) بین لایه سوم و چهارم د) بین لایه چهارم و پنجم. 101

شکل 4-35- مد شکست کششی ورقه شدگی به ازای بار(KN) 3/8   الف) بین لایه اول و دوم ب) بین لایه دوم و سوم   ج) بین لایه سوم و چهارم د) بین لایه چهارم و پنجم. 102

شکل4-36- نمودار بار- جابجایی برای هر یک از لایه ها به ازای بار(KN) 3/8  103

شکل4-37- اولین مد شکست (مد کششی ماتریس) رخ داده به ازای بار (KN) 3/5  104

شکل4-38- مدهای شکست رخ داده به ازای بار(KN) 6/6 الف ) مد شکست فشاری ورقه شدگی ب ) مد شکست کششی ورقه شدگی ج) مد شکست فشاری ماتریس د) رشد مد شکست کششی ماتریس. 105

عنوان…………………………………………………………………………………………………………صفحه

شکل4-39- مدهای شکست رخ داده به ازای بار(KN) 03/7 الف) مد شکست برشی الیاف- ماتریس ب) رشد مد شکست فشاری ورقه شدگی ج ) رشد مد شکست کششی ورقه شدگی د ) رشد مد شکست فشاری ماتریس ه ) رشد مد شکست کششی ماتریس   106

شکل4-40- مدهای شکست رخ داده به ازای بار(KN) 7/8   الف) مد شکست فشاری الیاف ب) مد شکست کششی الیاف       ج) رشد مد شکست برشی الیاف- ماتریس   د) رشد مد شکست فشاری ورقه شدگی   ه ) رشد مد شکست کششی ورقه شدگی و) رشد مد شکست فشاری ماتریس ز ) رشد مد شکست کششی ماتریس. 108

شکل 4-41- مد شکست فشاری ورقه شدگی به ازای بار(KN) 7/8   الف) بین لایه اول و دوم ب) بین لایه دوم و سوم   ج) بین لایه سوم و چهارم د) بین لایه چهارم و پنجم. 109

شکل4-42- مد شکست کششی ورقه شدگی به ازای بار(KN) 7/8   الف) بین لایه اول و دوم ب) بین لایه دوم و سوم   ج) بین لایه سوم و چهارم د) بین لایه چهارم و پنجم. 110

شکل4-43- نمودار بار- جابجایی برای هر یک از لایه ها به ازای بار(KN) 7/8  111

 

فهرست جداول

عنوان…………………………………………………………………………………………………………صفحه

جدول 2-1- معیارهای چند جمله ای شکست. 26

جدول 3-1- ابعاد در نظر گرفته شده جهت مدل بر حسب mm ]8[ 41

جدول3-2- خواص مکانیکی مربوط به صفحه کامپوزیتی از جنس HTA/6376 ]29[ 41

جدول3-3- مقاومت نهایی مربوط به صفحه کامپوزیتی از جنس HTA/6376 بر حسب(MPa) ]29[ 41

جدول 3-4- خواص مکانیکی مربوط به پین از جنس فولاد sk-5 steel 41

جدول 4-1- بار شکست مدهای مختلف در حالت های متفاوت اصطکاک   112

 

       فصل اول

 

مقدمه

 

دستگاه ها و بطور کلی ساختارهایی که در اطراف خود مشاهده می کنیم از اجزاء و قسمت های گوناگونی تشکیل شده است که هر کدام از آنها بنا به ضرورت هایی بدین شکل ساخته شده اند. در بعضی موارد به علت محدودیت های ساخت مانند ابعاد و اندازه یا متفاوت بودن جنس مواد به کار رفته و یا به علت فرسوده شدن زودتر بعضی از قسمت ها و نیاز به تعویض کردن آنها و عوامل مختلف دیگری، ساختار به طور یکنواخت ساخته نمی شود و نیاز به اتصالات جزء انکار ناپذیر می باشد. لذا مبحث اتصالات یک از زمینه های حائز اهمیت در صنعت می باشد.

به طور کلی اتصالات بنا به کاربرد آنها شامل اتصالات دائمی و غیر دائمی می باشند. اتصالات دائمی در مواقعی که نیاز به تعویض عضو وجود ندارد مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع اتصال ارزانتر و قابلیت تحمل نیروهای دینامیکی را دارا می باشد. در مقابل در اتصالات غیر دائمی قابلیت باز و بسته شدن و کنترل در نحوه اتصال وجود دارد و بخاطر چنین خصوصیتی نسبت به اتصالات دائمی بسیار پرکاربردترند.

با توجه به نسبت استحکام به وزن بالای مواد مرکب[1]، این مواد در صنعت کاربرد بسیار زیادی دارد. یکی از مسائلی که در مبحث مواد مرکب مورد توجه قرار گرفته است، مبحث اتصال مواد کامپوزیتی می باشد که بخاطر غیر ایزوتروپیک بودن[2] آنها، پیشگویی در مورد توزیع آنها پیچیده می باشد. اتصالات در مواد کامپوزیتی شامل اتصالات چسبی[3] و اتصالات مکانیکی[4] می باشد و در بعضی مواقع نیز از ترکیبی[5] از آنها استفاده می­ شود. اتصالات مکانیکی با توجه به قابلیت باز و بسته شدن در صنعت کاربرد بیشتری نسبت اتصالات چسبی دارد و بنابراین بسیار مورد توجه طراحان قرار گرفته است.

در سال های گذشته با توجه به محدود بودن پارامترهای موجود و سادگی مباحث مورد نظر روش های تحلیلی مورد استفاده قرار می گرفت اما امروزه با در نظر گرفتن پیچیدگی های موجود، وجود عوامل گوناگون موثر در تحلیل و استفاده کاربردی در صنعت، روش های عددی بخصوص روش المان محدود[6] و نرم افزارهای خاص آن بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است. با بهره گرفتن از روش المان محدود می توان انواع لایه چینی ها، شرایط مرزی، اصطکاک، لقی و عوامل مختلف دیگری را مورد بررسی قرار داد.

1-1-پیشینه تحقیق

در زمینه توزیع تنش و چگونگی شکست در سوراخ دایره ای شکل بر روی صفحه کامپوزیتی که تحت بار وارده از پین قرار گرفته و در شرایط تنش صفحه ای[7] و کرنش صفحه ای[8] قرار دارد، تحقیقات زیادی انجام شده است. در دهه های گذشته بخش زیادی از مقالات و تحقیقات گذشته در مورد اتصالات مواد کامپوزیتی به صورت نتایج تجربی شکل گرفته است که با گسترش مواد کامپوزیتی در صنعت نیاز به کارهای تحلیلی بیش از پیش مورد توجه محققین قرار گرفت. به طور کلی تحقیق در زمینه اتصالات از دو بخش تشکیل شده است که شامل توزیع تنش و تحلیل اتصال مورد نظر و بخش دیگر بررسی شکست و چگونگی مدهای شکست ایجاد شده و رشد ترک در اتصال می باشد. در زمینه توزیع تنش و تحلیل اتصال از گذشته تا کنون کارهای بسیاری زیادی انجام شده است که شامل بررسی اثرات هندسه، اصطکاک، لقی و چیدمان لایه ها بر روی توزیع تنش می باشد] 6-1[. در زمینه رشد آسیب و مدهای شکست ایجاد شده تحقیقات به گستردگی حالت قبل نبوده است، یکی از اولین تحقیقات انجام شده در ضمینه چگونگی رشد آسیب در لایه های کامپوزیتی توسط لیزارد و همکارانش در سال 1991 انجام شد]7[. این تحقیق بر روی لایه کامپوزیتی شامل یک سوراخ، تحت بار فشاری انجام شده است. آنها از مدل آسیب پیشرو[9]، جهت بدست آوردن مدهای شکست داخلی، خارجی و گسترش آنها که تابعی از بار اولیه اعمال شده تا بار نهایی است، استفاده کردند. این مدل شامل تحلیل تنش و شکست می باشد که در آن، تنش ها و کرنش های درونی لایه ها را به صورت یک تحلیل المان محدود غیر خطی بدست آورده اند، این تحلیل بر اساس تئوری تغییر شکل محدود[10] و با در نظر گرفتن خصوصیات غیر خطی مواد و هندسه انجام گرفته است. در این تحلیل که شامل چندین معیار شکست و مدل هایی شامل تغییر تدریجی خواص ماده است به بررسی انواع و چگونگی بسط آسیب های بوجود آمده در ماده پرداخته شده است.

در سال 1999، ژیائو و همکارانش به بررسی ضریب اصطکاک در سطح تماس پرداختند]8[. آنها نشان دادند که ضریب اصطکاک، وابسته به زوایای الیاف در سطح تماس است و به کمک تست های آزمایشگاهی، نمودار ضریب اصطکاک را با توجه به زوایای الیاف با سطح تماس بدست آوردند و در نهایت با بهره گرفتن از فرمولاسیون ضریب اصظکاک موثر را بدست آوردند.

در سال 2000 توسط دانو تحقیقاتی بر روی تحلیل تنش و شکست لایه های کامپوزیتی تحت بار بر روی پین صورت گرفت]9[. در این تحقیق از یک مدل المان محدود جهت تحلیل لایه کامپوزیتی استفاده شده است. در مدل مذکور، تماس بین سطح سوراخ و پین، آسیب تدریجی و روابط غیر خطی تنش-کرنش در نظر گرفته شده است. جهت بررسی شکست تدریجی لایه ها از ترکیبی از دو معیار شکست ماکزیمم تنش[11] و هشین[12] استفاده کرده اند. در این مطالعه به بررسی اثر معیارهای شکست، رفتار غیر خطی برشی بر روی پیش بینی مقاومت و منحنی جابجایی پین- بار پرداخته اند.

کرماندیس و همکارانش نیز در سال 2000 از مدلی جهت بدست آوردن آسیب تدریجی بوجود آمده در یک اتصال پیچی تحت بار کششی استفاده کردند]10[. در این مدل به محاسبه مقاومت شعاعی و سختی شعاعی لایه ها، با هندسه و مکان پیچ متفاوت پرداخته است. آنها در این مطالعه به تحلیل سختی، تحلیل شکست و کاهش تدریجی خواص ماده پرداخته اند. آنها جهت تحلیل تنش از برنامه المان محدود ANSYS استفاده کرده اند و معیار مورد نظر را نیز هشین در نظر گرفته اند.

کدیور و شاهی ]11[ در سال 2002 سطح تماس پین و سوراخ را بوسیله یک مدل سه بعدی المان محدود و به کمک نرم افزارANSYS در امتداد ضخامت چند لایه محاسبه کردند. آنها پین را صلب فرض نموده و با اعمال شرایط مرزی مناسب، اثرات پین بر روی سوراخ را مدل کرده و تاثیر شکل هندسی بر ناحیه تماس و توزیع تنش را بررسی نمودند.

در سال 2002 اُکاتان در قالب رساله ی دکترا با در نظر گرفتن یک اتصال پینی به صورت دو بعدی به بررسی مقاومت اتصال پرداخته اند]12.[ در این تحلیل خواص ماده به صورت غیر خطی در نظر گرفته شده است و شکست را تا حالت نهایی با کاهش خاصیت مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق تمرکز بیشتر بر اثرات هندسه بر روی شکست است و به بررسی مدهای شکست کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در سال 2002 ، تیزرپس و همکارانش به بررسی آسیب پیشرو در یک اتصال پیچی تحت بار کششی یکنواخت پرداخته اند]13[. آنها به پیشگویی آسیب و مقاومت نهایی آخرین مد شکست با توجه به کاهش خواص ماده با توجه مد شکست رخ داده، پرداخته اند. در این مدل اتصال به همراه اصطکاک در سطح تماس با در نظر گرفتن ضریب اصطکاک ثابت در سطح تماس مدلسازی و بر اساس تئوری شکست هشین مورد تحلیل قرار گرفته است.

در سال 2005 ، مک کارتی و همکارانش آسیب پیشرو را در اتصال چند پیچ با لقی های متفاوت مورد بررسی قرار دادند]14[. آنها اتصال را به صورت سه بعدی در نظر گرفته اند و با متفاوت در نظر گرفتن لقی پیچ ها به بررسی اثر لقی بر روی آسیب پیشرو پرداخته است. در این تحقیق خواص ماده به صورت غیر خطی و متغیر با توجه به مدهای شکست در نظر گرفته شده است.

در سال 2008، بلزیس از مدل آسیب تدریجی جهت بدست آوردن تاثیر رفتار کمانش و مدهای مختلف شکست بر روی صفحه کامپوزیتی سوراخدار تحت بار فشار استفاده کردند ]15[. این تحلیل بر اساس مدل المان محدود آسیب تدریجی، تحلیل تنش های موجود، تحلیل شکست و مدول کاهش یافته ی خاصیت ماده شکل گرفته است. آنها نشان دادند که کمانش اولیه بوجود آمده در صفحه وابسته به مدهای شکست بوجود آمده در آن ناحیه می باشد.

در سال 2008 ، کاراکازو و همکارانش به بررسی اثرات پارامترهای هندسه اتصال بر روی بار شکست و مدهای شکست بوجود آمده در یک اتصال دو پینه از جنس گلاس وینیل استر[13] بافته شده پرداخته اند] 16[. مدهای در نظر گرفته شده در این مقاله محدود به مدهای شکست لهیدگی[14]، برشی[15] و کششی[16] می باشد. اتصال بدون در نظر گرفتن اصطکاک و پین به صورت غیرالاستیک در نظر گرفته شده است.

کدیور و یاوری در سال 2009 به بررسی سطح تماس بین پین و ورق در اتصالات مکانیکی در مواد کامپوزیت پرداختند ]17[. آنها در این تحقیق که به صورت سه بعدی انجام گرفته، لایه گذاری های متقارن و نامتقارن را مد نظر قرار داده و اثر اصطکاک را نیز در نظر گرفتند.

 

کرال در سال 2010 به بررسی اثر لقی بر روی مدهای شکست، بار شکست و مقاومت لهیدگی اتصال پینی تحت فشار پرداخته است]18[. در این تحقیق اثر لقی برای نسبت های متفاوت فاصله تا لبه به قطر سوراخ و عرض صفحه به قطر سوراخ را مورد بررسی قرار داده است.

در سال 2010 ، کپتی و همکارانش به کمک معیار شکست تساوی- وو[17] به بررسی شکست تحت شرایط گوناگونی همچون رطوبت، لقی و پیش بار در اتصال لایه های کامپوزیتی پرداخته است]19[. تحقیق مورد نظر به صورت سه بعدی و به بررسی عوامل هندسی بر روی بار شکست پرداخته است.

1-2-هدف از انجام تحقیق، ضرورت و کاربردها

باتوجه به اینکه اتصالات یکی از نقاط بحرانی یک ساختار می باشد، بعد از گسترش مواد کامپوزیتی در صنعت، تحلیل اتصالات بسیار مورد توجه محققین قرار گرفت. در دهه های گذشته تحلیل هایی که بر روی اتصالات انجام می شد به منظور سادگی معمولا به صورت دو بعدی و بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی همچون الاستیک بودن اتصال دهنده (پین یا پیچ) و یا اصطکاک در سطح تماس انجام شده است. امروزه با توجه به نرم افزارهای پیشرفته موجود و اهمیتی که موارد ذکر در توزیع تنش و شکست و همچنین افزایش تطابق بیشتر نتایج بدست آمده با نتایج تجربی به اعمال شرایطی همچون اصطکاک در سطح تماس و الاستیک بودن پین در تحلیل ها پرداخته می شود. در این زمینه تحلیل های شکستی که بر روی اتصالات انجام شده است بیشتر به گونه ای انجام شده است که با اولین شکستی که در اتصالات انجام می شود، تحلیل متوقف می شود در حالی که ساختار مواد کامپوزیتی به گونه ای است که با شکسته شدن یک لایه اتصال همچنان قادر به تحمل بار می باشد. لذا تحلیل شکست پس از آسیب اولیه جهت بررسی مدهای مختلف و چگونگی رشد آسیب قابل اهمیت می باشد، چرا که با بررسی نحوه رشد ترک و نوع مد ایجاد شده، می توان با ایجاد تغییراتی همچون چیدمان لایه ها، زویای الیاف و غیره باعث به تعویق افتادن مد شکست مورد نظر و بهینه کردن اتصال شد.

یکی از مسائلی که در مبحث مدل سازی آسیب پیشرو مطرح می شود، مربوط غیر خطی بودن ماده بعد از ایجاد شکست می باشد، به طوری که خواص قسمت های آسیب دیده با توجه به نوع مد شکستی که اتفاق افتاده است، تغییر می کنند که اعمال چنین شرایطی مدلسازی را پیچیده می کند و در بسیاری از کارهای گذشته تنها به اعمال و بررسی دو بعدی اتصالات و بدون در نظر گرفتن شرایطی همچون الاستیک بودن پین و اصطکاک در این زمینه پرداخته شده است.

هدف از انجام این تحقیق بررسی توزیع تنش، شکست لایه های صفحات مرکب در اتصالات مکانیکی و چگونگی رشد آسیب با توجه به مدهای شکست رخ داده می باشد. همچنین با در نظر گرفتن اصطکاک در اتصال به بررسی اثرات ضریب اصطکاک در جهت های گوناگون لغزش بر روی مدهای مختلف شکست در لایه ها پرداخته می شود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 161

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.