مهندسی برق

پایان نامه با موضوع:ارزیابی امنیت استاتیکی و دینامیکی سیستم قدرت براساس ریسک و بهبود آن به وسیله برنامه‌ریزی مجدد تولید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :قدرت

عنوان : ارزیابی امنیت استاتیکی و دینامیکی سیستم قدرت براساس ریسک و بهبود آن به وسیله برنامه‌ریزی مجدد تولید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

 

پایان‌نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد M.Sc

رشته: مهندسی برق- قدرت

 

عنوان:

ارزیابی امنیت استاتیکی و دینامیکی سیستم قدرت براساس ریسک و بهبود آن به وسیله برنامه‌ریزی مجدد تولید

 

استاد راهنما:

دکتر علیرضا غفوری

 

استاد مشاور:

دکتر مهدی رادمهر

 

سال تحصیلی :  93-92

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: مقدمه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-2- ارتباط بین قابلیت­اطمینان، امنیت، پایداری و تفاوت های مفهومی…………………………… 10

2-3- زیر شاخه های ارزیابی امنیت سیستم قدرت………………………………………………………………. 11

2-4- جنبه­ های مختلف امنیت……………………………………………………………………………………………….. 12

2-4-1- ارزیابی امنیت­ استاتیكی……………………………………………………………………………………………. 13

2-4-2- ارزیابی امنیت دینامیکی……………………………………………………………………………………………. 14

2-4-3- ارتباط بین امنیت های استاتیکی و دینامیکی………………………………………………………… 15

2-5- معیارهای ارزیابی امنیت………………………………………………………………………………………………… 16

2-5-1- معیار قطعی……………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-5-2- معیار احتمالاتی یا براساس ریسک…………………………………………………………………………… 17

2-6- مقایسه معیاراحتمالاتی و معیار قطعی…………………………………………………………………………. 19

2-7- استفاده از معیارهای احتمالاتی در برنامه یزی و بهره‌برداری……………………………………… 22

2-8- تصمیمات در بازه­ های مختلف بهره‌برداری…………………………………………………………………… 22

2-9- حالات بهره‌برداری یک سیستم قدرت و روش‌های کنترل…………………………………………. 23

2-10- ارزیابی ریسک سیستم قدرت براساس حوادث پی در پی……………………………………….. 24

2-11- برنامه‌ریزی مجدد تولید ……………………………………………………………………………………………… 25

 

فصل سوم: ارزیابی امنیت براساس ریسک

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

3-2- شاخص‌های ریسک سیستم قدرت……………………………………………………………………………….. 30

3-2-1- شاخص‌های ریسک فیزیکی………………………………………………………………………………………. 30

3-2-1-1- مدل‌سازی احتمالاتی وقوع خطا………………………………………………………………………… 31

3-2-1-2- تابع شدت عواقب………………………………………………………………………………………………… 31

3-3- اطلاعات شبکه و فرضیات مسئله………………………………………………………………………………… 35

3-4- نتایج عددی (مقایسه شاخص‌های ریسک در نقاط کار مختلف در شبکه24 شین)….. 35

3-3-1- تحلیل نتایج……………………………………………………………………………………………………………….. 38

 فصل چهارم: برنامه­ ریزی مجدد تولید با بهره گرفتن از معیار قطعی و معیار براساس ریسک

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

4-2- برنامه­ ریزی مجدد توان اکتیو جهت بهبود امنیت………………………………………………………… 41

4-3- روش پیشنهادی جهت برنامه­ ریزی مجدد تولید…………………………………………………………… 41

4-3-1- فرمول­بندی مسئله برنامه­ ریزی مجدد تولید…………………………………………………………….. 43

4-3-2- الگوریتم روش پیشنهادی………………………………………………………………………………………….. 44

4-4- روش حل………………………………………………………………………………………………………………………… 46

4-4-1- الگوریتم بهینه‌سازی گروهی پرندگان………………………………………………………………………. 46

4-5-  بررسی قیود دینامیکی در مساله برنامه­ ریزی مجدد تولید…………………………………………. 49

فصل پنجم: نتایج عددی و تست روش پیشنهادی روی شبکه 24 شینه IEEE

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

5-2- نرم افزار psat………………………………………………………………………………………………………………….. 52

5-3- بدست آوردن هزینه کل تولید واحدها…………………………………………………………………………. 54

5-3-1- استفاده از واحد معادل……………………………………………………………………………………………… 54

5-3-2- استفاده از برنامه توزیع اقتصادی بار بروی واحدهای هر باس………………………………… 55

5-4- الگوریتم اصلاح تولید واحدها و ولتاژ باس‌ها با pso…………………………………………………….. 56

5-4-1- بررسی قیود دینامیکی در مساله برنامه‌ریزی مجدد تولید……………………………………… 58

5-5- مقایسه نتایج…………………………………………………………………………………………………………………… 61

فصل ششم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد

6-1- پیشنهادات جهت ادامه کار این پایان‌نامه……………………………………………………………………… 64

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………… 66

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………… 70

 

فهرست شکل‌ها

 

عنوان                                                                                                  صفحه

شکل2-1- رده بندی عملیات ارزیابی امنیت سیستم قدرت………………………………………………… 12

شکل2-2- جنبه های مختلف امنیت سیستم قدرت……………………………………………………………. 15

شکل 2-3- حالات بهره‌برداری از سیستم قدرت…………………………………………………………………… 23

شکل 3-1- تابع شدت عواقب افت ولتاژ………………………………………………………………………………… 32

شکل 3-2- تابع شدت عواقب اضافه بار…………………………………………………………………………………. 33

شکل 3-3- تابع شدت عواقب ناپایداری ولتاژ………………………………………………………………………… 34

شکل 4-1- مراحل برنامه‌ریزی مجدد تولید براساس ریسک………………………………………………… 42

شکل 4-2- الگوریتم روش پیشنهادی…………………………………………………………………………………….. 45

شکل5-1- دیاگرام تک خطی شبکه 24 باسه IEEE طراحی شده در نرم افزار psat………… 53

شکل5-2- الگوریتم اصلاح تولید واحدها و ولتاژ باس‌ها با بهره گرفتن از pso………………………….. 58

شکل5-3- نمودار میله‌ای توان تولیدی واحدها با بهره گرفتن از روش پیشنهادی……………………. 59

شکل5-4- نمودار میله‌ای ولتاژ شین ها بعد از تنظیم با بهره گرفتن از روش پیشنهادی………… 60

شکل5-5- نمودار میله‌ای زاویه بار ژنراتورها بعد از تنظیم با بهره گرفتن از روش پیشنهادی…. 60

 

فهرست جدول‌ها

 

عنوان                                                                                                                صفحه

جدول 2-1- تصمیمات مرتبط با امنبت سیستم قدرت……………………………………………………….. 22

جدول 2-2- تابع هدف و قیود مساله برنامه‌ریزی مجدد تولید در مراجع مختلف………………. 27

جدول 3-1- نتایج عددی محاسبه شاخص‌های ریسک برای حالت (الف)…………………………. 36

جدول 3-2- تعریف حالت (ب) جهت ایجاد نقاط کار جدید در شبکه 24 شینه IEEE……. 37

جدول 3-3- نتایج عددی محاسبه شاخص‌های ریسک برای حالت (ب)……………………………. 37

جدول 5-1- مقدار تولید هر واحد به مگاوات با بهره گرفتن از روش پیشنهادی………………………. 59

جدول 5-2- مقایسه نتایج……………………………………………………………………………………………………….. 61

 

چکیده

جهت ارزیابی امنیت سیستم قدرت می‌توان از دو معیار ارزیابی قطعی و ارزیابی براساس ریسک استفاده کرد. استفاده از هر کدام از این معیارها منجر به نتایجی در رابطه سطح امنیت سیستم قدرت می‌گردد. در این پایان‌نامه امنیت استاتیکی با معیار احتمالاتی و امنیت دینامیکی با معیار قطعی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. جهت ارزیابی امنیت براساس ریسک لازم است شاخص‌های مختلف ریسک محاسبه گردد که در این مطالعه شاخص‌های ریسک امنیت فیزیکی محاسبه و بررسی شده و از آن در تصمیمات بهره‌بردار استفاده شده است. در اکثر مقالات امنیت به عنوان یک قید در تصمیمات بهره‌برداری در نظر گرفته می‌شود اما در این پایان‌نامه برای اولین بار، شاخص ریسک امنیت استاتیکی به عنوان تابع هدف و شاخص ریسک امنیت دینامیکی به عنوان قید مساله برنامه‌ریزی مجدد تولید مورد محاسبه قرار گرفته است. متغیر حالت بهره‌برداری، میزان توان اکتیو تولیدی نیروگاه‌ها و ولتاژ مرجع ژنراتورها بوده و از الگوریتم pso به دلیل کارایی بالای آن جهت رسیدن به نقطه بهینه تولید استفاده شده است. تابع هدف پیشنهادی شامل حداقل سازی همزمان هزینه تولید و شاخص ریسک امنیت و قیود مساله شامل قیود پخش بار، قید محدوده مجاز ولتاژ، قید حداقل و حداکثر توان اکتیو و راکتیو تولیدی ژنراتورها و قید دینامیکی شامل در محدوده مجاز بودن زاویه بار ژنراتورها می‌باشد. روش پیشنهادی بر روی شبکه 24 شین IEEE  تست شده که نتایج نسبت به روش‌های پیشین بهبود پیدا کرده است.

 

فصل اول

مقدمه

مقدمه

هدف نهائی یک سیستم قدرت آن است که مصرف کنندگان را با انرژی الکتریکی تغذیه نماید، انرژی‌رسانی و مخصوصا د‏ر حیطه انرژی الکتریکی د‏ر طول تاریخ، مفاهیم متعدد‏ی به خود گرفته متضمن برآورد‏ه کردن خواسته‌های گوناگونی شده است. چنانکه د‏ر زمان اولین برق‌رسانی مفاهیمی چون کیفیت توان، پایداری شبکه، ضریب اطمینان سیستم، میزان تعهد شرکت‌های برق د‏ر تداوم برق‌رسانی به مشترکان و… وجود ‏نداشت. امروز انرژیی مطلوب است که مشخصات زیر را دارا باشد:

1- تا جائی که ممکن است ارزان قیمت به د‏ست مصرف کننده برسد.

2- برق‌د‏ار کردن مصرف کننده‌ها باید همراه با اطمینان د‏ادن به آن‌ ها د‏ر مورد پیوستگی برق‌د‏ار ماندن باشد چون مصرف کنندگان تا یک حد منطقی انتظار تداوم انرژی الکتریکی را د‏ارند.

3- کیفیت توان یکی از مسائل مهمی است که امروزه با ورود ‏عناصر مختلف به شبکه (مهم‌تر و ‏تاثیر گذارتر از همه، عناصر الکترونیک قدرت) جای بحث و بررسی بیشتری دارد.

یک سیستم قدرت برای برآورده کردن اهداف فوق باید یک سیستم ایمن باشد.امنیت شبکه قدرت همانطور که اشاره شد متضمن دو مفهوم گسترده  انجام کارهای لازم برای رضایتمندی مصرف کننده از انرژی تحویل گرفته شده و قابلیت اطمینان شبکه قدرت است.در توصیف این مفهوم از منظر شبکه باید گفت خصوصیاتی باید در شبکه برق رسانی وجود داشته باشد تا یک سیستم با توجه به پارامترهای فوق ایمن ارزیابی گردد که از جمله این شرایط می توان به نکات زیر اشاره کرد.

در بخش تولید، باید امکان تولید انرژی به میزان کل تقاضا فراهم باشد.

در بخش انتقال و توزیع، ابزار و ادوات انتقال انرژی مورد نیاز است تا بتواند توان تولید کننده را نهایتا” به مصرف کننده برساند.

از یک دید بالا دستی، کل مجموعه تولید، انتقال و توزیع باید بتواند در مقابل خطاهای غیر منتظره، در یک تعامل خوب با همدیگرپایدار خود را حفظ کرده و بدون وقفه به مصرف کننده گان برق رسانی کند.

ارزیابی امنیت شبکه یکی از مسائل مهم و مورد توجه در فاز برنامه ریزی، طراحی و بهره برداری از شبکه قدرت می باشد. اتفاقاتی که در شبکه قدرت رخ می دهند یا بر اثر عوامل طبیعی هستند مانند صاعقه ، سیل، بار برق و یخ و … یا بر اثر عوامل انسانی مثل سوئیچینگ یک خط یا خطای نیروی انسانی که منجر به خروج یک تجهیز می شود. بروز پیشامد ها می تواند اختشاش کوچک و بزرگ در پی داشته باشد.مثلا” زمان وقوع و گستردگی عواقب ناشی از دو اتفاق زیر بطور فاحش متفاوتند.

الف) تغییر رفتار مصرف، مصرف کننده گان به صورت تصادفی بر اثر وقوع حادثه ای غیر منتظره

ب) خارج شدن یک خط انتقال یا یک نیروگاه از مدار

معمولا” شبیه سازی عددی یک رویداد برای ارزیابی تاثیر آن واقعه روی شبکه قدرت استفاده می شود.ولی طبیعت غیر خطی و غیر قابل پیش بینی پدیده های طبیعی و و افزایش پیچیدگی در شبکه های قدرت، ارزیابی امنیت را در شبکه با مشکل مواجه می کند. هرتغییر کوچک در هر یک از بارهای شبکه باعث تغییر وضعیت در سیستم شده و مجموعه هر تغییر کوچک شبکه را به حاشیه های ناامنی نزدیک کرده یا از آن دور می گند. با این حال امنیت شبکه، فقط برای وقایع بزرگ که منجر به تغییر حالات گسترده در سیستم می شود، ارزیابی می گردد. البته عامل تغییرحالات وسیع، وقایع بزرگ هستند مثلا” عملکرد رله ها که اکثرا” موجب خروج خطوط وترانسفورماتورها می شوند، یکی از عوامل مهم در تغییر وضعیت شبکه قدرت است. پس از وقوع هر تغییر در شبکه تمامی اجزای شبکه نسبت به تغییر شرایط کاری ایجاد شده عکس العمل نشان داده و ممکن است به یک وضعیت کاری جدید برسند.بررسی عددی پاسخ هر جزء به تغییر اعمال شده و بررسی شرایط کاری هر عنصر، ارزیابی امنیت نامیده می شود.]2[

از طرفی پیشرفت اقتصادی در کشورهای مختلف جهان و همچنین گرایش جهانی به تجدید ­ساختار در صنعت برق باعث شده تا سیستم­های قدرت هرچه بیشتر نزدیک به حاشیه­های امنیت خود کار کنند. همچنین سیستم قدرت سیستمی است تحت استرس و با توجه به بحث تجدید ساختار و پیدایش  بازار برق، اتصال DG به شبکه، حضور خرده‌فروشان در بازار صنعت برق و غیره موجب شده که، بازیگران سیستم قدرت بیش از پیش در حال افزایش باشند.

از طرف دیگر عملكرد یک سیستم قدرت نیاز دارد كه تمام انواع محدودیت­های امنیتی، در تمامی شرایط كاركرد سیستم رعایت شود. این محدودیت­ها شامل محدودیت­های استاتیكی همچون حدود گرمایی مدار، محدودیت­های دینامیكی همچون حدود پایداری فرکانس،  پایداری ولتاژ، پایداری گذرا و سیگنال كوچك می­باشند. نقض كردن این محدودیت­ها می‌تواند عواقب شدیدی همچون خاموشی وسیع سیستم را در پی داشته باشد.

وقوع حادثه‌ای در سیستم ممکن است موجب انحراف از قیود تجهیزی دیگر گردد و آن نیز عملکرد سیستم حفاظتی مربوطه را به همراه داشته باشد. این امر موجب خروج زنجیره‌ای سایر تجهیزات تولید و انتقال شده که در نهایت خاموشی سراسری را به همراه دارد.]7[

به عنوان نمونه در 14 آگوست سال 2003 به دلیل قرار گرفتن درخت در محدوده حوزه مغناطیسی چند خط انتقال و خروج آنها  به صورت خودکار و همچنین اشکال در سیستم‌های نرم‌افزاری تخمین‌گر حالت و سیستم مدیریت انرژی و عدم توجه کافی مراکز کنترل باعث بروز حوادث پی در پی و در نهایت موجب خاموشی سراسری شمال آمریکا و کانادا شد.

نمونه دیگر در 4 نوامبر 2006 جهت ایمنی عبور کشتی نروژی از زیر خط 380 کیلوولت در آلمان، سه ساعت زودتر از موعد مقرر خط مذکور را قطع کردند در حالی که مراکز کنترل پایئن دست از خروج این خط بی‌خبر بودند و اقدامات کنترلی را انجام ندادند. به دلیل اینکه بار این خط به خط دیگری منتقل شد و خط دوم نیز به دلیل فولباری از مدار خارج شد .از طرفی به دلیل معیوب شدن یک سری از نرم‌افزارهای مرکز کنترل و کم توجهی بهره‌برداران در انجام اقدامات اصلاحی  موجب بروز حوادث پی در پی و نهایتاً منجر به خاموشی سراسری شبکه اروپا شد که 15 میلیون مشترک برای ساعت‌ها بی‌برق شدند. در کشور ایران در روز 12 فروردین سال 1382 بر اثر بروز اتصال کوتاه روی خط 230 کیلوولت (اراک1 -اراک2) در نزدیکی ایستگاه 230 کیلو ولت اراک 1، بریکر خط فوق در اراک 1 منهدم شده و با عث بی‌برق شدن کل ایستگاه اراک شد در حالی که به دلیل ظرفیت بالای تولید در جنوب کشور در زمان حادثه فلوی عبوری توان از جنوب به سمت شمال کشور بود. ضمناً ایستگاه اراک 1 یک ایستگاه مهم و کلیدی است که با خروج آن انتقال توان از جنوب کشور به شمال کشور ناممکن شده و بر اثر حوادث پی در پی ناشی از این حادثه، شبکه  برق شمال کشور دچار خاموشی سراسری شد.

در نتیجه سیستم‌های قدرت باید به گونه‌ای بهره‌برداری شوند تا خروج یک تجهیز موجب اضافه بار در سایر تجهیزات نگردد و با وقوع هر پیشامد در وضعیت خطرناک قرار نگیرد و امنیت سیستم قدرت تضعیف نگردد. سیستم‌های قدرت از تکنیک‌ها و تجهیزاتی برخوردارند تا امکان بهره‌برداری مطمئن را برای بهره‌بردار سیستم فراهم نمایند. عوامل موثر بر امنیت سیستم قدرت عبارتند از شرایط نامساعد جوی، خطای نیروی انسانی، عملکرد ناصحیح سیستم حفاظتی، طراحی ناصحیح، عیب تجهیزات، برنامه تعمیرات و …می‌باشد.

از آنجا که موضوع امنیت سیستم قدرت یکی از مهمترین چالش­های بهره‌بردار سیستم هم در محیط سنتی، هم در محیط تجدیدساختار محسوب می­ شود و چه سیستم به صورت عمودی و یکپارچه اداره شود و چه به صورت تجدید ­­ساختار، امنیت آن باید تامین گردد، بنابراین بهره‌بردار سیستم نیاز به روش‌هایی دارد تا تاثیر خروج تجهیزات (تولید و انتقال) را بررسی نماید و یک ارزیابی جامع و کاملی از امنیت شبکه داشته باشد؛ سپس براساس شاخص‌های بدست آمده از ارزیابی امنیت سیستم، براساس امکانات و زمانی که در اختیار دارد به حفظ و یا بهبود امنیت شبکه بپردازد تا بتواند خدمات مناسبی را برای مشترکین فراهم کند و همچنین شبکه تحت اداره خود را با کمترین هزینه، بهره ­برداری کند.]1[

جهت ارزیابی امنیت می‌توان از دو معیار ارزیابی قطعی و ارزیابی براساس ریسک استفاده کرد. استفاده از هر کدام از این معیارها منجر به نتایجی در رابطه سطح امنیت سیستم قدرت می‌گردد. معیار قطعی سال‌ها در سیستم قدرت استفاده شده است و در مسائل بهره ­برداری بطور معمول از معیار قطعی جهت ارزیابی امنیت استفاده می‌شود. اما استفاده از معیار براساس ریسک جهت مقاصد بهره ­برداری هنوز امری نوپا می­باشد.

در این پایان‌نامه با تمرکز بر معیار براساس ریسك در ارزیابی امنیت و همچنین استفاده از نتایج ارزیابی جهت تصمیمات بهره‌بردار سیستم، شاخص‌های متفاوت ریسک محاسبه و تاثیر آنها در تصمیمات بهره‌بردار مقایسه شده است. یکی از ویژگی­های مثبت ارزیابی امنیت براساس ریسک بیان سطح امنیت سیستم به صورت کمی می­باشد. براین اساس در این پایان نامه با محاسبه سطح کمی امنیت سیستم، از آن در تابع هدف مسائل بهره‌برداری استفاده شده است.

در اکثر مسائل بهره‌برداری، امنیت سیستم به عنوان قید لحاظ می‌گردد و با بهره گرفتن از معیار قطعی در نهایت امنیت سیستم به دو دسته دارای امنیت و یا فاقد امنیت دسته‌بندی می‌گردد. در صورتی نتایج ارزیابی سیستم را فاقد امنیت گزارش دهد جهت تامین قیود امنیت می­بایست متغیرهای بهره ­برداری از جمله درصد بارگذاری تجهیزات شبکه کاهش بیابد که باعث عدم استفاده کامل از ظرفیت نصب شده شبکه بطور مناسب و افزایش هزینه بهره‌برداری می‌گردد.

در مطالعه انجام شده در این پایان‌نامه علاوه بر تشریح کامل شاخص‌های ریسک امنیت، شاخص‌های متفاوت ریسک جهت استفاده در تصمیمات بهره‌بردار مقایسه شده است. تصمیم بهره‌بردار جهت بهبود امنیت، برنامه­ ریزی مجدد تولید توان اکتیو و راکتیو فرض شده است. مسئله به صورت یک مسئله چند هدفه فرمول‌بندی و حل شده است. از ویژگی­های این مطالعه می‌توان به 1) ارائه فرمول‌بندی جدید جهت مسئله برنامه‌ریزی مجدد تولید. 2) استفاده از روش حل جدید جهت حل مسئله چندهدفه. 3) بهبود نتایج بدست آمده در مقایسه با روش‌های سنتی. اشاره نمود.

این پایان‌نامه، در شش فصل تنظیم شده است. همانطور كه مشاهده شد، فصل اول به ارائه مقدمه‌ای کوتاه پیرامون مبانی، اهداف و انگیزه‌های انجام این پایان‌نامه اختصاص یافته است. در ادامه، كلیات مطالبی كه در فصل‌های بعد ارائه می‌شود، بیان می‌گردد.

در فصل دوم ادبیات یا پیشینه تحقیق، انگیزه تحقیق و کارهائی که پژوهشگران قبلی در مورد مسئله مورد مطالعه انجام داده اند معرفی می شود. ابتدا در مورد ارتباط بین سه مفهوم اساسی سیستم قدرت شامل قابلیت­اطمینان، امنیت و پایداری بحث می­ شود و همچنین بطور خلاصه تعاریف این مفاهیم ارائه می‌گردد. سپس به بررسی جنبه­ های مختلف امنیت و اصول اولیه ارزیابی امنیت شامل امنیت ­استاتیکی و امنیت­ دینامیکی می­پردازیم. معیارهای متفاوت ارزیابی امنیت شامل معیار قطعی و معیار براساس ریسک نیز بطور کامل شرح داده شده است.

در فصل سوم ارزیابی امنیت براساس ریسک مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در این فصل به نحوه محاسبه این شاخص‌ها و همچنین مقایسه آنها جهت استفاده در تصمیمات بهره ­برداری پرداخته شده است.

در فصل چهارم به بررسی تصمیات بهره‌بردار سیستم قدرت جهت بهبود امینت استاتیکی و دینامیکی می­پردازیم و به جای ارزیابی قطعی امنیت از ارزیابی براساس ریسک امنیت استفاده می­کنیم. در این فصل الگوریتم روش پیشنهادی جهت برنامه­ ریزی مجدد تولید ارائه می­ شود.

در فصل پنجم نتایج شبیه‌سازی‌های انجام شده بر روی شبکه 24 شین ­IEEE با بهره گرفتن از نرم افزار psat آمده است. همچنین تصمیمات بهره‌بردار در دو حالت ارزیابی قطعی و ارزیابی براساس ریسک مقایسه و بررسی شده است.

فصل ششم نیز به نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادات جهت ادامه کار این پایان‌نامه اختصاص یافته است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 82

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.