حقوق

پایان نامه با عنوان ایفای تعهد از جانب دیگری در اجرای احکام و اسناد

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشكده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجة كار شناسی ارشد (M.A)

گرایش :  خصوصی

موضوع :

ایفای تعهد از جانب دیگری در اجرای احکام و اسناد

استاد راهنما :

دكتر علی مهاجری

استاد مشاور :

دكتر رمضان دهقان

زمستان 1390

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

اساساً هدف از طرح دعاوی اعم از حقوقی وكیفری، احقاق حق محكومٌ‌له می‌باشد. عملی شدن این حق جز با اجرای حكم میسر نیست یعنی هنگامی كه دادگاه پس از بررسی و رسیدگی موضوع به یک نتیجه نهایی رسید حكمی را صادر می‌كند که این حكم باید در عرصه عمل ظهور و آنچه را كه به نفع محكومٌ‌له صادر شده اجرا نماید. موضوع این پایان نامه ایفای تعهد از جانب دیگری در حوزه اجرای احكام و اسناد می‌باشد. كه به عامل و مفهوم شخص ثالث در آن توجه بسیاری شده است. در یک دعوا طبق قاعده دو طرف اصلی دارد.گاهی ممكن است فردی خارج از طرفین وارد دعوا شده وطرف دعوا قرار گیرد. گاهی هم فردی خارج از طرفین دعوا، به دلیل اینكه حقوقش مورد تضییع واقع شده، وارد دعوا می‌شود. بنا‌براین با توجه به اینكه شخص ثالث با چه عنوانی و در چه مرحله‌ای ازاجرا وارد شود آثار و تبعات متفاوتی دارد. گاهی حضور شخص ثالث در مرحله اجرا با اراده و اختیار نیست بلكه محكومٌ‌له از وجود مال محكومٌ‌‌علیه در نزد شخص ثالث خبر می‌دهد در این صورت به شخص ثالث ابلاغ می‌شود كه آن اموال را به دایره اجرا تحویل دهد در غیر این صورت مسئول خسارات وارده بر محكومٌ‌له می‌باشد. در این حالت ثالث علاوه بر نقش تسهیل كنندگی نقش حفاظت اموال را بر عهده خواهد داشت. گاهی حضور شخص ثالث در مرحله اجرا بدین گونه است كه هیچ دعوایی بر علیه او نیست و یا مالی از او معرفی نشده، بلكه شخص ثالث از اموال و دارایی محكومٌ‌علیه مطلع است و به اجرا اطلاع می‌دهد. در واقع ثالث نقش تسهیل كننده در روند اجرا دارد. گاهی هم شخص ثالث در جهت كمك و حمایت از محكومٌ‌علیه اموال خود را به دایره اجرا معرفی می‌كند. (اعم از اینكه مال محكومٌ‌علیه باشد یا مال متعلق به خودش). در اجرای اسناد هم مسئله دخالت دیگری مطرح است. اگر مورد اجرائیه انجام تعهدی باشد و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد متعهدٌ‌له با اطلاع اداره ثبت می‌تواند به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر انجام تعهد متضمن هزینه‌هایی باشد اجرای ثبت از متعهد گرفته و به متعهدٌ‌له خواهد داد. همچنین در صورتی كه شخص ثالث در اجرای حكم یا سند از محكومٌ‌علیه یا متعهد ضمانت كرده باشد باید از عهده آن بر‌آید در غیر این صورت مأمور اجرا برابر مقررات عمل خواهد كرد.

 

كلید واژه: تعهد، وفای به عهد، متعهد، متعهدٌله، شخص ثالث

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

بخش اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………. 4

فصل اول: تعریف، انواع و شرایط تحقق تعهد……………………………………………………………………………….. 6

مبحث اول: تعریف تعهد…………………………………………………………………………………………………….. 7

گفتار اول: معنای لغوی و حقوقی تعهد………………………………………………………………………………….. 7

گفتار دوم: اركان و آثار تعهد…………………………………………………………………………………………….. 9

بند اول: اركان تعهد……………………………………………………………………………………………………… 9

بند دوم: آثار تعهد……………………………………………………………………………………………………….. 9

مبحث دوم: انواع تعهد……………………………………………………………………………………………………… 10

گفتار اول: مفهوم تعهد به وسیله………………………………………………………………………………………… 11

بنداول: تعهد به وسیله معین…………………………………………………………………………………………….. 12

بند دوم: تعهد به وسیله نا معین…………………………………………………………………………………………. 12

گفتار دوم: مفهوم تعهد به نتیجه………………………………………………………………………………………… 13

بند اول: تعهد به وسیله معمولی…………………………………………………………………………………………. 14

بند دوم: تعهد به وسیله با شدت بیشتر………………………………………………………………………………….. 14

بند سوم: تعهد به نتیجه…………………………………………………………………………………………………. 15

بند چهارم: تعهد به نتیجه خاص……………………………………………………………………………………….. 15

بند پنجم: تعهد به نتیجه از نوع خفیف………………………………………………………………………………….. 16

مبحث سوم: شرایط تحقق تعهد…………………………………………………………………………………………….. 16

فصل دوم :ایفا و جهات سقوط تعهد………………………………………………………………………………………. 19

مبحث اول: ایفای تعهد…………………………………………………………………………………………………….. 20

مبحث دوم: جهات سقوط تعهد…………………………………………………………………………………………….. 21

گفتار اول: وفای به عهد………………………………………………………………………………………………… 23

بنداول: تعریف وفای به عهد……………………………………………………………………………………………. 23

بند دوم: ماهیت وفای به عهد…………………………………………………………………………………………… 24

بند سوم: عناصر وفای به عهد………………………………………………………………………………………….. 25

گفتار دوم: اقاله…………………………………………………………………………………………………………. 29

بند اول: تعریف اقاله……………………………………………………………………………………………………. 30

بند دوم: ماهیت حقوقی اقاله……………………………………………………………………………………………. 30

بند سوم: موضوع اقاله………………………………………………………………………………………………….. 31

گفتار سوم: ابراء………………………………………………………………………………………………………… 32

بند اول: تعریف ابراء……………………………………………………………………………………………………. 32

بند دوم: ماهیت ابراء……………………………………………………………………………………………………. 32

بند سوم: شرایط ابراء……………………………………………………………………………………………………. 33

گفتار چهارم: تبدیل تعهد……………………………………………………………………………………………….. 34

بند اول: تعریف تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………….. 34

بند دوم: موارد تبدیل تعهد……………………………………………………………………………………………… 35

بند سوم: آثار تبدیل تعهد………………………………………………………………………………………………. 36

گفتار پنجم: تهاتر……………………………………………………………………………………………………….. 37

بند اول: تعریف تهاتر…………………………………………………………………………………………………… 37

بند دوم: اقسام تهاتر……………………………………………………………………………………………………. 38

گفتار ششم: مالكیت ما فی‌الذمه…………………………………………………………………………………………. 39

فصل سوم :ایفا تعهد از ناحیه ثالث و ماهیت حقوقی آن……………………………………………………………………. 41

مبحث‌ اول: ایفا تعهد از ناحیه ثالث…………………………………………………………………………………………. 41

گفتاراول: جایگاه پرداخت دین از ناحیه ثالث……………………………………………………………………………. 42

گفتاردوم: شرایط پرداخت دین از ناحیه ثالث……………………………………………………………………………. 42

مبحث دوم: تحلیل ماهیت حقوقی پرداخت ثالث و مقایسه تطبیقی آن………………………………………………………. 43

گفتار اول: تحلیل ماهیت حقوقی پرداخت ثالث:………………………………………………………………………… 43

گفتاردوم: پرداخت ثالث در حقوق خارجی…………………………………………………………………………….. 44

بنداول: در نظام حقوقی كامن لو……………………………………………………………………………………….. 45

بند دوم: در حقوق كشور فرانسه……………………………………………………………………………………….. 45

بند سوم: درحقوق كشور مصر…………………………………………………………………………………………. 46

بند چهارم: در حقوق كشور عراق……………………………………………………………………………………… 46

بخش دوم: دخالت ثالث در اجرای حكم و سند و آثار آن…………………………………………………………………… 47

فصل اول :اجرای حكم و سند به وسیله ثالث……………………………………………………………………………….. 48

مبحث اول: اجرای حكم  و سند در تعهدات مالی…………………………………………………………………………… 48

گفتار اول: اجرای حكم و سند در تعهدات مالی وجه……………………………………………………………………. 50

بند اول: اجرای حكم در تعهدات مالی وجه…………………………………………………………………………….. 50

بند دوم: اجرای سند در تعهدات مالی وجه……………………………………………………………………………… 51

گفتار دوم: اجرای حكم و سند در تعهدات مالی غیر وجه……………………………………………………………….. 52

بند اول: اجرای حكم در تعهدات مالی غیر وجه…………………………………………………………………………. 52

بند دوم: اجرای سند در تعهدات مالی غیر وجه…………………………………………………………………………. 53

مبحث دوم: اقدام ثالث به جانشینی از محكومٌ‌علیه و متعهد………………………………………………………………….. 56

گفتار اول: اقدام در قالب اذن و وكالت………………………………………………………………………………….. 58

بند اول: اقدام در قالب اذن……………………………………………………………………………………………… 58

بند دوم: اقدام در قالب وكالت………………………………………………………………………………………….. 62

گفتار دوم: اقدام به تجویز قانونگذار……………………………………………………………………………………. 67

بند اول: رجوع بستانکار پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون…………………………………………….. 68

بند دوم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده حق‌الزحمه ارزیاب به محکومٌ‌علیه……………………………………………… 70

بند سوم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده حق‌الحفاظه حافظ به محکومٌ‌علیه……………………………………………… 71

بند چهارم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده سایر هزینه‌های اجرایی به محکومٌ‌علیه………………………………………. 73

بند پنجم: رجوع بیمه گر به عامل زیان…………………………………………………………………………………. 74

بند ششم: رجوع بستانکار پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون…………………………………………… 75

بند هفتم: رجوع ظهرنویس، ضامن، قبول کننده و تأدیه کننده به صادر کننده سند تجاری………………………………… 76

بندهشتم: رجوع متصدی حمل و نقل به مأمور حمل و نقل…………………………………………………………….. 77

بند نهم: رجوع غاصب پرداخت کننده به غاصب متلف………………………………………………………………….. 77

گفتار سوم: اقدام به علت اضطرار………………………………………………………………………………………. 78

فصل دوم: آثار اجرای حکم و سند به وسیله ثالث…………………………………………………………………………… 83

مبحث اول: آثار نسبت به محکوم‌ٌعلیه و متعهد……………………………………………………………………………… 84

گفتار اول: آثار اقدام در صورت اذن…………………………………………………………………………………….. 84

گفتار دوم: آثار اقدام در صورت عدم اذن………………………………………………………………………………. 85

مبحث دوم: آثار نسبت به متعهدٌله و محکومٌ‌له………………………………………………………………………………. 86

گفتار اول: آثار اقدام در صورت اذن…………………………………………………………………………………….. 86

گفتار دوم: آثار اقدام در صورت عدم اذن………………………………………………………………………………. 87

گفتار سوم: آثار اقدام در صورت تجویز قانونگذار……………………………………………………………………… 87

نتیجه گیری…. ………………………………………………………………………………….. 88

پیشنهادات…… ………………………………………………………………………………….. 91

فهرست منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………. 93

الف: کتب………………………………………………………………………………………………………………. 93

ب: مقالات…. ………………………………………………………………………………….. 97

ج: قوانین…… ………………………………………………………………………………….. 98

 

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :110 صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.