رشته مدیریت

پایان نامه اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایا‌ن‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

 

عنوان:

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم

 

زمستان 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                               فهرست مطالب

عنوان  صفحه

 

چکیده 1

فصل اول. 2

کلیات تحقیق.. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مساله تحقیق.. 3

1-3- اهمیت تحقیق.. 4

1-4- اهداف تحقیق.. 4

1-5- سوالات تحقیق.. 5

1-6- تعریف متغیر های تحقیق.. 6

1-7- مدل تحقیق.. 7

1-8- محدوده تحقیق.. 7

فصل دوم. 8

ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق.. 8

2-1- مدیریت دانش… 11

چالش‌های مدیریت دانش… 18

– مدیریت دانش از دیدگاه صاحبنظران. 19

2-2-داده، اطلاعات، دانش… 22

2-3- کاربرد مدیریت دانش… 26

2-4- ایجاد دانش… 29

2-5- اعتباربخشی به دانش… 29

2-6-ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣی ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای.. 34

2-7- ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻜﺮی ﻣﻄﺮح در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ… 35

2-8-ضرورت واهمیت مدیریت دانش… 38

2-9- فرایند مدیریت دانش، اصول و ویژگیهای آن. 39

2-10- مدیریت دانش در سازمان ها 40

2-11- تسهیم دانش کلید مدیریت دانش… 44

2-12- اهمیت تسهیم دانش… 46

2-13- دیدگاه‌های مختلف در زمینه انواع فعالیت‌های تسهیم دانش… 47

2-14- موانع بالقوه تسهیم دانش… 49

2-15- راهکارهای رسیدن به یک سیستم دانش مدار. 63

2-16- ﻣﺪل ﻫﺎی ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ… 65

2-17- مدل های ﺷﺒﻜﻪ ای و ﻣﺨﺰﻧی.. 67

2-18-  مبانی زیر ساخت مدیریت دانش… 70

2-19- پیشینه موضوع. 80

فصل سوم. 86

روش تحقیق.. 86

3-1- مقدمه. 88

3-2- فلسفه پژوهش… 88

3-3- مدل پژوهش… 89

3-4-سئوالات پژوهش… 91

3-5- جامعه و نمونه آماری.. 92

3-6- روش گردآوری داده‌ها 92

3-7- اﻋﺘﺒﺎر دروﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ… 92

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها 94

فصل چهارم. 95

تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقق.. 95

4-1- فراوانی سئوالات تحقیق.. 96

4-2- محاسبه میزان تعیین‌کننده‌ی ابعاد. 108

4-3- محاسبه واریانس کل توزیع شده 110

4-4- تبیین ماتریس ابعاد. 112

4-4- آزمون فریدمن.. 113

فصل پنجم. 115

نتیجه گیری و پیشنهادات… 115

5-1- مقدمه. 116

5-2- خلاصه نتایج تحقیق.. 116

5-2-1- محاسبه  و اندازه گیری کفایت نمونه. 116

5-2-2- میزان تعیین‌کننده‌ی ابعاد. 116

5-2-3- واریانس کل توضیع شده 117

5-2-4- تبیین ماتریس ابعاد. 117

5-2-5- سوال اصلی تحقیق.. 117

5-2-6- سوالات فرعی تحقیق.. 117

5-2-7- آزمون فریدمن.. 119

5-3- بحث و نتیجه گیری.. 120

5-4- پیشنهادات… 122

5-4-1-پیشنهادات حاصل از تحقیق.. 122

5-4-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 124

5-4-3- محدودیت ها و مشکلات تحقیق.. 125

فهرست منابع و ماخذ. 126

 

 

فهرست جدول ها

عنوان  صفحه

جدول 2-2: خلاصه مطالعات درخصوص موانع مدیریت دانش… 83

جدول 3-1: ﺳﺎزهﻫﺎوﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎیﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 92

جدول 4-1: محاسبه واندازه گیری کفایت نمونه. 108

جدول 4-2:‌ محاسبه میزان تعیین‌کننده‌یابعاد. 108

جدول 4-3: واریانس کل توضیح شده 110

جدول 4-5:‌ معناداربودن رتبه بندی توسط آزمون فریدمن.. 113

جدول 4-6:‌ اولویت‌بندی توصیفی ابعادتوسط آزمون فریدمن.. 114

 

 

فهرست شکل ها

عنوان  صفحه

 

شکل 2-1: ارتباط بین داده،اطلاعات،دانش… 22

شکل 2-2:. فرایندهای اشاعه دانش… 27

شکل 2-3- ﻣﺪلﻧﻮﻧﺎﻛﺎوﺗﺎﻛﻮﻳﻮﭼی، 1995 ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪاز. 32

شکل 2-4:‌ مراحل حرکت ازداده به دانایی (اقتباس از. 40

ﺷﻜﻞ 2-5: ﻋﻨﺎﺻﺮوروﻳﻜﺮدﻫﺎیﺳﺎزﻣﺎﻧیﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪاز. 66

شکل 2-6:‌ مبانی زیرساخت مدیریت دانش… 70

شکل 3-1: مدل تحلیلی سه شاخگی.. 91

 

 

 

چکیده

هدف از انجام این پژوهش شناسایی واولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم بر اساس مدل سه شاخگی اهرنجانی می‌باشد. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ای با پایایی 93/. می‌باشد. ﺟﺎﻣﻌﻪ آماری این ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ مدیران،کارشناسان و روسای مراکزتحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم بوده که تعداد آن‌ ها حدود 185 نفر برآورد شده و بر اساس جدول مورگان تعداد 127 به عنوان نمونه آماری توسط محقق انتخاب شده است.

در این تحقیق از آمار توصیفی و تحلیلی همچون تحلیل عامل و آزمون فریدمن برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از جدول«واریانس کل توزیع شده» که مقدار آن67.514 است (که بیش از 50 می‌باشد) می‌توان نتیجه گرفت که دسته‌بندی انجام شده به وسیله مدل سه شاخگی مورد تایید می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین دیدگاه مدیران وروسای مراکزتحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم و عوامل محتوایی، ساختاری و زمینه ای موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش ارتباط معنا داری وجود دارد.

نتایج آزمون فریدمن نشان می‌دهد که عواملی همچون حمایت مدیر عالی، میزان تعهد و وفاداری مدیریت و کارکنان، میزان مهارت و دانش کارکنان، شفاف سازی قوانین و مقررات، تفاهم و اعتماد متقابل بین مدیران و کارکنان بیشترین تأثیر را برپیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم دارند.

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

ما اکنون در عصری زندگی می کنیم که حقیقتا می توان آن را عصر دانش نامید(طارق خلیل،1381،ص36).این روزها دانش بیشترین ارزش را در سازمانها دارد(بریتو ودیگران،2010،ص127)و موفقیت دانشگا ه هادر قرن 21 با توجه به بازارهایی که هر روز رقابتی تر می شوند منوط به استفاده از دانشی است که دانشگاه هادر فرایندهای کلیدی خود بدان نیاز دارند(ان.دی.للا و دیگران،2001،ص152).در این میان سازمان هایی که درجه بالایی از خلاقیت و عملکرد کاری دارند دانش خود را به صورت اثر بخشی مدیریت می کنند(کورادو و راموس،2010،ص323).بیشتر شرکت های خصوصی به اهمیت دانش و مدیریت آن برای کسب مزیت رقابتی و بقا در صحنه رقابتی پی برده اند.تجربه نشان داده است که موضوع مدیریت دانش بحثی نیست که اهمیت خود را از دست دهد بلکه با توجه به سرعت تغییرات محیط ارزش آن روز به روز بیشتر می شود.

هرچند مدیریت دانش به طور گسترده ای در تئوری و عمل بحث شده است،هنوز در بخش دولتی روی آن کار خاصی انجام نگرفته است(شریف الدین و دیگران،2004،ص96). در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا به کمک مدل مناسب عوامل موثربرپیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم شناسایی واولویت بندی شود.

 

1-2- بیان مساله تحقیق

مدیریت دانش به‌عنوان یکی از موضوعات جالب و چالش برانگیز علم مدیریت در هزاره جدید است. دامنه، کاربرد، و استفاده از آن گسترده شده و به عنوان حوزه‌ای میان رشته‌ای جای خود را در متون مدیریتی باز کرده است. مدیریت دانش مفهوم جدیدی نیست شاید بسیاری از ما دانش را مدیریت کرده بدون اینکه کوچکترین درکی نسبت به آن داشته باشیم. اما انتظام­بخشی به این فعالیت‌ها و داشتن طرح و برنامه برای اجرای آن موضوع جدیدی است که در اواخر قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت.مدیریت دانش به‌عنوان رهیافتی جدید و با ارزش در کنار سایر راهبردهای تجاری و رقابتی است، بدین منظور سازمان‌ها به فکر پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت دانش شدند تا از مزایای بالقوه آن بهره‌جویی کنند.

 

مدیریت دانش رویکردی برای ایجاد سازمان یاد گیرنده است، سازمانی که اعضای آن می توانند دانش را کسب، تسهیم و خلق کنند و در تصمیم گیریهای خود از آن سود جویند.این در حالی است که امروزه این تجربه در برخی از سازمانها و شرکتها درباره مدیریت دانش به شکست انجامیده است و این به آن علت است که به شناسایی واولویت بندی عوامل موثربر موفقیت مدیریت دانش توجه نشده است، حال آن که امروزه ضرورت توجه به این نوع مدیریت در قالب ابزاری راهبردی برای پیشبرد منابع سازمان و موفقیت در عرصه رقابت به اثبات رسیده است.

بنابراین باتوجه به اهمیت ولزوم به کارگیری وپیاده سازی مدیریت دانش درسازمان ها،پژوهش حاضردرصدداست تابه شناسایی واولویت بندی عوامل موثربرپیاده سازی مدیریت دانش دردانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم بپردازد.

 

1-3- اهمیت تحقیق

باتوجه به مصاحبه های انجام شده وبررسی های میدانی که دردانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم صورت گرفت این موضوع مشخص گردیدکه بحث پیاده سازی مدیریت دانش ازاهمیت بسیارزیادی برخوردارباشدزیرامتاسفانه هیچگونه مستند سازی ازتجربیات نیروی انسانی انجام نشده وافرادعمومازمانی که ازسیستم خارج می شوندتمامی تجربیات خودراباخود می برندوهمچنین با عنایت به اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم بادارا بودن 185نفر نیروی انسانی به علت فقدان مدیریت دانش دردانشگاه مذکوربه نظر میرسد که درآینده وباخروج افراد ازسیستم،بامشکلات عدیده ای مواجه گرددلذادراین تحقیق سعی بر آن است تاعوامل موثر پیش روی توسعه وایجادمدیریت دانش دردانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم شناسایی،بررسی وتبیین گردد.

1-4- اهداف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثربرپیاده سازی نظام مدیریت دانش در  دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم می‌باشد.از دیگر اهدافی که این تحقیق دنبال می نماید عبارتند از:

  1. شناسایی عوامل رفتاری پیاده سازی نظام مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم
  2. شناسایی عوامل ساختاری پیاده سازی نظام مدیریت دانش دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم
  3. شناسایی عوامل زمینه‌ای پیاده سازی نظام مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم

اهداف کاربردی

محل اجرای پیاده سازی مدیریت دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم خواهد بود و این تحقیق مورد استفاده این ذی نفعان خواهد بود:

  1. مدیران دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم: نتایج تحقیق می تواند مدیران ارشد را نسبت به عوامل موثربرپیاده سازی نظام مدیریت دانش بیشتر آگاه نماید.
  2. مدیران سطح میانی دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم: نتایج این تحقیق می تواند به برنامه ریزی بهتر مدیران مالی، بهره برداری و سایر مدیران سطح میانی کمک های شایانی نماید.
  3. دانش پژوهان رشته مدیریت: نتایج این تحقیق می تواند به دانش پژوهانی که مایل به یادگیری مطالب بیشتر و عمیق تر در مورد مدیریت دانش هستند، کمک نماید.

 

1-5- سوالات تحقیق

سئوال اصلی:

عوامل موثربرپیاده سازی نظام مدیریت دانش دردانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم کدامند؟

سئوالات فرعی:

  1. عوامل رفتاری پیاده سازی نظام مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم کدامند؟
  2. عوامل ساختاری پیاده سازی نظام مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم کدامند؟
  3. عوامل زمینه‌ای پیاده سازی نظام مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم کدامند؟

1-6- تعریف متغیر های تحقیق

عوامل ساختاری: منظور از بحث ساختار بیان مجموعه ای از ویژگی‌های سازمانی نظیر تمرکز، پیچیدگی و رسمیت است که برخی از آن‌ ها در نگاره سازمانی نمایش داده می‌شوند. در خصوص ساختار، عموماً چنین پرسش‌هایی مطرح می‌شود: سازمان متمرکز است یا غیر متمرکز؟ وظایف اصلی چه چیزهایی هستند؟ تنش بین وظایف کلیدی چیست؟ ساختار غیر رسمی (ارتباطات مستقیم با رده بالای سازمان، باندها و گروه‌ها و گروه های غیررسمی تصمیم گیری) چگونه است؟

عوامل رفتاری: آسیبهای رفتاری که علل و عواملی پایه‌ای هستند، از جهات گوناگون رفتارهای انسانی و در نتیجه کارکردهای (وظایف اصلی) سازمان را در معرض بحران قرار می‌دهند.

عوامل زمینه ای: آسیبهای زمینه‌ای که علل و عواملی پایه‌ای هستند، رابطه و تعامل مناسب و واکنش بموقع و درست سازمان را با سیستمهای همجوار محیطی‌اش بر هم زده و در این روابط ایجاد بحران می‌نمایند.

مدیریت دانش: به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند.

تعداد صفحه:150

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.