رشته مدیریت

پایان نامه الگوی ارتقاء رفتارمدنی سازمانی بر اساس ویژگیهای رهبری معنوی

دانشگاه ارومیه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه : علوم تربیتی

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  در رشته مدیریت آموزشی

 

عنوان :

الگوی ارتقاء رفتارمدنی سازمانی بر اساس ویژگیهای رهبری معنوی

(مورد: استانداری آذربایجان غربی 1392-93 13 )

 

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

شهریور 1392

 

 

 

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق ، بررسی رابطه بین ابعاد رهبری معنوی با مولفه های رفتار مدنی سازمانی بوده که جامعه آماری این پژوهش را ، کارکنان استانداری استان آذربایجانغربی در سال 1392-1393 تشکیل داده اند. نمونه آماری تحقیق حاضر با بهره گرفتن از جدول مورگان بتعداد 207 نفر بروش تصادفی ساده انتخاب گردیدند این تحقیق   برمبنای هدف، از نوع کاربردی بوده و برای انجام آن از روش تحقیق توصیفی  – همبستگی استفاده شده است  برای گردآوری داده هااز پرسشنامه های استاندارد رهبری معنوی فرای (2005)ورفتارمدنی سازمانی اورگان (1988) با آلفای کرونباخ بترتیب (0.91 و 0.87 ) استفاده شده است  .

برای آنالیز داده های جمع آوری شده ، از تکنیک های آمار توصیفی (میانگین، درصد فراوانی ، انحراف معیار ) و آماراستنباطی ( ضریب همبستگی ، رگرسیون چند گانه، آزمون t  تک گروهی ، تحلیل مانوا، آزمون بارتلت و کیزر) بااستفاده از نرم افزارهای آماری SPSS18  و AMOS18 استفاده گردیده است.

نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهند که بین مولفه های رهبری معنوی با کل ابعاد رفتارمدنی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.  همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که مولفه های رهبری معنوی  ( بازخورد، ایمان و امید، تعهد سازمانی، چشم انداز سازمانی ونوع دوستی) می توانند  تغییرات ابعاد رفتار مدنی سازمانی ( وظیفه شناسی، جوانمردی، نزاکت اجتماعی ،فضیلت اجتماعی واحترام به هم نوع ) را بطور مثبت ومعنی داری پیش بینی  نمایند.    براساس آزمون تی تک گروهی در خصوص وضعیت رهبری معنوی و رفتار مدنی سازمانی در استانداری ، نتایج نشان دهنده آنست که وضعیت فعلی رهبری معنوی ورفتار مدنی سازمانی در حد  مطلوب می باشد.

واژگان کلیدی : رفتار مدنی سازمانی ،رهبری معنوی، معنویت  

 

فهرست مطالب

    عنوان                                                                                        صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه : 2

1-2 بیان مسئله پژوهش… 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4 اهداف تحقیق.. 8

1-5 فرضیه های تحقیق.. 9

1-6 تعریف متغیرها 10

1-6-1 تعریف نظری یا مفهومی متغیرها 10

1-6-2 تعاریف عملیاتی متغیرها 13

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1 مقدمه. 16

2-2 بخش اول : رهبری معنوی 17

2-2-1 2تاریخچه معنویت… 17

2-2-2 انواع معنویت… 19

2-2-3 معنویت  در محیط کار. 19

2-2-4 معنویت در برابر دین (مذهب) 21

2-2-5 : رهبری.. 22

2-2-6 : پیروان و منابع قدرت در رهبری.. 23

2-2-7 : نظریه های رهبری.. 24

2-2-8 معنویت و رهبری.. 30

2-2-9 : رهبری از دیدگاه اسلام. 31

2-2-10 : رهبری معنوی.. 31

2-2-11 : مولفه ها و ویژگیهای رهبری معنوی.. 35

2-2-12 2: رهبری از دیدگاه اسلام. 38

2-2-13 : رهبری اثر بخش از دیدگاه امیر مومنان  امام علی ابن ابیطالب(ع) 39

2-2-14 : رفتارمدنی سازمانی 42

2-2-15 :مدلهای رفتارهای مدنی سازمانی.. 43

2-2-16 : پیشینه موضوع. 49

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه : 59

3-2 روش تحقیق : 59

3-3 جامعه آماری : 60

3-4 روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه آماری تحقیق : 60

3-5 ابزارگردآوری اطلاعات و اندازه گیری  : 61

3-5-1 : پرسشنامه رهبری معنوی : 61

3-5-2 : پرسشنامه رفتارمدنی سازمانی: 62

3-6 تعیین پایایی و روایی ابزارگیری: 63

3-6-1 : برآورد پایایی 1  یا قابلیت اعتماد پرسشنامه ها 63

3-6-2 :برآورد روایی2 Validityپرسشنامه ها 64

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها

4-1 مقدمه : 70

4-2 : توصیف داده های جمعیت شناختی (دموگرافیک) 70

4-2-1 :جنسیت… 70

4-2-2 سن.. 71

4-2-3 :مدرک تحصیلی.. 72

4-2-4 : سنوات خدمت… 73

4-3 آنالیز استنباطی فرضیات پژوهشی : 75

 

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه : 89

5-2 : خلاصه موضوع و روش ها 89

5-3 : نتایج حاصل از تحقیق.. 90

5-4 : نتیجه گیری.. 95

5-5 محدودیتهای تحقیق.. 96

5-5-1 محدودیتهای در اختیار محقق.. 96

5-6 : پیشنهادات کاربردی  بر اساس یافته های تحقیق.. 96

منابع. 99

چکیده انگلیسی.. 106

 

 

فهرست جداول

جدول ‏2‑1: تمایز بین دین و معنویت (کال،شیریو استاو،2003) 22

جدول ‏2‑2 مدل توسعه رهبری هنری و ریچارد(2006) 33

جدول ‏2‑3 ویژگیهای رهبری معنوی از دیدگاه فرای.. 34

جدول ‏3‑1  نتایج محاسبات ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه رهبری معنوی.. 62

جدول ‏3‑2: نتایج محاسبات ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه  رفتار مدنی ا 63

جدول ‏3‑3 : مقیاس درجه بندی سوالهای رهبری معنوی و رفتارمدنی سازمانی براساس مقیاس لیکرت.. 63

جدول ‏3‑4: :ضرایب پایایی پرسشنامه های رهبری معنوی و رفتار مدنی سازمانی. 64

جدول ‏3‑5: نتایج محاسبات  بارهای عاملی  گویه های پرسشنامه رهبری معنوی.. 65

جدول ‏3‑6: نتایج محاسبات بارهای عاملی پرسشنامه رفتارمدنی سازمانی. 66

جدول ‏4‑1: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر حسب جنسیت.. 70

جدول ‏4‑2: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری براساس سن. 71

جدول ‏4‑3:توزیع فراوانی براساس  تحصیلات.. 72

جدول ‏4‑4 : توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر حسب سنوات خدمت.. 73

جدول ‏4‑5 : نتایج تحلیل مانوای رابطه بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی با کل ابعاد رفتار مدنی سازمانی. 75

جدول ‏4‑6 : نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه هر یک از مولفه های رهبری سازمانی با وظیفه شناسی. 76

جدول ‏4‑7 : نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه هر یک از مولفه های رهبری سازمانی با جوانمردی.. 77

جدول ‏4‑8 نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه هر یک از مولفه های رهبری سازمانی با فضیلت اجتماعی.. 78

جدول ‏4‑9: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه هر یک از مولفه های رهبری سازمانی با احترام به هم نوع. 79

جدول ‏4‑10 : نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه هر یک از مولفه های رهبری سازمانی با نزاکت اجتماعی. 80

جدول ‏4‑11: نتایج آزمون t  مستقل تفاوت رفتارمدنی سازمانی با تاکید بر جنسیت.. 81

جدول ‏4‑12: نتایج تحلیل Anova مقایسه میانگین رفتارمدنی سازمان با تاکید بر سطح تحصیلات.. 81

جدول ‏4‑13: نتایج تحلیل Anova مقایسه میانگین رفتارمدنی سازمانی با تاکید بر سن. 82

جدول ‏4‑14 : نتایج تحلیل Anova مقایسه میانگین رفتارمدنی سازمانی با تاکید بر سابقه کاری.. 82

جدول ‏4‑15 : نتایج آزمون t  مستقل تفاوت رهبری معنوی سازمانی با تاکید بر جنسیت.. 83

جدول ‏4‑16 نتایج تحلیل Anova مقایسه میانگین رهبری معنوی سازمانی با تاکید بر سطح تحصیلات.. 83

جدول ‏4‑17) : نتایج تحلیل Anova مقایسه میانگین رهبری معنوی سازمانی با تاکید بر سن کارکنان. 84

جدول ‏4‑18: نتایج تحلیل Anova مقایسه میانگین رهبری معنوی سازمانی با تاکید بر سوابق کارکنان. 84

جدول ‏4‑19 وضعیت میانگین و انحراف معیار ابعاد رهبری معنوی.. 85

جدول ‏4‑20 : نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری برای ابعاد رهبری معنوی.. 85

جدول ‏4‑21: وضعیت ابعاد رهبری معنوی.. 86

جدول ‏4‑22: وضعیت میانگین و انحراف معیار ابعاد رفتارمدنی سازمانی. 86

جدول ‏4‑23: نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری برای ابعاد رفتارمدنی سازمانی. 87

جدول ‏4‑24: وضعیت ابعاد رفتار مدنی سازمانی. 87

 

 

فهرست نمو دار

نمودار ‏2‑1 مفهوم سازی معنویت در محیط کار (میلیمن و دیگران،2003) 20

نمودار ‏2‑2:ویژگیهای فردی رهبران (دیویس1972. 25

نمودار ‏2‑3: عوامل موثر در سبک رهبری(ریتز،1981) 27

نمودار ‏2‑4: : روابط رهبر از منظر معنویت (ریزاچ،2002) 32

نمودار ‏2‑5 : : هفت بعد رهبری سازمانی فرای 2011. 37

نمودار ‏2‑6 : مدل رفتارهای مدنی گراهام (1995) 44

نمودار ‏2‑7 مدل رفتارهای مدنی اورگان (1988. 47

نمودار ‏4‑1 : توزیع نمرات جنسیت… 71

نمودار ‏4‑2 : توزیع نمرات مدرک تحصیلی.. 72

نمودار ‏4‑3: :توزیع سنوات خدمت… 74

 

1        فصل اول: کلیات پژوهش

1-1  مقدمه :

در طلیعه قرن جدید که سازمانها و شرکتها با محیط رقابت آمیز جهانی مواجه اند ، تغییرات ریشه ای و خلاقیت و نوآوریهای کاری نیاز اساسی آنها تلقی می گردد محیط پر تنش و رقابت آمیز کنونی باعث گردیده که سازمانها بفکر بکارگیری سیستم های کارآمد و نوین بجای سیستم های کهنه و ناکارآمد گذشته باشند . امروزه دیگر سازمانها از ثبات دائمی و همیشگی صحبت به میان نمی آورند بلکه از نوعی ثبات نسبی برخوردارند و در این بحبوحه حساس آنان نیاز به رهبران و مدیرانی دارند که بتوانند ضمن شناسایی نیازهای روز جامعه ، با تحولات تکنولوژیکی و اطلاعاتی و فناوری همگام شوند ( جیجسال و همکاران، 2003: 228)[1] در حال حاضر یک نیروی شتابان آشکار و نمایان برای تغییر سازمانی و جامعه ی جهانی در حال حرکت است  از این رو نیاز به رهبری مقدس تری بوجود آمده که بتواند چهار عرصه ی اساسی ماهیت انسان یعنی جسم (فیزیکی)، ذهن(تفکر منطقی)، سرشت(عواطف واحساسات) و روح را در هم ادغام کند. در حقیقت پاسخ به این نیازها، نیازبه تغییر شکل سازمانی گسترده به پارادایم سازمان یادگیرنده را الزام آور ساخته است.از این رو احساس نیاز به رهبران معنوی در سازمانها ی یادگیرنده رشد و نمو پیدا کرده است.(ابراهیمیان ،1391:36)  بنابراین وجود رهبران معنوی در چنین سازمان هایی مستلزم تغییر و تحول و موفقیت مستمر است. در حالت کلی ضرورت معنویت در سازمان آن چنان است که می تواند برای آنها،انسانیت و برای اجتماع ، فعالیت و برای محیط، مسئولیت را به ارمغان آورد.(جیجسال و همکاران ، 2002: 230) هر چند رهبری یک موضوع مورد علاقه برای هزاران سال بوده است اما تحقیقات علمی در این خصوص در قرن بیستم شروع گردیده است .(جاج و همکاران، 2002: 766) در دهه های اخیر این واژه در رهبری توجه زیادی را بخود معطوف ساخته است .(جیبسون45:2000)[2] و این موضوع در حال تبدیل به موضوع عمومی در رفتار سازمانی است(رابینز، 2003)[3] ولی در کشور ما این موضوع در رفتار سازمانی ، از اولویت خاصی در تحقیقات برخوردار نبوده است و شاید دلیل اصلی آن ، این باشد که در فرهنگ ما مسائل مذهبی و معنوی  غنی بوده و پایبندی مردم به مسائل اخلاقی بیشتر است (خائف الهی و همکاران،30:1389) رهبری معنوی یکی از متغیرهای تاثیر گذار بر عواملی همچون رفتارمدنی سازمانی، بهره وری ، اثربخشی و بهبود کلی عملکرد سازمانها بشمار میرود. به همین دلیل یکی از متغیرهای دیگر این پژوهش رفنارمدنی سازمانی می باشد. که همانند رهبری معنوی در دهه های اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. از اوایل دهه 1990 میلادی شاهد تحولاتی در بخش های مختلف بویژه در بخش دولتی بوده ایم ، به گونه ای که ساختارسلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی  که در  اکثر سال های قرن بیستم حالت مسلط را داشت در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت قابل انعطاف و کارآمد است.و این تغییرات ، جزئی نبوده و بلکه همه جانبه است که پارادایم های جدیدی همچون رهبری معنوی و رفتار مدنی سازمانی را بوجود آورده اند(تامپسون،1999: 290)  سازمانها ی کنونی به افرادی نیازمندند که تمایل دارند با هنجارهای موجود هماوردی نمایند و برای آنها قابل قبول نباشد که فعالیتهای سازمان به روشی همیشگی و ثابت و بدون نوآوری های متنوع انجام پذیردو همچنین افرادی باشند که مسئولیت اقداماتشان را بپذیرند( تامپسون290:1999)  در ادبیات مدیریت امروز این مسئله بدیهی است که سازمانها بدنبال کارکنان و افرادی باشند که تمایل دارند از الزامات و تکالیف شغلی رسمی خود، پا را فراتر بگذارند .و این اقدام فراتراز تکالیف شغلی به  رفتارمدنی سازمانی [4] اشاره دارد که در سالهای اخیر توجه محققان زیادی را به خود جلب نموده است.(موریسون،154:1994)    

 در پژوهش حاضر ، به بررسی رابطه بین خصوصیات رهبری معنوی و رفتارمدنی سازمانی پرداخته شده است و همانطوریکه میدانیم رهبران معنوی با داشتن ویژگیهایی همچون ، نوع دوستی، احترام به افراد، کمک به همتایان ، ایمان و امید و نشاط، تعهد سازمانی و…    می توانند در بروز و ایجاد رفتارهایی همچون، نزاکت اجتماعی ، از خود گذشتگی، تکریم هم قطاران، جوانمردی و و ظیفه شناسی در کارکنان سازمانها کمک نمایند و باعث بروز رفتارهایی گردند که بطور رسمی در شرح وظایف و شغل رسمی افراد قید نگردیده ولی این رفتارها در سازمان باعث  بهبودی کلی در عملکرد سازمان می گردد.

                                  

1-2   بیان مسئله پژوهش

در عصر حاضر که عصر، انفجار اطلاعاتی ، عصر دیجیتال، دانش و فناوری لقب گرفته است هیچ سازمانی مصون از تغییر و تحول نیست و بعبارتی بهتر عصر حاصر ، عصر تغییر است.وهمواره نیاز به تغییر ات ریشه ای و خلاقیتهای کاری احساس می شود و آنها برای اینکه از قافله عقب نمانند اکثر این سازمانها توجه خود را به رهبران سازمانی معطوف داشته اند و با شجاعت و جسارت خاصی سعی در ایجاد تغییرات بنیادی درون سازمانی دارند چرا که رهبری با ایجاد تغییر سرو کار دارند (نرگسیان،30:1386) در واقع ورود مفاهیمی همچون اخلاق، حقیقت، باور به خدا یا نیرویی برتر، معناجویی در کار، همه حکایت از ظهور پارادایمی جدیدی دارند (ضیائی و همکاران،68:1387)  دراین میان تئوری رهبری معنوی بعنوان سکوی پرش یک پارادایم جدید برای تئوری ، تحقیق و عمل به رهبری ارائه شده است.(فرای، ویتوسی وسدیلو،858:2005) [5] رهبری معنوی می تواند به عنو.ان یک حوزه تحقیق در زمینه وسیع تری از معنویت در محیط کار باشد.(بلک کابی و بلک کابی،2001)[6] رهبران معنوی به برخی ویژگیهای مهم برای سازمانشان همچون خود شکوفایی و معنا در زندگی اطمینان می بخشند.(جرتزن وبارباتو،2001)[7] رهبری معنوی رفاه معنوی را افزایش و پرورش می دهد و بدنبال آن بر رضایت کارکنان از زندگی، مسئولیت پذیری سازمانی،تعهدسازمانی،  بهره وری و عملکرد مالی تاثیر مثبت می گذارد(فرای،ماچلی ،ایمت، 2001)[8]  بنابراین رهبری معنوی باعث می شود تا کارکنان به عنوان یک کل رفتارکنند و عملکرد آنها  در ک نمایند نه اینکه فقط بعنوان عضوی از سازمان به آنان  نگریسته شود (روپرای[9]  856:2010)  در بررسی علمی (گیاکالون و جورکی ویکس،13:2002)  در مورد معنوی بودن محیط کار ، آنرا اینگونه تعریف کرده اند ” چارچوب ارزش ها ی سازمانی در فرهنگی شکل میگیرد که باعث ارتقای تجربه ی کارمندان از طریق فرایند کار می شود حس ارتباطی را تسهیل کرده، احساس همکاری و شادمانی و لذت بردن از کار را پدید می آورد”  از سوی دیگر اندیشمندانی همچون (گورتزن و باربوتو،2001) [10]بیان میکنند که رهبران معنوی برخی ویژگیهای مهم نظیر خود شکوفایی و درک معنا  در زندگی را برای سازمان هایشان تضمین می کنند . همچنین (کاکابادوس[11] و همکاران،172:2002))اظهار می کنند که رهبران معنوی اغلب از ارزشهایی هماهنگی،عشق ،همدردی،صلح و آرامش،درستی یا صداقت حمایت می کنند. این ارزشها تاثیرات مثبتی را درمحیط معنوی ایجاد می کند و موجب می شوند که کارکنان در مسئولیتها با رغبت بیشتری مشارکت جویند. در سازمان هایی که چنین فضای آکنده از ارزشهای معنوی و اخلاقی ،وجود داشته باشد کارکنان ضمن احساس آرامش و نشاط با انگیزه مضاعفی به پذیرش مسئولیتهای خطیر پرداخته و ضمن پاسخ گو بودن در برابر عملکرد خویش ، رفتارهایی نظیر وظیفه شناسی ، جوانمردی ، احترام به هم نوع و نزاکت اجتماعی از خود بروز می دهند که نتیجه آن بالا رفتن کارآیی و اثربخشی و در نهایت بهبود عملکرد کلی سازمان خواهد بود .

که در ادبیات امروز مدیریت به آن عنوان “رفتارهای مدنی سازمانی” اطلاق می گردد.رفتارمدنی سازمانی برای بقای سازمان در دنیای متحول کنونی که سراسر رقابت و تغییر است حیاتی بشمار میرود. برطبق دیدگاه نظریه پردازانی همچون اورگان[12] ،   رفتار مدنی سازمانی می تواند کارآیی را حداکثر ساخته و عملکرد موثر سازمانی را ارتقاء بخشد(مورفی، 2002: 288).بولینو و  تورنلی اعتقاد دارند که رفتارهای مدنی سازمانی بطور کلی دارای دو حالت عمومی هستند الف)آنها بطور مستقیم قابل تقویت نیستند برای مثال ، نیازی نیست که آنها از جنبه فنی به عنوان بخشی از شغل افراد باشند. ب) آنها ناشی از تلاش های ویژه و فوق العاده هستند که به سازمانها برای دستیابی به موفقیت،از کارکنانشان انتظار دارند( بلینو،ترنلی، 2003،:60).اورگان رفتارمدنی سازمانی را بعنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می داند که ورای الزامات سازمانی است(هادسن ،70:2002) جوهره کلیدی در تعریف اورگان از رفتار مدنی سازمانی این است که چنین رفتاری ، اثربخشی سازمانی را افزایش می دهد .مطالعات تجربی مختلفی که دراین زمینه انجام شده (بورمن،موتوویدلو،1993، اورگان و کونوسکی، 1998،پودساکف و مک کنزی،1994و..) ضمن تاکید و تایید مطلب فوق، دلایل مختلفی را که رفتارمدنی سازمانی ممکن است بر اثربخشی سازمانی تاثیر گذار باشد بیان می کنند. .بنابراین وجود رهبری معنوی برای سازمانها امروزه یک ضرورت انکارناپذیر می باشد و سازمانها برای بقای خود و حفظ موجودیت شان ناگزیرندکه توجه ویژه ای به این مقوله داشته باشند چراکه رهبران با تغییر سرو کار دارند وبرای ادامه حیات سازمان ، وجودشان ضروری بوده واین مسئله در تمامی متغیرهای اثرگذار سازمان بویژه رفتارمدنی سازمانی که در بهبود کلی عملکرد سازمانها تاثیر گذار می باشد مشهود است.

استانداری ها در حقیقت نماینده تام الاختیار و بعبارتی دولت کوچک در استانها بشمار میروند و بعنوان یک دستگاه حاکمیتی ، بر تمامی دستگاه های دیگر نظارت داشته و عملکرد آنها را مورد بررسی و نظارت قرار می دهد . و درصورت موفقیت این نهاد تاثیر گذار ، اثراتش بر سایر دستگاه ها نیز مثبت خواهد بود . فلذا در این تحقیق برحسب اهمیت مسئله ، به بررسی رابطه بین رهبری معنوی و رفتار مدنی سازمانی پرداخته شده است  .

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه در اثر پیشرفت و اکتشافات و اختراعات بیشماری که  در جهان ملقب به دنیای انفجار اطلاعاتی و عصر ماهواره ها،عصر دانش و سرمایه فکری اتفاق افتاده است سازمانها دیگر از ثبات دائمی و پایدار صحبت نمی کنند چون در اثر گسترش ارتباطات در همه جنبه های آن ، لحظه به لحظه آنها دچار تغییر  میگردند . و مشخصه امروزه آنها سازمان های دارای ثبات نسبی می باشد.(جیجسال و همکاران 2004) و سیستم های ایستا و راکد شانسی برای داوم و رقابت ندارند چراکه رقابت روز افزون از صفات دیگر سازمانها ی عصر حاضر می باشد.امروزه خلاقیت، نوآوری، رقابت، نیاز به تغییرات مداوم جهت همگامی با دنیای پر تلاطم دیگر جایی برای سازمان های ایستا نگذاشته است . وهر سازمان یا شرکتی که بخواهد در رقابت با سایر رقبا دوام آورده و به حیات خویش ادامه دهد لاجرم نیازمند رهبران و مدیران جسور، با بینش ، خلاق و نوآور و… می باشد تا بتوانند با ایجاد تغییرات مورد نیاز ،سازمان خویش را همگام با رقبای توانمند به پیش ببرد.(جیجسال و همکاران،75:2002) رهبران کنونی باید علاوه بر قدرت اندیشه بالا از خصایص و و یژگیهایی همچون اخلاق،حقیقت جوئی، انصاف،نوع دوستی ، ایمان و امید و…. برخوردار باشند ودر رهبری سازمان به افراد و کارکنان به دیده یک عنصر یا ابزار ماشینی نگاه نکنند بلکه باآنان بعنوان سرمایه های بی نظیر و ارزشمند سازمان، که موتور محرکه و پیشرفت و ترقی و تعالی سازمانها بشمار میروند نظر داشته باشد و لازمه آن اینست که باید رهبران معنوی [13] که امروزه اهمیت و جایگاه آنها بر همگان آشکار میباشد دارای خصائص انسانی متعالی وممتاز از قبیل ایمان وامید، اعتقاد بخدا،تعهد و عشق به همنوع و… باشند تا بتوانند در ایجاد تغییرات مورد نظر و انگیزه لازم در نیروی انسانی ،جهت بالابردن کارآیی و اثربخشی موفق باشند. 

رهبران معنوی به برخی از ویژگیهای مهم برای سازمان همچون خود شکوفایی و معنا در زندگی اطمینان می بخشند(جرتزن، بارباتو،2001)[14] رهبران معنوی رفاه معنوی را پرورش     می دهندوبدنبال آن بر رضایت کارکنان، مسئولیت پذیری سازمانی ، تعهد سازمانی،بهره وری و عملکرد مالی تاثیر مثبت می گذارند.

  تحقیقات  صورت پذیرفته در حوزه رهبری معنوی  نشان دهنده آنست که امروزه سازمانها نیازمند وجود رهبران معنوی  جهت تاثیرگذاری بر متغیرهای همچون رفتارمدنی سازمانی می باشند .رفتار مدنی سازمانی OCB بنا به تعریف اورگان رفتارفردی آگاهانه ای است که با بصیرت و اراده مستقیما بدون اعمال پاداش سازمانی رسمی بروز میکند وبصورت کلی عملکردهای سازمانها را بهبود می بخشد.(هادسن،70:2004)[15] اگر سازمانها بتوانند از وجود رهبران  معنوی استفاده بهینه بکنند وآنان زمینه و بستر مناسب را در راستای گسترش رفتارهای مدنی سازمانی فراهم میکنند چرا که عصر کنونی بنوعی عصر حاکمیت و پادشاهی مشتریان می باشد و تشکیلاتی که نتواند مشتریان و ارباب رجوع خویش راضی نگه دارد آن را ازدست داده و هر مشتری در حکم یک سیستم تبلیغاتی موثر و تاثیرگذاری است که در صورت ادامه می توانند حیات و بقاء یک سازمان یا شرکت را از آن بگیرند . در عصر تبلیغاتی ، دیگر هزینه کردن برای تبلیغات ، امری شناخته شده است و بعنوان یک هزینه بحساب نمی آید بلکه یک سرمایه گذاری است .(هاجیم سوزوکی،1373،:60) [16]کارکنان و پرسنل یک سازمان در صورتی میتوانند در عملکردشان موفق باشند که به نیازهای روحی و روانی و فیزیولوژیکی آنان تواما رسیدگی و توجه گردد. توجه صرف به پاداش مادی نمی تواند در اثربخشی و ایجاد انگیزه انان بتنهایی موثر باشد چونکه انسانها ،نیازهای روحی ، توجه به شخصیت ،وارزشمند بودن در محل کار، و… را مد نظر دارند و رهبران معنوی با دارا بودن خصایص ویژه از قبیل اعتقاد بخدا، ایمان وامید، عشق به همنوع و … می توانند به این نیازهای آنان پاسخ گو باشند و در اثر همین رفتارهاست که متقابلا رفتارهایی انسان دوستانه و والای انسانی نیز در افراد تقویت و پرورش داده میشود . (فارح،وهمکاران،1997)[17]رفتارمدنی سازمانی (فضیلت شهروندی[18]، نوع دوستی[19]،وظیفه شناسی [20]وجوانمردی [21] احترام و تکریم[22]) از جمله رفتارهای والای انسانی در سازمانها از طریق همین رهبران معنوی می تواند به منصه ظهور برسد و تقویت گردد. که نتیجه آن بالابرفتن راندمان کاری، بهره وری ، رضایت شغلی ،انگیزه کاری، تعهد سازمانی و معناداری در کارو… هستند واین مهم لازمه موفقیت و پویایی سازمان های کنونی بشمارمیرود. در هیچ سازمان یا شرکت حتی بنگاه های کوچک  ومتوسط نیز اگر به مسایل مهم توجه نگردد توان رقابت در عصر کنونی ممکن نیست چراکه رقباآنقدر زیاد و تغییرات چنان سریع و توجه به خصایص انسانی و کرامتی آدمی در اثر گسترش و پیشرفت علم ودانش و توجه به جنبه های معنوی انسان چنان فراگیر شده که هر سازمان یا شرکتی به مسایل فوق توجه نکند سریعا توسط مشتریان و ارباب رجوع آلترناتیوی برایش پیدا میگردد و عملکرد سازمان زیر سوال خواهد رفت .(بورمن و موتوویدلو، 1993)[23] بنابراین ضروری است سازمانها با تکیه بر رهبران معنوی که هم تخصص و مهارت در حرفه مدیریت منابع مالی و فیزیکی دارند و هم با دارابودن خصایص و ویژگیهای معنوی و اخلاقی، بتوانند در تقویت و پرورش خصایص انسانی همچون ، جوانمردی،وظیفه شناسی ، عشق به هم نوع،احترام و تکریم و نزاکت اجتماعی که از مولفه های ضروری برای بقای سازمانها در حال حاضر بشمار میرود بتوانند عملکرد سازمان خویش را بالا ببرند. (پدساکف، 2000،: 543-546)

 

1-4 اهداف تحقیق 

هدف کلی  :

بررسی رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با ابعاد رفتارمدنی سازمانی در بین کارکنان استانداری آذربایجانغربی می باشد

اهداف فرعی تحقیق:

  • تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با ابعاد رفتارمدنی سازمانی در استانداری استان آذربایجانغربی
  • تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با وظیفه شناسی در استانداری استان آذربایجانغربی
  • تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با جوانمردی در استانداری استان آذربایجانغربی
  • تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با فضیلت اجتماعی در استانداری استان آذربایجانغربی
  • تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با احترام و عشق به همنوع در استانداری استان آذربایجانغربی
  • تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با نزاکت (تکریم) اجتماعی در استانداری استان آذربایجانغربی
  • تعیین رابطه بین نظرات کارکنان در خصوص رهبری معنوی سازمانی براساس متغیرهای دموگرافیک (سن، جنسیت،تحصیلات، سابقه خدمت)
  • تعیین رابطه بین نظرات کارکنان در خصوص رفتارمدنی سازمانی براساس متغیرهای دموگرافیک (سن، جنسیت،تحصیلات، سابقه خدمت)

1-5   فرضیه های تحقیق

1) بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی سازمانی باکل  ابعاد رفتار مدنی سازمانی رابطه وجود دارد.

2 ) بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه وظیفه شناسی رابطه وجود دارد.

3 ) بین هر یک ازمولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه جوانمردی رابطه وجود دارد.

4 ) بین هر یک ازمولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه فضیلت اجتماعی رابطه وجود دارد.

5 ) بین هریک از مولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه احترام به همنوع رابطه وجود دارد.

6 ) بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه نزاکت اجتماعی رابطه وجود دارد.

7) بین نظرات کارکنان در خصوص رهبری معنوی سازمانی براساس متغیرهای دموگرافیک(جنسیت،سن،تحصیلات وسوابق) تفاوت  وجود دارد.

8) بین نظرات کارکنان در خصوص رفتارمدنی سازمانی براساس متغیرهای دموگرافیک(جنسیت،سن،تحصیلات،سوابق) تفاوت  وجود دارد.

 

[1] . Geijsel et al

[2] . Gibbson

[3] . Robbins

[4] Organizational Citizenship Behavior (OCB)

[5] .Fry,Vitucci & Cedillo

[6] Blackaby&Blackaby

[7] . Goertzen & Barbuto

[8] . Fry &Matherly&Ouimet

[9] . Rooprai

[10] Goertzen&Barbuto

[11] Kakabadse

[12] Organ

[13] . Spirituality leadership

[14] . Geortzen&Barbatue

[15] . Hedseen

[16] . Hajime suzuki

[17] . fareh et al

[18] .Courtesy

[19] .Conscientionsness

[20]. Altruism

[21] .Sportsman

[22] .Civic virtue

[23] .Bormen&Motovidello

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 118

قیمت :  40 هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

40,000 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.