رشته حسابداری

پایان نامه الزامات قانونی  و محافظه کاری حسابداری

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد گرمی

 

پایان نامه (یا رساله)  برای دریافت درجه کاشناسی ارشد در رشته حسابداری

گرایش حسابداری

 

عنوان

الزامات قانونی  و محافظه کاری حسابداری

 

شهریور 1393

 

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

1- فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت موضوع. 4

1-4- هدف تحقیق.. 4

1-5- سوال تحقیق.. 5

1-6- فرضیه‌ تحقیق.. 5

1-7-روش تحقیق.. 5

1-8- روش گردآوری داده‌ها 5

1-9- جامعه و نمونه آماری.. 6

1-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 6

1-11- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق.. 7

1-12- قلمرو تحقیق.. 7

1-13- واژگان کلیدی.. 7

1-14- ساختار پایان نامه. 9

2- فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 10

2-1- مقدمه. 10

2-2- محافظه کاری.. 11

2-2-1- دلایل محافظه کاری.. 17

2-2-2- تبیین های محافظه کاری.. 18

2-2-3- معیارهای اندازه گیری محافظه کاری.. 23

2-2-4. روش ها و مدل های استفاده شده برای اندازه گیری محافظه کاری.. 25

2-3- دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران. 31

2-3-1- فصل اول- کلیات… 31

2-3-2- فصل دوم- شرایط پذیرش اوراق بهادار. 33

بخش سوم: پذیرش اوراق مشارکت… 37

2-4- پیشینه تحقیق.. 39

3- فصل سوم: روش تحقیق.. 45

3-1- مقدمه. 45

3-2- نوع تحقیق.. 46

3-3- سوال و فرضیه‌ تحقیق.. 46

3-4- مدل آزمون فرضیه و متغیرهای مورد مطالعه. 47

3-5- جامعه و نمونه آماری.. 49

3-6- روش گردآوری داده‌ها 49

3-7- روش تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها 50

3-9- خلاصه فصل.. 51

4- فصل چهارم: تجزیه وتحلیل نتایج تحقیق.. 52

4-1- مقدمه. 52

4-2- آمار توصیفی داده ها 53

4-3- آمار استنباطی.. 54

4-3-1- نرمال بودن متغیر وابسته. 54

4-3-2- آزمون‌های تشخیصی در تعیین نوع داده‌ها 55

4-3-3- آزمون همگنی واریانس… 57

4-3-4- آزمون فرضیه های تحقیق.. 58

4-4- خلاصه فصل چهارم. 63

5- فصل پنجم: نتیجه گیری.. 64

5-1- مقدمه. 64

5-2- خلاصه تحقیق.. 64

5-3- نتیجه گیری و تفسیر نتایج.. 66

5-4- محدودیت‌های تحقیق.. 67

5-5- پیشنهادهای تحقیق.. 68

منابع فارسی.. 70

منابع لاتین.. 72

پیوست تحقیق.. 75

 

جدول3-1 تعداد شرکت های جامعه و اعمال شرایط جهت انتخاب نمونه آماری.. 49

جدول 4-1 آماره‌‌های توصیفی مربوط به متغیرها 53

جدول 4-2 آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها 55

جدول 4-3 نتیجه آزمون F لیمر انجام شده برای انتخاب روش حداقل مربعات معمولی یا پانل دیتا 56

جدول 4-4 آزمون چاو برای مدل آثار ثابت در مقابل مدل برآوردی داده های ترکیب شده 57

جدول 4-5  آزمون همگنی واریانس برای متغیر وابسته با بهره گرفتن از آزمون لوین.. 58

جدول 4-6 آزمون فرضیه اول. 59

جدول 4-7 آزمون فرضیه دوم. 61

جدول 4-8 خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 63

 

نمودار 4-1 میانگین محافظه کاری شرطی دوره قبل و بعد وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار. 60

نمودار 4-2 میانگین محافظه کاری غیرشرطی دوره قبل و بعد وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار. 62

 

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی و شناسایی میزان تاثیرگذاری دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه کاری مدیران شرکت های تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. به منظور تحقق این هدف برای دو دوره 2 سال قبل و 2 سال بعد از اجرایی نمودن این دستورالعمل در دیماه 1386 داده های محافظه کاری در نمونه ای 105 تایی از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از مدل احمد و دولمان (2007) با الهام از مدل گیولی وهاین (2000) جهت محافظه کاری شرطی  و مدل احمد و دولمان (2007) با الهام از مدل بیور و رایان (2000) جهت محافظه کاری غیر شرطی می باشد، استخراج گردید. در این رستا دوفرضیه مطرح شد. در این تحقیق برای آزمون فرضیه های مطرح شده از آنالیز کواریانس استفاده شد. بدین منظور ابتدا متغیری کدگذاری شده به عنوان عامل تغییر در سال 1386 ایجاد و داده ها در نرم افزار SPSS وارد شدند. سپس برای هر کدام از فرضیه های تحقیق آنالیز کوارایانس انجام گردید. پس از انجام تحلیل آماری نتایج نشان داد بر اساس آزمون تحلیل کواریانس انجام شده برای متغیر محافظه کاری شرطی براساس اثر متغیر قبل و بعد سال 1386 مرتبط با وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، مقدار احتمال برابر 054/0 حاصل شد لذا فرضیه اول مورد تایید واقع نگردید.نتایج در فرضیه دوم تحقیق بر اساس آزمون تحلیل کواریانس انجام شده نشان داد برای متغیر محافظه کاری غیرشرطی براساس اثر متغیر قبل و بعد سال 1386 مرتبط با وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار ، مقدار احتمال برابر 023/0 بدست آمد. لذا فرضیه دوم در سطح خطای 5درصد مورد تایید واقع می گردد. البته بایستی بدین نکته توجه داشت که افزایش در قدرمطلق میزان محافظه کاری غیرشرطی رخ داده است و به دلیل مثبت بودن ضریب و منفی بودن مقادیر این میزان در واقع کاهش محافظه کاری غیرشرطی مشاهد شد و این کاهش نیز معنی‌دار است.

 

واژگان کلیدی: محافظه کاری- محافظه کاری شرطی- محافظه کاری غیر شرطی- الزمات قانونی- دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار.

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1- فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

رعایت اصل محافظه کاری یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی محسوب می‌شود. کیفیت اطلاعات حسابداری تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل قرار دارد که برخی از آن‎ها ریشه در تقاضا برای چنین اطلاعاتی به منظور استفاده در ترتیبات قراردادی و بازارها (سرمایه و کار) دارد. تقاضا برای اطلاعات حسابداری با کیفیت ممکن است تحت تاثیر پذیرش اوراق بهادار شرکت در بازار سرمایه باشد. از طرفی گزارش های مالی یکی از مهم ترین خروجی‌های سیستم حسابداری است ویکی از اهداف آن فراهم کردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد وتوان سود آوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم جهت دستیابی به این هدف، ارائه اطلاعات به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی مؤثر افتد. هدف اصلی تحقیق شناسایی میزان تاثیرگذاری دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه کاری مدیران شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از این رو در ادامه به بیان این مسئله و اهمیت آن از نظر محقق و سازکارهای مورد نیاز جهت محقق ساختن این هدف و آزمون فرضیه های تحقیق بیان شده است.

1-2- بیان مسئله

باسو[1](1997) محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالایی از تائید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می نماید. این تعریف محافظه کاری را از دیدگاه سود و زیان توصیف می نماید. اما تعریف دیگر از نظر فلتهام و هولنسون[2]، (1995)، تعریف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه است. بر اساس این دیدگاه، در مواردی که تردیدی واقعی در انتخاب بین دو یا چند روش گزارشگری وجود دارد، آن روشی باید انتخاب شود که کمترین اثر مطلوب بر حقوق صاحبان سهام را داشته باشد. تعریف سوم درباره محافظه کاری بر پایه دیدگاه ترکیبی ترازنامه و سود وزیان است. در دیدگاه سوم، محافظه کاری، یک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریع تر هزینه، ارزیابی پائین دارایی و ارزیابی بالای بدهی می شود (گیولی و هین[3]،2000). در این پژوهش از تعریف سوم برای محاسبه شاخص محافظه کاری استفاده شده است. دسته بندی دیگری برای تعریف محافظه کاری ارائه شده است که عبارت است از محافظه‌کاری شرطی و محافظه کاری غیر شرطی (رایان[4]،2006).

محافظه‌کاری شرطی، محافظه کاری است که توسط استانداردهای حسابداری ملزم شده است. یعنی شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب. مثلاً کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه کاری شرطی است. به این نوع محافظه کاری، محافظه کاری سود و زیان و یا محافظه کاری گذشته نگر نیز می‌گویند (رایان،2006). در محافظه کاری غیر شرطی کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی ها به واسطه رویه های از پیش تعیین شده حسابداری است و از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، ملزم نگردیده است. این محافظه‌کاری، به محافظه کاری ترازنامه و یا محافظه کاری آینده‌نگر نیز معروف است.

تحقیقات متعدد انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد که احتمال وجود پیگیری های قضایی از سوی سهامداران باعث افزایش محافظه کاری در مدیران شرکت ها می گردد. این محافظه کاری می تواند بر عملکرد شرکت ها و کیفیت صورت های مالی آن ها تاثیر بگذارد. به عنوان مثال قائمی و همکاران (1389) نشان دادند که سودهای محافظه کارانه دارای پایداری کمتری هستند. مشایخی و هجرانی (1392) نشان دادند که محافظه کاری باعث افزایش محتوای اطلاعات حسابداری می شود. در ایران پیگیری های قضایی از سوی سهامداران تجربه نشده است اما برخی قوانین که جنبه تنبیهی/ تشویقی دارند، می توانند بر سطح محافظه کاری مدیران تاثیر بگذارد. از جمله قوانینی که می توان پیش بینی نمود که تاثیر مشابهی داشته باشد، دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران است که به نوعی با رویکرد تنبیهی/ تشویقی موجب تغییر طبقه بندی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار در بازار اصلی و فرعی و تابلوهای اول و دوم تالار اصلی می شود. لذا این تحقیق قصد دارد تاثیر احتمالی این دستورالعمل را بر محافظه کاری مدیران شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار دهد.

1-3- اهمیت موضوع

کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعات با اهمیت در بازارهای مالی است که می تواند بر نحوه تخصیص بهینه منابع تاثیر گذار باشد. از سوی دیگر وضع قوانین و هزینه های صرف شده برای آن ها با هدف افزایش کارایی در بازار صورت می گیرد. در چنین شرایطی اگر وضع قوانین باعث افزایش محافظه‌کاری در مدیران و کاهش کیفیت گزارش های مالی گردد، در واقع قوانین موضوعه نتوانسته اند به اهداف خود دست یابند.

در ایران قوانین متعددی وضع می گردد در حالی که به طور معمول تاثیرگذاری این قوانین از سوی محققین مورد بررسی واقع نمی گردد و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته شاهد انبوه تحقیقات انجام شده در مورد تاثیرگذاری قوانین مختلف همچون قانون ساربنز-آکسلی[5](2002) می باشیم. بنابر جستجوهای انجام شده هیچ گونه تحقیقی که به شناسایی آثار قوانین وضع شده در ایران بر کیفیت گزارش‌های حسابداری و به طور خاص محافظه کاری در تهیه آن ها به پردازد، انجام نگرفته است و این اولین تحقیق در نوع خود در ایران است.

1-4- هدف تحقیق

هدف اصلی تحقیق عبارت است از شناسایی میزان تاثیرگذاری دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه کاری مدیران شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران.

 

1-5- سوال تحقیق

سوال اصلی: آیا دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران محافظه کاری مدیران در تهیه گزارش‌های حسابداری را افزایش می دهد؟

سوال های فرعی:

  1. آیا وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه‌کاری شرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی شده است؟
  2. آیا وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه‌کاری غیرشرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی شده است؟

[1] Basu

[2] Feltham & Ohlson

[3] Givoly & Hayn

[4] Ryan

[5] Sarbanes–Oxley Act

تعداد صفحه:109

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.