حقوق

پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان‌نامه‌ی دوره‌ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

موضوع:

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

استاد مشاور:

دکتر سام محمدی

خرداد 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

      داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می کند که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.

واژگان کلیدی:

اعتراض، رأی داور، حقوق ایران.              

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه                                 

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..    1

الف- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………… 1

ب- سوال‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………… 2  

ج- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 2

د- فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………… 3

ر- حدود پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 3

ز- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 3

و- مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 3

ه- روش‌شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………. 3

ی- تقسیم مطالب……………………………………………………………………………………………………. 3

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری……………………………………………………….. 4

گفتار اول: تعریف رأی داوری…………………………………………………………………………………….. 4

گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری………………………………………………………………………………. 5

بند اول: کتبی بودن رأی داوری…………………………………………………………………………………… 5

بند دوم: امضا رأی داوری………………………………………………………………………………………….. 6

بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی………………………………………………………………………………. 6

بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن………………………………………………………………………….. 7

بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی…………………………………………………………………………. 9

مبحث دوم: اقسام رأی داوری…………………………………………………………………………….. 10

گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی…………………………………………………………………………. 10

گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی…………………………………………………………………………….. 11

گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی)………………………………………………………………………………. 12

گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین……………………………………………………………………………….. 13

گفتار پنجم: رأی موقت……………………………………………………………………………………………. 13

گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی……………………………………………………………………….. 14

مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور…………………………………………………………….. 15

گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………………. 15

گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور………………………………………………………………………. 16

گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها……………………………………. 17

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور……………………………………………………. 21

گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق………………………………………………………………….. 25

گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری…………………………………………………. 26

گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی………………………………………………………… 27

گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری………………………………………………………. 28

گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی…………………………… 29

گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی……………………………………………………………….. 30

گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری………………………………………………………………………….. 31

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور………………………………………………………. 32

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………………… 32

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………… 32

بند دوم: رسیدگی به اعتراض…………………………………………………………………………………….. 33

الف: نحوه‌ اعتراض…………………………………………………………………………………………………. 33

ب: هزینه‌ دادرسی………………………………………………………………………………………………….. 35

ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور…………………………………………………………….. 36

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………………… 39

بند اول: اثر تعلیقی………………………………………………………………………………………………….. 40

بند دوم: اثر انتقالی…………………………………………………………………………………………………. 43

مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور………………………………………………….. 47

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور……………………………………………………. 53

گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی……………………………………………………………………………. 54

بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف………………………………………………………………….. 55

بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری…………………………………………………………………………….. 56

بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ…………………………………………………………………………….. 57

بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ دلایل و مدارک……………………………………………………………….. 58

بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات……………………………………………………………………. 58

بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری…………………. 59

گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی………………………………………………………………………… 60

بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی……………………………………………………………………… 60

بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی…………………………………………………………………… 61

بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها……………….. 62

گفتار سوم: موارد بطلان رأی…………………………………………………………………………………….. 63

بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری………………………………………………………………….. 64

بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره………………………………………… 65

بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی……………………………………. 67

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور………………………………………………………. 67

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………………… 68

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………… 68

بند دوم: رسیدگی به اعتراض…………………………………………………………………………………….. 69

الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی…………………………………………………………………… 69

ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور……………………………………………………………. 69

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………………… 71

بند اول: اثر تعلیقی………………………………………………………………………………………………….. 72

بند دوم: اثر انتقالی…………………………………………………………………………………………………. 73

نتیجه‌گیری و پیشنهاد………………………………………………………………………………………….. 76

منابع…………………………………………………………………………………………………………………. 78

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………….. 87

مقدمه

 الف– بیان مسأله:

      یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی باشد.

      داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، 1387: 1778).

      از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.

      علی‌رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد،  ولی در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه، محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8).

      پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.

ب- سؤال‏های پژوهش:

1- آیا موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است؟

2- آیا صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن است؟

تعداد صفحه :100

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.