رشته حسابداری

پایان نامه اعتبارسنجی مدل مایرس در اندازه گیری فرصتهای سرمایه گذاری

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی و علوم انسانی گروه حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان:

اعتبارسنجی مدل مایرس در اندازهگیری فرصتهای سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

 

شهریورماه 1393

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

چکیده

فصل اول – کلیات تحقیق  …………………………                                            ………………………………………             1

1-1 مقدمه             …………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2 تشریح و بیان موضوع       …………………………………………………………………………………………………………..  3

1-3 بیان مسئله تحقیق       ……………………………………………………………………………………………………………. 4

1-4 ضرورت و اهمیت تحقیق    ……………………………………………………………………………………………………. 5

1-5 اهداف تحقیق         …………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-6 سوالات تحقیق       ………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-7 فرضیههای تحقیق     …………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-8 قلمرو تحقیق           …………………………………………………………………………………………………………………  9

1-9 روش کلی انجام تحقیق    ………………………………………………………………………………………………………..  9

1-10 تعاریف عملیاتی       …………………………………………………………………………………………………………… 10

1-11 ساختار کلی تحقیق          ……………………………………………………………………………………………………….  14

فصل دوم – ادبیات  و پیشینه تحقیق       …………………………………………….  15

2-1 مقدمه       ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

مبانی نظری       ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-2 ماهیت و معیارهای اندازهگیری فرصت‌های سرمایه‌گذاری            ………………………………………………..     19

2-2-1 متغیرهای IOS                ………………………………………………………………………………………………..   20

2-2-2 مدل عمومی فرصت‌های رشد         …………………………………………………………………………………….   27

2-2-3 مزیت شهرت              ………………………………………………………………………………………………………  28

2-2-4 متغیرهای شهرت           ……………………………………………………………………………………………………   28

2-2-5 مزیت چند ملیتی بودن            ……………………………………………………………………………………………   29

2-2-6 مزیت اندازه                  ……………………………………………………………………………………………………. 30

2-2-7 مزیت سودآوری          ……………………………………………………………………………………………………….  30

2-2-8 محدودیت اهرم            ………………………………………………………………………………………………………  31

2-2-9 محدودیت ریسک سیستماتیک             …………………………………………………………………………………   31

2-3 عملکرد شرکت و IOS               ………………………………………………………………………………………………        33

2-3-1 درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره     ……………………………………………………………………….         35

2-3-2 فرصت رشد با مدیریت سود          ……………………………………………………………………………….         38

2-3-3 P.b قیمت محور          ……………………………………………………………………………………………..         40

2-3-4 مبتنی بر سرمایه             ………………………………………………………………………………………………………      41

2-3-5 مبتنی بر واریانس   …………………………………………………………………………………………………………        42

2-3-6 مدیریت سود          ………………………………………………………………………………………………………                     44

2-4 نقش اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود شرکتهای TSE (مدل تعدیل شده جونز) …………………       49

2-4-1 مفهوم مدیریت سود    ……………………………………………………………………………………………………      50

2-4-2 کشف مدیریت سود       ………………………………………………………………………………………………..      53

2-4-3 دلایل هموارسازی سود      ……………………………………………………………………………………………..      57

2-4-4 نقش هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی سودها در خصوص پشتیبانی سودهای آتی ………….       61

2-4-4-1 انگیزههای مدیریت سود         ………………………………………………………………………………….     62

2-4-4-2 تئوری قراردادها         …………………………………………………………………………………………….        62

2-4-4-3 ساختار سرمایه مشکلات FCF    ……………………………………………………………………………..     63

2-4-4-4 تأثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران         64

2-4-4-4-1 تعیین هموارسازی از مدل ایکل       …………………………………………………………………..     66

2-4-5 بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابلیت اتکا و بهموقع بودن) و مدیریت سود   …………………………       67

2-4-6 وجهنقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران     68

2-5  مالکیت نهادی     …………………………………………………………………………………………………………………     71

2-5-1 بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در TSE   ……………………………………….       73

2-5-2 رابطه کیفیت سود و سود تقسیمی در TSE           …………………………………………………………..      74

2-5-3 جدایی حاکمیت و کنترل در شرکتهای آسیای شرقی      …………………………………………………..      77

2-6 پیشینه تحقیق   ……………………………………………………………………………………………………………………..       79

2-6-1 خارجی      ………………………………………………………………………………………………………………………   79

2-6-2 داخلی    ………………………………………………………………………………………………………………………….     87

فصل سوم – روش تحقیق         ……………………………………………………    93

3-1 مقدمه                      ………………………………………………………………………………………………………..      94

3-2 روش کلی تحقیق            ……………………………………………………………………………………………………      95

3-3 جامعه آماری               ……………………………………………………………………………………………………..      96

3-4 حجم نمونه و کفایت آن            ………………………………………………………………………………………….       97

3-5 روش نمونهگیری              ………………………………………………………………………………………………….      98

3-6 روشهای گردآوری دادهها          ………………………………………………………………………………………..       98

3-7 ابزار گردآوری دادهها              …………………………………………………………………………………………….      99

3-8 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق        ……………………………………………………………………………………………..      99

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ­ها        ………………………………………………………………………………………….      101

3-9-1 روشهای آماری              …………………………………………………………………………………………..       101

3-9-2 مدل تحقیق و اجزاء           ……………………………………………………………………………………………      102

3-9-3 روشهای رایانهای             ……………………………………………………………………………………………..      106

3-9-4 آزمونهای پیش فرض        ……………………………………………………………………………………………..      107

 

 

فصل چهارم – یافتههای تحقیق      …………………………………………………   109

4-1 مقدمه                   ……………………………………………………………………………………………………………….    110

4-2 توصیف دادههای تحقیق             …………………………………………………………………………………………….     111

4-2-1 توصیف نمونه آماری        ……………………………………………………………………………………………….     111

4-2-2 توصیف جامعه آماری          …………………………………………………………………………………………….    112

4-2-3 نحوه اندازه ­گیری عملیاتی متغیرهای تحقیق          ……………………………………………………………….      114

4-3 توصیف یافتههای تحقیق                       ……………………………………………………………………………….     116

4-3-1 آزمون پیش فرض­های استفاده از مدل رگرسیون           ………………………………………………………       116

4-3-1-1 آزمون دوربین واتسون                  ………………………………………………………………………….      116

4-3-1-2 اعتبارسنجی مدل رگرسیونی             …………………………………………………………………………     117

4-3-1-3 آزمون هم­خطی                    ………………………………………………………………………………….     119

4-3-1-4 آزمون نرمال بودن خطاها            ……………………………………………………………………………..     121

4-3-1-5 آزمون نرمال بودن داده ­ها               …………………………………………………………………………..     121

4-3-1-6 یافته­ های آزمون همبستگی                ……………………………………………………………………….      123

4-3-2 آزمون­های معنا­دار بودن در الگوی رگرسیون            ………………………………………………………….       124

4-3-2-1 آزمون­های معنا­دار بودن رگرسیون                …………………………………………………………….      124

4-3-2-2 آزمون معنا­دار بودن ضرایب                       …………………………………………………………….      125

4-4 نتیجهگیری و جمع ­بندی                                    ………………………………………………………………..      126

فصل پنجم – تلخیص، نتیجهگیری و پیشنهادات      …………………………..     127

5-1 مقدمه           ………………………………………………………………………………………………………………………..    128

5-2 خلاصه یافتههای تحقیق            …………………………………………………………………………………………….     129

5-2-1 نتایج آزمون­های انجام شده   …………………………………………………………………………………………….     129

5-3 نتیجهگیری          ………………………………………………………………………………………………………………..   131

طرح فرضیات فرعی         ………………………………………………………………………………………………………….    132

نتیجه بر اساس فرضیات فرعی          ………………………………………………………………………………………….      132

نتیجه فرضیه اصلی             …………………………………………………………………………………………………………..   136

5-4 پیشنهادات تحقیق                    ……………………………………………………………………………………………………………            138

5-4-1 پیشنهادات کاربردی برگرفته از نتایج تحقیق   ……………………………………………………………………………………            138

5-4-2 پیشنهاد برای تحقیقات آتی                    ……………………………………………………………………………………..           138

5-5 محدودیتهای تحقیق                 …………………………………………………………………………………………………………            139

منابع و مآخذ                    …………………………………………………………………………………………………………………………            141

پیوستها                      …………………………………………………………………………………………………………………………….                 146

چکیده لاتین

طرح جلد لاتین

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

1-1) مقدمه

سرمایهگذاری یکی از موارد ضروری و اساسی در فرایند و توسعه اقتصادی هر کشور است. هر شرکتی هم برای افزایش ارزش خود تا جای ممکن، سعی دارد منابع مالی خود را در جایی سرمایهگذاری کند که بیشترین ارزش را در بر داشته باشد ارزش یک شرکت را نیز ارزش داراییهای مشهود و اختیار سرمایهگذاری آتی یا فرصتهای رشد تشکیل می دهند. سهم کمتری از ارزش شرکت مربوط به داراییهای مشهود، و سهم بیشتری از آن مربوط به فرصتهای رشد (فرصتهای سرمایهگذاری) رقم میزنند. این فرصتهای سرمایهگذاری بالقوه همچون اختیار خرید میباشد که ارزش آن به اقدامات و تصمیمات آتی مدیران بستگی دارد. همانند اختیار خرید، فرصتهای سرمایهگذاری نیز بیانگر ارزش واقعی شرکت میباشند. فرصتهای سرمایهگذاری (رشد) شامل برخی مخارج سرمایهای از قبیل پروژههای افزایش ظرفیت، تولید محصول جدید، فنآوری جدید تولید، تحصیل یک شرکت دیگر، سرمایهگذاری در علائم تجاری (برند) و حسن شهرت از طریق تبلیغات و تعمیر و نگهداشت و جایگزینی داراییهای موجود میباشد.

درصد قابل توجهی از ارزش حقوق صاحبان سهام را فرصتهای سرمایهگذاری تشکیل میدهند. نتایج تجربی مشخص میکند که فرصتهای سرمایهگذاری تأثیرات مختلفی بر رویه و تصمیمات شرکتها میگذارد و به دلیل نبود یک مدل برای اندازهگیری مجموعه فرصتهای سرمایهگذاری در ایران سعی کردیم برای کمک به سرمایهگذاران در برآورد و انتخاب اصلح تر، مدلی را جهت اندازهگیری مجموعه فرصتهای سرمایهگذاری معرفی کنیم. موضوع این تحقیق “اعتبار سنجی مدل مایرس در اندازهگیری مجموعه فرصتهای سرمایهگذاری میباشد”، تا ضمن ارائه مدلی در راستای آشنایی با گزینه انواع فرصتهای سرمایهگذاری، راه حلی برای اتخاذ تصمیمات صحیح باشد.

1-2) تشریح و بیان موضوع تحقیق

      مدل قابل آزمون برای فرصتهای رشد (سرمایهگذاری) ناشی از مزایا و محدودیتهای شرکت است. مدل به ما میگوید که فرصتهای رشد به عنوان معیاری از مجموعه فرصتهای سرمایهگذاری به­ طور مثبت با مزایای شرکت که شامل شهرت تجاری، اندازه، قابلیت سودآوری و بطور منفی با محدودیتهای شرکت از قبیل اهرم و ریسک سیستماتیک در ارتباط است. شهرت تجاری برای یک شرکت جهت گرفتن تصمیمات مختلف از قبیل تخصیص منابع و انتخاب در تنوع محصولات بسیار مهم است. در حقیقت مخاطبین شرکت مشتاقند تا شهرت از طریق مبانی حسابداری، اطلاعات بازار و یا عملکرد شرکت افزایش یابد. ایجاد و تداوم شهرت، ذینفعان شرکت را متأثر میسازد چراکه شهرت خوب مزیت رقابتی ایجاد میکند. شرکتهای بزرگ همواره نسبت به شرکتهای کوچکتر مزیت رقابتی دارند و قابلیت بهرهبرداری از فرصتهای نو ظهور را نیز دارا میباشند. علاوه بر این شرکتهای بزرگ همواره مستعد افزایش ارزش از طریق سرمایهگذاری در پروژههای متفاوت و با ایجاد تأخیر در معامله جهت استفاده از مزیت رقابتی خود هستند. ارزش شرکت ترکیبی از تولید درآمد از داراییها و فرصتهای رشد میباشد شرکتها که داراییهای بیشتر دارند ارزش تعیین شده آنها توسط فرصتهای رشد کمتر است و برعکس. داشتن بدهیهای پر ریسک برای شرکتی که فرصتهای رشد بالایی دارد که سررسید آنها پس از اختیار سرمایهگذاری (فرصتهای رشد) است یک تهدید بشمار میرود. شرکتها دارای فرصت رشد، کمتر از شرکتهای بدون فرصت رشد دارای بدهی هستند چرا که تأمین مالی از طریق سرمایه مشکلات بالقوه داشتن بدهی پرریسک را کاهش میدهد. اثر ریسک سیستماتیک بر فرصتهای رشد شرکتها به تعریف از رشد وابسته است. تعریف از رشد بعنوان بازده توسعه یک رابطه منفی بین رشد و ریسک سیستماتیک است. تعریف از رشد بعنوان قدرت انحصار در عوامل و یا نتایج خروجی بازار در بهره اقتصادی کلان و همچون بازده یک رابطهی منفی بین رشد و ریسک سیستماتیک است.

 

1-3) بیان مسئله تحقیق

پژوهش علمی در واقع با تلاش برای پاسخ دادن به یک سوال آغاز میشود. هرگاه بر اساس اطلاعات جمعآوری شده به این نتیجه برسیم که رویدادی اتفاق افتاده است که علت آن بر ما روشن نیست، نخستین گام یافتن دلیل وقوع آن است. این نکته، مسئله یا سوال پژوهش ما میباشد. ممکن است اطلاعاتی که در اختیار داریم برای جواب دادن به مسئله کافی نباشد، یا شاید دانش ما به اندازه لازم نظام یافته نباشد تا بتوانیم آنرا به سوال مزبور مربوط کنیم. بنابراین اولین گام در هر پژوهش علمی، تشخیص مسئله و بیان آن است. بنابراین ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که :

« قدرت توضیح دهندگی مدل مایرس جهت اندازه گیری فرصتهای سرمایهگذاری، در بازار سرمایه ایران چقدر است؟ »

 

1-4) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

از آنجایی که مفهوم فرصتهای سرمایه‌گذاری در ادبیات حسابداری دنیا مفهومی نوپا و نوظهور است و تاکنون در کشور ما تعریف جامع و کاربردی از آن ارائه نشده است ما را بر این داشت تا نسبت به معرفی و تبیین مفهومی و کاربردی و ارائه مدل‌های اندازه‌گیری آن بپردازیم.

سایر ضروریات تحقیق حاضر، به­ صورت موردی به شرح زیر می‌باشند:

  1. تاکنون تحقیقی در خصوص اندازهگیری کمی مجموعه فرصتهای سرمایه‌گذاری در ایران صورت نگرفته است.
  2. جدید و نو بودن موضوعی و ادبیات مرتبط با آن.
  3. فراهم آوردن امکان تصمیمگیری بهتر برای استفادهکنندگان از نتایج بدست آمده از مدل ارائه شده در شرکتهای قلمرو تحقیق.

برای دستیابی به موارد فوق یک پژوهش در ارتباط با اندازهگیری مجموعه فرصتهای سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این تحقیق به این موضوع پرداخته ‌است.

 

1-5) اهداف تحقیق

هدف اصلی:

تعیین قدرت توضیحدهندگی مدل مایرس جهت اندازهگیری فرصتهای سرمایهگذاری، در شرکتهای قلمرو تحقیق

اهداف فرعی:

  • تعیین ارتباط بین فرصتهای سرمایهگذاری با سطح شهرت در شرکتهای قلمرو تحقیق
  • تعیین ارتباط بین فرصتهای سرمایهگذاری با اندازۀ در شرکتهای قلمرو تحقیق
  • تعیین ارتباط بین فرصتهای سرمایهگذاری با سطح سودآوری در شرکتهای قلمرو تحقیق
  • تعیین ارتباط بین فرصتهای سرمایهگذاری با سطح اهرمی در شرکتهای قلمرو تحقیق
  • تعیین ارتباط بین فرصتهای سرمایهگذاری با سطح ریسک سیستماتیک در شرکتهای قلمرو تحقیق

تعداد صفحه:141

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.