مهندسی برق

پایان نامه استفاده از پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم

 

استفاده از پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده

فصل اول مقدمه

1-1- پیشگفتار………………………………………… 4

1-2- رئوس مطالب ………………………………………… 7

1-3- تاریخچه ………………………………………… 9

فصل دوم : پایداری دینامیکی سیستم های قدرت

2-1- پایداری دینامیکی سیستم های قدرت………………………………………… 16

2-2- نوسانات با فرکانس کم در سیستم های قدرت ………………………………………… 17

2-3- مدلسازی سیستمهای قدرت تک ماشینه ………………………………………… 18

2-4- طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) ………………………………………… 23

2-5- مدلسازی سیستم قدرت چند ماشینه………………………………………… 27

فصل سوم: کنترل مقاوم

3-1-کنترل مقاوم ………………………………………… 30

3-2- مسئله کنترل مقاوم………………………………………… 31

3-2-1- مدل سیستم………………………………………… 31

3-2-2- عدم قطعیت در مدلسازی………………………………………… 32

3-3- تاریخچه کنترل مقاوم………………………………………… 37

3-3-1- سیر پیشرفت تئوری………………………………………… 37

3-3-2- معرفی شاخه های کنترل مقاوم………………………………………… 39

3-4- طراحی کنترل کننده های مقاوم برای خانواده ای از توابع انتقال ……………………………………………. 45

3-4-1- بیان مسئله………………………………………… 45

3-4-2- تعاریف و مقدمات………………………………………… 46

3-4-4-‌‌‌تبدیل مسئله پایدارپذیری مقاوم به‌یک مسئله Nevanlinna–Pick ………………………………………… 50

3-4-5- طراحی کنترل کننده………………………………………… 53

3-5- پایدار سازی مقاوم سیستم های بازه ای ………………………………………… 55

3-5-1- مقدمه و تعاریف لازم……………………………………………. 55

2-5-3- پایداری مقاوم سیستم های بازه ای………………………………………… 59

3-5-3- طراحی پایدار کننده های مقاوم مرتبه بالا………………………………………… 64

فصل چهارم  : طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت

4-1- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت                       67

4-2- طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick             69

برای سیستم های قدرت تک ماشینه               69

4-2-1- مدل سیستم                      69

4-2-2- طرح یک مثال………………………………………… 71

4-2-3 – طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick……………………………………….. 73

4-2-2- بررسی نتایج……………………………………….. 77

4-2-5- نقدی بر مقاله……………………………………….. 78

4-3- بررسی پایداری دینامیکی یک سیستم قدرت چند ماشینه                                      83

4-3-1- مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه………………………………………… 83

4-3-2- مشخصات یک سیستم چند ماشینه………………………………………… 86

4-3-3-طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت………………………………………… 90

4-3-4- پاسخ سیستم به ورودی پله………………………………………… 93

4-4- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه ………………………………………… 95

4-4-1- اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی………………………………………… 95

4-4-2- مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای………………………………………… 101

 4-4-3-پایدارسازی مجموعه‌ای ازتوابع انتقال به کمک تکنیک‌های‌بهینه سازی……………………………………………. 105

4-4-4- استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم………………………………………… 106

4-4-5- استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم………………………………………… 110

4-5- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه (2)………………………………………… 110

4-5-1- جمع بندی مطالب………………………………………… 110

4-5-2-طراحی پایدار کننده های‌مقاوم بر اساس مجموعه‌ای از نقاط کار………………………………………… 111

4-5-3- مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید………………………………………… 113

4-5-4- نتیجه گیری………………………………………… 115

فصل پنجم : استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله

5-1- استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله ………………………………………… 121

5-2- طراحی PSS‌های مقاوم به منظور هماهنگ سازی PSS  ها ………………………………………… 122

 5-2-1- تداخل PSS‌ها ………………………………………… 122

5-2-2- بررسی مسئله تداخل PSS‌ها در یک سیستم قدرت سه ماشینه ………………………………………… 124

5-2-3- استفاده از روش طراحی بر اساس چند نقطه کار در هماهنگ ………………………………………………………. 126

انتخاب مجموعه مدلهای طراحی ………………………………………… 127

5-2-4-‌مقایسه‌عملکرد دو نوع پایدار کننده به کمک شبیه سازی کامپیوتری………………………………………… 130

5-3- طراحی کنترل کننده های بهینه (  فیدبک حالت ) قابل اطمینان برای سیستم قدرت ………………………….. 132

 5-3-1) طراحی کننده فیدبک حالت بهینه ………………………………………… 132

تنظیم کننده  های خطی ………………………………………… 133

 5-3-2-کاربرد کنترل بهینه در پایدار سازی سیستم های قدرت چند ماشینه………………………………………… 134

5-3-3-طراحی کنترل بهینه بر اساس مجموعه‌ای از مدلهای سیستم ………………………………………… 136

 5-3-4- پاسخ سیستم به ورودی پله ………………………………………… 140

فصل ششم : بیان نتایج

6-1- بیان نتایج ………………………………………… 144

6-2- پیشنهاد برای تحقیقات بیشتر………………………………………… 147

مراجع………………………………………… 148

ضمیمه الف – معادلات دینامیکی ماشین سنکرون………………………………………… 154

ضمیمه ب – ضرایب K1 تا K6 ………………………………………… 156

ضمیمه پ – برنامه ریزی غیر خطی………………………………………… 158

 

چکیده :

توسعه شبکه های قدرت نوسانات خود به خودی با فرکانس کم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاً کوچک و ناگهانی در شبکه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی این نوسانات بسرعت میرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معینی فراتر نمی رود. اما بسته به شرایط نقطه کار و مقادیر پارامترهای سیستم ممکن است این نوسانات برای مدت طولانی ادامه یافته و در بدترین حالت دامنه آنها نیز افزایش یابد. امروزه جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم، در اغلب شبکه های قدرت پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به کار گرفته می شود.

این پایدار کننده ها بر اساس مدل تک ماشین – شین بینهایتِ سیستم در یک نقطه کار مشخص طراحی می شوند. بنابراین ممکن است با تغییر پارامترها و یا تغیر نقطه کار شبکه، پایداری سیستم در نقطه کار جدید تهدید شود.

موضوع این پایان نامه طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت است، به قسمی که پایداری سیستم در محدوده وسیعی از تغییر پارامترها و تغییر شرایط نقطه کار تضمین شود. در این راستا ابتدا به مطالعه اثر تغییر پارامترهای بر پایداری
سیستم های قدرت تک ماشینه و چند ماشینه پرداخته می شود. سپس دو روش طراحی کنترل کننده های مقاوم تشریح شده، و در مسئله مورد مطالعه به کار گرفته می شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسی این روش ها، یک روش جدید برای طراحی PSS ارائه می شود. در این روش مسئله طراحی پایدار کننده مقاوم به مسئله پایدار کردن
مجموعه ای از مدلهای سیستم در نقاط کار مختلف تبدیل می شود. این مسئله نیز به یک مسئله استاندارد بهینه سازی تبدیل شده و با بهره گرفتن از روش های برنامه ریزی غیر خطی حل می گردد. سرانجام کارایی روش فوق در طراحی پایدار کننده های مقاوم برای یک سیستم قدرت چند ماشینه در دو مسئله مختلف (اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها) تحقیق شده و برتری آن بر روش کلاسیک به اثبات می رسد.

 

1-1- پیشگفتار:

افزایش روز افزون مصرف انرژی الکتریکی، توسعه سیستم های قدرت را بدنبال داشته است بطوریکه امروزه برخی از سیستم های قدرت در جغرافیایی به وسعت یک قاره گسترده شده اند. به موازات این توسعه که با مزایای متعددی همراه است، در شاخه دینامیک سیستم های قدرت نیز مانند سایر شاخه ها مسائل جدیدی مطرح شده است. از جمله این مسائل می توان به پدیده نوسانات با فرکانس کم، تشدید زیر سنکرون (SSR)، و سقوط ولتاژ اشاره کرد.

پدیده نوسانات با فرکانس کم در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در بحث پایداری دینامیکی سیستم های قدرت مورد توجه قرار می گیرد. بروز
اغتشاش های مختلف در شبکه، انحراف سیستم از نقطه تعادل پایدار را به دنبال دارد، در چنین وضعیتی به شرط اینکه سنکرونیزم شبکه از دست نرود، سیستم با نوسانات فرکانس کم به نقطه تعادل جدید نزدیک می شود. هنگامی که یک ژنراتور به تنهایی کار می کند، نوسانات با فرکانس کم به دلیل میرایی ذاتی به شکل نسبتاً قابل قبولی میرا می شوند. اما کاربرد برخی از المان ها مانند تحریک کننده های سریع، با اثر دینامیک قسمت های مختلف شبکه ممکن است باعث تزریق میرایی منفی به شبکه شود، به طوریکه نوسانات فرکانس کم شبکه به شکل مطلوبی میرا نشده و یا حتی از میرایی منفی برخوردار شوند. بدیهی است افزایش میرایی مودهای الکترومکانیکی سیستم در چنین وضعیتی می تواند به عنوان یک راه حل مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) بر اساس مدل تک ماشین – شین بینهایت طراحی شده و در محدوده وسیعی به کار گرفته می شوند. از دید تئوری کنترل، پایدار کننده های فوق در واقع یک کنترل کننده کلاسیک با تقدیم فاز[1] می باشد که بر اساس مدل خطی سیستم در یک نقطه کار مشخص طراحی می شوند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 98

قیمت :  40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

40,000 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.