زیست شناسی

پایان نامه )) Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :میکروبیولوژی

گرایش :میکروبیولوژی

عنوان : ))      Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی   (( شناسایی فلور میکروبی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارومیه

( MSc)  پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی

موضوع :

 ))      Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی   (( شناسایی فلور میکروبی

( با تاکید بر سکوم گوارشی)

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر نوید دین پرست جدید

اساتید مشاور :

جناب آقای دکتر مجید نوجوان

سرکار خانم دکتر صدیقه ذاکری

1392-1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با توجه گسترش استفاده از زالو برای موارد درمانی واز آنجایی که سازمان نظارت بر غذا و دارو تصویب کرد که بعد از عمل جراحی استفاده از زالوها می تواند منجر به عفونت باکتریایی شود.  FDA

در این مطالعه ما از کشت مستقل و کشت وابسته برای شناختن نشانه های اختصاصی میکروب های لوله گوارشی در Hirudo orientalis استفاده  خواهد شد. زالوها با خاصیت طبی کمک بسیار عظیمی به دانش پزشکی امروزی داشته اند.یک پیچیدگی خطرناک برای رگ های کوچک جراحی شده سیاهرگی وجود دارد که باعث پایین آمدن جریان خون وموضعی شدن سازش ایمنی می شود. زالوها با خاصیت درمانی به شکل یک نیروی پنهان قوی مانع بسته شدن رگها وهمچنین گشاد کننده عروق هستند وباعث حرکت فعال خون می شوند. هدف ما از انجام این تحقیق شناسایی فلور میکروبی زالو گونه Hirudo orientalis.لذا این پروژه با تلفیق روش های معمول میکروبیولوژی وبیوشیمی با تکنیک های مولکولی به فلور میکروبی این زالوهای درمانی دست یافته واز این طریق آنها را شناسایی می کند.در این تحقیق پس از صید نمونه ازاستان های گیلان ومازندران ابتدا زالو ها را تشریح نموده وپس از تسلط کامل از لحاظ آناتومی زالو ، آنها را به دو گروه تقسیم نمودیم:دسته اول آنهایی که توسط خون توسط خون تغذیه نشدند و دسته دوم آنهایی که تحت خونخواری قرار گرفتند.

پس ازکشت وجداسازی میکروبی توسط تست های بیوشیمیایی آنها را مورد شناسایی قرار دادیم ودر آخر توسط تست های پیشرفته مولکولی نظیر PCR و Cloning  وتعیین توالی نمونه ها با بهره گرفتن از ژن 16SrRNA هویت باکتری ها را مشخص نمودیم.

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

توانایی زالو در هضم خون وترشح آنزیم های آنتی کواگولانت و واسودیلیتور به

طور همزمان منجر شد که سازمان نظارت برغذا ودارو زالو درمانی را به

عنوان روش مفید جهت درمان گرفتگی وجلوگیری از خون مردگی بعد از عمل

جراحی معرفی کند اما اگر بیماران به صورت موضعی ویا کلی دچار نقص

سیستم ایمنی باشند زالو درمانی منجر به عفونت زخم توسط  باکتریهای دستگاه

گوارش می شود.عفونت باکتریایی در بالاتر از 20% بیماران اتفاق می افتد اگر

قبل از زالو درمانی بیمار آنتی بیوتیک مصرف کرده باشد این عفونت سرکوب

می شود.یکی از باکتری های مستقر در دستگاه گوارش زالو  Aeromonas

می باشد که باعث مرگ سایر میکروارگانیسم ها می شود وایجاد عفونت می کند.

زالوهایی که از خون تغذیه نمی کنند  نظیر   Eropobdella punctata اغلب

دارای سه باکتری Pseudomonas sp ،  Aeromonas sp وKlebsiell sp

تحت عنوان همزیست در دستگاه گوارشی خود هستند .

زالوها خود به تنهایی می توانند منبع تولید آنتی بیوتیک باشند .این ترکیبات

پپتیدی بسیار سریع تر وآسانتر ازآنتی بادی ها در بدن منتشرمی شوند ترکیبات

آنتی باکتریال پپتیدی زالو ممکن است به درمان بیماری انسان نیز کمک کند.

در هنگام خونخواری، زمانیکه زالو از خون اشباع شد از محل گزش، خود به

خود جدا می شود. معمولا”این زمان 20 دقیقه پس از شروع گزش به طول

می انجامد.

به طور معمول تعدادی انگل در دستگاه گوارش زالو وجود دارد اما در بدن

انسان نمی تواند زنده بماند ودر واقع تهدید کننده سلامت انسان نیست اماباکتری

ها، ویروس هاو انگل های ناشی از خون قبلی خورده شده می تواند ماه ها در

بدن زالو فعال باقی بماند ومجددا” به انسان منتقل شود.بیماری هایی از قبیل

از این طریق از فردی به فرد دیگر منتقل می شود.بهHepatitisBوHIV

همین دلیل پس از یک بار استفاده از زالو به هیچ عنوان نباید از آن برای

درمان فرددیگری استفاده شود وبلافاصله باید آنرا از بین برد.

در هنگام خونخواری باید از نزدیک کردن آتش ،سیگار،نمک ،صابون ویا مواد

محرک شیمیایی نظیر الکل ،سرکه به زالو جدا” خودداری شود زیرا موجب

بالا آوردن خون از قسمت درونی دستگاه گوارش یعنی جایی که چینه دان قرار

گرفته می شودو این مسئاله احتمال انتقال باکتری عفونت زا به زخم بیمار را

افزایش می دهد.

بررسی فلورمیکروبی خارجی سطح بدن زالوومقایسه آن با فلور میکروبی درونی

دستگاه گوارش وارتباط آنها با یکدیگر در این تحقیق مسأله مهمی است که تا

کنون در ایران تحقیقی در این رابطه انجام نشده است.

 

 

 

 

 

: فصل اول

 

 

کلیاتی

 در ارتباط

 با زالو

 

 

 

 

زالوها کرم های حلقوی هستند که به کرم های خاکی شباهت دارند ولی از لحاظ آناتومی با آنها متفاوتند.

کلمه زالو به زبان عربی به معنای ویدان یا علق می باشد . علق نام ویژه زالوست

و ویدان به معنای انواع کرم هاست که شامل زالو نیز می شود.

 

  Scientific classification:                                                             Kingdom:Animalia                                                                              Phylum:Annelida                                                                                  Class:Clitellata                                                                                             Order: Hirrudinida                                                                                           Family:Hirrudini

Genus:Hirrudo

Species:orientalis

 

زالوها در آب های شیرین˓کم عمق ˓مرداب ها˓باتلاق ها˓زیرصخره ها˓قطعه های شناور ویا به صورت یک شیء در کف آب زندگی می کنند.شب رو هستند و شب به شکار می روند . همچنین قادر به درک نور˓بو˓صدا˓لمس˓گرما وارتعاش می باشند.

خصوصیت اصلی مورفولوژیکی زالوها همانند یکدیگر است.حیوان کاملا” بالغ

حدودا” 20 سانتیمتر طول دارد که به رنگ سبز˓قهوه ای ویا متمایل به سبز-قهوه ای با ترتیبی از خطوط باریک قرمزدر ناحیه پشتی هستند. سطح پشتی تیره تر از سطح شکمی می باشد.

بدن تمام زالوها از 33 قطعه تشکیل شده است که 26 قطعه آن در قسمت جلویی و 7 قطعه آن در قسمت انتهایی قرار دارد. دارای دو اندام مکنده که یکی در قسمت جلو ودیگری در قسمت انتهایی بدن قرار دارد که اندام مکنده جلویی و اندام مکنده انتهایی نامیده می شوند. اندام مکنده پشتی اصولاʺجهت چسبیدن حیوان به سطح نقشی همانند اهرم دارد نظر به اینکه اندام مکنده جلویی حول آن می چرخد . اندام مکنده جلویی جایی که بلعیدن غذای حیوان در آنجا صورت می پذیرد شامل آرواره ها و دندانها می باشد. 3 ردیف آرواره که در هر کدام 100 دندان در آن قرار دارد . دارای 5 زوج چشم در بالای سر شان هستند که تشخیص آن با چشم غیر مصلح دشوار می باشد.

از نظرتکثیر هرمافرودیت هستند یعنی زالوها دارای اندام های جنسی نر و ماده با هم هستند ولی برای جفت گیری باید دوجاندار به یکدیگر بچسبند وهر کدام گامت نر خود را به گامت ماده دیگری برساند. سلول تخم تشکیل شده در مایعی ژله مانند از زالو جدا شده و به محیط اطراف می چسبند. هر زالو پس از یکی دو بار زایمان می میرد.

دستگاه دفعی شامل 17 زوج قطعه به نام متانفریدیا هستند که در قسمت کناری

سطح شکمی یک شبکه سراسری را ایجاد کرده ولوله مترشحه نعل اسبی را ایجاد

می کندکه به مثانه راه دارد. هر واحد نفریدیا شامل نفروستوم˓لوله ها و مثانه می

باشد.

دستگاه عصبی آنها ابتدایی بوده و فاقد سیستم اعصاب مرکزی هستند سیستم عصبی شامل 32 گانگلیون ˓حلقه های دور مری˓عقده های شکمی ورشته های عصبی می باشد .

دستگاه گوارش زالو شامل دهان ˓حلق عضلانی˓غدد بزاقی˓سه آرواره دندانه دار

شاخی مری˓چینه دان˓راست روده یا رکتوم و مخرج می باشد.

در لوله گوارشی زالو آنزیم های بیوشیمیایی و فلور باکتریایی حضور دارند که

هر نوع میکروارگانیسم اعم از باکتری ˓ویروس ویا تک یاخته غیر بومی را از

بین می برد. همچنین غدد بزاقی زالو موادی ترشح می کند که از جنبه درمانی

مورد توجه می باشد وپیش تر به ذکر آنها می پردازیم .این جانداران ریه نداشته وتنفس پوستی دارند.

پس از خونخواری بدنشان 10-2 برابر افزایش حجم پیدا می کند که هنگام

خونخواری آب خون مکیده شده را دفع نموده و خون تغلیظ شده در بدن جانور

باقی می ماند .

تعداد صفحه : 68

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.