زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی: تصویرهای ادبی با عناصر مذهبی در عهد صفوی عرفی شیرازی، طالب آملی، کلیم کاشانی، محتشم کاشانی و صائب تبریزی

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد كرمانشاه

دانشكده تحصیلات تكمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی (M.A)

 

عنوان:

تصویرهای ادبی با عناصر مذهبی در عهد صفوی عرفی شیرازی، طالب آملی، کلیم کاشانی، محتشم کاشانی و صائب تبریزی

 

استاد راهنما

دکتر موسی پرنیان

 

استاد مشاور

دکتر زهرا لرستانی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مسأله. 3

1-2 فرضیه‌های تحقیق.. 4

1-3 اهداف تحقیق.. 4

1-4 روش تحقیق و جامعه آماری.. 4

1-5 محدودیت‌های پژوهش… 4

فصل دوم: شعر فارسی در قبل و بعد از اسلام

2-1 تعریف شعر. 6

2-2 ارکان شعر. 7

2-3 واژه شعر. 7

2-4 شعر فارسی قبل از ظهور اسلام. 7

2-5 شعر فارسی بعد از ظهور اسلام. 8

2-6 انواع سبک های شعری بعد از ظهور اسلام. 9

2-6-1 سبک خراسانی.. 9

2-6-2 سبک حد واسط یا دوره سلجوقی.. 9

2-6-3 سبک عراقی.. 10

2-6-4 سبک حد واسط عراقی و هندی (مکتوب وقوع و واسوخت) 12

2-6-4-1 مکتب وقوع. 12

2-6-4-2 مکتب واسوخت… 12

2-6-5 سبک هندی.. 13

2-6-6 سبک شعر دوره‌ی بازگشت… 15

2-6-7 سبک شعر نو در دوران معاصر. 16

2-7 زمینه‌ها و بسترهای شکل گیری سبک هندی.. 16

2-8 دلایل بی توجهی پادشاهان صفوی به شعر و فرار شاعران. 16

2-8-1 ترویج مذهب شیعه و تثبیت مبانی ایدئولوژیک… 16

2-8-2 نخست بعضی از شاهان صفوی.. 17

2-8-3 توجه به زبان عربی.. 17

2-8-4 توجه بیش از حد به علمای مذهبی و کم توجهی به شاعران. 18

2-9 وجه تسمیه سبک هندی.. 18

2-10 جامعه در عهد صفویه. 19

2-11 فن و هنر در عهد صفوی.. 20

2-12 وضع سیاسی ایران در دوره صفویه. 21

2-13 روابط ایران با دولت‌های خارجی.. 22

2-14 سرگرمی‌ها و جشن‌های دوره صفویه. 23

2-15 وضع دین و مذهب دوره صفویه. 24

2-16 وضع عمومی شعر فارسی در دوره صفویه. 26

2-17 نواع شعر در عصر صفوی.. 29

2-18 ویژگی‌های سبک هندی.. 30

فصل سوم: معرفی شاعران برگزیده دوره صفویه

3-1 مقدمه. 37

3-2 طالب آملی.. 37

3-2-1 زندگی نامه طالب آملی.. 38

3-2-2 سبک شعری طالب آملی.. 40

3-2-3 ویژگی‌های کلام طالب… 41

3-2-4 عادات و اخلاق طالب… 43

3-2-5 طرز تفکر طالب… 43

3-2-6 طالب و عرفان. 43

3-2-7 ممدوحان طالب… 44

3-2-8 آثار طالب… 45

3-3 کلیم کاشانی.. 45

3-3-1 زندگی نامه کلیم کاشانی.. 46

3-3-2 ویژگی‌های اخلاقی کلیم. 47

3-3-3 باورهای دینی کلیم. 48

3-3-4 آثار کلیم. 49

3-3-5 مقام شاعری و ویژگی‌های سخن کلیم. 49

3-3-6 ویژگی‌های کلام. 51

3-4 عرفی شیرازی.. 53

3-4-1 آثار عرفی.. 55

3-4-2 مقام شاعری و سبک بیان عرفی.. 55

3-4-3 در باب اخلاق و منش… 56

3-4-4 ویژگی‌های غزل عرفی.. 56

3-4-5 مدایح عرفی.. 58

3-5 صائب تبریزی.. 59

3-5-1 زاویه دید در شعر صائب… 64

3-5-2 اخلاقیات صائب… 64

3-5-3 سبک و شیوهی صائب… 65

3-5-4 تصویرگری در شعر. 65

3-5-5 باورهای دینی و مذهبی صائب… 66

3-5-6 آثار صائب… 67

3-5-7 غزلیات صائب… 67

3-5-8 شهرت صائب… 68

3-5-9 شخصیت بخشیدن به اشیاء. 68

3-6 محتشم کاشانی.. 69

3-6-1 مقام شاعری محتشم. 70

3-6-2 ممدوحان محتشم. 71

فصل چهارم:  تصاویر و عناصر مذهبی در شعر شاعران برگزیده عهد صفوی

(عرفی شیرازی، طالب آملی، محتشم کاشانی، صائب تبریزی و کلیم کاشانی)

4-1 مقدمه. 73

4-2  تصاویر و عناصر در اشعار مذهبی صائب… 75

4-3 تصاویر و عناصر در اشعار مذهبی محتشم کاشانی.. 79

4-4 تصاویر و عناصر در اشعار مذهبی کلیم کاشانی.. 92

4-5 تصاویر و عناصر در اشعار مذهبی طالب آملی.. 97

4-6 تصاویر و عناصر در اشعار مذهبی عرفی شیرازی.. 117

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری.. 127

منابع. 135

 

چکیده

در عهد صفویه و با توجه به اقبال پادشاهان صفوی به مذهب تشیع، ادبیات مذهبی مورد استقبال بیشتر قرار گرفت. از لحاظ سبک شعری، اگر چه شاعران به خاطر گرایش به تقلید در حالت رکود به سر می‌برند اما برخی شاعران مضامین جدیدی در شعر پدید آورده‌اند که در نوع خود بی نظیر است. این تحقیق با هدف بررسی تصویرهای ادبی با عناصر مذهبی در عهد صفوی و در شعر شاعران منتخب این دوره انجام شده است، این تحقیق به روش کتابخانه‌ای و توصیفی و با هدف بررسی عناصر و تصاویر مذهبی در اشعار شاعران برگزیده سبک هندی صورت گرفته است که فصل اول شامل کلیات، فصل دوم؛ بررسی شعر قبل و بعد از اسلام و اوضاع سیاسی، مذهبی و ادبی دوره صفوی می‌باشد در فصل سوم به معرفی شاعران برگزیده این عصر پرداخته شده است، در فصل چهارم تصاویر و عناصر مذهبی در اشعار شاعران برگزیده عهد صفوی پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد عناصر مذهبی رایج در این دوره شامل عبارات قرانی، اسامی شخصیت‌های دینی و مذهبی و پیامبران الهی، واژگان و اصطلاحات دینی رایج در دستورات اسلام و اولیاء، معجزات پیامبران الهی، احادیث نبوی، اماکن مقدس، بهشت، جهنم و … می­باشد که در این بین مشاهده گردید اشعار و ابیات محتشم کاشانی در حوزه‌ دین و مذهب بسیار بیشتر از سایر شاعران مورد مطالعه در این تحقیق بوده است.

 

کلید واژگان: عناصر مذهبی، سبک هندی، عرفی شیرازی، طالب آملی، کلیم کاشانی، محتشم کاشانی و صائب تبریزی.

 
1-1 بیان مسأله

همه پدیده‌های هستی پیوسته در حال تغییر، تحول و دگرگونی هستند و شعر نیز از این قاعده مستثنی نیست، نگاهی به تاریخچه شعر و ادب فارسی موید این تغییر شیوه سبک و طریق است و شاعران و نویسندگان ما در گذر زمان در آثار گران سنگ و ارزشمند خویش این واقعه را به خوبی نمایان ساخته‌اند. بررسی نوع سبک و آنچه آفریده‌اند حقیقت دگرگونی در آن‌ ها را جلوه‌گر می­سازد.

«گاهی انقلاب‌ها و جریانات اجتماعی باعث تغییر سبك‌ها می‌شود؛ سبك هندی كه از اوایل قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهم به مدت صد و پنجاه سال در ایران و هند و آسیای صغیر معمول بود، در نتیجه همین انقلاب‌های اجتماعی به وجود آمد. «با روی كار آمدن حكومت صفوی و رسمی شدن مذهب شیعه، شاهان صفوی جز شعرهای مذهبی به دیگر انواع شعر درباری، عرفانی و عاشقانه بی‌توجهی كردند و این باعث شد كه شعر دیگر در انحصار طبقه خاصی نباشد و اصناف گوناگون مردم به شعر روی آوردند». (انوشه، 1376: 795).

«به دلیل گستردگی حوزه زمانی و مكانی سبك هندی، تنوعاتی در این سبك پدید آمد كه باعث پیدا شدن تمایزاتی میان شعر شاعران پیرو سبك هندی مقیم ایران و هند شده است. گروهی سبك متداول شاعران ایرانی این دوره را سبك صفوی نامیده‌اند و سبك هندی را درباره پیروان هندی این شیوه به كار برده‌اند؛ و در تقسیمی دیگر سبك شعر این دوره، سبك صفوی نامیده شده كه برای آن، دوشاخه­ سبك صفوی ایرانی یا اصفهانی و سبك هندی قائل شده‌اند. در شاخه­ هندی این سبك به دلیل بومی نبودن زبان فارسی در هند و محیط فرهنگی آن جا، زبان شعر پیچیده‌تر و اغلب با لغزش‌های دستوری و گاه سستی كلام همراه است. این نكته نیز گفتنی است كه اگر چه در ایران در سدۀ دوازدهم هجری در قبال سبك هندی و انحطاطش واكنشی نشان داده شد اما نفوذ این سبك در پاكستان و تاجیكستان و افغانستان تا دوران اخیر ادامه داشته است». (انوشه، 1376: 795).

این پژوهش با هدف بررسی ترکیبات و تصویرهای ادبی با عناصر مذهبی در شعر دوره صفوی مانند شاعران برجسته سبک هندی و عصر صفوی از جمله صائب تبریزی، محتشم کاشانی، حکیم کاشانی، طالب آملی، عرفی شیرازی. انجام می­ شود. با توجه به جایگاه مهم سبک هندی و شعر دورۀ صفوی در فرهنگ و ادب فارسی و همچنین جایگاه عمدۀ اصطلاحات و عناصر دین و مذهبی در ساخت ترکیبات و تصویرهای ادبی را شاعرانه، این پژوهش کاملاً جدید می کند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 148

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.