زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی: بررسی انواع ایهام در غزلیّات حافظ

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی

عنوان : بررسی انواع ایهام در غزلیّات حافظ

دانشگاه مازندران

 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه­ کارشناسی ارشد رشته­ زبان و ادبیات فارسی

موضوع:

بررسی انواع ایهام در غزلیّات حافظ

استاد راهنما:

دکتر احمد غنی‌پور ملکشاه

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چكیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. ه

فصل اول :كلیّات ……………………………………………………………………………………………1

1-1-بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2- سؤال‏های پژوهش‏……………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-3-پیشینه‌پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-4- فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………4

1- 5 – حدود پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-6- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-7- چارچوب مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………4

1-7-1- بدیع لفظی……………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-7-2- بدیع معنوی………………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-7-2-1- ایهام ………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-7-2-2- ایهام آمیغی………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-7-2-3- ایهام تام ………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-7-2-4- ایهام تبادر………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-7-2- 5 – ایهام ترجمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-7-2-6- ایهام تضاد…………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-7-2-7- ایهام تناسب……………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-7-2-8-ایهام تناسب تلمیحی………………………………………………………………………………………………………………..9

1-7-2-9- ایهام در ایهام ترجمه……………………………………………………………………………………………………………….9

1-7-2-10- ایهام در ایهام تضاد…………………………………………………………………………………………………………… 10

1-7-2-11- ایهام در ایهام تناسب…………………………………………………………………………………………………………..10

1-7-2-12- ایهام سمعی ………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-7-2-13- ایهام مجرّد ………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-7-2-14- ایهام مرشّحه………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-7-2-15- ایهام موشّح…………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-8- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل دوم : چهارچوب مفهومی پژوهش …………………………………………………………13

2-1- مقدّمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

2-2-1-تعریف سبک……………………………………………………………………………………………………………………………….14

2-2-2-انواع سبک………………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-2-3- عوامل سازنده‌ی یک سبک………………………………………………………………………………………………………17

2-2-4- تأثیر صناعات بلاغی بر پدیدار شدن سبک……………………………………………………………………………..18

2-2-4-1- صناعات بلاغی……………………………………………………………………………………………………………………..19

2-2-4-2- بلاغت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-2-4-3- بیان…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-4-4- بدیع…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

2-2-4- 5- ایهام…………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-4-6- مراعات نظیر (تناسب)……………………………………………………………………………………………………….22

2-2-4-7- تلمیح………………………………………………………………………………………………………………………………….22

2-2-4-8- تضاد………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-3- سبک عراقی………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-2-3-1- ویژگی‌های سبک عراقی…………………………………………………………………………………………………… 23

فصل سوم : زندگی نامه وآثار حافظ ……………………………………………………………25

3-1- زندگی نامه حافظ………………………………………………………………………………………………………………………. 26

3-1-1- نسب، تولّد و کودکی……………………………………………………………………………………………………………. 26

3-1-2- جوانی………………………………………………………………………………………………………………………………………26

3-1-4-تأهّل، خانواده و معیشت ………………………………………………………………………………………………………..27

3-1- 5- درگذشت و محل آرامگاه………………………………………………………………………………………………………27

3-1-6- عنوان و تخلّص…………………………………………………………………………………………………………………….. 28

3-1- 7- آثارحافظ……………………………………………………………………………………………………………………………… 28

3-2-1- ویژگی‌های عصرحافظ………………………………………………………………………………………………………….. 28

3-2-2- ویژگی‌های شعر حافظ…………………………………………………………………………………………………………. 29

3-2-2-1- سبک حافظ……………………………………………………………………………………………………………………….29

3-2-3- عرفان حافظ……………………………………………………………………………………………………………………………30

3-2-4- هنر شاعری حافظ…………………………………………………………………………………………………………………..31

3-2- 5- پستی و بلندی شعر حافظ…………………………………………………………………………………………………..32

3-2-6- تأثیر پیشینیان بر حافظ ……………………………………………………………………………………………………….32

3-2-7- حافظ در نظر دیگران……………………………………………………………………………………………………………..33

فصل چهارم : ایهام و انواع آن در شعر حافظ…………………………………………………36

4- ایهام و انواع آن………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

4-1-دسته بندی انواع ایهام ……………………………………………………………………………………………………………….. 37

4-1-1- ایهام های پركاربرد و معروف………………………………………………………………………………………………….37

4-1- 1- ایهام ……………………………………………………………………………………………………………………………………..37

4-1- 2- ایهام تناسب…………………………………………………………………………………………………………………………. 38

4-1- 3- ایهام تضاد ……………………………………………………………………………………………………………………………. 48

4-1-4- ایهام تَبادر……………………………………………………………………………………………………………………………… 53

4-2-ایهام های مطرح شده دركتب بدیعی …………………………………………………………………………………………56

4-2-1- ایهام مُجرّده……………………………………………………………………………………………………………………………..56

4-2-2- ایهام مُبیّنه ……………………………………………………………………………………………………………………………..58

4-2-3- ایهام موشّح …………………………………………………………………………………………………………………………….61

4-2-4- ایهام مُرشّحه……………………………………………………………………………………………………………………………63

4-2-5- ایهام تام ………………………………………………………………………………………………………………………………….66

4-2-6- ایهام ترجمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 73

4-2-7- ایهام توكید………………………………………………………………………………………………………………………………79

4-2-8- ایهام مهیّا ……………………………………………………………………………………………………………………………….80

4-2-9- شبه ایهام یاایهام گونه ………………………………………………………………………………………………………….80

4-2-10- ایهام تناسب تلمیحی ……………………………………………………………………………………………………….. 84

4-3- ایهام های تازه و نو……………………………………………………………………………………………………………………. 88

4- 3- 1- ایهام در ایهام تناسب ………………………………………………………………………………………………………….88

4- 3- 2- ایهام درایهام تضاد……………………………………………………………………………………………………………….93

4-3-3 – ایهام در ایهام ترجمه…………………………………………………………………………………………………………….95

4-3-4- ایهام پارادوكس ……………………………………………………………………………………………………………………..96

4-3- 5- ایهام جناس تام ……………………………………………………………………………………………………………………98

فصل پنجم: نتیجه گیری ومنابع ……………………………………………………………….102

5-1- نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………..103

5-2- نمودار فراوانی انواع ایهام……………………………………………………………………………………………………….. 104

5-3منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………….105

5-4- چكیده ی انكلیسی …………………………………………………………………………………………………………………109

چکیده

صناعات بلاغی، از مهمترین عوامل سازنده­ی سبک یک اثر ادبی­اند؛ در واقع شیوه­ به کارگیری یا فراوانی نوع یا انواعی از آنها در تکوین یا تبدیل سبک آثار ادبی بسیار مؤثر است. «ایهام و انواع آن» از جمله­ این صناعاتِ سبک­ سازند كه به كارگیری آن در شعر به حافظ اختصاص ندارد جز این كه ایهام در شعر دیگر شاعران با ایهام در شعر حافظ همان قدر فرق و فاصله دارد كه شعر او با شعر دیگران. ایهام در شعر دیگران صنعتی از صنایع شعری و حُسنی از محاسن كلامی و حالت و كیفیتی عارض بر شعر محسوب      می شود؛ در حالی كه در شعر حافظ، روح شعر و كیفیتی جوهری به شمار می رود. در این جستار «ایهام و انواع آن »در غزلهای حافظ مورد بررسی قرارگرفته­است. اگرچه این صنعت در سبک خراسانی نمونه­هایی دارد فراوانی آن در سبک عراقی تا جایی است كه به كار بردن ایهام و اجتناب از صراحت بیان یكی از   ویژگی های مهم ادبی سبك عراقی به شمار می رود. خواجه ی شیراز با آوردن كلمات و عباراتی گوناگون كه محتمل معانی و مفاهیم گوناگونی هستند، ذهن خواننده را به معنی و مضمونی بدیع رهنمون می شودو این تنیدگی و مناسبات واژگان دراشعارش تا جایی پیش می رود كه گاهی از درون یک ایهام ، ایهامی دیگر     می زاید و چه بسا یک ایهام، ذهن خواننده را به ایهام دیگری سوق می دهد كه در پی آن به معنی و مفهوم تازه ای دست می یابد بدون آن كه به این معنای دوم در مفهوم كلی بیت اشاره ای شده باشد و این اعجاز تا جایی پیش می رودكه گاهی معانی و تفاسیر بسیاری از یک بیت به دست می دهد و ممكن است شما، بارها و بارها بیتی را خوانده باشید تا بتوانید به ایهام آن پی ببرید. فراوانی ایهام و انواع آن دربرخی از غزلیّات حافظ گاهی زیاد و بسیار پیچیده­ و رسیدن به آن دشوار است و این شگرد وخیال­پردازی گاه، مرزهای افراط را درمی­نوردد و به‌حدّی می رسد كه گاه در یک بیت از غزلی بیش از چند ایهام را می­توان مشاهده کرد.

تعداد صفحه : 113

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.