روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه ارشد گروه روانشناسی تربیتی: مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان های شهر اهواز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی

عنوان : مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک­های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان­های شهر اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشکده­ علوم تربیتی و روان­شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

عنوان:

مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک­های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان­های شهر اهواز

استاد راهنما:

دکتر علیرضا حاجی یخچالی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه 2

بیان مسأله 3

عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی. 6

عوامل فردی. 6

عوامل خانوادگی. 6

اهمیت و ضرورت پژوهش… 8

هدف کلی پژوهش… 10

اهداف جزئی. 10

فرضیه های پژوهش… 10

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مبانی نظری و تحقیقات پیشین. 21

مبانی نظری. 21

سبک های فرزندپروری. 21

والدین گرم و آزادگذارنده 25

والدین گرم و کنترل کننده 26

والدین سرد و آزاد گذارنده 26

والدین سرد و کنترل کننده 26

سبک مستبدانه و سلطه جو. 27

سبک مقتدرانه 27

سبک سهل گیرانه 28

سبک غفلت گرایانه و بی توجه 29

سازگاری. 29

انواع سازگاری. 30

1- سازگاری اجتماعی. 30

2- سازگاری تحصیلی. 30

3- سازگاری خانوادگی. 31

تعاریف سازگاری اجتماعی. 31

عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی. 33

1- عوامل فردی. 33

2-  عوامل خانوادگی. 34

3- عوامل اجتماعی. 34

4- عوامل مذهبی و اخلاقی. 35

هیجان. 37

هوش هیجانی. 38

تاریخچه هوش هیجانی. 39

تعاریف هوش هیجانی. 44

مدلهای هوش هیجانی. 47

مدل توانایی. 47

مدل هوش هیجانی دانیل گلمن. 50

مدل شخصیتی بار-آن. 53

الگوی «کوپر و ساواف» از هوش هیجانی. 54

مفهوم سازگاری تحصیلی. 54

دیدگاه های نظری درباره سازگاری. 58

دیدگاه تحلیل روانی. 58

دیدگاه روانشناسی فردی. 59

نظریه رونی- اجتماعی. 59

نظریه زیستی- اجتماعی. 59

نظریه یادگیری. 61

نظریه یادگیری اجتماعی. 61

دیدگاه روانشناسی شناختی. 61

نظریه بافت گرا 62

پیشینه تجربی. 64

جمع بندی فصل. 67

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه 66

طرح پژوهش… 66

جامعه ی آماری. 66

روش نمونه گیری. 66

الف)  نمونه گیری جهت اعتباریابی پرسشنامه ها 67

ب ) نمونه گیری برای آزمودن فرضیه ها 67

ابزارهای پژوهش… 67

پایایی خرده مقیاس پرسشنامه هیجانی. 69

روایی خرده مقیاس پرسشنامه هیجانی. 69

خرده مقیاس ساز گاری تحصیلی. 74

پایایی  خرده مقیاس ساز گاری تحصیلی. 74

روایی خرده مقیاس ساز گاری تحصیلی. 74

خرده مقیاس سازگاری اجتماعی. 78

پایایی خرده مقیاس سازگاری اجتماعی. 78

روایی خرده مقیاس سازگاری اجتماعی. 78

پرسشنامه سبک فرزندپروری. 82

پایایی پرسشنامه سبک های فزرندپروری. 82

روایی پرسشنامه سبک فرزند پروری. 83

روش اجرای پژوهش… 86

روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها 87

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه 86

الف) یافته های توصیفی. 86

ب) یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش… 88

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

مقدمه 100

تبیین فرضیه های پژوهش… 100

محدودیت های پژوهش… 110

پیشنهادهای پژوهش… 111

الف) پیشنهادهای نظری. 111

ب) پیشنهادهای کاربردی. 112

خلاصه پژوهش… 113

منابع فارسی. 161

منابع انگلیسی. 166

 

فهرست جداول

شکل 1-2: سبک های فرزندپروری (اقتباس از مک کوبی و مارتین، 1983)………………… 22

جدول 1-3. سؤال های مربوط به هر مقیاس و خرده مقیاسهای آن ……………………………  68

جدول2-3. پایایی خرده مقیاس پرسشنامه سازگاری هیجانی در دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون 69

جدول 3-3. شاخص های نیکویی برازش پرسشنامه ی خرده مقیاس سازگاری هیجانی در پژوهش حاضر  72

جدول4-3. پایایی خرده مقیاس پرسشنامه سازگاری تحصیلی در دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون          72

جدول 5-3. شاخص های نیکویی برازش پرسشنامه ی ساز گاری تحصیلی در پژوهش حاضر… 75

جدول6-3. پایایی خرده مقیاس پرسشنامه سازگاری تحصیلی در دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون          76

جدول 7-3. .شاخص های نیکویی برازش پرسشنامه ی سازگاری اجتماعی در پژوهش حاضر… 78

جدول8-3. پایایی پرسشنامه سبک های فرزندپروری و خرده مقیاس های آن در دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون………………………………………………………………………………………………………… 80

جدول 9-3 شاخص های نیکویی برازش پرسشنامه ی سبک فرزند پروری در پژوهش حاضر… 85

جدول 1-4- میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره های متغیرها و خرده مقیاس های آن در دانش آموزان         87

جدول2-4- خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمره های سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان پسر با سبک های فرزندپروری متفاوت……………………………………………………. 88

جدول 3-4- نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن مانوا روی نمره های سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان پسر با سبک های فرزندپروری متفاوت……………………………………………………………… 88

جدول 4-4  نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات سازگاری هیجانی در سبک های سه گانه فرزند پروری     89

جدول 5-4 نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین سازگاری تحصیلی در سبک های سهگانه پرورشی متفاوت          90

جدول 6-4. نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین سازگاری اجتماعی در سبک های سه گانه فرزند پروری متفاوت   90

جدول 7-4-  خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمره های مؤلفه های سازگاری هیجانی (منع خشونت و تنبیه فیزیکی و رفتار جسورانه) دانش آموزان پسر با سبک های پرورشی متفاوت…………. 91

جدول8-4- نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن مانوا روی نمره های مؤلفه های سازگاری هیجانی (منع خشونت و تنبیه فیزیکی و رفتار جسورانه) دانش آموزان پسر با سبک های فرزند پروری متفاوت…………. 91

جدول 9-4- نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات منع خشونت و تنبیه فیزیکی در سبک های سه گانه فرزندپروری   92

جدول 10-4 نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات تحمل نکردن رفتار جسورانه در سبک های سه گانه فرزندپروری  93

جدول 11-4- خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمره های مؤلفه های سازگاری تحصیلی (همکاری و فعالیت یادگیری، توسعه فعالیت خلاقانه) دانش آموزان پسر با سبک های فرزندپروری متفاوت    93

جدول 12-4 نتایج تحلیل واریانس یک راهه در متن مانوا روی نمره های مؤلفه های سازگاری تحصیلی (همکاری و فعالیت یادگیری، توسعه فعالیت خلاقانه) دانش آموزان پسر با سبک های فرزندپروری متفاوت…….. 94

جدول 13-4- نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات همکاری و فعالیت یادگیری در سبک های سه گانه فرزندپروری  94

جدول 14-4- نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات توسعه فعالیت خلاقانه در سبک های سه گانه فرزندپروری        95

جدول 15-4- خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمره های مؤلفه های سازگاری اجتماعی (جو حمایتی و پاداش دهنده، همکاری و فعالیت یادگیری، فرصت برابر و مشارکت در تصمیم گیری) دانش آموزان پسر با سبک های فرزندپروری متفاوت…………………………………………………………………………………….. 95

جدول 16-4-نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه بر میانگین نمرات مؤلفه های سازگاری اجتماعی (جو حمایتی و پاداش دهنده، ارتباط خانواده و مدرسه، فرصت برابر و مشارکت در تصمیم گیری) دانش آموزان پسر با سبک های فرزندپروری متفاوت……………………………………………………………………………………………………… 96

جدول 17-4- نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات ارتباط خانواده و مدرسه در سبک های سه گانه فرزندپروری      97

جدول 18-4- نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات ارتباط خانواده و مدرسه در سبک های فرزندپروری متفاوت      98

 

فهرست جداول

نمودار 2-3. ضرایب استاندارد (بارهای عاملی) مربوط به خرده مقیاس سازگاری هیجانی با بهره گرفتن از روش تحلیل عامل تأییدی………………………………………………………………………………………………………. 71

نمودار 2-3. ضرایب استاندارد (بارهای عاملی) مربوط به خرده مقیاس سازگاری تحصیلی با بهره گرفتن از روش تحلیل عامل تأییدی………………………………………………………………………………………………………. 74

نمودار 3-3 ضرایب استاندارد (بارهای عاملی) مربوط به خرده مقیاس سازگاری اجتماعی با بهره گرفتن از روش تحلیل عامل تأییدی…………………………………………………………………………………………………………………… 77

نمودار 4-3. ضرایب استاندارد (بارهای عاملی) مربوط به مقیاس فرزند پروری با بهره گرفتن از روش تحلیل عامل تأییدی          81

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک­های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی، تحصیلی و مؤلفه­ های آن در دبیرستان­های شهر اهواز بود. نمونه این تحقیق متشکل از 240 دانش آموز پسر بود که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش، آزمودنی ها پرسشنامه سبک­های فزرند پروری و پرسشنامه سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی را تکمیل کردند. جهت تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) و تحلیل واریانس یک‌راهه (آنوا) برای بررسی تفاوت بین گروه‌ها استفاده گردید. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) نشان داد که بین دانش آموزان با سبک­های فرزندپروری متفاوت از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی تفاوت معنی­داری وجود دارد. به علاوه، نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین دانش ­آموزان پسر با سبک­های فرزندپروری مختلف از لحاظ سازگاری هیجانی تفاوت معنی­داری وجود دارد (67/8 =F و 000/0=P). همچنین تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین دانش آموزان پسر با سبک­های فرزندپروری مختلف از لحاظ سازگاری اجتماعی تفاوت معنی­داری وجود دارد (929/2 =F و 055/0=P) و در نهایت تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین دانش آموزان پسر با سبک­های فرزندپروری مختلف از لحاظ سازگاری تحصیلی تفاوت معنی­داری وجود دارد (926/2 =F و 05/0=P).

مقدمه

سبک­های فرزند پروری از جمله مفاهیمی است که مطرح کننده روش­ها و فنون برخورد والدین با فرزندان در خانواده می­باشد. دارلینگ و استینبرگ (1993، به نقل از حیدری خواه، 1390) سبک­های فرزند پروری را منظومه­ای از نگرش­ها، نحوه برقراری ارتباط و روش نگهداری فرزند و همچنین جو عاطفی حاکم بر فضای رفتاری والدین تعریف می­ کنند. سبک­های فرزند پروری از سه جنبه مورد بررسی قرار گرفته ­اند: اهداف مربوط به جامعه­پذیری، عملکرد والدین در کسب اهداف از سوی فرزندان و جو عاطفی حاکم بر خانواده. منظور از اهداف، نتایج و غایتهایی است که والدین در جریان جامعه­پذیری فرزندان خود در پی آن هستند. مقصود از عملکرد والدین نیز مجموعه کنش­های پدر و مادر، در نهایت منظور از جو عاطفی، مجموعه روابط عاطفی، دلبستگی­ها و انسجام میان اعضای دیگر خانواده می­باشد (استینبرگ، 2001). نوع سبک فرزند پروری که والدین از خود نشان می­ دهند بر رشد کودک تأثیر بسیاری می­ گذارد (بورن استین و زلوتنیک، 2008). پژوهش­های مربوط به ارتباط والدین با کودک، که نگرش­ها و اعمال والدین را در فراینده فرزند پروری مورد بررسی قرار داده ­اند، تحت تأثیر کارهای بامریند و بوری (1991) قرار دارد که به طور کلی سه الگوی حاکم بر روابط والدین و فرزندان را مطرح کرده است: قاطع، سهل گیر و مستبد.

طبق یافته­ های استینبرگ، المن و مانتس، (1989) سبک­های فرزندپروری با موفقیت تحصیلی رابطه دارد و همچنین پژوهش­های استینبرگ (استینبرگ، 2001) نشان داده است که سبک­های فرزندپروری با شایستگی اجتماعی رابطه دارد. در مطالعات بامریند (1978)، بر این نکته تاکید شده است که سبک­های فرزند پروری یکی از عوامل مؤثر در سازگاری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی می­باشد. که بر این اساس سبک­های فرزندپروری را به عنوان یکی از عوامل مؤثر در سازگاری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

 

تعداد صفحه : 153

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.