تربیت بدنی

پایان نامه ارشد گروه تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی: اثر نوع و ترتیب تمرینات موازی بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : فیزیولوژی ورزشی

عنوان : اثر نوع و ترتیب تمرینات موازی بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی (M.A )

گرایش فیزیولوژی ورزشی

عنوان :

اثر نوع و ترتیب تمرینات موازی بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

استاد راهنما :

دکتر حمید آقا علی نژاد

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده   …………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول –طرح پژوهش
1-1- مقدمه       ……………………………………………………….. 4
2-1-بیان مسئله پژوهش     ..……………………………………………… 4
3-1- اهمیت وضرورت پژوهش …………………………………………… 6
4-1- اهداف پژوهش       ………………………………………………… 6
1-4-1-هدف کلی     ……………………………………………………. 6
2-4-1-اهداف ویژه   ……………………………………………………. 6
5-1- فرضیه های پژوهش   ……………………………………………… 7
6-1- محدودیت های پژوهش ……………………………………………… 7
7-1- قلمرو پژوهش     ………………………………………………….. 7
8-1- تعریف واژه ها واصطلاحات پژوهش   ………………………………… 7
فصل دوم – ادبیات وپیشینه پژوهش
1-2- مقدمه         ……………………………………………………… 10
2-2- بخش اول :مبانی نظری پژوهش   ……………………………………. 10
1-2-2- سازگاری های فیزیولوژیکی با تمرین استقامتی   ……………………. 10
2-2-2- سازگاری های فیزیولوژیکی با تمرین قدرتی   ………………………. 10
3-2-2-سازگاری های فیزیولوژیک با تمرین موازی   ……………………….. 12
4-2-2- عوامل موثر بر سازگاری های تمرینی       ………………………….. 12
1-4-2-2-شدت تمرین           …………………………………………… 12
2-4-2-2-تعداد جلسات تمرین در هفته     ………………………………… 12
3-4-2-2-مدت تمرین         …………………………………………… 12
4-4-2-2-وراثت       ………………………………………………… 12
5-4-2-2-جنسیت         ………………………………………………… 13
6-4-2-2- سن   ……………………………………………………… 13
7-4-2-2- چربی وترکیبات بدنی   ……………………………………… 13
5-2-2- ترکیب بدن    …………………………………………………. 13
6-2-2- توده چربی   ………………………………………………… 14
7-2-2-توده بدون چربی           …………………………………………. 15
8-2-2- اثر تمرین موازی بر سازگاری های قدرتی   ……………………… 15
9-2-2-اثر تمرین استقامتی بر ساز گاری های کوتاه مدت قدرتی …………………. 16
10-2-2-اثر تمرین موازی بر ساز گاری های استقامتی       ………………… 16
11-2-2-تاثیر تمرینات قدرتی قلبی بر پاسخ های استقامتی کوتاه مدت   …………. 19
12-2-2- تاثیر توالی تمرین موازی بر سازگاری های قدرتی واستقامتی   ……… 20
13-2-2- سازگاری­های احتمالی برای پاسخ­ها وسازگاری­های بازدارندگی­تمرین موازی 21
14-2-2-هایپرتروفی تارهای عضلانی   …………………………………… 21
15-2-2- تغییر در فراخوانی واحدهای حرکتی ……………………………… 22
16-2-2- تغییرات هورمونی       ………………………………………… 22
17-2-2-مکانیسم های کوتاه مدت     ………………………………………. 23
1-17-2-2- باقی ماندن خستگی     ……………………………………… 23
2-17-2-2- خستگی عصبی عضلانی …………………….…………………. 23
3-17-2-2- سازگاری های تركیب بدنی به تمرینات استقامتی ………………… 24
3-2- بخش دوم:پیشینه پژوهش       ………………………………………. 24
1-3-2-پژوهش های داخلی       ………………………………………….. 24
2-3-2-پژوهش های خارجی       …………………………………………. 25
4-2-بررسی تمرینات استقامتی         ……………………………………… 29
5-2-مقایسه تمرین استقامتی وقدرتی     ……………………………………. 30
6-2- بررسی تمرین موازی     …………………………………………… 33
فصل سوم- روش شناسی پژوهش
1-3- مقدمه     …………………………………………………… 40
2-3- جامعه آماری پژوهش …………………………………………… 40
3-3- روش گزینش نمونه های آماری پژوهش   …………………………… 40
4-3- روش پژوهش       ………………………………………………… 40
5-3- روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………… 40
6-3- ابزارهای اندازه گیری پژوهش …………………………………… 41
7-3-متغییرهای پژوهش       …………………………………………… 41
1-7-3- متغییرهای مستقل ………………………………………………. 41
2-7-3- متغییرهای وابسته     …………………………………………….. 41
8-3- شیوه اجرای پژوهش ………………………………………………. 41
9-3-برنامه تمرین         ……………………………………………… 41
1-9-3-مرحله گرم کردن   ………………………………………………. 42
2-9-3-برنامه های تمرین اصلی …………………………………………. 42
1-2-9-3- برنامه تمرین قدرتی     …………………………………………. 42
2-2-9-3-برنامه تمرین استقامتی   ……………………………………… 42
3-2-9-3- برنامه تمرین موازی   …………………………………………. 42
3-9-3- مرحله سرد کردن     ……………………………………………. 43
10-3- روش آماری پژوهش       …………………………………………. 43
فصل چهارم- یافته های پژوهش
1-4-مقدمه        ………………………………………………………. 45
2-4-توصیف داده های آماری   ………………………………………… 45
3-4- آزمون فرضیه های پژوهش     …………………………………… 47
1-3-4- آزمون فرضیه اول     ………………………………………… 47
2-3-4- آزمون فرضیه دوم   …………………………………………….. 49
3-3-4- آزمون فرضیه سوم       ………………………………………….. 50
4-3-4- آزمون فرضیه چهارم       ……………………………………… 51
5-3-4- آزمون فرضیه پنجم             ……………………………………… 52
فصل پنجم-بحث نتیجه گیری
1-5-مقدمه             …………………………………….……………… 55
2-5-خلاصه پژوهش   ……………………………………….………… 55
3-5-بحث ونتیجه گیری   ………………………………….……………. 56
4-5- نتیجه گیری کلی         …. ………………………….……………… 60
5-5- پیشنهادهای برخاسته از پژوهش …………………………………….. 61
6-5-پیشنهادات برای پژوهش های آینده   ………………………………….. 61
پیوست ها …………………………………………………………….. 62
منابع وماخذ ….. ……………………………………………………… 63
چکیده انگلیسی   ………………………………………………………… 73
     
فهرست جداول
   
1-2-مقایسه سازگاری های ناشی از تمرینات قدرتی واستقامتی   ………………… 11
2-2-تقسیم بندی سطوح ترکیبات بدن          ………………………………… 14
1-3-برنامه های تمرین استقامتی،مقاومتی وموازی در 8هفته     ………………… 43
1-4- آمار توصیفی متغییرهای پژوهش برحسب چهار گروه مورد پژوهش   ……… 46
2-4- آمار توصیفی متغییرهای عمومی بر حسب چهار گروه مورد پژوهش   ……… 47
3-4-مقایسه تغییرات توان هوازی بیشینه         ……………………………… 47
4-4-مقایسه تغییرات توان بی هوازی           ………………………………… 49
5-4-مقایسه تغییرات چابکی            ……………………………………..… 50
6-4-مقایسه تغییرات استقامت عضلانی     ………………………………….. 51
7-4-آزمون توکی جهت نشان دادن تفاوت در میزان تغییرات استقامت عضلانی ….. 52
8-4-نتایج آزمون های آماری مقایسه تغییرات ترکیب بدن ……………………… 52

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر اثر نوع و ترتیب تمرین موازی بر روی برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی (توان هوازی-توان بی هوازی-چابکی-استقامت ) وترکیب بدنی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان بود.بدین منظور آزمودنی­ها به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند ودرچهارگروه استقامتی(10نفر)،قدرتی(10نفر)،موازی استقامتی-قدرتی(10نفر)،موازی قدرتی- استقامتی(10نفر) به صورت تصادفی قرارگرفتند. آزمودنی­ها درآزمون­های مقدماتی توان هوازی با آزمون دوی شاتل ران وتوان بی هوازی با آزمون پرش عمودی (سارجنت)،چابکی با آزمون دوی 9*4 واستقامت عضلانی با آزمون دراز ونشست شرکت کردند و درصد چربی زیر پوست با کالیپر اندازه گیری شد. سپس برنامه تمرینی طراحی شده برروی آزمودنی ها اجرا شد.بعداز هشت هفته آزمون های نهایی مجددا به عمل آمد.

تجزیه تحلیل داده ها از طریق آزمون تحلیل واریانس( ANOVA) ومقایسه چندگانه از میانگین هاودر صورت وجود اختلاف معنادار ازآزمون تعقیبی توکی وTوابسته با بهره گرفتن از نرم افزار SPSSنسخه 17در سطح معناداریP≤0/05 انجام شده است.

یافته های پژوهش بیانگر آن بود که بعداز 8هفته تمرین استقامتی،قدرتی،موازی(استقامتی -قدرتی) موازی(قدرتی-استقامتی) تفاوت معناداری در توان هوازی بیشینه، توان بی هوازی وچابکی وترکیب بدنی دیده نشد.

استقامت بین گروه های قدرتی و استقامتی تفاوت معناداری داشت؛ و در بین گروه های دیگر اختلاف معنا داری دیده نشد.

1-1-مقدمه

دردنیای امروزمربیگری مسئولیت سنگین و خطیری است که فراتر از گرفتن وقت استراحت وتجزیه تحلیل نقاط ضعف وقوت است.بنابراین مربیان باید برای تهیه ی یک برنامه ی جامع وموثربرای ارتقاءسطح کیفی وکمی ورزشکاران به گونه ای تلاش کنند که همه عوامل موردنیاز یک ورزش به ویژه در سطوح قهرمانی یعنی آمادگی جسمانی ،روانی،تکنیکی وتاکتیکی ورزشکار در طول یک برنامه ی زمانبندی شده توسعه یابد.بی گمان اگر مربی نتواند به هریک از جنبه های ذکرشده برای موفقیت دسترسی داشته ویا اشراف کامل داشته باشد از درجه ی موفقیت ورزشکاریا تیم تحت نظر او کاسته خواهد شد.یکی از ابعاد بسیار مهم در آماده سازی ورزشکاران انتخاب بهترین روش تمرین جسمانی متناسب با زمان های مختلف می باشد(9).

سال های متمادی وبه ویژه در چند سال اخیرپژوهش های علمی مربوط به شناسایی شیوه ی افزایش قدرت واستقامت در ورزشکاران وغیر ورزشکاران همواره مورد توجه بوده است ودر این رابطه ضمن معرفی روش های گوناگون ،ابزارهای ویژه ای برای افزایش قدرت واستقامت معرفی شده است.در نتیجه برای بسیاری از افراد مشکل است تا بین روش های تمرینی گوناگون ،بهترین روش را انتخاب کنند.لازم است با ارائه ی تصویر روشنی از اطلاعات جدید به همراه فراهم نمودن رویکردی ساده ،منطقی و فردی برای تمرینات قدرتی و استقامتی ویا استفاده همزمان از این دو شیوه تمرینی ،بهترین روش ها ارائه شود(9).

اگر چه قدرت عضلانی پایه واساس اجرای حرکات ورزشی بوده وبسیاری از متخصصان علوم ورزشی آن را مهم ترین عامل آمادگی جسمانی واجرای حرکات سنگین می دانند،ولی باید گفت سایرعوامل جسمانی نقش تعیین کننده ای در مجموعه پیچیده اجرای حرکات ورزش دارند(16،9). برهمین اساس مربیان وورزشکاران رشته های مختلف ورزشی علیرغم اولویت دادن به یک عامل خاص از عوامل آمادگی جسمانی سایر موارد را نیز مدنظر قرار داده ومعتقد به توسعه وپیشرفت در کلیه زمینه های آمادگی جسمانی در حد مطلوب هستند.

کاربرد این اصول شامل دستکاری چندین متغییر در برنامه ی تمرینی ورزشکاران شامل نوع تمرینات ،ترتیب حرکات یا فعالیت ها ،شدت تمرین ،دوره های استراحت بین فعالیت ها وهمچنین تعداد جلسات تمرینی می باشد، تا دوره های تحریک وریکاوری به صورت بهینه فراهم شده و موجب سازگاری های موثر شود(48،77).بارعایت این اصول، سازگاری های فیزیولوژیک به هریک از برنامه های تمرین قدرتی واستقامتی ،تا حدود زیادی به تفاوت درچگونگی کاربرد متغییرهای تمرینی بستگی دارد.بر همین اساس تمرین چند دستگاه تولید انرژی واجرای همزمان انواع مختلف تمرینات که ازآن به عنوان تمرین موازی یاد می شود،ممکن است اهمیت کاربردی برای سازگاری با این تمرینات داشته باشد.بنابراین در این پژوهش حاضرسعی شده است اثرترتیب تمرین موازی (قدرتی واستقامتی)دربرابر(استقامتی وقدرتی)بر قابلیت ­های جسمانی وترکیب بدنی مورد مطالعه قرار گیرد وپیامدهای این روش­های تمرینی با روش های تمرینی استقامتی وقدرتی به تنهایی مقایسه شود.

تعداد صفحه : 82

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.