عمران

پایان نامه کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران

گرایش :سازه

عنوان : کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشکده فنی و مهندسی ، گروه عمران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته عمران (M.Sc)

گرایش سازه

عنوان :

کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

 استاد راهنما:

دکتر یونس باقری

زمستان 93

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-   مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..صفحه2

1-2-   بیان مساله………………………………………………………………………………………………………صفحه2

1-3-   شدت زلزله……………………………………………………………………………………………………صفحه3

1-4-   بررسی اثرات زلزله در سطح شهر………………………………………………………………………صفحه3

1-5-   وضعیت بحرانهای طبیعی در دنیا………………………………………………………………………..صفحه3

1-6-   امواج زلزله…………………………………………………………………………………………………….صفحه4

1-7-   اقسام زلزله…………………………………………………………………………………………………….صفحه4

1-8-   مقیاس ریشتر………………………………………………………………………………………………….صفحه5

1-9-   مقیاس شدت یا مرکالی……………………………………………………………………………………صفحه5

1-10- سنسور تشخیص زلزله……………………………………………………………………………………..صفحه8

1-11- کنترل کننده PID …………………………………………………………………………………………صفحه10

1-12- روش کلی تحقیق………………………………………………………………………………………….صفحه11

 

 

فصل دوم

مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1- مروری بر ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………صفحه12

2-2- سیستمهای فازی……………………………………………………………………………………………..صفحه13

2-3- تاریخچه مختصری از سیستم فازی……………………………………………………………………..صفحه13

2-4- چرا سیستم فازی……………………………………………………………………………………………..صفحه15

2-5- مشکلات عمده سیستم فازی TSK………………………………………………………………………صفحه17

2-6- سیستم های فازی کجا و چگونه استفاده می شوند………………………………………………..صفحه17

2-7- ماشین شستشوی فازی……………………………………………………………………………………..صفحه18

2-8- تثبیت کننده تصویر دیجیتال………………………………………………………………………………صفحه18

2-9- کنترل فازی کوره سیمان…………………………………………………………………………………..صفحه19

2-10- کنترل فازی قطار زیرزمینی……………………………………………………………………………..صفحه20

2-11- زمینه های تحقیق عمده در تئوری فازی…………………………………………………………….صفحه20

2-12- مهمترین خصوصیات منطق فازی……………………………………………………………………..صفحه21

2-13- منطق فازی و مدیریت اطلاعات……………………………………………………………………….صفحه21

2-14- تضمین امنیت منابع………………………………………………………………………………………..صفحه22

2-15- روش‌های کد کردن……………………………………………………………………………………….صفحه23

2-16- الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………………………..صفحه23

2-17-  درباره علم ژنتیک…………………………………………………………………………………………صفحه24

2-18- تکامل طبیعی ……………………………………………………………………………………………….صفحه24

2-19- رابطه تکامل طبیعی با روش‌های هوش مصنوعی…………………………………………………صفحه26

2-20-  الگوریتم……………………………………………………………………………………………………..صفحه28

2-21-  الگوریتم‌های جستجوی ناآگاهانه…………………………………………………………………….صفحه28

2-21-1- جستجوی لیست………………………………………………………………………………………..صفحه28

2-21-2- الگوریتم‌های جستجوی آگاهانه……………………………………………………………………صفحه29

2-22- هیوریستیک…………………………………………………………………………………………………..صفحه31

2-23- انواع الگوریتم‌های هیوریستیک………………………………………………………………………..صفحه32

2-24- پیاده سازی  الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………صفحه33

2-25- مكانیزم الگوریتم ژنتیك………………………………………………………………………………….صفحه35

2-26- عملگرهای الگوریتم ژنتیك……………………………………………………………………………..صفحه37

2-26-1- کدگذاری…………………………………………………………………………………………………صفحه37

2-26-2- ارزیابی…………………………………………………………………………………………………….صفحه38

2-26-3- ترکیب…………………………………………………………………………………………………….صفحه38

2-26-4- جهش………………………………………………………………………………………………………صفحه38

2-26-5-  رمزگشایی……………………………………………………………………………………………….صفحه38

2-26-6- کدینگ باینری…………………………………………………………………………………………..صفحه39

2-26-7- کدینگ جایگشتی………………………………………………………………………………………صفحه40

2-26-8- کد گذاری مقدار……………………………………………………………………………………….صفحه41

2-26-9- کدینگ درخت………………………………………………………………………………………….صفحه41

2-27- نمایش رشته‌ها………………………………………………………………………………………………صفحه42

2-28-  انواع روش‌های تشکیل رشته………………………………………………………………………….صفحه44

2-29-  باز گرداندن رشته‌ها به مجموعه متغیرها……………………………………………………………صفحه44

2-30- تعداد بیت‌های متناظر با هر متغیر………………………………………………………………………صفحه45

2-31- جمعیت ………………………………………………………………………………………………………صفحه46

2-32- ایجادجمعیت اولیه…………………………………………………………………………………………صفحه46

2-33- اندازه جمعیت……………………………………………………………………………………………….صفحه47

2-34- محاسبه برازندگی (تابع ارزش) ……………………………………………………………………….صفحه47

2-35-  انواع روش‌های انتخاب…………………………………………………………………………………صفحه48

2-36- انتخاب چرخ رولت……………………………………………………………………………………….صفحه49

2-37- انتخاب حالت پایدار………………………………………………………………………………………صفحه50

2-38- انتخاب نخبه گرایی………………………………………………………………………………………..صفحه51

2-39- انتخاب رقابتی………………………………………………………………………………………………صفحه51

2-40- انتخاب قطع سر…………………………………………………………………………………………….صفحه51

2-41- انتخاب جایگزینی نسلی اصلاح شده………………………………………………………………..صفحه52

2-42- انتخاب مسابقه تصادفی…………………………………………………………………………………..صفحه52

2-43- انواع روش‌های ترکیب…………………………………………………………………………………..صفحه52

2-44- جابه‌جایی دودوئی…………………………………………………………………………………………صفحه53

2-45- جابه‌جایی حقیقی…………………………………………………………………………………………..صفحه55

2-46-  ترکیب تک‌نقطه‌ای………………………………………………………………………………………..صفحه55

2-47- ترکیب دو نقطه‌ای ………………………………………………………………………………………..صفحه55

2-48- ترکیب n نقطه‌ای…………………………………………………………………………………………..صفحه56

2-49- ترکیب یکنواخت…………………………………………………………………………………………..صفحه56

2-50- ترتیب …………………………………………………………………………………………………………صفحه57

2-51- چرخه………………………………………………………………………………………………………….صفحه58

2-52- بخش_نگاشته……………………………………………………………………………………………….صفحه59

2-53- احتمال تركیب………………………………………………………………………………………………صفحه60

2-54- تحلیل مكانیزم جابجایی………………………………………………………………………………….صفحه60

2-55- جهش………………………………………………………………………………………………………….صفحه61

2-56-  جهش باینری……………………………………………………………………………………………….صفحه62

2-57- جهش حقیقی………………………………………………………………………………………………..صفحه63

2-57-1- وارونه سازی بیت………………………………………………………………………………………صفحه63

2-57-2-  وارون سازی……………………………………………………………………………………………صفحه64

2-57-3- تغییر مقدار……………………………………………………………………………………………….صفحه64

2-58- محک اختتام اجرای الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………صفحه65

2-59- انواع الگوریتم‌های ژنتیکی………………………………………………………………………………صفحه65

2-59-1- الگوریتم ژنتیکی سری………………………………………………………………………………..صفحه66

2-59-2- الگوریتم ژنتیکی موازی………………………………………………………………………………صفحه67

2-60- نقاط قوّت الگوریتم‌های ژنتیک………………………………………………………………………..صفحه67

2-61- محدودیت‌ها ………………………………………………………………………………………………..صفحه69

2-62- استراتژی برخورد با محدودیت‌ها …………………………………………………………………….صفحه70

2-62-1-  استراتژی رَدّی………………………………………………………………………………………….صفحه70

2-62-2-  استراتژی اصلاحی……………………………………………………………………………………صفحه70

2-62-3- استراتژی جریمه‌ای …………………………………………………………………………………..صفحه70

2-63- بهبود الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………………….صفحه71

2-64- مدل دینامیکی سازه………………………………………………………………………………………..صفحه72

2-65- معادلات دیفرانسیل پیوسته سیستم…………………………………………………………………….صفحه72

2-66- نمونه برداری زلزله و سیگنال حاصل از سنسور………………………………………………….صفحه73

2-67- نمونه برداری سیگنال زلزله……………………………………………………………………………..صفحه74

2-68- نرخ نمونه برداری………………………………………………………………………………………….صفحه75

2-69- تبدیل C2DT و معادلات گسسته سیستم……………………………………………………………صفحه76

2-70- مدل زلزله…………………………………………………………………………………………………….صفحه76

2-71- مدلسازی زلزله……………………………………………………………………………………………..صفحه77

2-72- مدل رفتار سازه بدون کنترل در مقابل زلزله……………………………………………………….صفحه78

2-73- جمع بندی فصل …………………………………………………………………………………………..صفحه82

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

3-1- کنترل سازه ……………………………………………………………………………………………………صفحه83

3-2- کنترل حلقه باز ………………………………………………………………………………………………صفحه83

3-3- حلقه بسته………………………………………………………………………………………………………صفحه84

3-4- مقایسة سیستمهای کنترل حلقه بسته و حلقه باز…………………………………………………….صفحه84

3-5- کنترل سنتی…………………………………………………………………………………………………….صفحه85

3-6- انواع روش های كنترل ……………………………………………………………………………………صفحه85

3-7- تبدیل لاپلاس…………………………………………………………………………………………………صفحه86

3-8- تابع تبدیل سیستم……………………………………………………………………………………………صفحه88

3-9-  حساسیت سیستم های كنترل نسبت به تغییرات پارامترها……………………………………….صفحه90

3-9-1- اغتشاش و نویز در سیستم كنترل حلقه بسته …………………………………………………….صفحه90

3-10- خطای حالت دائمی……………………………………………………………………………………….صفحه91

3-11- معایب سیستم حلقه بسته…………………………………………………………………………………صفحه92

3-12- مشخصه های عملكرد سیستم كنترل………………………………………………………………….صفحه92

3-13- جبران سازی…………………………………………………………………………………………………صفحه94

3-14- مثال هایی از كنترل در سیستم های بیولوژیكی……………………………………………………صفحه95

3-15- جمع بندی فصل……………………………………………………………………………………………صفحه99

 

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- هدف فصل…………………………………………………………………………………………………..صفحه100

4-2- كنترل‌كننده غیرخطی LQR……………………………………………………………………………..صفحه100

4-3- پیاده سازی LQR………………………………………………………………………………………….صفحه101

4-4- نتایج شبیه‌سازی LQR……………………………………………………………………………………صفحه101

4-5- کنترل فازی…………………………………………………………………………………………………..صفحه103

4-6- پاسخ حلقه بسته با بهره گرفتن از کنترلر فازی………………………………………………………….صفحه105

4-7- کنترل نظارتی ………………………………………………………………………………………………صفحه106

4-8- چارت الگوریتم به همراه شبه كد آن…………………………………………………………………صفحه106

4-9- تابع هدف…………………………………………………………………………………………………….صفحه108

4-10- کنترل نظارتی سازه با الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………….صفحه109

4-11- پاسخ ها…………………………………………………………………………………………………….صفحه111

4-12- ضریب نظارت…………………………………………………………………………………………….صفحه112

4-13- بررسی زمان اجرای فازی در مقابل LQR ……………………………………………………….صفحه112

4-14- جکهای کنترلی……………………………………………………………………………………………صفحه112

4-15- جمع بندی فصل………………………………………………………………………………………….صفحه114

 

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتایج عملی ………………………………………………………………………………………………….صفحه115

5-2- بیشینه جابحایی و شتاب…………………………………………………………………………………صفحه118

5-3- نتایج عددی………………………………………………………………………………………………….صفحه119

5-4- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..صفحه120

5-5- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………صفحه120

مراجع ………………………………………………………………………………………………………………….صفحه121

 

 

 

فهرست جدول ها

جدول 1-1)  آمار زلزله های بزرگ در جهان  ………………………………………………………………صفحه 4

جدول 1-2) مقایسه ی اندازه و شدت زلزله در دو مقیاس ریشتر و مرکالی  ………………………صفحه 6

جدول 1-3) مهم ترین زلزله های نیم قرن اخیر در ایران  ……………………………………………….صفحه 7

جدول 2-1) نمونه کروموزوم الگوریتم ژنتیکی  ………………………………………………………….صفحه 43

جدول2-2) مشخصات سازه  …………………………………………………………………………………..صفحه 77

جدول 5-1) نتایج پارامترهای سیستم برای همه طبقات  ……………………………………………..صفحه 119

 

 

فهرست شکل ها

شکل 1-1) ساختمان سنسور تشخیص زلزله …………………………………………………………………صفحه 8

شکل 1-2) نمونه ای از یک لرزه نگاشت با بیشینه دامنه 23 میلیمتر ………………………………….صفحه 9

شکل 1-3) شمایی از یک نگاشت سه مولفه  ……………………………………………………………..صفحه 10

شکل 2-1) نقاط بهینۀ محلی و بهینۀ کلی  ………………………………………………………………….صفحه 27

شکل 2-2) کدینگ درختی  …………………………………………………………………………………….صفحه 42

شکل 2-3) چرخ رولت  …………………………………………………………………………………………صفحه 50

شکل 2-4) جابجایی چند نقطه با اندازه 3 به 5     ………………………………………………………صفحه 53

شکل 2-5) ترکیب تک ‌نقطه‌ای   ………………………………………………………………………………صفحه 55

شکل 2-6) ترکیب دو نقطه‌ای با اندازه 3 از 7      ………………………………………………………صفحه 56

شکل 2-7) ترکیب یکنواخت  ………………………………………………………………………………….صفحه 57

شکل  2-8)شبیه سازی جهش به کمک نمودار  …………………………………………………………..صفحه 61

شکل  2-9)جهش باینری  ……………………………………………………………………………………….صفحه 63

شکل 2-10) جهش: وارونه سازی بیت  …………………………………………………………………….صفحه 63

شکل 2-11)جهش: تغییر ترتیب قرارگیری  ………………………………………………………………..صفحه 64

شکل 2-12) جهش: وارون سازی  ……………………………………………………………………………صفحه 64

شکل 2-13) جهش: تغییر مقدار  ………………………………………………………………………………صفحه 65

شکل 2-14) کنترل حلقه باز سیستم  …………………………………………………………………………صفحه 73

شکل 2-15)  یک سیگنال پیوسته به همراه سیگنال‏های گسسته و رقمی متناظر …………………صفحه 74

شکل 2-16)نمونه برداری های یکسان از دو سیگنال متفاوت  ……………………………………….صفحه 75

شکل 2-17) مدل‌سازی نیروی زلزله منجیل  ……………………………………………………………….صفحه 78

شکل 2-18) جابجایی در مقاله مرجع 7 …………………………………………………………………….صفحه 78

شکل 2-19) جابجایی در مقاله هارلی و همکاران در مرجع 9 ……………………………………….صفحه 79

شکل 2-20) جابجایی در مقاله مرجع 9 …………………………………………………………………….صفحه 79

شکل 2-21) جابجایی در مقاله مرجع 16 …………………………………………………………………..صفحه 80

شکل 2-22) جابجایی در مقاله مرجع 17 بدون کنترل ………………………………………………….صفحه 80

شکل 2-23) جابجایی در مقاله مرجع 17 با کنترل ……………………………………………………….صفحه 78

شکل 2-24) پاسخ طبقه اول بدون کنترل بعد از اعمال نیروی زلزله  ………………………………صفحه 81

شکل 2-25) پاسخ طبقه هشتم بدون کنترل بعد از اعمال نیروی زلزله  ……………………………صفحه 82

شكل 3-1) سیستم مكانیک جرم- فنر- دمپر  ………………………………………………………………صفحه 85

شكل 3-2) رفتار زمانی خروجی سیستم  ……………………………………………………………………صفحه 88

شكل 3-3) سیستم حلقه باز و حلقه بسته  ………………………………………………………………….صفحه 89

شكل 3-4) بررسی اثر اغتشاش  ………………………………………………………………………………صفحه 91

شكل3-5) سیستم حلقه بستة نمونه  ………………………………………………………………………….صفحه 93

شكل 3-6) پاسخ سیستم  ………………………………………………………………………………………..صفحه 94

شكل3-7)  جبران كنندة متوالی  ……………………………………………………………………………….صفحه 95

شكل 3-8)  شماتیک كنترل فشار خون رگها در شرایط نرمال  ………………………………………صفحه 96

شكل3-9) شماتیک كلی كنترل حركات انسان  …………………………………………………………..صفحه 97

شكل 3-10)  روند كنترل در پمپ انسولین  ……………………………………………………………….صفحه 98

شکل4-1) نتیجه شبیه سازی روش LQR…………………………………………………………………..صفحه 102

شکل4-2) مقایسه كنترل‌كننده‌های مختلف برای خطا…………………………………………………..صفحه 103

شکل 4-3) نمودار حلقه بسته کنترل فازی  ………………………………………………………………صفحه 103

شکل 4-4) فازی سازی جابجایی  ………………………………………………………………………….صفحه 104

شکل 4-5) فازی سازی شتاب  ………………………………………………………………………………صفحه 104

شکل 4-6) فازی سازی نیروی زلزله  ………………………………………………………………………صفحه 105

شکل 4-7) پاسخ طبقه اول با کنترل فازی  ……………………………………………………………….صفحه 105

شکل 4-8) پاسخ طبقه هشتم با کنترل فازی  …………………………………………………………….صفحه 106

شکل 4-9) حلقه بسته کنترل نظارتی  ……………………………………………………………………..صفحه 109

شکل 4-10) فلوچارت کار الگوریتم ژنتیک  ……………………………………………………………صفحه 110

شکل 4-11) پاسخ طبقه اول با کنترل نظارتی  ………………………………………………………….صفحه 111

شکل 4-12)  پاسخ بام با کنترل نظارتی  ………………………………………………………………….صفحه 111

شکل 4-13)  فاکتور نظارت  …………………………………………………………………………………صفحه 112

شکل 4-14)  مقایسه زمان اجرای برنامه در سه روش…………………………………………………صفحه 112

شکل 4-15)  اتصال جکهای هیدرولیکی به سازه ………………………………………………………صفحه 113

شکل 4-16)  محل قرارگیری سنسورها در طبقات …………………………………………………….صفحه 114

 

شکل 5-1) نیروی کنترلی بدون نظارت ژنتیک  …………………………………………………………صفحه 117

شکل 5-2) نیروی کنترلی با نظارت ژنتیک  ……………………………………………………………..صفحه 117

شکل 5-3) پاسخ طبقه اول با کنترل نظارتی  …………………………………………………………….صفحه 118

شکل 5-4)  فاکتور نظارت  …………………………………………………………………………………..صفحه 118

شکل 5-5)بیشینه جابجایی طبقات  …………………………………………………………………………صفحه 119

شکل 5-6)بیشینه شتاب طبقات  ……………………………………………………………………………..صفحه 119

 

 


چکیده

امروزه با توجه به افزایش ساخت ساختمان‌های بلند مرتبه، از دغدغه‌های بزرگ مهندسین امنیت آن‌ ها در برابر حوادث طبیعی نظیر هم فرکانسی با باد یا زلزله می‌باشد. یکی از بهترین روش‌های حفظ امنیت سازه، استفاده از کنترل فعال است که از مجموعه فازی با یک پایگاه قوانین خبره برای کنترل استفاده می‌کند. برای حل مشکل وابستگی مجموعه فازی، به هوش خبره، ایده‌ی نظارت یک الگوریتم بهینه‌سازی در این پایان نامه مطرح شده است. به عبارت دیگر ما روی یک کنترل نظارتی برای مجموعه‌های فازی کنترلر کار کردیم که با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک کار نظارت را انجام خواهد داد و نشان دادیم بهترین حالت در کنترل فعال سازه‌ها اولا استفاده از روش‌های هوش مصنوعی به جهت کاهش حجم محاسبات است که می‌تواند کنترلر را به شکل خوب توسط پردازنده های ارزان قیمت قابل استفاده نماید و ثانیا استفاده از کنترل نظارتی توسط الگوریتم‌های بهینه‌سازی مانند الگوریتم ژنتیک که روی کنترلر اصلی فازی نصب می‌شود می‌تواند به شکل قابل توجهی در کنترل فعال سازه‌ها، پاسخ سیستم را بهبود بخشد و سازه را مقابل زلزله دچار تخریب کمتری نماید.

کلید واژه ها: کنترل فازی، ژنتیک، کنترل فعال سازه

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

  • مقدمه

امروزه با توجه به افزایش ساخت ساختمان‌های بلند مرتبه، از دغدغه‌های بزرگ مهندسین امنیت آن‌ ها در برابر حوادث طبیعی نظیر هم فرکانسی با باد یا زلزله می‌باشد. تاکنون روش‌های گوناگونی جهت حفظ امنیت مطرح گردیده که به سه روش کلی فعال، نیمه‌فعال و غیر‌فعال تقسیم‌بندی می‌شوند. که هدف نهایی کنترل سازه در مقابل تخریب ناشی از زلزله می باشد. برای این منظور دو روش کنترل مکانیکی و الکترونیکی موجود می باشد. در روش اول با بهره گرفتن از دمپرهایی که در سازه جاگذاری می شود می توان زلزله را مهار نمود که کنترل نیمه فعال نامیده می شود. در روش کنترل فعال با بهره گرفتن از سنسور نمونه گیری از زلزله میزان آن سنجیده می شود و با بهره گرفتن از جک های هیدرولیکی و یک سیستم کنترل حلقه بسته می توان سازه را کنترل نمود.

 

  • بیان مساله

همانطور که گفته شد در روش کنترل فعال با بهره گرفتن از سنسور نمونه گیری از زلزله میزان آن سنجیده می شود و با بهره گرفتن از جک های هیدرولیکی و یک سیستم کنترل حلقه بسته می توان سازه را کنترل نمود. زلزله پدیده‌ای است طبیعی، که یکی از عوامل بروز حوادث پیش بینی نشده در سطح جوامع می‌باشد. قرارگیری کشور ایران در مناطق با خطر پذیری بالای زلزله در سطح جهان و وجود نقاط جمعیتی متراکم، ایران را به کشوری شدیدا آسیب پذیر در برابر زلزله تبدیل نموده است. افزایش بی‌رویه جمعیت، ساخت و سازهای شهری و گسترش آن تا حاشیه شهر‌ها، بدون برنامه‌ریزی مناسب و درنظر گرفتن تمهیدات و قوانین لازم، وخامت اوضاع را دو چندان کرده است. در واقع زلزله عبارت است از حرکت و ارتعاش شدید بخشی از پوسته زمین با تمام مواد و سازه‌های روی آن در اثر حرکت‌های چین‌خوردگی، آتشفشان و یا تنشهای موجود در پوسته زمین که با گشل تفاوت دارد.گسل عبارت است از سطح ناپیوسته‌ای که دو مجموعه سنگی را از هم جدا می‌کند. گسل نتیجه گسیختگی و حرکتی است که در آن، نخست دو مجموعه سنگی متصل به هم، از هم جدا شده و سپس باعث لغزش و دور شدن دو بخش از هم می شود، که همین عامل باعث بروز زلزله در مناطق مختلف از جمله شهر‌ها می‌گردد. برای کنترل سازه باید شدت زلزله را توسط یک سنسور بسنجیم.

تعداد صفحه : 100

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.