مهندسی برق

پایان نامه برق کنترل:کنترل تطبیقی زاویه پره توربین بادی برای تنظیم توان استحصالی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش کنترل

با عنوان :کنترل تطبیقی زاویه پره توربین بادی برای تنظیم توان استحصالی

 

گروه کنترل

عنوان رساله:

کنترل تطبیقی زاویه پره توربین بادی برای تنظیم توان استحصالی

 

 

 

استاد راهنما:

آقای دکتر حسین قلی زاده نرم

 

پایان نامه ارشد جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

بهمن ماه 1393

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه ای بر انرژی های نو، طرح مساله و پیشینه تحقیق………………………………………1

1- 1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1- 2 طرح مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-3 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-3- 1 روش های مبتنی بر PID تطبیقی……………………………………………………………………………………….. 10

1-3-2 روش های تطبیقی غیرخطی…………………………………………………………………………………………………… 12

1-3- 3روش های تطبیقی هوشمند……………………………………………………………………………………………………..13

1-3-4 روش های تطبیقی کلاسیک……………………………………………………………………………………………………. 16

فصل دوم: ساختار توربین باد………………………………………………………………………………………………………. 19

2-1 مقدمه ای بر انرژی باد………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-2 اجزای توربین باد……………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-3 مبدل AC به DC……………………………………………………………………………………………………………………. 25

2-4 تکنولوژی ساخت………………………………………………………………………………………………………………………… 26

2-5 عملکرد کلی توربین باد ………………………………………………………………………………………………………………30

فصل سوم: مدلسازی، روابط ریاضی و معرفی سیستم……………………………………………………………….33

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

3-2 مدل آیرودینامیک پره ………………………………………………………………………………………………………………..34

3-3 ردیابی حداکثر توان……………………………………………………………………………………………………………………..37

3-4 نواحی کاری توربین و اهداف کنترلی آن …………………………………………………………………………………..39

3-5 مدل ریاضی ژنراتور……………………………………………………………………………………………………………….. 40

3-6 کنترل توان در ژنراتورهای مغناطیس دایم ………………………………………………………………………….. 42

3-7 زاویه پره…………………………………………………………………………………………………………………………………. 44

3-8 مکانیزم عملگر زاویه پره…………………………………………………………………………………………………………. 46

3-9 زاویه پره در راه اندازی…………………………………………………………………………………………………………….49

3-10 معرفی سیستم موجود…………………………………………………………………………………………………………..50

فصل چهارم:طراحی کنترل کننده پیشنهادی………………………………………………………………………. 55

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………56

4-2 شناسایی سیستم به صورت پیوسته…………………………………………………………………………………………….56

4-2-1 تحریک پایا توسط سیگنال ورودی……………………………………………………………………………………. 66

4-2-2 شناسایی در حلقه بسته……………………………………………………………………………………………………… 68

4-3 طراحی و پیاده سازی کنترل کننده به صورت پیوسته……………………………………………………………70

4-3-1 نتایج شبیه سازی به صورت پیوسته …………………………………………………………………………………..75

4-4 طراحی شناساگر و کنترلگر به صورت گسسته……………………………………………………………………….79

4-4-1 نتایج شبیه سازی به صورت گسسته……………………………………………………………………………………81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………….. 87

5-1 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………88

5-2 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………… 90

منابع و مراجع …………………………………………………………………………………………………………………………………93

 

فهرست اشکال:

شکل1-1 نواحی کاری توربین باد…………………………………………….………………..4

شکل 1- 2 کنترل زاویه بر اساس فیدبک سرعت باد…………………………………………….7

شکل 1- 3 زاویه گام بر حسب سرعت باد ………………………………………………………………………..8

شکل 1- 4 کنترل زاویه بر اساس فیدبک سرعت ژنراتور………………..……………………….. 8

شکل 1- 5 کنترل زاویه بر اساس فیدبک توان ژنراتور……………………….…………………. 9

شکل 2- 1 نمودار رشد تولید برق توسط توربین باد تا سال 2009 …………………………….…22

شکل 2- 2 توربین بادی محور افقی و محور عمودی….………………………………………..23

شکل 2- 3 ساختار شماتیک یک توربین باد………………………….………….……………..25

شکل 2- 4 مدار معادل مبدل…………………………………………………………………………………………………………………26

شکل 2- 5 نقطه کار ژنراتور دور ثابت(1) و دور متغیر(2) ……………………………………………………………………27

شکل 2- 6 ارتباط یک توربین بادی دور متغیر از طریق مبدلها با شبکه …………………………………………….29

شکل 3- 1 یک نمونه منحنی ضریب توان Cp برحسب λ و β………………………………………. 35

شکل 3- 2 نمایش دیگری از منحنی ضریب توان برای یک نمونه توربین……………………………………………..36

شکل 3- 3 منحنی توان بر حسب سرعت باد در دو حالت ایده آل و عملی……………………………………………37

شکل 3- 4 مشخصه توان مکانیکی توربین به صورت تابعی از سرعت دوران پره ها……………………………….38

شکل 3- 5 نواحی کاری توربین بادی…………………………………………………………………………………………………….. 39

شکل 3- 6 ساختار کنترل FOC ……………………………………………………………………………………………………………..43

شکل 3- 7 حلقه های کنترلی محور d و q……………………………………………………………………………………………. 44

شکل 3- 8 تغییرات زاویه پره…………………………………………………………………………………………………………………. 45

شکل 3- 9 مکانیزم تنظیم پره ها با عملگر هیدورلیکی…………………………………………………………………………47

شکل 3- 10 مکانیزم تنظیم زاویه پره ها با عملگر الکتریکی…………………………………………………………………47

شکل 3- 11 مدل دیاگرام بلوکی عملگر زاویه گام هیدرولیکی …………………………………………………………….48

شکل 3- 12 مدل کلی دیاگرام بلوکی عملگر پره از نوع الکتریکی ……………………………………………………….48

شکل 3- 13 مجموعه توربین بادی، ژنراتور و مبدل مرتبط با شبکه……………………………………………………..50

شکل 3- 14 منحنی توان توربین بر حسب VDC مختلف و منحنی MPPT ……………………………………..51

شکل 4- 1 انجام آزمون ورودی خروجی برای به دست آوردن ساختارهای شناسایی…………………………..59

شکل 4- 2 تابع تبدیلهای تخمین زده شده برای سیستم……………………………………………………………………. 60

شکل 4- 3 استفاده از فیلتر پایدار برای رگرسورها در حالت شناسایی پیوسته……………………………………. 63

شکل 4- 4 سیگنالهای سرعت توربین، زاویه پره و سرعت باد…………………………………………………………….. 67

شکل 4- 5 پارامترهای شناسایی شده به ترتیب a ، b ، k1 و k2 …………………………………………………………………………………… 69

شکل 4- 6 شماتیک دیاگرام رگولاتور خود تنظیم………………………………………………………………………………….74

شکل 4- 7 نتایج شبیه سازی افزایش سرعت باد از 10m/s تا 20m/s …………………………………………………76

شکل 4- 8 نتایج شبیه سازی کاهش سرعت باد از 20m/s تا 10m/s………………………………………………….. 77

شکل 4- 9 عملکرد کنترل کننده در زمان تغییر مد ناحیه کاری توربین باد…………………………………… 78

شکل 4- 10 پارامترهای شناسایی شده a2، a1، a0 و b2، b1 ، b0در حالت گسسته……………………………. 81

شکل 4- 11 سیگنال خطای شناسایی(error) و تخمین خروجی ………………………………………….82

شکل 4- 12 نتایج پیاده سازی گسسته با افزایش سرعت باد از 10m/s تا 20m/s ……………………………..83

شکل 4- 13 نتایج پیاده سازی گسسته با افزایش سرعت باد از 10m/s تا 20m/s …………………………… 84

 

فهرست جداول:

جدول 3-1 متغیرهای مدل ژنراتور…………………………………………………………………………………………………………. 40

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

مقدمه ای بر انرژی های نو،

طرح مساله و

پیشینه تحقیق

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

با توجه به پیشرفتهای سریع تکنولوژی در دهه های اخیر ، مهمترین چالش روبروی جوامع و دولتهای مختلف تامین انرژی است. قبل از بحران انرژی پیش آمده در دهه 70 میلادی شاید انرژی های نو و تجدید پذیر فقط به عنوان پژوهش به آن نگریسته می شد اما پس از این واقعه، تمام کشورهای پیشرفته به فکر تامین جایگزین جدی یا تامین بخشی از انرژی خود توسط انرژیهای نو و تجدید پذیر افتادند.

انرژی های تجدید پذیر شامل بازه وسیعی از جمله استفاده از انرژی خورشید (سلولهای خورشیدی، پانلهای فتوولتاییک)، استفاده از انرژی امواج دریا، استفاده از انرژی باد (توربین های بادی، آسیاب های بادی)، استفاده از انرژیهای درونی زمین (مانند نیروگاه های زمین گرمایی) و … می شود. انرژی تجدید پذیر همان طور که از نامش پیداست مانند دیگر منابع انرژی مثل سوختهای فسیلی نگرانی از بابت اتمام آن وجود ندارد یا بازه اتمام آن به قدری طولانی است که عملاً می توان آنرا قابل تجدید دانست. از طرف دیگر بر خلاف سوختهای فسیلی منبع انرژی معمولاً در دسترس و بدون هزینه اضافه است.

در میان این منابع انرژی، شاید یکی از پراهمیت ترین و مقرون به صرفه ترین ها، استفاده از انرژی باد باشد. با توجه به اینکه انرژی قابل استحصال با توان سوم سرعت باد نسبت دارد، بنابراین با نصب توربین باد در مناطق مناسب می توان از این منبع گسترده بهترین استفاده را نمود. در مقایسه با دیگر منابع تجدید پذیر ، انرژی باد می تواند حجم بیشتر و قابل قبول تری توان تامین کرده به نحوی که با بهره گرفتن از تعداد بیشتر این توربین ها یا اصطلاحاً مزارع باد بتوان به مقدار بیشتری از توان تولیدی رسید. در دهه های اخیر شرکتهای متعددی توربین باد به منظور تولید انرژی الکتریکی ساخته اند که تا امروز حداکثر توان نامی قابل استحصال آن به     8 MW رسیده است و با بهره گرفتن از مزارع بادی این نیروگاه ها می تواند در تامین برق شبکه نقش مهمتری ایفا کند. مزیت دیگر این روش برای تولید برق این است که در صورت بی برقی کل شبکه[1] با توجه به عدم نیازمندی این نوع نیروگاه به سوخت فسیلی و یا راه انداز اولیه مانند دیزلها، می تواند نقطه شروع مناسب برای راه اندازی مجدد شبکه باشد و زمان این بی برقی را کاهش دهد.

اخیراً نیز در کشور ایران کارهای پژوهشی در این زمینه انجام شده است و از طرفی استفاده از توربین بادی نیز کم کم در شبکه تولید برق در حال شروع شدن است. تا قبل از این تنها مزارع بادی موجود در کشور در بینالود نیشابور و منجیل بوده که همه آنها توربین های کمتر از 1MW و از نوع دور ثابت بوده است. اما اخیراً در تاکستان قزوین توربین های 2.5MW توسط شرکت مپنا نصب شده است که قرارداد انتقال تکنولوژی این توربین ها که ساخت شرکت Furlander آلمان است با شرکت مپنا منعقد شده و کار ساخت پره ها و دیگر ادوات آن نیز در این شرکت داخلی در حال انجام است. تمام اینها نشان از عزم جدی مدیریت انرژی کشور برای استفاده از توربین های بادی به منظور تامین بخشی از برق شبکه است.

1-2 طرح مساله

توربین های بادی را به طور کلی می توان به دو نوع دور ثابت و دور متغیر تقسیم کرد. در نوع دور ثابت ژنراتور مستقیماً به شبکه متصل می شود و دور ژنراتور – و طبیعتاً دور توربین- با فرکانس شبکه متناسب خواهد شد. در نوع دور متغیر خروجی ژنراتور ابتدا وارد یک طبقه مبدل به عنوان یکسوساز شده و بعد توسط یک رابط DC به طبقه مبدل بعدی که نقش مبدل DC به AC را بازی می کند وصل می شود. این نحوه ی اتصال این حسن را دارد که توربین می تواند در دوری غیر از فرکانس شبکه بچرخد که بیشتر توربین های امروزی از این نوع هستند.

1-2-1 نواحی کاری توربین باد دور متغیر

برای توربین های بادی دور متغیر عملاً نواحی کاری مختلف تعریف می شود که در شکل زیر نشان داده شده است:

 

شکل1-1 نواحی کاری توربین باد[1]

  • ناحیه 1 : قبل از سرعت قطع پایین(V cut-in)، در این ناحیه سرعت باد کمتر از حداقل سرعت مورد نیاز طراحی است که توان الکتریکی تولید نمیشود.
  • ناحیه 2 : در این ناحیه سرعت باد از سرعت قطع پایین تا سرعت نامی تغییر میکند، در این ناحیه برای هر سرعت باد معین، بایستی سرعت توربین مقدار مشخص شده ای باشد که حداکثر راندمان را داشته باشیم، بنابراین مساله کنترلی در اینجا رسیدن به حداکثر توان است که این کار با تنظیم سرعت توربین در مقادیر مشخص شده به ازای سرعت باد صورت خواهد گرفت.
  • ناحیه 3: در این ناحیه سرعت باد از سرعت نامی تا سرعت قطع بالا (V cut-out)، تغییر خواهد کرد. در این ناحیه برای این که توربین باد و اجزای آن آسیبی نبیند و از نقطه کار نامی فاصله نگیرد باید توان آیرودینامیکی ورودی به توربین محدود شود. با این کار تمام متغیرهای مشخصه توربین مانند سرعت، توان و گشتاور در محدوده مجاز باقی می ماند. در مقایسه با توربین دور ثابت که چنین قابلیتی ندارد با این کار ناحیه استحصال توان گسترش داده میشود، این درحالی است که در توربین های دور ثابت در صورت افزایش سرعت باد در محدوده ای بیشتر از حد نامی توربین شات دان می شد. در این قسمت همانطور که مشخص است مساله کنترلی ردیابی مقدار مرجع است که از حد مجاز فراتر نرود. این مقدار مرجع می تواند سرعت ، گشتاور و یا توان باشد.
  • ناحیه 4 : بعد از سرعت V cut-out، در این ناحیه سرعت از حد مجاز قابل تحمل مجموعه توربین باد بیشتر شده و به لحاظ طراحی امکان بهره برداری از سیستم در این شرایط وجود ندارد و در این حالت توربین خاموش شده ، و پره ها در زاویه ای قرار میگیرد که نیروی آیرودینامیکی باد حداقل شده و ترمز مکانیکی نیز فعال می شود. در این وضعیت سرعتهای شدید باد به توربین آسیبی نخواهد رساند و چرخش پره ها متوقف خواهد بود.

موضوع این پایان نامه متمرکز بر ناحیه 3 یعنی محدود سازی توان خواهد بود. در این ناحیه همانطور که بیان شد سرعت باد از سرعت نامی تا سرعت قطع بالا تغییر خواهد کرد که در این توربین باد از 10 m/s تا 20 m/s خواهد بود. برای محدود کردن توان بایستی زاویه پره[2] های توربین باد به نحوی تغییر کند که نیروی آیرودینامیکی جابجا کننده[3] پره ها در محدوده نامی باقی بماند.

[1] Black Out

[2] Pitch Angle

[3] Lift

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :126

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :             parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.