مهندسی برق

پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش کنترل:ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با بهره گرفتن از داده های واحد های اندازه گیری فازور

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش قدرت

با عنوان :ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با بهره گرفتن از داده های واحد های اندازه گیری فازور

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق- کنترل

ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با بهره گرفتن از داده های واحد های اندازه گیری فازور

به کوشش

استاد راهنما

دکتر مریم دهقانی

شهریور 1392

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با بهره گرفتن از داده های واحدهای اندازه گیری فازور

 

به کوشش

هانیه محمدی

 

ارزیابی سریع امنیت در شبکه های قدرت در شرایط اضطراری و بروز خطاهای مختلف، امری حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی و ایجاد قطعی های سراسری می باشد. لذا، ارزیابی به هنگام امنیت در شبکه قدرت می تواند کنترل پیشگیرانه و موثری درجهت کارکرد مطمئن و کارآمد شبکه های برق در سراسر جهان داشته باشد.

در این مطالعه، انواع مختلف امنیت اعم از امنیت استاتیک و امنیت دینامیک بررسی گردیده است. در مطالعات استاتیک، رفتار سیستم در حالت دائمی مورد بررسی قرار می گیرد و با یک سری پیش بین وضعیت امنیت در شبکه قدرت بررسی گردیده است. از آنجا که حجم این اطلاعات دریافتی از شبکه های قدرت بزرگ بسیار زیاد می گردد، با ارائه روش های مختلف انتخاب ویژگی مانند آنالیز همبستگی و یا استخراج ویژگی مانند آنالیز اجزای اصلی در پی کاهش حجم اطلاعات تا حد امکان هستیم. داده های کاهش یافته به عنوان ورودی به شبکه های هوشمند همچون درخت تصمیم گیری داده می شوند و ارزیابی وضعیت امنیت از روی این درخت های آموزش دیده ی بهینه صورت می گیرد.

در ارزیابی امنیت دینامیک پس از ایجاد شرایط کاری مختلف، رفتار سیستم با بهره گرفتن از داده های دریافتی از PMU ها بررسی می گردد. این داده های دریافتی در حوزه ی زمان و فرکانس پردازش داده می شوند و به عنوان ورودی به تکنیک های هوشمند مانند درخت تصمیم گیری و بردار ماشین های پشتیبان داده می شوند تا امنیت دینامیکی شبکه قدرت بررسی گردد. در این رویکرد نیز تاثیر روش های کاهش داده همچون PCA، برای ایجاد SVM و DT های بهینه و کارآمد، بررسی شده است. علاوه براین، ایده ای برای جایابی PMU با رویکرد رویت پذیری شبکه و همچنین ارزیابی امنیت دینامیک در شبکه های قدرت با بهره گرفتن از درخت تصمیم گیری و بردار ماشین های محافظ ارائه شده است. بدین صورت که با وارد کردن اطلاعات هر باس بار به صورت تک تک و یا خارج نمودن اطلاعات آن باس بار از اطلاعات موجود شبکه و بررسی تغییر خطای پیش بینی دسته کننده های نامبرده، مهمترین باس ها برای ارزیابی امنیت دینامیک شبکه انتخاب می شوند. روش های ارائه شده بر روی شبکه ی نمونه 39 باسه و شبکه عملی بخشی از ایران پیاده سازی شده و نتایج ارائه گردیده است.

کلید واژه: واحد اندازه گیری فازور، درخت تصمیم گیری، بردار ماشین های پشتیبان، پایداری استاتیک،

پایداری دینامیک

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1-بیان مسئله. 2

1-2 پیشینه ی تحقیق. 3

1-2-1 روش های کلاسیک: 4

1- 2 –2 روش های نوین با بهره گرفتن از داده های PMU.. 5

1-3 هدف تحقیق. 8

1-4 اهمیت تحقیق. 9

1-5 فصل های پایان نامه. 10

فصل دوم : انواع مسائل پایداری

2- انواع مسائل پایداری. 13

2-1 ملاک های دسته بندی پایداری. 13

2-2 تعریف پایداری استاتیک و دینامیک.. 13

2-2-1 پایداری استاتیكی (ماندگار) 13

2-2-2 پایداری دینامیکی (گذرا) 14

2-3 انواع مسائل پایداری. 14

2-3-1 پایداری زاویه ای روتور 14

2-3-2 پایداری ولتاژ 16

2-3-3 پایداری فرکانس… 17

فصل سوم: ارزیابی امنیت استاتیک ولتاژ

3-1 بیان مسئله. 21

3-1-1جمع آوری داده های مورد نیاز برای ارزیابی امنیت استاتیک با بهره گرفتن از داده های PMU.. 22

3-2 معرفی و آموزش درخت تصمیم گیری : 24

3-2-1 درخت تصمیم گیری: 25

عنوان                                                                                                              صفحه

3-2-2 طراحی و آموزش درخت تصمیم گیری برای ارزیابی امنیت استاتیک ولتاژ 27

3-3 بررسی روش های کاهش حجم داده 28

3-3-1روش های مبتنی بر استخراج ویژگی.. 29

3-3-1روش  Principal Component analysis یا PCA.. 30

الگوریتم  PCA.. 32

3-3-2 روش انتخاب ویژگی با بهره گرفتن از آنالیز همبستگی.. 35

3-4 الگوریتم پیشنهادی جهت ارزیابی سریع امنیت ولتاژ در سیستم های قدرت.. 36

3-4-1 فلوچارت الگوریتم ارزیابی امنیت استاتیک با بهره گرفتن از داده های دریافتی از PMU ها 40

3-5 جمع بندی. 41

فصل 4:ارزیابی امنیت دینامیک در شبکه های قدرت

4-بیان مسئله. 43

4-1  جمع آوری داده برای ارزیابی امنیت دینامیک شبکه قدرت.. 43

4-2- معرفی شاخص‌های تصمیم‌گیری. 43

4-2-1- سیگنال‌های COI 44

4-2-2- ویژگی‌ها در حوزه زمان. 45

4-2-3- محاسبه سریع WASI در حوزه فرکانس… 47

4-2-4-شاخص Categorical 49

4-3 بردار ماشین های پشتیبان. 50

4-3-1 ساختار بردار ماشین های پشتیبان(SVM). 51

4-3-2 طراحی و آموزش بردار ماشین های پشتیبان برای ارزیابی امنیت دینامیک سیستم. 55

4-4- طراحی و آموزش درخت تصمیم گیری برای ارزیابی امنیت دینامیک سیستم. 56

4-5 جایابی بهینه PMU ها با رویکرد ارزیابی امنیت دینامیک و با بهره گرفتن از تکنیک های هوشمند. 56

      4-5-1 معرفی تکنیک گام به جلو برای جایابی PMU در شبکه قدرت.. 57

4-5-2 معرفی تکنیک گام به عقب برای جایابی PMU در شبکه قدرت.. 58

4-6 بررسی روش کاهش حجم داده (PCA) در ارزیابی امنیت دینامیک سیستم قدرت.. 58

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل 5: نتایج شبیه سازی

5-1- معرفی شبكه های مورد مطالعه. 61

5-2- معرفی نرم‌افزار شبیه‌ساز DIgSILENT. 62

5-3 مطالعات استاتیک ولتاژ در شبکه قدرت نمونه 39-باسه. 62

5-3-1 طراحی درختان تصمیم گیری محلی برای شبکه 39-باسه. 63

5-3-2 آموز ش درخت تصمیم گیری کلی برای شبکه 39-باسه با بهره گرفتن از تکنیک های کاهش بعد. 64

پیش بین ها 65

5-3-3 آموزش درخت تصمیم گیری کلی برای قسمتی از ایران  با بهره گرفتن از تکنیک های کاهش حجم داده 68

فصل 5-4 مطالعات دینامیک شبکه 39 باسه نمونه. 72

5-4-1 محاسبه شاخص ها : 72

5-4-2 طراحی و آموزش درخت تصمیم گیری برای ارزیابی امنیت دینامیک در شبکه 39 باسه. 73

5-4-3 طراحی و آموزش بردار ماشین های پشتیبان برای ارزیابی امنیت دینامیک در شبکه 39 باسه. 77

5-5 استفاده از روش کاهش حجم داده (PCA) در ارزیابی امنیت شبکه 39 باسه. 81

5-5-1 استفاده از PCA و DT برای ارزیابی امنیت دینامیک شبکه 39 باسه. 81

5-5-2 استفاده از PCA و SVM برای ارزیابی امنیت دینامیک شبکه 39 باسه. 83

5-5-3 تاثیر PCA در کاهش اثر نویز در داده های دریافتی از PMU ها 84

5-6- جایابی PMU با رویکرد ارزیابی امنیت دینامیک و با بهره گرفتن از تکنیک های هوشمند DT و SVM.. 85

5-6-1 جایابی PMU با بهره گرفتن از تکنیک گام به جلو و درخت تصمیم گیری.. 86

5-6-2 جایابی PMU با بهره گرفتن از تکنیک گام به جلو و SVM… 88

5-6-3جایابی PMU با بهره گرفتن از تکنیک گام به عقب و SVM… 89

5-6-4جایابی PMU با بهره گرفتن از تکنیک گام به عقب و DT.. 90

5-7 ارزیابی امنیت دینامیک شبکه واقعی جنوب ایران. 93

5-8- جمع بندی. 94

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل6: نتیجه گیری و پیشنهادات

6-1 نتیجه گیری. 96

6-2- پیشنهادات.. 97

فهرست مراجع. 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                صفحه

شکل (2-1) انتقال توان از ژنراتور به روتور. 15

شکل (2-2)-دسته بندی انواع مسائل پایداری شبکه قدرت.. 19

شکل (3-1) فلو چارت رویه دسته بندی سیستم به 4 گروه. 24

شکل (3-2) نمونه ای از یک درخت تصمیم گیری ساده. 25

شکل (3-3) نحوه ی آموزش درخت تصمیم گیری.. 28

شکل (3-4) انتخاب محورهای جدید برای داده های دو بعدی[56] 30

شکل(3-5) داده های نمونه برای اعمال روش  .[53] PCA.. 32

شکل (3-6) داده های نرمالسازی شده به همراه بردار ویژه ی ماتریس کواریانس [53] 33

جدول (3-2) داده های بدست آمده از تبدیل PCA  با انتخاب مهمترین بردار ویژه[53] 34

شکل (3-7) 34

شکل (3-7) داده های بازیابی شده پس از تبدیل PCA با انتخاب بزرگترین بردار ویزه[53]. 35

شکل (3-8) دیاگرام الگوریتم آموزش چند سطحی درخت تصمیم گیری برای ارزیابی امنیت استاتیک… 39

شکل (3-9). فلوچارت الگوریتم پیشنهادی برای ارزیابی سریع امنیت… 40

شکل (4-1) محاسبه شاخص WASI در حوزه زمان[18]. 48

شکل ( 4-2) نحوه ی دسته بندی غیر خطی SVM که بردار ورودی را با بهره گرفتن از توابع کرنل به یک فضای بالاتر تصویر می کند]41[ 52

شکل (4-3 )  نحوه ی دسته بندی داده ها به دو گروه مجزا و یافتن بهترین مرز تصمیم گیری ]62[ 52

شکل (4-4 ) خطای دسته بندی  و نمایش مقدار آن با بهره گرفتن از متغیرهای  ]62[ 53

شکل (4-5) استفاده از تبدیل برای تصویر داده ها به یک فضا با بعد بالاتر]62[ 54

شکل(4-6) ورودی و خروجی بردار ماشین های پشتیبان.. 55

شکل (4-7) رویه انتخاب باس های مناسب جهت نصب PMU با تکنیک گام به جلو. 58

شکل (4-8) رویه انتخاب باس های مناسب جهت نصب PMU با تکنیک گام به عقب… 58

شکل (4-9) رویه ارائه شده برای ارزیابی امنیت دینامیک با اعمال PCA و استفاده از روش های دسته بندی SVM وDT.. 59

شکل (5-1)  دیاگرام تک خطی شبکه 39 باسه انگلیسی.. 61

شکل( 5-2) دیاگرام تک خطی شبکه عملی کنگان و عسلویه. 61

شکل (5-3) نحوه ی تقسم بندی شبکه 39-باسه به 5 ناحیه]67[ 63

شکل (5-4) منحنی بارهای ایجاد شده برای 5 ناحیه با تغییر در اسکیل بارهای هر ناحیه. 63

شکل (5-5) دسته بندی شاخه ها در دسته های مختلف با میانگین پایداری یکسان.. 67

شکل (5-6) منحنی بار شبکه کنگان و عسلویه در طول سال برای چندین بار نمونه. 69

شکل (5-7) درخت آموزش دیده برای شبکه کنگان و عسلویه با بهره گرفتن از PCA.. 71

شکل(5-8)درخت آموزش دیده برای شبکه کنگان و عسلویه بدون استفاده از PCA.. 71

مجموعه های مشخص شده در شکل (5-7) به صورت زیر است: 72

شکل(5-9) نمونه ای از درخت آموزش داده شده با بهره گرفتن از تمامی پیش بین ها 74

شکل(5-10) نمونه ای از دسته کننده SVM با بهره گرفتن از پیش بین های PostFltAngle_4 و PostFltAngle_5 وکرنل خطی.. 78

شکل(5-11) نمونه ای از دسته کننده SVM با بهره گرفتن از پیش بین های PostFltAngle_1 و PostFltAngle_2و کرنل RBF. 79

شکل(5-12) نمونه ای از دسته کننده SVM با بهره گرفتن از پیش بین های Min-voltage-1s_4 و Min-voltage-1s_5و کرنل RBF. 79

شکل(5-13) نمونه ای از دسته کننده SVM با بهره گرفتن از پیش بین های Norm1_4 و Norm1_5 و کرنل RBF. 80

شکل(5-14) نمونه ای از دسته کننده SVM با بهره گرفتن از پیش بین های FastWASI_Area5_1s و  FastWASI_Area2_1s  و کرنل RBF. 80

شکل(5-15) تعداد بعد کاهش داده شده در هر مرحله بر حسب k امین دقت مورد نظر. 82

شکل (5-16) مقایسه خطای آموزش و آزمایش درخت تصمیم گیری با بهره گرفتن از PCA و با در نظر گرفتن 11 دقت مختلف.. 83

شکل (5-17) مقایسه خطای آزمایش SVM با بهره گرفتن از PCA و با در نظر گرفتن 11 دقت مختلف.. 83

شکل(5-18) گزینه های نصب PMU در نواحی منسجم شبکه 39 باسه انگلیسی به روش کلاسیک]43[ 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                      صفحه

جدول( 3-1 )پیش بین های مورد استفاده در ارزیابی امنیت استاتیک… 23

جدول( 4-1) پیش بین های ارزیابی امنیت دینامیک در حوزه زمان و فرکانس… 49

جدول(5-1)آموز ش درخت تصمیم گیری محلی برای 5 ناحیه شبکه 39- باسه با بهره گرفتن از پیش بین های مختلف  برحسب درصد خطا 65

جدول (5-2) عملکرد DT آموزش دیده برای شبکه 39 باسه برای مجموعه داده آزمایش 1. 68

جدول (5-3) عملکرد DT آموزش دیده برای شبکه 39 باسه برای مجموعه داده آزمایش 2. 68

جدول (5-4) عملکرد DT آموزش دیده برای شبکه کنگان و عسلویه. 70

جدول (5-5) عملکرد DT های آموزش دیده برای شبکه ی 39- باسه بر حسب درصد خطا 74

جدول (5-6) شاخص‌های تصمیم‌گیری امنیت سیستم قدرت 39 باسه. 75

جدول (5-7) عملکرد SVM برنامه ریزی شده برای ارزیابی امنیت دینامیک شبکه 39 باسه برحسب درصد خطا با بهره گرفتن از تابع کرنل RBF. 77

جدول (5-8) عملکرد SVM برنامه ریزی شده برای ارزیابی امنیت دینامیک شبکه 39 باسه برحسب درصد خطا با بهره گرفتن از تابع کرنل خطی.. 78

جدول (5-9) عملکرد DT های آموزش دیده برای شبکه 39 باسه با بهره گرفتن از تکنیک PCA بر حسب درصد خطای آموزش و آزمایش… 82

جدول (5-10) عملکرد SVM های آموزش دیده برای شبکه 39 باسه با بهره گرفتن از تکنیک PCA بر حسب درصد خطای آزمایش… 84

جدول (5-11) میانگین خطای آموزش  SVM با داده های آغشته به نویز. 84

جدول (5-12) مجموعه جواب های بهینه نصب PMU در شبکه 39 باسه. 86

جدول(5-13)میانگین خطای دسته بندی DT ها  به ازای 5 سری داده ی آزمایش و آموزش برای 39 باس موجود در سیستم. 87

جدول (5-14) باس بارهای منتخب در روش گام به جلو  با بهره گرفتن از DT و مقایسه آنها با باس بارهای کاندید برای نصب PMU به روش کلاسیک… 87

جدول(5-15) میانگین خطای دسته بندی SVM به ازای ده سری داده ی آزمایش و آموزش تصادفی  برای 39 باس موجود در سیستم. 88

جدول (5-16) باس بارهای منتخب در روش گام به جلو  با بهره گرفتن از SVM و مقایسه آنها با باس بارهای کاندید برای نصب PMU به روش کلاسیک و روش گام به جلو با DT.. 89

جدول(5-17) میانگین خطای دسته بندی SVM به ازای ده سری داده ی آزمایش و آموزش تصادفی  برای 39 باس موجود در سیستم. 89

جدول (5-18) باس بارهای منتخب در روش گام به عقب با بهره گرفتن از SVM و مقایسه آنها با باس بارهای کاندید برای نصب PMU به روش کلاسیک و روش های گام به جلو. 90

جدول(5-19) میانگین خطای دسته بندی DT به ازای چند سری داده ی آزمایش و آموزش تصادفی  برای 39 باس موجود در سیستم. 91

جدول (5-20) باس بارهای منتخب در روش گام به عقب  با بهره گرفتن از DT و مقایسه آنها با باس بارهای کاندید برای نصب PMU به روش کلاسیک و روش های گام به جلو و گام به عقب با SVM… 92

جدول (5-21) مقایسه DT و SVM های آموزش دیده با باس های موجود در دو مجموعه جواب     و  . 92

جدول (5-22) عملکرد DT برنامه ریزی شده برای ارزیابی امنیت دینامیک شبکه واقعی جنوب ایران برحسب درصد خطا 93

جدول (5-23) عملکرد SVM برنامه ریزی شده برای ارزیابی امنیت دینامیک شبکه واقعی جنوب ایران برحسب درصد خطا با بهره گرفتن از تابع کرنل RBF. 94

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست نشانه های اختصاری

 

Computational Inteligence CI
Center of Inertia COI
Dynamic Security assessment DSA
Decision Tree DT
Equal Area Criterion EAC
Extended Equal Area Criterion EEAC
Operational Condition OC
Principal Component Analysis PCA
Phasor Measurement Unit PMU
Support Vector Machine SVM
Short-Time Fourier Transform STFT
Support Vector Machine SVM
Wide-Area Measurement Systems WAMS
Wide-Area Severity Indices WASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

1-1-بیان مسئله

پایداری سیستم های قدرت به عنوان یک مسئله ی مهم در دهه های اخیر مطرح گردیده است. بسیاری از قطعی های اساسی در سراسر جهان در اثر ناپایداری در شبکه های برق رخ داده است و این مسئله اهمیت موضوع را بیش از پیش مشخص می نماید. بررسی پایداری سیستم های قدرت با رویکردهای مختلفی امکان پذیر است که از انواع آن می توان به پایداری استاتیک و دینامیک اشاره کرد. در پایداری استاتیک رفتار سیستم در حالت ماندگار پس از مواجهه با یک اختلال بررسی می گردد تا دریابد که ولتاژ باس ها یا سرعت تجهیزات از حدود مجاز خارج نشده باشد. اما در پایداری دینامیکی رفتار گذرای سیستم در مواجهه با یک اغتشاش ارزیابی می گردد. با پیشرفت های بوجود آمده در زمینه سیستم های اندازه گیری و مانیتورینگ سطح وسیع، امکان ارزیابی سریع پایداری فراهم آمده است و واحدهای اندازه گیری فازور نقش مهمی را برای رسیدن به این منظور ایفا می کنند. با بهره گرفتن از داده های دریافتی از PMU های نصب شده بر روی باس بارهای منتخب با هدف رویت پذیری شبکه و تخمین اطلاعات مورد نیاز از سایر باس بارها و خطوط انتقال، امکان ارزیابی پایداری چه در حوزه ی استاتیک و چه در حوزه ی دینامیک امکان پذیر است. این اندازه گیری ها به همراه تکنیک های هوشمند یادگیری ماشین، راهبرد موثری در تعیین وضعیت پایداری و امنیت در شبکه های قدرت داشته اند و پیش بینی وضعیت پایداری به صورت سریع برای به کارگیری کنترل پیشگیرانه را میسر ساخته است.

در این پایان نامه می خواهیم با بهره گرفتن از داده های دریافتی از PMU ها به بررسی انواع مسائل امنیت اعم از امنیت استاتیک و امنیت دینامیک بپردازیم. با بهره گرفتن از این داده ها و تکنیک های هوشمند همچون درخت تصمیم گیری و بردار ماشین های پشتیبان وضعیت امنیت در شبکه های قدرت بررسی می شود. از آنجا که حجم اطلاعات دریافتی از شبکه های قدرت بزرگ بسیار زیاد است، به دنبال راهکارهایی برای کاهش حجم داده ها تا حد امکان هستیم به گونه ای که داده های کاهش یافته حاوی بخش عظیمی از اطلاعات شبکه باشند و اطلاعات از دست رفته قابل چشم پوشی باشند. با بهره گرفتن از تکنیک های انتخاب ویژگی و استخراج ویژگی همچون principal component analysis  و correlation analysis   این کاهش بعد صورت می گیرد. با این راهکار، ورودی های SVM وDT تا حد امکان کاهش می یابد و الگوریتم های یادگیری ماشین بهینه تر و مناسب با اهداف زمان حقیقی[1] و به روز رسانی مداوم تولید می گردد. همچنین با رویکرد ارزیابی امنیت دینامیک و همچنین توجه به رویت پذیر بودن کامل شبکه، راهکاری برای جایابی بهینه PMU ها با بهره گرفتن از دسته کننده های DT و  SVM ارائه شده است. بدین صورت که از اطلاعات تمامی باس بارها به عنوان نماینده های نصب PMU برای آموزش DT و SVM استفاده می شود و با توجه به تغییر خطای ایجاد شده در اثر ورود و یا خروج اطلاعات هر باس در رابطه با بهترین مکان برای نصب PMU ها اظهار نظر می شود.

1-2 پیشینه ی تحقیق

مسئله ی پایداری سیستم های قدرت برای اولین بار در سال 1920 به عنوان یک مسئله ی مهم مطرح شد]1[.  اولین نتایج آزمایشگاهی بررسی پایداری در سال 1924 گزارش شد]2[ و اولین نتایج بررسی پایداری بر روی شبکه ی عملی در سال 1925 ارائه شد]3 [. یک گام موثر در پیشرفت محاسبات وضعیت پایداری، توسعه ی تحلیل گر شبکه ای در سال 1930 بود. با تحقق سیستم های محرک با پاسخ سریعتر، ناپایداری گذرا در اولین سوئینگ محدود شد و حدود انتقال توان حالت دائم افزایش یافت، اما در برخی موارد موجب کاهش میرایی سوئینگ های توان می شد، بنابراین ناپایداری نوسانی به عنوان مسئله ی جدیدی مطرح شد. این روند نیاز به مدلسازی ماشین های سنکرون و سیستم محرک با جزئیات بیشتر داشت. در اوایل دهه ی 1950، کامپیوترهای آنالوگ برای آنالیز چنین مسائلی استفاده شد. اولین برنامه ی کامپیوتری دیجیتال برای آنالیز مسائل پایداری سیستم های قدرت در سال 1956 ارائه شد. اکثر تلاشها و علاقه مندی ها مربوط به پایداری سیستم قدرت در دهه ی 1960 به پایداری گذرا اختصاص یافت. نتیجه ی این تلاش ها، ایجاد یک ابزار  قدرتمند برای آنالیزهای پایداری گذرا بود که قابلیت آنالیز شبکه های بسیار بزرگ و مدلهای با جزئیات زیاد داشت. اضافه بر این، با بهره گرفتن از تکنیک های تشخیص خطا با سرعت بالا و محرک های با پاسخ سریع و جبرانسازهای سری و امدادهای پایداری مخصوص، پایداری گذرا به طرز قابل توجهی بهبود یافت. گرایشات جدید در برنامه ریزی و عملکرد سیستم های قدرت مدلهای جدیدی از پایداری را مطرح کرده است که باعث ایجاد تغییرات اساسی در مشخصه های دینامیکی شبکه های قدرت امروز شده است. مدهای ناپایداری روز به روز پیچیده تر می شوند و نیاز به یک توجه جامع از تمامی جوانب پایداری دارد، لذا اتخاذ روش های كنترلی پیشگیرانه در این موارد بسیار ضروری است.[4] در ادامه، تاریخچه روش های کلاسیک و روش های نوین بررسی پایداری، به تفکیک ارائه می گردد.

1-2-1 روش های کلاسیک:

یکی از روش های  تشخیص پایداری گذرا، استفاده از شبیه سازی های حوزه ی زمان معادلات تفاضلی غیرخطی شبکه ی قدرت است که اولین بار توسط Kundur مطرح شد. در این رویکرد باید شبیه‌سازی های مرحله به مرحله در حوزه زمان انجام شود که محاسبات سنگینی دارد و نیاز به اطلاعات دقیق راجع  به پیکربندی شبکه حین رخداد خطا و بعد از آن دارد، درنتیجه زمان بر است و نمیتواند راهکار مناسبی در مسائل real-time باشد[4]. این موضوع دلیل اصلی عدم وجود ارزیابی امنیت سیستم (DSA)[2] به صورت online و در سطح وسیع در بسته EMS استاندارد بودن است.[5]-[7].

روش‌های بر اساس توابع انرژی گذرا کمک کرده تا ارزیابی امنیت به صورت مستقیم و بدون نیاز به شبیه‌سازی حوزه زمان انجام شود [8] . در یک راهکار پیشنهادی توسط Pai برای تشخیص پایداری بعد از یک رخداد، از تابع انرژی گذرا (TEF) بر پایه ی پایداری لیاپانف استفاده شده است براین اساس که تفاوت انرژی جنبشی و پتانسیل در حین رخداد و پس از پاک شدن خطا محاسبه می گردد و با یک مقدار بحرانی از پیش تعیین شده مقایسه می گردد]9.[ استفاده از متد (EAC)[3] که بر همین اساس پایه ریزی شده و یک راه برای تشخیص پایداری سیستم های چند ماشینه است، توسط  Ruiz-Vega وXue  مطرح شد. از اصول این روش این است که سیستم را با یک ماشین معادل که به باس بینهایت متصل شده است، مدل می کند و دیگر نیازی به حل معادلات تفاضلی در حوزه زمان ندارد، اما تنها به مدل کلاسیک ژنراتور که فقط دینامیک مکانیکی ژنراتور را معادل سازی کرده است، بسنده میکند]10[و]11[. از معایب این روش، فرضیات ساده کننده بسیاری است که وابسته به شرایط عملکردی سیستم است و همواره پاسخ درستی ندارد. همچنین در این دیدگاه، فقط بخشی از مسئله یعنی پایداری اولین Swing و شرایط پایداری دائمی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین بسیار بعید به نظر می‌رسد که با این ابزار بتوان اثرات حوادث آبشاری، ناپایداری‌های ولتاژی سریع و چند Swing ای را ارزیابی کرد [6].

با توجه به روش های مذکور، در ارزیابی امنیت به صورت دینامیک می‌توان دو روند اصلی برای داشتن DSA سریع درنظر گرفت. اولی استفاده از توابع انرژی و تکنیک‌های تشخیص الگو برای رتبه‌بندی سریع و مشخص کردن شدت ناپایداری‌ها به صورتی که contingency‌ها گذرا سریعا حذف شوند و تنها تعداد اندکی از ناپایداری‌های شدیدتر که امکان ایجاد خطا در سیستم دارند، برای انجام عملیات بیشتر باقی بمانند[7]و[11-14]. دیدگاه دوم، تلاشی برای سرعت بخشیدن به شبیه‌سازی‌ها با جزئیات کامل و به صورت مرحله به مرحله برای همه contigncyها با بهره گرفتن از محاسبات چند پروسسوری است. البته می‌توان دیدگاه سومی را به صورت تلفیقی از دو عملکرد بالا در نظر گرفت که به عنوان روش های هایبرید شناخته می شوند[15]،[16].

اخیرا نتایج بسیار بهتری با بهره گرفتن از روش‌های هایبرید بدست آمده که در آنها، شبیه‌سازی در حوزه زمان انجام شده و همه مدل‌ها با جزئیات حفظ شده‌اند و از فواید توابع انرژی نیز بهره گرفته است. (EEAC)[4] یک روش است که بر همین مبنا پایه ریزی شده است و به صورت ترکیبی از شبیه سازیهای حوزه ی زمان وتوابع انرژی کار میکند. گرچه از دقت کمتری نسبت به روشEAC برخوردار است، اما از لحاظ محاسباتی کارآمدتر است و همچنین حد پایداری را برای سیستم مشخص میکند]17.[

در گذشته، برای ارزیابی امنیتonline  بر اساس data-mining از ویژگی­های حالت دائم[5] (SCADA-base) نظیر جریان خط و دامنه ولتاژ استفاده می‌شد[8]. با روی کار آمدن سیستم‌های مانیتورینگ سطح وسیع[6]، استفاده از ویژگی‌های مبتنی بر پاسخ سطح وسیع پر رنگ شد زیرا این ویژگی‌ها از اطلاعات دینامیک بدست آمده از فازورها استفاده کامل می‌کنند. در ادامه روش های مبتنی بر داده های دریافتی از PMU ها شرح داده می شود.

1- 2 –2 روش های نوین با بهره گرفتن از داده های PMU

واحد های اندازه گیری فازور در اواسط دهه ی 1980 معرفی شدند. از آن زمان به بعد هدف اندازه گیری متغیرهای ناحیه-گسترده در شبکه های قدرت با بهره گرفتن از PMU ها توجه بسیاری از محققان را در این زمینه برانگیخت و استفاده از اندازه گیری های واحد های اندازه گیری فازور تاثیر به سزایی در نحوه ی کارکرد و کنترل سیستم های قدرت داشته است]18[. PMU امکان اندازه گیری عملکرد دینامیک سیستم را به صورت زمان حقیقی، با بهره گرفتن از اندازه گیری متغیرهای اساسی مانند جریان و ولتاژ  فراهم می آورد كه نیاز اساسی برای آنالیز پایداری سیستم از جهات مختلف نظیر آنالیز ولتاژonline ، ارزیابی پایداری حالت گذرا و مانیتورینگ، پیشگویی، كنترل و حفاظت نوسانات فركانسی برای جلوگیری از فروپاشی سیستم قدرت است]18-26[. با توجه به کاربردهای بسیار زیاد PMU ها در چند دهه ی اخیر توجه و مطالعات درباره ی استفاده از این واحدهای اندازه گیری در ارزیابی پایداری و امنیت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است]27-31 [.

بر پایه ی داده های اندازه گیری شده از PMU ها، روش های متعددی برای ارزیابی انواع پایداری ارائه شده است. به عنوان مثال در بحث پایداری ولتاژ می توان به استفاده از تکنیک های هوشمند همچون شبکه های عصبی اشاره کرد]32-34[. در این روش ها از شبکه عصبیradial basis function  و یا wavelet ها برای ارزیابی پایداری استفاده کرده است. همچنین با بهره گرفتن از روش های مختلف کاهش حجم داده، ورودی های شبکه های عصبی تا حد امکان کاهش داده شده است تا بتواند زمان آموزش این شبکه ها را کاهش دهد. از آنجا که آموزش و طراحی شبکه های عصبی معمولا یک فرایند زمان بر است، لذا از روش های دیگر همچون درخت تصمیم گیری بیشتر استفاده می شود.

در مقالات ]27-29[ یک روش on-line بر پایه ی درخت تصمیم گیری برای ارزیابی پایداری ولتاژ ارائه شده است. بدین صورت که سیستم را تحت شرایط کاری مختلف شبیه سازی می کند و با بهره گرفتن از متغیرهایی همچون توان راکتیو دو سر خطوط، جریان تزریقی به شاخه ها، دامنه ی ولتاژ ، زاویه  ی باس بارها که اطلاعات دریافتی و با تخمین زده شده از PMU هاست، وضعیت سیستم را ارزیابی می کند. همچنین از یک سری اطلاعات توپولوژیکی مانند محل رخداد خطا، موقعیت سوئیچ ها و … استفاده کرده و این داده ها را به عنوان ورودی یا پیش بین به درخت تصمیم گیری می دهد و از روی آن وضعیت پایداری را پیش بینی می کند.

از دیگر مباحث ارزیابی امنیت، بحث امنیت دینامیک در شبکه های قدرت است و پایداری گذرا به عنوان زیر مجموعه ای از این نوع پایداری شناخته می شود. ارزیابی پایداری گذرا به صورت real time با بهره گرفتن از داده های PMU تقریبا از دهه ی 1990 شروع شد]35[.  می توان گفت که Phadke از پیشگامان بهبود روش های  real-time  برای تشخیص پایداری سیستم های قدرت با بهره گرفتن از داده های PMU است[35].  تحقیقات جدید تر نشان می دهد که تکنیک های یادگیری ماشین مانند شبکه های عصبی[7]، درخت تصمیم گیری، منطق فازی، کرنل بازگشتی و بردار ماشین های پشتیبان با بهره گرفتن از داده های PMUها برای ارزیابی امنیت دینامیک مفیدند.

در مقالات متعددی از تکنیک های هوشمند عصبی، فازی و یا ترکیب آنها در ارزیابی پایداری گذرا استفاده شده است. به عنوان مثال در ]19[، با بهره گرفتن از یک سری داده دریافتی از شرایط کاری مختلف سیستم قدرت نمونه، یک شبکه فازی- عصبی دو لایه ای به صورت  off-lineآموزش داده می شود. ورودی این شبکه یا همان پیش بین ها، بردارهای اندازه گیری از زوایای ژنراتورها، سرعت ژنراتورها و شتاب آنهاست. خروجی شبکه فازی-عصبی یک بردار دو وضعیتی نمایانگر وضعیت پایداری سیستم است؛ به گونه ای که به وضعیت پایدار عدد 1 و به وضعیت ناپایدار عدد 0 نسبت می دهد. در]22[، از یک روش ترکیبی فازی و عصبی برای ارزیابی پایداری استفاده شده است و با بهره گرفتن از  داده های PMU و شاخص هایی همچون چگالی طیف زاویه، فرکانس و ضرب داخلی آنها در حوزه ی فرکانس بهره گرفته است.

از جمله روش های real-time  تشخیص پایداری گذرای سیستم های قدرت، استفاده از درخت تصمیم گیری است. این ایده ابتدا توسط Wehenkel و همکارانش مطرح شد]36[. در این روش شاخصه های مختلفی مانند زاویه فازوری، دامنه ولتاژ ،توان انتقالی و… به عنوان ورودی DT های آموزش دیده شده داده می شود و سپس وضعیت پایداری سیستم تشخیص داده می شود. از مزایای این روش دقت بالای تشخیص خطا با بهره گرفتن از داده های  PMUاست. در مقالات متعددی با بهره گرفتن از DT ها و یا ترکیب آنها با سایر دسته بندی کننده ها، انواع مختلفی از پیش بین ها ارائه شده است]36-39[ .

در ]31[ از یک روش ترکیبی فازی و درخت تصمیم گیری برای ارزیابی پایداری استفاده شده است و با بهره گرفتن از  داده های PMU شاخص هایی همچون چگالی طیف زاویه، فرکانس و ضرب داخلی آنها در حوزه ی فرکانس  و همچنین معیار زاویه و ولتاژ در حوزه زمان بهره گرفته است. این شاخص ها به عنوان ورودی به DT داده شده است و در نهایت با بهره گرفتن از حدود مرزی بدست آمده در DT ها قوانین فازی بهینه توسعه داده شده است.

در روش درخت تصمیم گیری دسته جمعی یا جنگل های تصادفی[8]  که توسط  Samantarayو Kamwa ارائه شد، با بهره گرفتن از داده های استخراج شده  از PMUها و پردازش آنها در حوزه ی زمان و فرکانس، شاخص هایی تولید می گردند و به عنوان ورودی برای آموزش جنگلهای تصادفی استفاده می شوند. RF ها ترکیب تعداد زیادی درخت پیشبین ناهمبسته هستند که هر کدام از آنها به مقادیر یک بردار تصادفی که به صورت مستقل نمونه برداری شده است، وابسته است. انتخاب تصادفی شاخص ها به عنوان مجموعه داده ی آموزش برای هر درخت خطایی تولید می کند که ناهمبسته است و مقاوم تر نسبت به نویز خواهد بود. پس از آموزش دیدن تمامی درختان نوبت به پیش بینی از روی این جنگل ها می رسد. در پیش بینی دسته ای درختان، پیش بینی تمام تک درختان باید با هم ترکیب شود. کلاسی که اکثریت درختان به آن رای بدهند، به عنوان پیش بینی دسته جمعی شناخته می شود]40[.

همچنین می توان به مقالاتی در مورد نحوه ارزیابی پایداری گذرا با بهره گرفتن از بردار ماشین های پشتیبان که توسط GomezوRajapakse  و همکارانش ارائه شده است، اشاره کرد]41[و]42[. در یکی از این مقالات، با بهره گرفتن از دامنه ی ولتاژ بعد از رخداد خطا به عنوان ورودی به SVM، به پیش بینی مقاوم و دقیقی از وضعیت پایداری دست یافته اند. در مقاله ی دیگری ابتدا ولتاژ های اندازه گیری شده با یک سری الگوی از پیش تعیین شده مقایسه می شود و تابع عضویت فازی را شکل می دهند، سپس این توابع عضویت به عنوان ورودی به SVM های آموزش دیده داده می شوند تا وضعیت پایداری را تشخیص دهند.

در این پایان نامه ابتدا با داده های دریافتی از PMU ها و مطابق با پیش بین های مورد استفاده در مقالات ]27-29[، درخت تصمیم گیری برای شبکه های نمونه و عملی آموزش داده شده است و امنیت استاتیکی ولتاژ ارزیابی شده است. سپس با بهره گرفتن از داده های کاهش یافته با روش های PCA و correlation analysis درخت های بهینه ای آموزش داده شده و کارآمدی انها با درخت های آموزش دیده با داده های خام مقایسه گردیده است، همچنین با محاسبه ی اندیس هایی همچون Profile Index  و Loading Index سیستم به زیر دسته هایی از نظر درجه امنیت تقسیم گردیده است و حاشیه امنیت برای پایداری بدست آمده است.

امنیت دینامیک در شبکه های قدرت نیز در این پایان نامه بررسی شده است، ابتدا شاخص های WASI  به گونه ای كه در مقاله]31[ بدان اشاره شده است، یعنی استفاده از میانگین داده های PMU هایی كه در هر ناحیه قرار گرفته اند و همچنین تعدادی شاخص دیگر كه می توانند به عنوان ورودی برای آموزش تکنیک های هوشمند مفید باشد و بر اساس اندازه سیگنال ورودی در زمان وقوع خطا تعریف شده اند و در ]43 [آورده شده است، محاسبه می شوند. این شاخص ها  به عنوان ورودی به درخت تصمیم گیری و  بردارهای ماشین پشتیبان داده شده است تا امنیت شبکه را ارزیابی کنند. همچنین روش های کاهش داده بر روی این ورودی ها اعمال و تاثیر آنها در عملکرد تکنیک های هوشمند بررسی گردیده است. درنهایت با بهره گرفتن از تکنیک های هوشمند DT و SVM جایابی بهینه ی PMU ها با رویکرد امنیت دینامیک در شبکه قدرت صورت گرفته است.

[1] Real- time

[2] – Dynamic Security Assessment

[3] equal area criterion

[4] Extended equal area criterion

steady-state[5]

Wide-Area Monitoring and Measurement Systems[6]

[7] Artificial neural network(ANN)

[8] Random forests(RFs)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 124

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.