مهندسی برق

پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش قدرت:کنترل هماهنگ مزرعه بادی بزرگ و STATCOM به وسیله ی کنترل کننده پیشبین برای بهبود قابلیت LVRT

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش قدرت

با عنوان :کنترل هماهنگ مزرعه بادی بزرگ و STATCOM به وسیله ی کنترل کننده پیشبین برای بهبود قابلیتLVRT

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی برق گرایش قدرت

 

کنترل هماهنگ مزرعه بادی بزرگ و STATCOM به وسیله­ کنترل کننده پیشبین برای بهبود قابلیت LVRT

 

 

 

استاد راهنما:

دكتر محسن گیتی زاده

 

شهریورماه 1392

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

کنترل هماهنگ مزرعه بادی بزرگ و STATCOM به وسیله­ کنترل کننده پیشبین برای بهبود قابلیت LVRT

نگارش:

سیاوش بهشت‌آیین

 

در این پایان‌نامه از STATCOM برای بهبود قابلیت عبور از ولتاژ کم (LVRT) توربین بادی استفاده‌شده است. برای کنترل STATCOM از سه قسمت مجزا و پیوسته استفاده‌شده است.

قسمت اول وظیفه تشخیص و شناسایی اندازه و زاویه ولتاژ را بر عهده دارد. با توجه به اینکه در طول مدت خطا ولتاژ علاوه بر توالی مثبت توالی منفی نیز پیدا می‌کند، بنابراین در این شرایط از روشی موسوم به قاب مرجع دوتایی مجزای سنکرون بهینه‌شده ( (ODDSRF استفاده‌شده است، که این روش بر مبنای DDSRF است اما پارامترهای فیلتر پایین­گذر آن به وسیله‌ی الگوریتم بهینه‌سازی تجمع ذرات فازی تطبیقی (AFPSO) بهینه‌شده­ است.

قسمت دوم کنترل منطق فازی (FLC) با توجه به اندازه ولتاژ، توان راکتیو مرجع مورد نیاز کنترل پیش بین توان مستقیم (P-DPC) فراهم می‌شود. همچنین مقدار دقیق توان راکتیو مرجع به وسیله بهینه‌سازی پارامترهای توابع عضویت FLC به وسیله‌ی روش AFPSOبدست آمده است.

قسمت سوم کلید زنی جبران ساز استاتیک سنکرون (STATCOM)بر اساس روش P-DPC صورت می پذیرد. . این کنترل­ کننده با توجه به زاویه ولتاژ ، مقدار توان‌های راکتیو و اکتیو اعمالی و مقدار توان‌های راکتیو و اکتیو مرجع، سه بردار ولتاژ به همراه زمان اعمال آن‌ ها را تعیین می‌کند.

نتایج شبیه‌سازی کنترل STATCOM به وسیله‌ی ساختار فوق نشان می‌دهد که علاوه بر بهبود ولتاژ در زمان خطا در لحظه­ راه‌اندازی توربین بادی نیز زمان نشست کم می‌شود. همچنین با توجه به کد شبکه­ Nordic بهبود ولتاژ به وسیله STATCOM مانع از انفصال توربین بادی از شبکه می‌شود.

 

واژه‌های كلیدی:کنترل‌کننده پیش بین توان مستقیم، کنترل فازی، حلقه بسته فاز ، قابلیت عبور از ولتاژ کم،STATCOM ، بهینه سازی

 

فهرست مطالب

 1. فصل اول: مقدمه 1

1-1- ضرورت احتیاج به تحقیق 2

1-2- هدف تحقیق و اهمیت آن 3

1-3- بخش‌های پایان‌نامه 3

 1. فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام‌شده 5

2-1- مقدمه 6

2-2- مروری بر ادبیات موضوع 6

 1. فصل سوم: توربین بادی و کدهای شبکه 9

3-1- مقدمه 10

3-2- توربین بادی 10

3-2-1- توربین‌های بادی سرعت ثابت 12

3-2-2- توربین بادی سرعت متغیر محدودشده 13

3-2-3- توربین سرعت متغیر با ژنراتور القایی دو سویه 14

3-2-4- توربین بادی سرعت متغیر با مبدل تمام سطح 14

3-3- جریان خطای توربین بادی 15

3-3-1- جریان اتصال کوتاه در توربین بادی سرعت ثابت 15

3-3-2- جریان اتصال کوتاه در توربین بادی سرعت متغیر محدودشده 16

3-3-3- جریان اتصال کوتاه در توربین سرعت متغیر با ژنراتور القایی دو سو تغذیه 16

3-3-4- جریان اتصال کوتاه در توربین بادی سرعت متغیر با مبدل تمام سطح 17

3-4- کد شبکه 18

3-4-1- معیار توان اکتیو و راکتیو 19

3-4-2- معیار فرکانس 21

3-4-3- معیار ولتاژ 22

3-5- راه ‌حل ‌های عبور از ولتاژ کم 24

 1. فصل چهارم: کنترل پیش بین توان مستقیم STATCOM 26

4-1- مقدمه 27

4-2- حلقه بسته فاز 28

4-2-1- روش قاب مرجع سنکرون تحت شرایط عدم تعادل 29

4-2-2- بررسی روش قاب مرجع در شرایط عدم تعادل 30

4-2-3- قاب مرجع دوتایی مجزا سنکرون 33

4-2-4- روش قاب مرجع دوتایی سنکرون بهینه شده 38

4-3- منطق فازی 42

4-3-1- مفاهیم و اصطلاحات 42

4-3-2- توابع عضویت 43

4-3-3- متغیر زبانی 45

4-3-4- سیستم استنتاجی 46

4-3-5- غیر فازی ساز 47

4-3-6- تنظیم کردن پارامترهای کنترل فازی 49

4-4- بهینه‌سازی فازی تطبیقی گروه تجمع ذرات 50

4-4-1- مقدمه 50

4-4-2- الگوریتم بهینه‌سازی گروه ذرات 50

4-4-3- الگوریتم بهینه‌سازی فازی تطبیقی تجمع ذرات 52

4-5- معرفی STATCOM 55

4-5-1- مشخصه ولتاژ-جریان 56

4-5-2- مدل حالت دائم STATCOM 57

4-6- منابع ذخیره انرژی 60

4-6-1- باتری 61

4-6-2- چرخ طیار 61

4-6-3- ابررسانا 62

4-7- کنترل پیش بین 62

4-7-2- کنترل پیش بین در مبدل قدرت و درایو 64

4-7-3- چرا کنترل پیش بین برای الکترونیک قدرت مناسب است؟ 66

4-7-4- کنترل پیش بین برای مبدل سه فاز 68

4-7-5- رفتار دینامیکی مبدل DC-ACبه شبکه 69

4-7-6- کنترل پیش بین مبدل DC-AC بر اساس روش 3+3 74

 1. فصل پنجم: نتایج شبیه‌سازی 78

5-1- مقدمه 79

5-2- شبکه مورد مطالعه 79

5-3- شناسایی اندازه و زاویه ولتاژ در شرایط خطا به وسیله‌ی ODDSRF-PLL 80

5-4- ایجاد مرجع توان راکتیو توسط کنترل فازی 81

5-5- بهبود ولتاژ باس توربین بادی توسط P-DPC نوع 3+3 84

 1. فصل ششم: جمع‌بندی و پیشنهادها 88

6-1- مقدمه 89

6-2- راهکارهای پیشنهادی ادامه‌ی کار بهتر 89

 1. مراجع 91

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل 3-1 شماتیک توربین بادی سرعت ثابت 12

شکل 3-2 شماتیک توربین بادی سرعت متغیر با ژنرانور سیم‌پیچی شده 13

شکل 3-3 شماتیک توربین بادی سرعت متغیر با DFIG 14

شکل 3-4 شماتیک کلی توربین بادی سرعت متغیر با مبدل تمام سطح 15

شکل 3-5 ضریب توان برای توان‌های بالاتر از 100 مگاوات در کد شبکه آلمان 20

شکل 3-6 شرایط کاری توربین بادی با توجه به اندازه فرکانس در کدهای مختلف شبکه 22

شکل 3-7 مقایسه معیار ولتاژ برای توربین بادی در سه کد آلمان ،دانمارک و سوئد 23

شکل 4-1 شماتیک SRF 29

شکل 4-2 توالی مثبت و منفی ولتاژ در حالت عدم تعادل ولتاژ 34

شکل 4-3 سلول جداکننده 37

شکل 4-4 شماتیک کلی DDSRF 37

شکل 4-5 شماتیک ODDSRF-PLL 38

شکل 4-6 مقدار مولفه d و q اندازه گیری شده بوسیلهی روش ODDSRF-PLL برای پرش فاز40 درجه. 39

شکل 4-7 مقایسه ولتاژ اندازه گیری شده بوسیلهی ODDSRF-PLL و PLLاستفاده شده در MATLAB برای حالت اول. 39

شکل 4-8 مقدار مولفه d و q اندازه گیری شده بوسیلهی روش ODDSRF-PLL برای خطای دو فاز به زمین. 40

شکل 4-9 مقایسه ولتاژ اندازه گیری شده بوسیلهی ODDSRF-PLL و PLLاستفاده شده در MATLAB برای حالت دوم. 40

شکل 4-10 مقدار مولفه d و q اندازه گیری شده بوسیلهی روش ODDSRF-PLL برای خطای سه فاز به زمین. 41

شکل 4-11 مقایسه ولتاژ اندازه گیری شده بوسیلهی ODDSRF-PLL و PLLاستفاده شده در MATLAB برای حالت سوم. 41

شکل 4-12 دسته بندی توابع عضویت 43

شکل 4-13 اجزای سیستم فازی 46

شکل 4-14 کلاسه بندی غیر فازی ساز 47

شکل 4-15 اساس کار الگوریتم PSO 51

شکل 4-16 توابع عضویت برای NBF ، NBU ، ، و 53

شکل 4-17 فلوچارت AFPSO 54

شکل 4-18 مشخصه ولتاژ-جریان STATCOM 56

شکل 4-19 شماتیک STATCOM به همراه قابلیت در تولید یا تزریق توان اکتیو راکتیو 57

شکل 4-20 شماتیک STATCOM به همراه بردارهای ولتاژ خروجی STATCOM و شبکه 58

شکل 4-21 انواع کنترل‌کننده‌ها برای مبدل 65

شکل 4-22 قابلیت‌های کنترل پیش بین 67

شکل 4-23 انواع مختلف کنترل پیش بین 69

شکل 4-24 شماتیک مبدل DC-AC 70

شکل 4-25 شمای ساده‌شده‌ی مبدل DC-AC 70

شکل 4-26 بردارهای 8 گانه مدولاسیون SVM 73

شکل 4-27 تغییرات توان اکتیو راکتیو به وسیله‌ی اعمال بردارهای 8 گانه ولتاژ 76

شکل 4-28 نحوه اعمال بردارهای سه گانه انتخاب‌شده برای کنترل P-DPC 77

شکل 5-1 شماتیک شبکه شبیه‌سازی شده 79

شکل 5-2 کمینه شدن تابع هزینه ITAE 81

شکل 5-3 اندازه ولتاژ مؤلفه‌های d و q پس از بهینه‌سازی ODDSRF 81

شکل 5-4 نحوه اتصال ODDSRF-PLL ،FLC و P-DPC به یکدیگر 83

شکل 5-5 الف) توان راکتیو تولیدشده با توجه به خطا و تغییرات خطای ولتاژ ب)میزان توان راکتیو مرجع بدست آمده 83

شکل 5-6 پروفیل ولتاژ باس توربین بادی قبل و پس از اعمال STATCOM 85

شکل 5-7 مدت زمان تحمل ولتاژ های توربین بادی بر حسب ولتاژ بر اساس Nordic grid code 86

شکل 5-8 الگوریتم کلی برای بهینه کردن عملکرد کنترل پیش بین 87

 

فهرست جدول‌ها

جدول 3-1 مقایسه مزایا و معایب توربین بادی سرعت ثابت و متغیر 11

جدول 3-2 مقایسه ضریب توان توربین بادی در کدهای شبکه 19

جدول 5-1 قواعد فازی برای ضریب یادگیری 53

جدول 5-2 قواعد فازی برای ضریب یادگیری 53

جدول 5-3 قواعد فازی برای 54

جدول 6-1 نمونه‌هایی از کاربردهای کنترل پیش بین 63

جدول 6-2 اندازه بردارهای ولتاژ 8 گانه بر روی محورهای قاب ساکن 73

جدول 6-3 بردارهای انتخاب‌شده برای اعمال آن به کنترل پیش بین توان مستقیم 76

جدول 7-1 پارامترهای ثابت شبکه 80

جدول 7-2 قواعد فازی برای تولید توان راکتیو مرجع به وسیله‌ی خطا و تغییرات خطای ولتاژ 83

جدول 7-3 مقایسه‌ی ولتاژ باس توربین بادی قبل و بعد اعمال STATCOM 85

 


فهرست کلمات اختصاری

 

AFPSO            Adaptive Fuzzy Particle Swarm Optimization

BF                    Best Fitness

DDSRF            Double Decouple Synchronous Reference Frame

DFIG               Doubly Fed Induction Generator

DG                   Distributed Generation

DPC               Direct Power Control

DVR                Dynamic Voltage Restorer

FACTS            Flexible AC Transmission Systems

FLC                 Fuzzy Logic Controller

FOM                First Of Maximum

FRT                 Fault Ride Through

IGBT             Insulated Gate Bipolar Transistor

ISC                  Instantaneous Symmetrical Components

GTO               Gate Turn-Off

LOM                Last Of Maximum

LVRT              Low Voltage Ride Through

ODDSRF         Optimized Double Decouple Synchronous Reference Frame

PDPC               Predictive Direct Power Control

PLL                 Phase Locked Loop

PSO                 Particle Swarm Optimizatiom

RSC                 Rotor Side Converter

SOA                 Center Of Average

SRF                 Synchronous Reference Fram

STATCOM      Static Synchronous Compensator

SVC                 Static Var Compensator

SVM             Space Vector Modulation

TSR                 Tip Speed Ratio

UF                   Unchanged Fitness

VOC             Voltage Oriented Control

VSC                 Voltage Source Converter

VSWT             Variable speed wind turbine

WRIG              Wounded Rotor Induction Generator

 

 

 

 

 

 

 

 


 1. فصل اول: مقدمه

 

 • ضرورت احتیاج به تحقیق

در سال‌های اخیر توجه بیشتری به منابع انرژی پاک مانند توربین بادی صورت گرفته است. نتیجه این امر به صورت رشد در تعداد توربین بادی و ظرفیت هر توربین بادی ظاهر شده است. از طرفی دیگر با توجه به اینکه اخیراً توربین‌های بادی ظرفیت بالایی را تولید می‌کنند و یا تجمع توربین‌های بادی به صورت مزرعه بادی توان قابل‌ملاحظه‌ای را به شبکه تزریق می‌کند، دیگر نمی‌توان توربین بادی را به عنوان منبع قابل انفصال در هر زمان دلخواه در نظر گرفت. بدین منظور کدهای شبکه وضع شده است که توربین بادی را ملزم می‌کند در زمان خطا برای مدتی در شبکه باقی بماند.

با توجه به نکات بالا لزوم بهبود ولتاژ باس توربین بادی از دو لحاظ حائز اهمیت است. اول اینکه با بهبود ولتاژ در زمان خطا از عبور جریان زیاد از مبدل‌ها جلوگیری می‌شود. ثانیاً اگر بهبود به اندازه مطلوبی باشد دیگر نیاز به جدا کردن توربین بادی از شبکه نیست.

از طرفی دیگر توربین بادی به دلیل محدودیت در تولید توان راکتیو خود نمی‌تواند ولتاژ باس خود را به اندازه قابل قبولی بهبود دهد. همچنین از میان منابع تولیدکننده توان راکتیو STATCOM گزینه‌ی مطلوبی است. زیرا می‌تواند مستقل از اندازه ولتاژ توان اکتیو یا راکتیو به شبکه تزریق کند.

برای کنترل STATCOM روش‌های گوناگونی وجود دارد ولی از بین این روش‌ها، کنترل پیش بین به دلیل قابلیت‌هایی نظیر پیاده‌سازی آسان ، سرعت در عملکرد و قابلیت در چند هدفه بودن گزینه مطلوبی به حساب می‌رسد. همچنین با توجه به لزوم کنترل STATCOM در شرایط خطا نیاز به دانستن دقیق اندازه و زاویه ولتاژ نیازی مبرم است ،که این نیاز به وسیله‌ی قفل حلقه بسته­ی فاز مرجع دوتایی مجزای سنکرون بهینه‌شده (ODDSRF-PLL)[1] مرتفع شده است. علاوه بر آن باید از مراجعی دینامیکی برای کنترل STATCOM استفاده کرد تا بر اساس اندازه‌های مختلف ولتاژ توان راکتیو مختلف به شبکه تزریق کرد بنابراین از کنترل‌کننده فازی به منظور ابزاری برای نگاشتی از اندازه ولتاژ به توان مرجع مورد نیاز استفاده کرد.

در نهایت ترکیب روش‌های فوق به عنوان روش کارامد برای کنترل STATCOM به حساب می‌آید.

 • هدف تحقیق و اهمیت آن

با توجه به مسائل عنوان‌شده اهداف و نوع آوری های انجام‌گرفته در این پایان‌نامه به صورت زیر خواهد بود.

 1. بهبود روش DDSRF-PLL به وسیله‌ی تنظیم پارامتر های فیلتر پایین گذر آن به منظور شناسایی بهتر اندازه و زاویه ولتاژ است.
 2. استفاده از کنترل‌کننده فازی برای یافتن بهترین توان راکتیو مرجع و تنظیم آن به منظور رسیدن ولتاژ به یک پر یونیت.
 3. استفاده از کنترل پیش بین توان مستقیم نوع 3+3 برای تزریق توان راکتیو مورد نیاز در حداقل زمان ممکن. و استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی فازی تطبیقی تجمع ذرات (AFPSO)[2] به منظور تنظیم پارامتر های کنترل فازی به منظور بهبود عملکرد کنترل‌کننده پیش بین.
  • بخش‌های پایان‌نامه

پایان نامه در برگیرنده فصل­های زیر است. در فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام‌شده در رابطه با این پایان‌نامه ارائه می‌گردد. در فصل سوم ساختارهای مختلف توربین بادی و الزامات در نظر گرفته بر آن‌ ها توسط کدهای شبکه بیان خواهد شد. فصل چهارم به بیان ساختاری کنترل پیشنهادی می پردازد که شامل ODDSRF-PLL ، کنترل‌کننده فازی (FLC)[3] بهینه شده با الگوریتم AFPSO و و روش کنترل پیش بین توان مستقیم (PDPC)[4] می باشد . در فصل پنجم نتایج شبیه­سازی و تحلیل نتایج ارائه می­گردد و در انتها در فصل ششم، نتیجه ­گیری از تحقیق و پیشنهاد‌ها برای پژوهش­های آینده بیان می­گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام‌شده

 

 

 • مقدمه

این بخش به مروری کلی بر مقالات مربوط به روش‌های بهبود قابلیت عبور از ولتاژ کم (LVRT)[5] توربین بادی می‌پردازد. در انتها نیز مروری بر روش‌های مبتنی بر کنترل پیش بین ،که در این پایان‌نامه به عنوان روش کنترلی برای STATCOM استفاده‌شده است، پرداخته خواهد شد.

 • مروری بر ادبیات موضوع

در سال‌های اخیر استفاده از توربین بادی افزایش یافته است. این افزایش هم در تعداد بوده و هم در توان توربین بادی، اما اخیراً کشورهای گوناگون کدهای شبکه­ ای[6] را وضع نموده‌اند که محدودیتی در بهره‌برداری توربین بادی به خصوص در لحظه خطا ایجاد می‌کند]1[. از این رو روش‌های بهبود ولتاژ باس توربین بادی مطرح شد.

این روش‌های به دو گونه بهبود روش‌های کنترل داخلی توربین بادی و روش‌های بهبود به وسیله‌ی منبع خارجی است.

در روش اول معمولاً تمرکز بر روی کنترل مبدل قسمت روتور (RSC)[7] است، زیرا تزریق توان اکتیو راکتیو از کنترل سوئیچ‌های این مبدل صورت می‌گیرد. در مرجع ]2[ از کنترل‌کننده فازی برای بهبود ولتاژ استفاده‌شده است. این روش مبتنی بر تزریق توان راکتیو همزمان با کاهش توان اکتیو در لحظه خطا است. همچنین مرجع ]3[ از کنترل‌کننده غیرخطی بجای کنترل‌کننده PI استفاده کرده است. علاوه بر بهبود روش‌های کنترلی، با توجه به مرجع ]4،5[ می‌توان از اهرم (crowbar)[8] به عنوان ابزاری برای جلوگیری از عبور اضافه جریان از مبدل استفاده کرد، crowbarاین عمل را به وسیله‌ی اعمال مقاومت موازی در طرف ac مبدل طرف زوتوز در هنگام خطا انجام می‌دهد.

با توجه به اینکه توربین بادی محدودیتی روی تأمین توان راکتیو دارد، استفاده از روش دوم کارآمدتر به حساب می­آید. این روش به دو گونه ادوات سیستم انتقال acانعطاف‌پذیر ((FACTS[9] سری و موازی تقسیم می‌شود. یکی از دستگاه‌هایی که براساس مبدل کنترل ولتاژ(VSC)[10] عمل می‌کند و به واسطه­ ترانس کوپل به صورت سری روی خط قرار می‌گیرد، باز یابنده دینامیکی ولتاژ([11](DVR نام دارد. در مرجع ]6[ از DVR به عنوان ابزاری برای بهبود قابلیت LVRT))[12] در ژنراتور القایی قفسه سنجابی استفاده‌شده است. در مرجع ]7[ از DVR به عنوان ابزاری برای بهبود قابلیت LVRT در ژنراتور القایی دو سو تغذیه (DFIG)[13] استفاده‌شده است. متداول‌ترین ادوات موازی FACTS برای بهبود قابلیت LVRT ، جبران‌کننده استاتیک توان راکتیو ([14](SVC و جبران­کننده استاتیک سنکرون [15](STATCOM) است. البته با توجه به اینکه STATCOM قابلیت تزریق توان راکتیو را در ولتاژ کم را داراست برای بهبود قابلیت LVRT مناسب­تر است. مرجع ]8[ به مقایسه SVC و STATCOM برای بهبود قابلیت LVRT در توربین بادی با سرعت ثابت پرداخته است. مراجع ]11-9 [ نیز به استفاده از STATCOM برای بهبود ولتاژ در زمان خطا پرداخته است.

از میان روش‌های کنترلی برای VSC، روش کنترل پیش بین به دلیل سادگی، قابلیت چند هدفه بودن و در نظر گرفتن قیود بیشتر مورد توجه قرا گرفته است ]12[. مرجع ]13[ به تقسیم‌بندی انواع گوناگون کنترل پیش بین پرداخته است. از میان این روش‌ها می‌توان به کنترل پیش بین جریان، کنترل پیش بین پسماند،کنترل پیش بین توان مستقیم، کنترل پیش بین با سرعت ثابت کلید زنی و کنترل پیش بین با سرعت متغیر کلید زنی اشاره کرد. مرجع ]14[ به بسط P-DPC پرداخته است. همچنین بیان کرده است که تأثیر هر بردار ولتاژ با توجه به زاویه ولتاژ بر تولید یا جذب توان راکتیو و اکتیو چگونه است.

برای بهبود عملکرد P-DPC در شرایط خطا نیاز به دو چیز است. اول تخمین درست اندازه و زاویه ولتاژ، دوم تولید توان اکتیو راکتیو برای کنترل P-DPC است.

از میان روش‌های حلقه بسته فاز ، روش DDSRF که در مرجع ]15 [بیان‌شده قابلیت یافتن اندازه و زاویه ولتاژ را در شرایط خطا در 40 میلی‌ثانیه دارد. در این روش با بهره گرفتن از دو قاب سنکرون که با سرعت مخالف هم می‌چرخند استفاده‌شده تا تأثیر توالی منفی ولتاژ بر توالی مثبت را حذف کند. البته روشی دیگری در مرجع ]16 [معرفی شده است که بر اساس مؤلفه‌های لحظه‌ای متقارن (ISC)[16] عمل می‌کند و برای عملکرد در شرایط عدم تعادل مناسب است.

پس از بیان شدن مفاهیم فازی توسط پروفسور لطفی زاده، در زمینه‌های مختلف از کنترل‌کننده فازی به طور گسترده استفاده شد. در سیستم های قدرت نیز مورد استفاده قرار گرفته است. برای مثال در مرجع ]17[ از کنترل‌کننده فازی برای تولید مقادیر مرجع ولتاژ در محور افقی و عمودی استفاده کرده است. همچنین مرجع ]18[ طریقه کلید زنی در توربین بادی را به وسیله‌ی ورودی‌های توان اکتیو و اندازه ولتاژ DC یافته است. در مرجع ]19[ نیز از کنترل فازی برای بهره‌برداری از سیستم چرخ طیار[17] و اتصال آن به خازن استفاده کرده است.

با توجه به مطالب و مراجع فوق در این پایان‌نامه با توجه سرعت ، سادگی کنترل‌کننده و قابلیت پیاده‌سازی روش کنترلی در عملکرد، از کنترل‌کننده پیش بین استفاده ‌شده است. علاوه بر آن برای بهبود عملکرد کنترل پیش بین در شرایط خطا از ODDSRF-PLL برای بدست آوردن اندازه و زاویه ولتاژ و از کنترل فازی برای تولید مرجع توان راکتیو استفاده ‌شده است.

 

[1] Optimized Double Decouple Synchronous Reference Frame Phase Locked Loop

[2] Adaptive Fuzzy Particle Swarm Optimization

[3] Fuzzy Logic Controller

[4] Predictive Direct Power Control

[5] Low Voltage Ride Through

[6] Grid code

[7] Rotor Side Converter

[8] Crowbar

[9] Flexible AC Transmission Systems

[10] Voltage Source Converter

[11] Dynamic Voltage Restorer

[12] Low Voltage Ride Through

[13] Doubly Fed Induction Generator

[14] Static Var Compensator

[15] Static Synchronous Compensator

[16] Instantaneous Symmetrical Components

[17] Flywheel

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :119

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :             parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.