مهندسی برق

پایان نامه رشته برق گرایش قدرت:ارزیابی تأثیر حضور واحد تولید پراکنده بر عملکرد خرده فروش در بازار برق

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش قدرت

با عنوان :ارزیابی تأثیر حضور واحد تولید پراکنده بر عملکرد خرده­فروش در بازار برق

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی برق-گرایش قدرت

عنوان: ارزیابی تأثیر حضور واحد تولید پراکنده بر عملکرد خرده­فروش در بازار برق

استاد راهنما: جناب آقای دکتر تقی بارفروشی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

در سال­های اخیر، با گسترش فزاینده­ی مصرف برق، نیاز به افزایش تولید انرژی و استفاده از منابع تجدیدپذیر در تولید انرژی الکتریکی به دلایل زیست­محیطی و اقتصادی افزایش یافته است که در این میان واحدهای تولید پراکنده مورد توجه قرار گرفته­است. در ساختار عمودی، اغلب سیاست­های یکسانی برای مصرف­ کنندگان متفاوت در نظر گرفته می­ شود در صورتیکه در سیستم تجدیدساختار شده، این امکان برای مصرف­ کنندگان فراهم است که با مشارکت در بازار برق مشارکت داشته باشند.

در این پایان نامه ، تأثیر حضور واحد تولید پراکنده از نوع حرارتی بر عملکرد خرده­فروش در بازار برق در بازه زمانی کوتاه­مدت و میان­مدت مورد مطالعه قرار گرفته است. خرده­فروش مورد نظر در این پایان نامه قرارداد آینده و قیمت فروش پیشنهادی به مصرف­ کنندگان خود را تعیین می­ نماید، بطوریکه عدم­قطعیت در قیمت­های بازار اشتراکی و تقاضای مصرف ­کننده را در نظر می­گیرد. نوآوری انجام شده در این پایان نامه این است که فرض شده است خرده­فروش واحد تولید پراکنده­ی مقیاس کوچک از نوع حرارتی در اختیار دارد و می ­تواند علاوه بر مشارکت در بازار اشتراکی و آینده، در برخی از ساعت­ها بخشی از بار مورد نیاز خود را از طریق واحد مقیاس کوچک تأمین نماید. به منظور مدل­سازی عدم قطعیت قیمت بازار لحظه­ای و تقاضای مصرف­ کنندگان از مجموعه ­ای از سناریوها استفاده شده است. با توجه به بالا بودن حجم مسئله، به منظور کاهش حجم محاسبات با دقت مطلوب، از یک روش کاهش سناریو استفاده شده است. مدل برنامه­ ریزی تصادفی دو مرحله­ ای ارائه شده یک مسئله برنامه­ ریزی آمیخته­ عدد صحیح (MILP) است که با بهره گرفتن از نرم­افزار GAMS حل می­ شود. مدل ارئه شده در دو مطالعه موردی به ترتیب با بازه­ زمانی کوتاه­مدت و میان­مدت مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج بدست آمده به ازاء مقادیر مختلف هزینه بهره ­برداری واحد حرارتی و مقادیر مختلف ضریب نفوذ واحد حرارتی نشان می­دهد، استفاده از منابع انرژی پراکنده در بخش خرده­فروشی، علاوه بر اینکه سود خرده­فروش را افزایش می­دهد باعث کاهش ریسک و کاهش قیمت فروش پیشنهادی به مصرف­ کنندگان نیز می­ شود.

کلمات کلیدی:

بازار برق، بازار آینده، تولید پراکنده، بازار اشتراکی، خرده­فروش، عدم­قطعیت

فهرست مطالب:

عنوان                                              صفحه

فصل اول: مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 1

1-1                  پیشگفتار .. 2

1-2                                         معرفی ساختار پایان نامه .. 3

فصل دوم: برنامه­ ریزی تصادفی و مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه عملکرد خرده­فروش در بازار برق ……………………………………………………………………………………………………………. 5

2-1        مقدمه.. 6

2-2                            تجدید ساختار .. 6

2-3                  بازار برق .. 8

2-3-1                    انواع بازار برق.. 8

2-3-2                نهادهای بازار.. 9

2-3-3                       مدل بازار اشتراکی.. 10

2-3-4           بازار آینده.. 11

2-4                       تولید پراکنده.. 11

2-4-1                    طبقه ­بندی انواع DG.. 12

2-5                                 برنامه­ ریزی تصادفی.. 12

2-5-1                      متغیرهای تصادفی.. 13

2-5-2                                       مسائل برنامه­ ریزی تصادفی.. 13

2-5-2-1 مسائل برنامه ریزی تصادفی دو مرحلهای.. 13

2-5-2-2 مسائل برنامه­ ریزی تصادفی چند مرحله­ ای.. 14

2-5-3                                                                                                      مقدار مورد انتظار اطلاعات کامل و مقدار از راه حل تصادفی   15

2-5-3-1 مقدار مورد انتظار اطلاعات کامل.. 16

2-5-3-2 مقدار جواب تصادفی.. 16

2-5-4                تولید سناریو.. 17

2-5-4-1 تولید سناریو با بهره گرفتن از مدل ARIMA.. 18

2-5-4-2 کاهش سناریو .. 21

2-5-5                    مدل­سازی ریسک.. 23

2-5-5-1 مسائل برنامه­ ریزی تصادفی شامل مدل­سازی ریسک.. 25

2-5-5-2 اندازه ­گیری ریسک.. 25

2-6                                                     مروری بر تحقیقات انجام شده.. 28

2-7                  جمع ­بندی.. 30

فصل سوم: ارائه مدل پیشنهادی برای مطالعه عملکرد خرده­فروش مجهز به منابع تولید پراکنده.32

3-1        مقدمه.. 33

3-2                                               معرفی چارچوب پیشنهادی.. 34

3-2-1                       چارچوب تصادفی.. 35

3-2-2                      متغیرهای تصادفی.. 35

3-3                                                  مدل­سازی و فرمول­بندی مسئله.. 37

3-3-1 بازار آینده …………………………………………………………………………………………………………… 37

3-3-2                بازار اشتراکی.. 38

3-3-3 واحد تولید پراکنده   .. 39

3-3-4                                   تأمین برق مصرف­ کنندگان.. 39

3-3-5                              تعادل انرژی الکتریکی.. 41

3-3-6                    سود مورد انتظار.. 42

3-3-7                    مدل­سازی ریسک.. 42

3-3-7-1 ارزش ریسک شرطی.. 43

3-3-8 فرمول­بندی مسئله با CVaR.. 43

3-4                       جمع ­بندی   .. 44

فصل چهارم: شبیه­سازی و تحلیل نتایج .. 46

4-1        مقدمه.. 47

4-2                                  مطالعه­ موردی اول.. 47

4-3                                   مطالعه­ موردی دوم.. 54

4-3-1                                         معرفی سیستم مورد مطالعه.. 54

4-3-2 نتایج شبیه­سازی با در نظر گرفتن CVaR.. 57

4-4                  جمع ­بندی .. 68

فصل پنجم: جمع ­بندی، نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادات.. 70

5-1                  نتیجه ­گیری.. 71

5-2                  پیشنهادها .. 72

مراجع.. 85

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                               صفحه

جدول (4-1): اطلاعات منحنی قرارداد آینده ………………………………………………………………………. 48

جدول (4-2): سناریوهای تقاضای مصرف­ کنندگان و قیمت بازار اشتراکی ………………………………. 49

جدول (4-3): سود انتظاری و CVaRبدون واحد تولید حرارتی …………………………………………… 49

جدول (4-4): سود انتظاری و CVaRبا واحد تولید حرارتی و ۱۰۰= MC …………………………….. 49

جدول (4-5): سود انتظاری و CVaRبا واحد تولید حرارتی و ۱۱۰= MC ………………………………. 49

جدول (4-6): خرید از قرارداد آینده بدون واحد تولید حرارتی (مگاوات ساعت) …………………… 50

جدول (4-7): خرید از قرارداد آینده، با واحد تولید حرارتی و ۱۰۰=MC (مگاوات ساعت) ……… 50

جدول (4-8): خرید از قرارداد آینده، با واحد تولید حرارتی و ۱۱۰= MC (مگاوات ساعت) …….. 50

جدول (4-9): قیمت پیشنهادی به مصرف ­کننده بدون واحد تولید حرارتی ($/MWh) ……………….. 51

جدول (4-10): قیمت پیشنهادی به مصرف ­کننده با واحد تولید حرارتی ($/MWh) و ۱۰۰=MC … 51

جدول (4-11): قیمت پیشنهادی به مصرف ­کننده با واحد تولید حرارتی ($/MWh)و ۱۱۰= MC….. 51

جدول (4-12): انرژی خریداری شده به ازاء 0=β و بدون واحد تولید حرارتی(MWh) …………… 51

جدول (4-13): انرژی خریداری شده به ازاء 0=β ، با واحد تولید حرارتی(MWh) و 100= MC ..52

جدول (4-14): انرژی خریداری شده به ازاء 0=β ، با واحد تولید حرارتی(MWh) و ۱۱۰= MC…52

جدول (4-15): انرژی خریداری شده به ازاء 100=β و بدون واحد تولید حرارتی(MWh) ……….. 53

جدول (4-16): انرژی خریداری شده به ازاء 100=β ، با واحد تولید حرارتی(MWh) و ۱۰۰= MC ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

جدول (4-17): انرژی خریداری شده به ازاء 100=β ، با واحد تولید حرارتی(MWh) و 110= MC . ……………………………………………………………………………………………………………………………………….53

جدول (4-18): پارامترهای مدل ARIMA (4-1) ………………………………………………………………… 55

جدول (4-19): داده ­های منحنی قرارداد آینده ……………………………………………………………………… 56

جدول (4-20): سود انتظاری و CVaRبدون واحد تولید حرارتی (میلیون دلار) ……………………….58

جدول (4-21): سود انتظاری و CVaRبا واحد تولید حرارتی (میلیون دلار)، هزینه بهره ­برداری 50 دلار بر مگاوات ساعت و ضریب نفوذ 10%، 15% و 20% ………………………………………………………..58

جدول (4-22): سود انتظاری و CVaRبا واحد تولید حرارتی (میلیون دلار)، هزینه بهره ­برداری 70 دلار بر مگاوات ساعت و ضریب نفوذ 10%، 15% و 20% ………………………………………………………..59

جدول (4-23): سود انتظاری و CVaRبا واحد تولید حرارتی (میلیون دلار)، هزینه بهره ­برداری 100 دلار بر مگاوات ساعت و ضریب نفوذ 10%، 15% و 20% ………………………………………………………..59

جدول (4-24): مقدار توان خریداری شده از قراردادهای آینده بدون واحد تولید حرارتی(MW) …60

جدول (4-25): قیمت فروش پیشنهادی به مصرف­ کنندگان در غیاب واحد تولید حرارتی($/MWh)60

جدول (4-26): قیمت فروش پیشنهادی به مصرف­ کنندگان در حضور واحد تولید حرارتی با هزینه بهره ­برداری 50 دلار بر مگاوات-ساعت و به ازاء ضریب نفوذ 10%، 15% و 20%($/MWh) ……….. 61

جدول (4-27): قیمت فروش پیشنهادی به مصرف­ کنندگان در حضور واحد تولید حرارتی با هزینه بهره ­برداری 70 دلار بر مگاوات-ساعت و به ازاء ضریب نفوذ 10%، 15% و 20%($/MWh) …………62

جدول (4-28): قیمت فروش پیشنهادی به مصرف­ کنندگان در حضور واحد تولید حرارتی با هزینه بهره ­برداری 100 دلار بر مگاوات-ساعت و به ازاء ضریب نفوذ %10، 15% و 20%($/MWh) ……….62

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                               صفحه

شکل (2-1): روند تجدید ساختار  ………………………………………………………………………………………. 7

شکل (2-2): مرحله­ مجزا سازی در تجدید ساختار ……………………………………………………………. 7

شکل (2-3): وظاییف بهره­بردار مستقل سیستم ……………………………………………………………………..10

شکل (2-4): مدل بازار اشتراکی ……………………………………………………………………………………….. 11

شکل (2-5): نمونه ­ای از درخت سناریوی سه مرحله­ ای]12[ ……………………………………………….. 17

شکل (2-6): الگوریتم تولید سناریو …………………………………………………………………………………… 20

شکل (2-7): الگوریتم کاهش سناریو …………………………………………………………………………………. 23

شکل (2-8): مفهوم ریسک]12[ ………………………………………………………………………………………… 24

شکل (2-9): مثالی از حد مؤثر]12[ …………………………………………………………………………………… 26

شکل (3-1): چارچوب تصمیم­گیری]12[ …………………………………………………………………………… 34

شکل (3-2): درخت سناریو]12[ ………………………………………………………………………………………. 35

شکل (3-3): شماتیک چارچوب پیشنهادی ……………………………………………………………………….. 36

شکل (3-4): مثالی از منحنی قرارداد آینده]12[ …………………………………………………………………… 38

شکل (3-5): مثالی از منحنی سهمیه­بندی قیمت]12[ ……………………………………………………………. 40

شکل (3-6): درآمد حاصل از فروش به مصرف­ کنندگان]12[ ………………………………………………… 42

شکل (4-1): منحنی سهمیه­بندی قیمت]12[ ……………………………………………………………………….. 48

شکل (4-2): منحنی سهمیه­بندی قیمت]12[ ……………………………………………………………………….. 56

شکل (4- 3): سناریوهای قیمت بازار اشتراکی ……………………………………………………………………. 57

شکل (4- 4): سناریوهای تقاضای مصرف­ کنندگان ………………………………………………………………. 57

شکل (4- 5): مقدار توان خریداری شده از بازار اشتراکی در غیاب واحد تولید حرارتی و به ازاء …………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

شکل (4-6): مقدار توان خریداری شده از بازار اشتراکی در غیاب واحد تولید حرارتی و به ازاء ………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

شکل (4- 7): مقدار توان خریداری شده از بازار اشتراکی در حضور واحد تولید حرارتی با هزینه بهره ­برداری 50 دلار بر مگاوات ساعت و ضریب نفوذ 10% الف) و ب) …………….. 64

شکل (4- 8): مقدار توان خریداری شده از بازار اشتراکی در حضور واحد تولید حرارتی با هزینه بهره ­برداری 70 دلار بر مگاوات ساعت و ضریب نفوذ 10% الف) و ب) …………….. 64

شکل (4- 9): مقدار توان خریداری شده از بازار اشتراکی در حضور واحد تولید حرارتی با هزینه بهره ­برداری 100 دلار بر مگاوات ساعت و ضریب نفوذ 10% الف) و ب) ………….. 65

شکل (4- 10): مقدار تولید واحد حرارتی با هزینه بهره ­برداری 50 دلار بر مگاوات ساعت الف) ضریب نفوذ 10%، ب) ضریب نفوذ 15% و ج) ضریب نفوذ 20% …………………………………………… 66

شکل (4- 11): مقدار تولید واحد حرارتی با هزینه بهره ­برداری 70 دلار بر مگاوات ساعت الف) ضریب نفوذ 10%، ب) ضریب نفوذ 15% و ج) ضریب نفوذ 20% …………………………………………… 67

شکل (4- 12): مقدار تولید واحد حرارتی با هزینه بهره ­برداری 100 دلار بر مگاوات ساعت الف) ضریب نفوذ 10%، ب) ضریب نفوذ 15% و ج) ضریب نفوذ 20% …………………………………………… 68

 

فهرست پیوست­ها

عنوان                                               صفحه

پیوست1: ضمائم ………………………………………………………………………………………………………. 73

پیوست2: کد GAMS مربوط به مطالعه موردی1 (بدون واحد حرارتی) …………………………… 75

پیوست3: کد GAMS مربوط به مطالعه موردی1 (در حضور واحد حرارتی) ……………………. 79

پیوست4: احتمال سناریوهای مربوط به مطالعه موردی2………………………………………………. 83


 

فصل اول

 

مقدمه

 


1-1       پیشگفتار

از جمله مباحثی كه هم اكنون پیش روی تصمیم­ گیران و سیاست­گذاران صنعت برق در بسیاری از كشورهای دنیا قرار دارد، تفكر تغییر شكل ساختار این صنعت مطابق با روند افزایش كارایی و رقابت در دیگر صنایع می­باشد. لزوم حركت در این مسیر به دلایل مختلفی چون سرمایه­بر بودن، نا كارآیی اقتصادی ساختار سنتی و انحصاری بودن آن غیر قابل انكار می­باشد.

با گسترش فزاینده­ی مصرف برق، نیاز به افزایش تولید انرژی و استفاده از منابع تجدیدپذیر در تولید انرژی الکتریکی به دلایل زیست­محیطی و اقتصادی افزایش یافته است که در این میان واحدهای تولید پراکنده مورد توجه قرار گرفته­است ]1[. انتظار می­رود در آینده­ای نزدیک استفاده از واحدهای تولید پراکنده در بخش خرده­فروشی بازار برق بطور قابل ملاحظه­ای افزایش یابد. شرکت­های خرده­فروشی در بازار برق به عنوان واسط بین تولیدکنندگان و مصرف­ کنندگان فعالیت می­نمایند. فعالیت خرده­فروشان شامل خرید انرژی از بازار عمده­فروشی به منظور فروش آن به مصرف­ کنندگان می­باشد. برای یک بازه زمانی میان­مدت، این شرکت­ها باید برای غلبه بر ریسکی که به دلیل متغیر بودن قیمت­های بازار اشتراکی به وجود می­آید، در مورد جایگاه خود در بازار آینده تصمیم ­گیری کنند. مسئله مهم این است که خرده­فروشان به یک دانش و آگاهی دقیق در مورد قیمت­های بازار اشتراکی در طول بازه زمانی قراردادهای آینده دست یابند تا بتوانند تصمیمات درستی را در مورد این قراردادها اتخاد نمایند.

امروزه با ایجاد رقابت در سیستم­های قدرت و تجدید ساختار آن، بسیاری از مسائل گذشته تغییر کرده و مسائل جدید و عدم­قطعیت­هایی در مسائل وارد شده که این مسئله انگیزه­ای بسیار قوی جهت استفاده از برنامه­ ریزی تصادفی را در حل مسائل ایجاد نموده است. برنامه­ ریزی تصادفی یک چارچوب مدل­سازی مناسب را فراهم می ­آورد بطوریکه در آن مسائل تصمیم­­گیری تحت شرایط عدم قطعیت به طور مناسب فرمول­بندی می­ شود ]2[ و ]3[ . برنامه­ ریزی تصادفی به داشتن اطلاعاتی در مورد توابع توزیع پارامترهای غیر­قطعی مثل، قیمت بازار اشتراکی متکی است. هنگامیکه پارامترهای غیر­قطعی با بهره گرفتن از توابع توزیع پیوسته یا گسسته مدل می­شوند، امکان فرمول­نویسی یک مسئله برنامه­ ریزی ریاضی که عدم­قطعیت در این پارامترها را در نظر می­گیرد امکان­ پذیر خواهد شد. هر پارامتر غیر­قطعی توسط مجموعه ­ای از نتایج یا سناریو مدل می­ شود، بطوریکه هر کدام از سناریوها یک تحقق محتمل از پارامترهای غیر­قطعی را با یک احتمال وقوع مربوطه نشان می­دهد. معمولا تعداد سناریوهای مورد نیاز برای نشان دادن یک پارامتر غیر­قطعی بسیار زیاد است. برای این منظور از روش­های کاهش سناریو برای کاهش تعداد سناریوها استفاده می­ شود در حالیکه مشخصات تصادفی پارامترهای غیر­قطعی محفوظ بماند.

عمده­ترین هدف شرکت در بازار آینده غلبه بر ریسک مربوط به عدم­قطعیت قیمت بازار اشتراکی است. بنابراین، مدل کردن ریسک مرتبط با تصمیمات گرفته شده توسط نمایندگان بازار منطقی است. این کار را می­توان مستقیمأ از طریق وارد کردن مقدارهای ریسک در مسئله برنامه­ ریزی تصادفی انجام داد ]4[ .

پایان نامه حاضر ضمن ارائه ­ یكی از مصادیق تجدیدساختار در صنعت برق(نقش واحد تولید پراکنده­ی مقیاس کوچک بر عملکرد خرده­فروش در بازار برق) نتایج حاصل از حضور آن در بازار برق را مورد بررسی قرار خواهد داد. در این فصل به معرفی اهداف کلی طرح و محتویات فصل­های آینده پرداخته می­ شود.

خرده­فروش در نظر گرفته شده در این پایان نامه برای تعیین قرارداد آینده و قیمت فروش پیشنهادی به مصرف­ کنندگان خود باید عدم­قطعیت در قیمت­های بازار اشتراکی و تقاضای مصرف ­کننده را در نظر بگیرد، همچنین باید این احتمال را در نظر بگیرد که اگر قیمت فروش پیشنهادی به مصرف­ کنندگان تا حد کافی رقابتی نباشد مصرف کننده ممکن است خرده­فروش دیگری را انتخاب کند. پس از تصمیم ­گیری در مورد بازار آینده و انتخاب قیمت فروش، خرده­فروش باید خرید و فروش خود را در بازار اشتراکی تعیین کند.

نوآوری این پایان نامه این است که فرض شده است خرده­فروش واحد تولید پراکنده­ی مقیاس کوچک از نوع حرارتی در اختیار دارد و می ­تواند علاوه بر مشارکت در بازار اشتراکی و آینده، در برخی از ساعت­ها بخشی از بار مورد نیاز خود را از طریق واحد مقیاس کوچک تأمین نماید و از این طریق به حداکثر سود دست یابد. با توجه به اینکه قیمت بازار اشتراکی و تقاضای مصرف­ کنندگان در مدل پیشنهادی دارای عدم قطعیت می­باشد، مدل ارائه شده از نوع تصادفی است. مدل برنامه­ ریزی میان­مدت تصادفی دو مرحله­ ای ارائه شده یک مسئله برنامه­ ریزی آمیخته­ عدد صحیح (MILP) است که با بهره گرفتن از نرم­افزار GAMS مدل شده است.

 

1-2       معرفی ساختار پایان نامه

در فصل 2، به معرفی مفاهیم اساسی بازار برق پرداخته می­ شود و ویژگی­های برجسته­ی آن­ بیان می­ شود. این مفاهیم شامل بازار برق، نمایندگان مختلف شرکت­کننده در بازار برق، بازار اشتراکی ، بازار آینده و منابع تولید پراکنده می­باشند. سپس، برنامه­ ریزی تصادفی معرفی شده و روش تولید سناریوی استفاده شده در این پایان نامه ارائه می­ شود. این روش مبتنی بر مدل­های سری زمانی و یک روش کاهش سناریو می­باشد. فصل2 با معرفی اندازه­ های ریسک که در برنامه­ ریزی تصادفی از آن استفاده می­ شود و مروری بر تحقیقات انجام شده پایان می­­یابد.

در فصل 3، روش پیشنهاد شده به منظور حل مسئله برنامه­ ریزی میان­مدت حضور واحد تولید پراکنده مقیاس کوچک به طور کامل مورد بررسی قرار می­گیرد. خرده­فروش مورد نظر به دنبال تعیین مسائل بازار آینده و تعیین قیمت فروش پیشنهادی به مصرف­ کنندگان است. در این فصل تقاضای برق مصرف­ کنندگان توسط خرده­فروش و از طریق خرید از بازار آینده، بازار اشتراکی و واحد تولید حرارتی تأمین می­ شود. قیمت بازار اشتراکی و تقاضای مصرف­ کنندگان به صورت یک فرایند تصادفی با بهره گرفتن از مجموعه ­ای از سناریوهای مناسب مدل می­ شود. پاسخ مصرف­ کنندگان به قیمت پیشنهادی توسط خرده­فروش توسط منحنی سهمیه­بندی قیمت مدل می­ شود. از منحنی­های قرارداد آینده برای مدل کردن توان بازاری خرده­فروش در بازار آینده استفاده می­ شود. مدل­سازی ریسک توسط CVaR انجام شده است. در آخر فرمول­بندی مسئله ارائه می­ شود.

در فصل 4، دو مطالعه موردی به منظور تحلیل فرمول­بندی پیشنهاد شده در فصل 3 بیان می­ شود و نتایج به دست آمده توسط نرم­افزار GAMS مورد بررسی قرار می­گیرد. مطالعه موردی اول مربوط به بازه زمانی کوتاه­مدت و مطالعه موردی دوم مربوط به بازه زمانی میان­مدت می­باشد.

در انتها، خلاصله­ای از پایان نامه و همچنین نتایج و نکات مربوط به مدل­های بیان شده در این پایان نامه در فصل 5 بیان می­ شود و کارهای تحقیقاتی آینده پیشنهاد می­ شود.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :101

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :             parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

 

 

 

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.