مهندسی فناوری اطلاعات

پایان نامه پیش پردازش داده های نا متوازن با بهره گرفتن از ماشین بردار پشتیبان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

گرایش : مدیریت سیستم های اطلاعاتی

عنوان : پیش پردازش داده های نا متوازن با بهره گرفتن از ماشین بردار پشتیبان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته فناوری اطلاعات/مدیریت سیستم های اطلاعاتی

عنوان :

پیش پردازش داده های نا متوازن با بهره گرفتن از ماشین بردار پشتیبان

استاد راهنما : جناب دکتر جواد وحیدی

استاد مشاور : جناب دکتر بابک شیرازی

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

برای دست یابی به نتایج مطلوب در داده کاوی نیاز به پیش پردازش داده ها داریم.پیش پردازش داده ها یکی از اجزای مهم در فرایند کشف دانش است.روش های بسیاری برای پیش پردازش داده وجود دارد که می­توان از آنها استفاده کرد.اما این روش ها برای داده های نامتوازن مناسب نیستند. اصطلاح “مجموعه داده نامتوازن” عموما به مجموعه داده‌ای گفته می‌شود که در آن تعداد نمونه‌هایی که نمایانگر یک کلاس هستند از نمونه‌های دیگر در کلاس‌های متفاوت کمتر است مشکل عدم توازن کلاس در بسیاری از برنامه های کاربردی جهان واقعی به رسمیت شناخته شده است و موضوع تحقیقات یادگیری مبتنی بر ماشین قرار گرفته است از این رو اخیراً مشكل نامتوازن بودن كلاسها مورد توجه محققان در زمینهی دادهكاوی قرار گرفته است.آنها به دنبال کشف روش هایی بودند که با اعمال بر روی داده های نامتوازن به نتایج مطلوبی دست یابند.

در این پروژه روش های گوناگون پیش پردازش داده های نامتوازن مورد بحث قرار گرفته و الگوریتم جدیدی برای بهبود نتایج طبقه بندی ارائه می­ شود، به گونه ای که کارایی و دقت آن مورد توجه باشد.

 

 

 

 

کلمات کلیدی : پیش پردازش داده، مجموعه داده نامتوازن، ماشین بردار پشتیبان

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق

1-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2بیان مساله…………………………………………………………………………………………………… 2

1-3 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 4

1-4 پرسش های اصلی تحقیق……………………………………………………………………………… 4

1-5فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….. 4

1-6 نوآوری تحقیق……………………………………………………………………………………………. 5

1-7 تعریف واژگان کلیدی………………………………………………………………………………….. 5

1-8 ساختار پایان نامه………………………………………………………………………………………… 9

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2 مفاهیم داده کاوی……………………………………………………………………………………… 11

2-2-1 تعاریف داده کاوی………………………………………………………………………………. 11

2-2-2 فرایند کشف دانش……………………………………………………………………………… 12

2-2-3 حوزه ها و عملکردهای داده کاوی…………………………………………………………… 12

2-3  کاربردهای داده کاوی و کشف دانش……………………………………………………………. 14

2-4 چالش هایی برای KDD………………………………………………………………………………. 15

2-5 پیش پردازش و آماده سازی داده ها :…………………………………………………………….. 16

2-5-1اجزای اصلی پیش پردازش داده ها…………………………………………………………… 17

2-5-1-1 پاکسازی داده ها………………………………………………………………………… 18

2-5-1-2یکپارچه سازی داده ها………………………………………………………………….. 20

2-5-1-3 تبدیل داده ها…………………………………………………………………………….. 20

2-5-1-3-1هموار سازی……………………………………………………………………….. 20

2-5-1-3-2 تجمیع……………………………………………………………………………… 21

2-5-1-3-3 تعمیم……………………………………………………………………………….. 21

2-5-1-3-4 ساخت ویژگی……………………………………………………………………. 21

2-5-1-3-5 نرمال سازی……………………………………………………………………….. 21

2-5-1-4 کاهش داده ها……………………………………………………………………………. 21

2-5-1-4-1 تجمیع مکعبی داده………………………………………………………………. 23

2-5-1-4-2 انتخاب زیر مجموعه مشخصه ها…………………………………………….. 23

2-5-1-4-3 کاهش تعدد نقاط………………………………………………………………… 24

2-5-1-5 تصویر کردن برای کاهش بعد………………………………………………………… 24

2-6 روش های ارزیابی دسته بندی……………………………………………………………………… 25

2-6-1 ارزیابی صحت روش های دسته بندی…………………………………………………………. 27

2-7  تکنیک حداقل مربعات………………………………………………………………………………. 30

2-7-1 تقریب کمترین مربعات گسسته چند جمله ای…………………………………………… 31

2-8 ماشین بردار پشتیبان…………………………………………………………………………………… 33

2-8-1مقدمه………………………………………………………………………………………………. 33

2-8-2دلایل استفاده از SVM………………………………………………………………………….. 34

2-8-3 کاربردهای SVM…………………………………………………………………………………. 35

2-8-4 مزایا و معایب SVM…………………………………………………………………………….. 36

2-8-5 تعاریف کلی………………………………………………………………………………………. 36

2-8-5-1تابع تصمیم مسائل دو کلاسی…………………………………………………………. 36

2-8-5-2 تعیین تابع تصمیم(ابر صفحه جداکننده)……………………………………………. 38

2-8-5-3 بعد VC……………………………………………………………………………………. 39

2-8-5-4حداقل سازی ریسک تجربی………………………………………………………….. 40

2-8-5-5حداقل سازی ریسک ساختاری……………………………………………………….. 42

2-8-6 ماشین بردار پشتیبان طبقه بندی کننده خطی با داده های جدا شدنی به طور خطی 44

2-8-7ماشین بردار پشتیبان طبقه بندی کننده خطی با داده های جدا نشدنی به طور خطی (   49

2-8-8 ماشین بردار پشتیبان غیر خطی…………………………………………………………….. 52

2-8-9 انواع کرنل ها…………………………………………………………………………………….. 55

2-8-9-1 کرنل چند جمله ای…………………………………………………………………….. 55

2-8-9-2 کرنل های شبکه عصبی………………………………………………………………… 55

2-8-9-3  کرنل های گوسی………………………………………………………………………. 56

2-9 تکنیک های پیش پردازش نامتوازن………………………………………………………………… 58

2-9-1 ماشین بردار پشتیبان و مشکل عدم توازن کلاس……………………………………….. 58

2-9-1-1  عیب مشکل بهینه سازی با ناحیه مرزی نرم………………………………………. 59

2-9-1-2 نسبت بردار پشتیبان نامتوازن…………………………………………………………. 60

2-9-2  روش های یادگیری عدم توازن خارجی برای SVM (روش های پیش پردازش داده)       61

2-9-2-1  روش های نمونه برداری دوباره……………………………………………………….. 61

2-9-2-1-1زیر نمونه برداری…………………………………………………………………. 61

2-9-2-1-2بیش نمونه برداری………………………………………………………………… 62

2-9-2-1-3 SCM………………………………………………………………………………… 63

2-9-2-1-4 نمونه برداری پیشرفته…………………………………………………………… 63

2-9-2-1-5 تکنیک بیش نمونه برداری اقلیت مصنوعی…………………………………. 64

2-9-2-1-6 نزدیک ترین همسایه فشرده(CNN)………………………………………….. 64

2-9-2-1-7 نزدیک ترین همسایه تغییر یافته(ENN)……………………………………… 66

2-9-2-1-8 Tomek-Link…………………………………………………………………….. 67

2-9-2-2 روش های یادگیری جمعی……………………………………………………………… 68

2-9-2-2-1الگوریتم آموزشی Bagging……………………………………………………… 69

2-9-2-2-2 الگوریتم آموزشی Boosting…………………………………………………… 70

2-9-3 روش های یادگیری عدم تعادل داخلی برای ماشین بردار پشتیبان                                    71

2-9-3-1 هزینه خطای متفاوت…………………………………………………………………… 71

2-9-3-2 یادگیری یک کلاس…………………………………………………………………….. 73

2-9-3-3zSVM………………………………………………………………………………………. 73

2-9-3-4 روش های اصلاح کرنل………………………………………………………………….. 74

2-9-3-5 یادگیری فعال……………………………………………………………………………. 75

2-9-3-6 روش های ترکیبی………………………………………………………………………. 75

فصل سوم:روش تحقیق

3-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 77

3-2 ماشین بردار پشتیبان فازی برای یادگیری عدم توازن کلاس…………………………………. 77

3-2-1 روش SVMFuzzy………………………………………………………………………………. 77

3-2-2متد FSVM-CIL…………………………………………………………………………………. 79

3-3 ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات (LS-SVM)……………………………………………….. 83

3-4 الگوریتم پیشنهادی…………………………………………………………………………………….. 87

فصل چهارم:محاسبات و یافته های تحقیق

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 90

4-2  مجموعه داده ها………………………………………………………………………………………. 90

4-3 نتایج کارایی روش های مختلف بر روی مجموعه داده ها……………………………………. 91

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………. 94

5-2 کارهای آتی…………………………………………………………………………………………….. 96

منابع و مآخذ :………………………………………………………………………………………. 97

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول 2-1 متغیرهای ارزیابی دسته بندی.. 29

جدول 4-1 جزییات مجموعه داده های نامتوازن. 90

جدول 4-2- مقایسه کارایی روش های مختلف… 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل (2-1)- فرایند کشف دانش]1[ 12

شکل(2-2)-حوزه های مختلف داده کاوی]1[ 13

شکل(2-3)-عملکردهای داده کاوی]1[ 13

شکل(2-4)-عملیات مختلف در پاکسازی داده]1[ 18

شکل(2-5)-فشرده سازی بی اتلاف و پر اتلاف]1[ 22

شکل(2-6)-تجمیع مکعبی داده]1[ 23

شکل(2-7)-نمایی از ریسک در دسته بندی]1[ 27

شکل (2-8)-تابع تصمیم فضای دو بعدی.. 37

شکل (2-9)- مرکز کلاس برای شکل 2-8. 38

شکل (2-10)- مرز کلاس بدون هیچ اشتراکی.. 39

شکل (2-11)- بعد VC  ]11[ 40

شکل (2-12)- ابر صفحه جدا کننده بهینه در دو بعد. 47

شکل (2-13)- حالت جداناپذیر خطی در دو بعد. 49

شکل (2-14)- نگاشت داده های آموزشی غیرخطی به فضایی از ویژگی ها با ابعاد بالاتر با تابع   ]11[ 53

شکل (2-15)-مثالی از تقسیم بندی غیر خطی با کرنل گوسی بر روی داده ها ]11[ 57

شکل (2-16)- منحنی تغییرات خطا نسبت به مقادیرمختلف  ]11[ 57

شکل (2-17)- (a) مجموعه داده اصلی.  (b) مجموعه داده بعد از اعمال SMOTE. ) (c Tomek-Link های شناخته شده  (d) مجموعه داده بعد از پاکسازی Tomek-Link ها]36[ 68

مقدمه

کشف دانش و داده کاوی یک حوزه جدید میان رشته ای و در حال رشد است که حوزه های مختلفی همچون پایگاه داده، آمار، یادگیری ماشین و سایر زمینه های مرتبط را با هم تلفیق کرده تا اطلاعات و دانش ارزشمند نهفته در حجم بزرگی از داده ها را استخراج کند.هدف کشف دانش و داده کاوی یافتن الگوها در پایگاه داده است که در میان حجم عظیمی از داده ها مخفی هستند]1[ .کشف دانش شامل مراحل متعددی است که در این تحقیق به مرحله پیش پردازش توجه می­کنیم.

 

مرحله آماده سازی داده ها مهم ترین و زمانبرترین مرحله در پروژه های داده کاوی است.از آنجا که داده ها در این پروژه ها ورودی پروژه هستند هر قدر این ورودی دقیق تر باشد، خروجی کار دقیق تر خواهد بود.یعنی ما از پدیده “ورودی نامناسب، خروجی نامناسب ” دور می­شویم]1[.داده های خام معمولا دچار مشکلاتی مانند نویز، داده پرت، تغییرات در نمونه برداری هستند و استفاده از آنها به همین صورت موجب تضعیف نتایج مورد انتظار میشود.بنابراین باید از روشی برای بهبود نتایج استفاده کرد.پیش پردازش داده ها جهت بهبود کیفیت داده های واقعی برای داده کاوی لازم است.بنابراین پردازش اولیه ای مورد نیاز است تا مقادیر مفقوده، انحرافات و مسائلی از  این دست را در داده های اولیه بیابد. پیش پردازش داده ها شامل همه تبدیلاتی است که بر روی داده های خام صورت می­گیرد وآنها را به صورتی در می ­آورد که برای پردازشهای بعدی نظیر استفاده در دسته بندی و خوشه بندی، ساده تر و موثرتر می­سازد.

در حال حاضر سازمانها نیاز دارند تا بتوانند داده ها را به صورت کاراتر دسته بندی کنند و از تحلیل نتایج آن برای بهبود روند پیشرفت کسب و کار استفاده نمایند.ممکن است که داده های در دسترس ، داده هایی مبهم و مغشوش باشند و یا کلاس های داده نامتوازن باشند. بنابراین نیاز به پیش پردازش دقیق داده ها رو به افزایش است. برای پاسخ به این نیاز رو به افزایش ، افراد  همواره سعی در ارائه روش های نوین و موثرتری دارند.

 

 

تعداد صفحه : 113

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.