رشته مدیریت

پایان نامه نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :گروه بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان : نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت عمومی خصوصی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت – گروه بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A)

گرایش ” :   مالی  “

عنوان :

نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت عمومی خصوصی

استاد راهنما :

دکترفریدون رهنمای رودپشتی

استاد مشاور :

دکترموسی احمدی

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                                        صفحه

فصل اول- کلیات تحقیق(پروپازال) 2

1-1-  مقدمه 2

1-2- بیان مساله تحقیق 3

1-3- سابقه موضوع 4

1-4- اهمیت موضوع 5

1-5- اهداف تحقیق 6

1-6- چهارچوب نظری 6

1-7- مدل تحقیق 8

1-8- فرضیات یا سوالات تحقیق 8

1-9- روش تحقیق 9

1-10- جامعه تحقیق 9

1-11- روش نمونه گیری و حجم نمونه 9

1-12- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 10

1-13- روش تجزیه وتحلیل 10

1-14- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق 10

فصل دوم- ادبیات نظری تحقیق 14

2-1- سابقه و پیشینه تحقیق 14

2-2- ادبیات تحقیق و مبانی نظری 16

2-2-1- تامین مالی پروژه محور 16

2-2-1-1- مقدمه 16

2-2-1-2- شیوه های مختلف تامین مالی 17

2-2-1-3- ساختار تامین مالی 19

2-2-1-4- تعریف تامین مالی پروژه محور 24

2-2-1-5- تاریخچه تامین مالی پروژه محور 25

2-2-1-6- مشخصات یک تامین مالی پروژه محور 28

2-2-1-7- طرفین حاضر در تامین مالی پروژه محور 29

2-2-1-8- نکاتی مهم در هنگام تعیین استراتژی های تامین مالی 30

2-2-1-9- جمع بندی 31

2-2-2- مشارکت عمومی خصوصی 32

2-2-2-1-تاریخچه و اهمیت مشارکت عمومی خصوصی 32

2-2-2-2- اهمیت پروژه های زیرساختی 34

2-2-2-3- تعریف مشارکت عمومی خصوصی 35

2-2-2-4- مدل های مشارکت عمومی خصوصی 39

2-2-2-5- قراردادهای BOT، رایج‌ترین شیوه مشارکت عمومی خصوصی 40

2-2-2-6- منافع مشارکت عمومی خصوصی 42

2-2-2-7- فرایند مشارکت عمومی خصوصی 43

2-2-2-8- تفاوت مشارکت عمومی خصوصی با تدارکات سنتی و خصوصی سازی 44

2-2-2-9- پیاده سازی مشارکت عمومی خصوصی 47

2-2-2-10- ریسک های مشارکت عمومی خصوصی 48

2-2-2-11- ملاحظات اساسی در زمینه مشارکت عمومی- خصوصی 50

2-2-2-12- نگاهی به مشارکت عمومی- خصوصی در کشورهای مختلف 51

2-2-2-13- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 57

2-2-3- اقتصاد 57

2-2-3-1- مقدمه 57

2-2-3-2- اقتصاد چیست؟ 58

2-2-3-3- موضوع مورد مطالعه اقتصاد 59

2-2-3-4-تعاریف 60

2-2-3-5-توسعه اقتصادی 61

فصل سوم- روش تحقیق 65

3-1- روش تحقیق 65

3-2- اهداف تحقیق 65

3-3- فرضیه های تحقیق 65

3-4- جامعه آماری 66

3-5- روش نمونه گیری و نمونه آماری 66

3-6- روش جمع آوری اطلاعات 66

3-6-1- پایگاه داده WDI شاخص های توسعه جهانی (World Development Indicators) 67

3-6-2- پایگاه داده بنیاد هریتیج 68

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 71

3-8- وضعیت فرضیه ها، متغیرها و منابع اطلاعاتی هر یک از متغیرها 71

3-9- روش آماری 72

فصل چهارم- تحلیل داده ها و یافته های پژوهش 75

4-1- آزمون فرضیات تحقیق 75

4-2-آماره های توصیفی متغیرها 83

4-3- جمع بندی فصل 84

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها 86

5-1- مقدمه 86

5-2- نتیجه گیری و تحلیل یافته های تحقیق 86

5-3- مقایسه با نتایج تحقیقات گذشته 89

5-4- نتیجه گیری 90

5-5-  محدودیت های تحقیق 90

5-6- پیشنهاد ها 91

5-6-1- پیشنهاد ها مبتنی بر نتایج تحقیق: 91

5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی: 92

منابع و ماخذ 95

– منابع و ماخذ فارسی 95

– منابع و ماخذ انگلیسی 96

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                 صفحه

جدول 2- 1- مقایسه روش های مختلف تامین مالی از ابعاد مختلف 18

جدول 2-2- موارد مهم در هنگام تعیین استراتژی های تامین مالی 30

جدول 2- 3- برخی مدل های عمومی مشارکت عمومی خصوصی 39

جدول2- 4- مقایسه مشارکت عمومی خصوصی و تدارکات عمومی سنتی 45

جدول 2- 5- تفاوت مشارکت عمومی خصوصی با خصوصی سازی 46

جدول3- 1- وضعیت فرضیه ها، متغیرها و منابع اطلاعاتی هر یک از متغیرها 70

جدول4-1- نتیجه آزمون فرضیه دوم 76

جدول4-2- نتیجه آزمون فرضیه چهارم 77

جدول4-3- نتیجه آزمون فرضیه ششم 79

جدول4- 4- ضریب همبستگی و ارتباط بین متغیرها 80

جدول4-5- نتایج حاصل از برآورد مدل با بهره گرفتن از دادگان پانل 83

جدول4-6- خلاصه وضعیت فرضیه ها با درجه اطمینان 90 درصد 82

جدول4-7- آماره های توصیفی متغیرها 83

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                       صفحه

شکل2- 1- تامین مالی عمومی 20

شکل 2- 2- تامین مالی شرکتی 21

شکل 2-3- تامین مالی پروژه 23

شکل 2-4- طرفین حاضر در تامین مالی پروژه محور 29


  

 

فصل اول

 

 

فصل اول- کلیات تحقیق(پروپازال)

1-1-  مقدمه

اجرای پروژه های مختلف زیرساختی از جمله عوامل مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی كشورها به شمار می رود. از آنجایی كه دولت ها به دنبال ارائه خدمات كاراتر و با كیفیت بالاترمی باشند، لذا همواره تدابیر ویژه ای را در جهت تسهیل و تسریع در اجرای پروژه های مذكور بكار می بندند. با توجه به ساختار بخش های عمومی كشورها و مشكلات و آسیب های موجود، شاهد طولانی شدن و اجرای ناكارآمد پروژه های زیرساختی در بخشهای مختلف به دلایلی همچون رویكردهای بروكراتیک و دولتی هستیم كه به نوبه خود موجب كاهش كیفیت ارائه خدمات نیز می شود.  از سوی دیگر بودجه و منابع مالی دولت ها نیز كفاف سرمایه گذاری دراین بخش ها را بطور كامل نمی دهد. این درحالیست كه پتانسیل و ظرفیت های موجود كشورها نیاز به بهره گیری از تخصص و نوآوری بخش خصوصی در خصوص اجرای پروژ ه های زیرساختی را بیش از پیش نمایان می سازد.

تجارب كشورهای مختلف جهان حاكی ازاین است كه عواملی همچون محدودیت منابع مالی و بودجه ای دولت ها برای تامین مالی پروژه های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد موجود در زمینه سرمایه گذاری در این پروژه ها، كشورها را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را در بهره گیری از مشاركت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آن ها بكارببندند كه این تلاش ها در قالب مشاركت های عمومی-خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی كشورها شده است.

از همین رو اقتصاددانان نهادهای اقتصادی بین المللی مانند بانك جهانی و صندوق بین المللی پول و بسیاری از اقتصاددانان دانشگاهی نظریه مدیریت عمومی سنتی[1] را كنار گذارده و برای رفع مشكلات و افزایش ارائه خدمات كشورها از طریق توسعه پروژه های زیرساختی، راه حلهایی را پیشنهاد نمودند. مشاركت های عمومی خصوصی[2] از جمله این راه حل ها بودند. بسیاری از اقتصاددانان با تأكید بر اهمیت رابطه بین بخش عمومی و بخش خصوصی در اقتصادها، تاخیر در تكمیل پروژه های زیر ساختی، كمبود سرمایه گذاری و كیفیت پایین خدمات عمومی دركشورهای خصوصا در حال توسعه را ناشی از سیاست های نامناسب یا مداخله مستقیم دولت در طراحی، ساخت، تامین مالی و پشتیبانی فرض كردند. حاصل این فرض ارائه راهكارهای مشاركت بخش عمومی و بخش خصوصی دراجرای پروژه های زیرساختی بود. مطالعات انجام شده نشان داده كه نتیجه مشاركت های عمومی خصوصی عمدتا نتیجه بخش بوده و افزایش مشاركت بخش خصوصی همراه با نظارت بخش خصوصی باعث رشد ارائه خدمات بخش عمومی شده است.

[1] Traditional Public Management

[2] public-private partnership (PPP)

تعداد صفحه : 110

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.