جغرافیا

پایان نامه نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان : نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم زمین

گروه آموزشی جغرافیای انسانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ( M.SC)

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان :

نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

(مورد مطالعه : محله های منطقه 1 شهر تهران )

استاد راهنما:

دکتر زهره فنی

استاد مشاور:

دکتر ژیلا سجادی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول …………………………………………………………………………………………….1

کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………….1

  1 – 1 بیان مسئله …………………………………………………………………………….2

  1- 2 سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………3

  1- 3 فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………….3

  1- 4 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………….4

  1- 5 بهره وران تحقیق………………………………………………………………………….4

  1- 6 جنبه جدید بودن تحقیق  ……………………………………………………………….4

  1- 7 روش تحقیق  …………………………………………………………………………..4

  1- 8 تکنیک کار/ ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………..5

  1- 9 نمونه برداری یا نمونه گیری  …………………………………………………………..5

  1-10روش تحلیل اطلاعات و داده ها………………………………………………………..5

  1-11 جدول زمانی مراحل اجرا و پیشرفت انجام کار……………………………………..6

  1-12 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………..6

1-13 تعریف مفاهیم و اصطلاحات…………………………………………………………..8

  1-13-1 عملکرد ( Function )………………………………………………………………8

1-13-1-1 عملکرد به مثابه استعاره ای مربوط به ریاضی…………………………………9

1-13-1-2 عملکرد به مثابه استعاره ای زیست شناسانه، برای بیان مقصود…………..9

1-13-1-3 عملکرد به مثابه استعاره ای زیست شناسانه در نظریه ارگانیک فرم……….10

1-13-1-4 عملکرد به معنای کاربرد……………………………………………………………10

1-13-1-5 عملکردی به منزله ترجمه واژه آلمانی زاخلیش……………………………….10

1-13-1-6 عملکردی به منزله ترجمه واژه آلمانی تسو کمسیگ…………………………11

1-13-1-7 معنای عملکرد در عملکرد گرایی………………………………………………..11

1-13-1-7-1 فرم از عملکرد تبعیت می کند………………………………………………11

1-13-1-7-2 خانه ماشینی برای زندگی است…………………………………………….12

1-13-2  سازمان( ( organization و سازمان مردم نهاد یا سمن ( ( Non government Organization 

1-13-2-1  واحد سازمانی ………………………………………………………………13

1-13-2-2  رده یا طبقه سازمانی……………………………………………………….13

1-13-2-3  تثبیت سازمان……………………………………………………………..13

1-13-2-4  راهنمای سازمان …………………………………………………………….13

1-13-2-5  مشخصات مشاغل سازمان ……………………………………………….13

1-13-2-6  نمودارهای سازمانی……………………………………………………….14

1-13-2-7  دستورالعمل های کتبی…………………………………………………….14

1-13-2-8  فرهنگ سازمانی………………………………………………………………15

1-13-2-9  انواع سازمان ها…………………………………………………………….15

1-13-2-9-1  سازمان انتفاعی و غیر  انتفاعی…………………………………………16

1-13-2-9-2  سازمان های تولیدی و خدماتی…………………………………………16

1-13-2-9-3  سازمان های دولتی و خصوصی…………………………………………..16

1-13-2-9-4  سازمان رسمی………………………………………………………………16

1-13-2-9-5  سازمان غیر رسمی………………………………………………………..18

1-13-2-9-6  سازمان های یادگیرنده………………………………………………….19

1-13-2-9-7  سازمان داخلی…………………………………………………………..19

1-13-2-9-8  سازمان وظیفه ای …………………………………………………………19

1-13-2-9-9  سازمان های دولتی و انواع آن در ایران………………………………….20

1-13-2-9-10 سازمان مردم نهاد یا سمن (NGO)……………………………………….22

1-13-2-9-10-1  انواع سازمان های مردم نهاد……………………………………………26

 1-13-3 سازمان های ایمان محور یا سام ( FBO )……………………………………….. 30

1-13-4 مدیریت ( Management ) و مدیریت یکپارچه شهری (Integrated management of urbun )….35

1-13-4-1  مدیریت ………………………………………………………………………….35

1-13-4-2  انواع مدیریت ………………………………………………………………….37

1-13-4-3  مدیریت یکپارچه شهری…………………………………………………….37

1-13-4-3-1  سیستم مدیریت شهری…………………………………………………..40

1-13-4-3-2  حکومت محلی و سازمان محلی……………………………………….41

1-13-4-3-3  شهرداری…………………………………………………………………42

1-13-4-3-4  شورای شهر…………………………………………………………..42

1-13-5  توسعه پایدار ( Sustainable Development ) …………………………….43

1-13-6  محله ( Neighborhood  )…………………………………………………44

1-13-6-1  اجتماع محلی…………………………………………………………….45

1-13-6-2  توسعه اجتماع محلی……………………………………………………46

1-13-7 شهر ( City )…………………………………………………………………46

فصل دوم……………………………………………………………………………..48

چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………48

مقدمه…………………………………………………………………………………49

2-1 سرمایه اجتماعی  ( Social Capital )………………………………………49

2-1-1  نظریه پپربوردیو …………………………………………………………….55

2-1-2  نظریه جیمز کلمن ………………………………………………………….56

2-1-3  نظریه رابرت پاتنام …………………………………………………………….57

2-1-4   نظریه فرانسیس فوکویاما ……………………………………………………58

2-1-5   نظریه دوتوکویل ……………………………………………………………..59

2-1-6   نظریه افه و فوش ……………………………………………………………60

2-1-7   نظریه پیوند هیریشی ………………………………………………………..62

2-1-8   نظریه نان لین ……………………………………………………………….64

2-1-9   نظریه آپهوف ……………………………………………………………… 65

2-1-10  حوزه های سرمایه اجتماعی ………………………………………….68

2-1-10-1   سرمایه اجتماعی و مدارای اجتماعی ……………………………..68

2-1-10-2   سرمایه اجتماعی و سلامت روانی…………………………………..68

2-1-10-3   سرمایه اجتماعی و شادمانی و رضایت از زندگی…………………68

2-1-10-4   سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی………………………………….69

2-1-10-5   سرمایه اجتماعی و جرم و بزهکاری ………………………………69

2-1-10-6   سرمایه اجتماعی و مشارکت های زنان ……………………………69

2-2   تئوری سرمایه انسانی ( Humane Capital Theory   ) ……………….70

2-3   نظریه توانمندسازی ( Empowerment Theory  )………………………..77

2-3-1   دیدگاه سنتی توانمندسازی …………………………………………….78

2-3-2   دیدگاه توانمندسازی به عنوان یک سازه انگیزشی ………………….79

2-4   دیدگاه های ایمان گرایی در حوزه سازمان های ایمان محور (Fait-oriented View Of Fait-Based Organizations)….82

2-4-1   دیدگاه ایمان گرایی کرکگور …………………………………………….83

2-4-2   دیدگاه ایمان گرایی لودویک وینگنشتاین ……………………………84

2-4-3   رویکرد نص گرایی اسلامی……………………………………………..84

2-4-4   رویکرد تربیت دینی براساس ایمان محوری ……………………….86

2-4-5   پدیده شناسی ، عناصر و پویایی ایمان ……………………………87

2-4-6   نمودهای هستی شناسانه ایمان ………………………………….89

2-4-6-1   ایمان عرفانی ………………………………………………………….90

2-4-6-2   ایمان اومانیستی ( سکولار ) ………………………………………….92

2-4- 7   تیپ ها و نمودهای اخلاقی ایمان……………………………………..94

2-4-7-1  آیین کنفوسیوس …………………………………………………………..95

2-4-7-2   آیین یهود ……………………………………………………………….96

2-4-7-3   آیین انسان گرایی سبز فایل ……………………………………….97

2-4-7-4   یگانگی و وحدت نمود های ایمان …………………………………….98

2-5  نظریه فقر زدایی ( Powerty Reduction Theory  ) ……………………….99

1-5-1   نظریه قانون طبیعی توزیع درآمد و فقرزدایی………………………………100

2-5-2   نظریه مطلوبیت گرایی توزیع درآمد و فقرزدایی ……………………………100

2-5-3   نظریه بیشینه کمترین توزیع مجدد درآمد و فقرزدایی………………………101

2-5-4   نظریه بهبود پارتویی فقرزدایی مبتنی بر ارزش اخلاقی نوعدوستی…………………103

2-5-5   نظریه فقرزدایی اسلامی …………………………………………………….. 104

2-6   دیدگاه توسعه و توسعه پایدار  (Development & Sustainable Development Theory)…….105

2-6-1   دیدگاه توسعه و توسعه پایدار ……………………………………………………..106

2-7   نظریه توسعه پایدار شهری  (Urban Sustainable Development Theory) …115

2-7-1   نظریه توسعه پایدار شهری  …………………………………………………116

2-7-1-1   عوامل پایداری شهری در مقیاس شهر……………………………………117

2-7-1-2   عوامل پایداری شهری در مقیاس محله ……………………………………117

2-7-1-3  عوامل پایداری شهری در مقیاس واحد همسایگی…………………………..117

2-7-1-4   عوامل پایداری در مقیاس بنا ……………………………………………….118

2-7-2   دیدگاه پرنشیب و آزاردهنده توسعه پایدار شهری …………………………….118

2-7-3   دیدگاه توسعه پایدار ضعیف شهری …………………………………………119

2-7-4   دیدگاه توسعه پایدار قوی شهری  ……………………………………………….119

2-7-5   دیدگاه ایده آل توسعه پایدار شهری  ……………………………………………..120

2-8   نظریه توسعه پایدار اجتماعات محلی (SUSTAINBLE LOCAL COMMUNITIES DEVELOPMENT THEORY)….20

فصل سوم……………………………………………………………………….124

ویزگی های تاریخی، طبیعی ، انسانی  و کالبدی محلات منطقه 1 شهر تهران………124

3-1   پیشینه تاریخی شکل گیری شهر تهران از دوره قبل از اسلام تا بعد از انقلاب….125

3-2   موقعیت جغرافیایی و ویژگی های طبیعی و زمین شناسی شهر تهران…………126

3-3   بررسی ویژگی های جمعیتی شهر تهران در دوره های مختلف………………..130

3-4  سازمان فضایی و کالبدی شهر تهران ……………………………………………….131

3-5   ویژگی های تاریخی ، طبیعی انسانی ، کالبدی برخی از محلات منطقه 1 شهر تهران…132

3-5-1  کلیاتی راجع به منطقه 1 شهر تهران ………………………………………………132

3-5-2   محله درکه …………………………………………………………………………139

3-5-2-1   موارد قوت و ضعف محله درکه…………………………………………………144

3=5=3   محله زعفرانیه …………………………………………………………………145

3-5-4   محله دربند …………………………………………………………………………148

3-5-4-1   نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدیدها در محله دربند ( مدل SWOT  ) ……..151

3-5-5   محله امامزاده قاسم ……………………………………………………………..152

3-5-5-1   موارد قوت ، فرصت و تهدیدها در محله امامزاده قاسم………………………..154

3-5-6   محله تجریش ………………………………………………………………..156

3-5-6-1   اماکن شاخص محله تجریش …………………………………………………156

3-5-6-2  موارد فرصت و تهدیدها در محله تجریش ………………………………….158

3-5-7   محله دارآباد ……………………………………………………………………159

3-5-7-1   اماکن محله دارآباد ……………………………………………………………161

3-5-7-2   موارد قوت و ضعف محله دارآباد ……………………………………………. 163

3-5-8   محله ولنجک ……………………………………………………………………163

3-5-8-1   اماکن شاخص محله ولنجک………………………………………………..164

3-5-8-2   موارد قوت و ضعف محله ولنجک …………………………………………….165

3-5-9  محله سوهانک ……………………………………………………………………165

3-5-9-1   سوهانک قدیم …………………………………………………………………167

3-5-9-2  سوهانک امروز ……………………………………………………………………167

3-5-9-3   مکان های شاخص محله سوهانک …………………………………………168

3-5-9-4   موارد قوت ، ضعف ، فرصت و تهدیدها در محله سوهانک……………………169

3-5-10   محله حکمت ……………………………………………………………………….171

3-5-10-1   اماکن و مشاهیر خاص محله حکمت…………………………………………..171

3-5-10-2   موارد قوت ، فرصت و تهدیدها در محله حکمت …………………………173

3-5-11   محله اراج …………………………………………………………………………174

3-5-11-1   شاخص های محله اراج ……………………………………………………….175

3-5-11-2   موارد قوت و ضعف محله اراج ……………………………………………..177

3-5-12   محله چیذر …………………………………………………………………………179

 3-5-12-1   اماکن شاخص در محله چیذر  ……………………………………………..179

3-5-12-2   مواردفرصت و تهدیدمحله چیذر ……………………………………………181

3-5-13   محله ازگل ……………………………………………………………………181

3-5-13-1   موارد قوت و ضعف محله ازگل ………………………………………..184

3-5-14   محله شهرک محلاتی ……………………………………………………….184

3-5-14-1   ویژگی های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و کالبدی محله شهرک محلاتی…..185

3-5-14-2   موارد قوت  ، ضعف ، تهدید و فرصت ها در محله شهرک محلاتی……….187

3-5-15   محله شهرک دانشگاه ……………………………………………………….187

3-5-15-1   موارد قوت ، ضعف ، فرصت و تهدیدها در محله شهرک دانشگاه ……….188

3-5-16   محله گلابدره ……………………………………………………………………..189

3-5-16-1   مکان های تاریخی ، اماکن مذهبی و مجموعه های ورزشی محله گلابدره…….191

3-5-17   محله جماران ……………………………………………………………………..193

3-5-17-1   اماکن شاخص محله جماران ………………………………………………….194

3-5-17-2  نقاط فرصت ها و تهدیدهای محله جماران…………………………………196

3-5-18   محله نیاوران ……………………………………………………………196

3-5-18-1   اماکن شاخص محله نیاوران ……………………………………………198

3-5-18-2   موارد فرصت ها و تهدیدهای محله نیاوران………………………………199

3-5-19   محله دزاشیب ………………………………………………………………200

3-5-20 محله شهرک نفت ……………………………………………………….201

3-5-20-1   موارد قوت و ضعف محله شهرک نفت ………………………………….203

3-5-21   محله باغ فردوس ……………………………………………………………204

3-5-21-1   اماکن شاخص محله باغ فردوس  ………………………………………206

3-5-22   محله کاشانک ………………………………………………………………..208

3-5-23   محله حصاربوعلی …………………………………………………………209

3-5-24   محله محمودیه ………………………………………………………………..211

3-5-25   محله قیطریه …………………………………………………………………212

3-5-25-1   موارد قوت و ضعف محله قیطریه …………………………………………212

3-5-26   محله اوین ………………………………………………………………………214

3-5-27   محله فرمانیه ……………………………………………………………………216

3-5-27-1   موارد قوت و ضعف محله فرمانیه ………………………………………..217

فصل چهارم ………………………………………………………………………….218

بررسی اهمیت  و انواع کارکردهای سازمان های ایمان محور محله ای در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری به ویژه در سطح محله های منطقه 1 شهر تهران………………………………….218

مقدمه ……………………………………………………………………….219

4-1  پیشینه سازمان های ایمان محور محله ای در غرب ( مطالعه موردی : کشور کانادا ) (History of faith- based orgonizations inwest case study: country canada)…….220

4-2  نقش و کارکردهای اصلی سازمان های ایمان محور محله ای در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

(The main role and fanctions of neighborhood faith- based organizations in the management and sustainable development of urban neighborhood )…………..222

4-3  سازمان های ایمان محور محله ای و مردم نهاد در ایران(Faith –based organizations neighborhood and NGO in the iran)….228

4-4  نمونه های موردی نقش سازمان های ایمان محور و محله محور در محله های منطقه یک شهر تهران ( انطباق و سنخیت کارکردهای این دو سازمان با همدیگر ) (The role of faith- based organizations case samplings &NGO in neighborhoods of region 1 tehran)…….245

4-4-1  مؤسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان ( محک )………………………247

4-4-2  مؤسسه خیریه بهنام دهش پور ………………………………………………..248

4-4-3  مؤسسه خیریه امام علی( ع ) (همای رحمت )…………………………….251

4-4-4  مجموعه مهرآفرین یا شهربانو ……………………………………………….253

4-4-5  آسایشگاه خیریه کهریزک ( گروه بانوان نیکوکار )………………………….256

4-4-6  اردوگاه شهید باهنر نیاوران…………………………………………………….260

4-4-7  بیمارستان مسیح دانشوری ………………………………………………….  263

نتیجه گیری …………………………………………………………………………….266

فصل پنجم ……………………………………………………………………………..267

آزمون فرضیه های پژوهش ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات………………………..267

5-1  مقدمه ………………………………………………………………………………268

5-2  روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………..268

5-3  یافته های توصیفی نمونه …………………………………………………………270

5-4  یافته های استنباطی و آزمون فرضیات …………………………………………..278

5-5  پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………. 287

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………289

پیشنهادات …………………………………………………………………………..290

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………….293

فهرست منابع فارسی و عربی ……………………………………………………….294

فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………..301

فهرست منابع اینترنتی …………………………………………………………..309

ضمائم ……………………………………………………………………………..311

نمونه پرسشنامه ……………………………………………………………………312

 Abstract………………………………………………………………………….

چکیده:

به طور کلی، آنچه در ادبیات علمی داخل و خارج کشور مغفول مانده ، نقش سازمان های ایمان محور ( سام ) در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری است . این سازمان ها که به دو دسته قدسی و غیر قدسی تقسیم می شوند به دلیل ظرفیت ایمانی اش دارای اثر بخشی مضاعف نسبت به دیگر سازمان ها هستند . سازمان های ایمان محور، به سازمان،گروه ، برنامه یا پروژه ای اطلاق می شود که خدمات انسانی را به وسیله عامل ایمان تنیده شده با خدمات ارائه می دهد . از یک طرف این سازمان ها همواره زمینه ساز و تقویت كننده هویت ، خاطره های معنوی و حس تعلق به مكان ، مشارکت  و تقسیم کار در شهرها و محله های مختلف جهان می باشند و از طرف دیگر به دلیل گستردگی ابعاد و تغییر ماهیت مسائل شهری و محله ای و پیچیدگی این مسائل، جامع نگری و توجه به ابعاد و جنبه های مختلف مسئله به منظور حل پایدار آنها (از جمله توجه و آگاهی به اثرات عملكردی اجتماعی-اقتصادی، آموزشی و زیست محیطی این نوع سازمان های محلی)را اجتناب ناپذیر ساخته است.

در ایران نیز آنچه به طور قطع می توان از آن یاد کرد ، این است که استفاده از ظرفیت مشارکت محله ای ( با همکاری سازمان های محله محور  )  همراه با ایمان می تواند بسیاری از مشکلات غیر قابل حل را جبران نماید . از این رو یکی از کارآمد ترین ابزار های اجرایی سیاست های دولتی ، سازمان های غیر انتفاعی هستند و سازمان های ایمان محور بارزترین جلوه این سازمان ها می باشند که به دلیل انگیزه های درونی و ایمانی شان به طور مضاعف ظرفیت اجرای خط مشی ها را دارند .

 در این رساله هم ضمن استخراج دیدگاه های ایمان گرایی در حوزه سازمان های ایمان محور، به مهم ترین کارکردهای این سازمان ها در جهان و ایران و محلات منطقه یک شهر تهران و نیز سنخیت ، نقش و عملکرد سازمان های ایمان محور با سازمان های محله محور  با بکار گرفتن این اصول ( عملکردها )  سعی شده است که نقش این سازمان ها در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری تحقق یابد.

نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های منطقه یک شهر تهران بدین قرار است:

1- از حیث مفهومی و عملکردی سازمان های ایمان محور با سازمان های محله محور در محله های منتخب منطقه یک شهر تهران قابل انطباق و سنخیت با همدیگر هستند و این امر موجب تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای شده است.

2- شناخت ،آگاهی ، تعلیم و توجه در زمینه های خدمات اجتماعی – آموزشی، زیست محیطی بویژه نیازهای اساسی ساکنان از مهمترین وجوه کارکردی سازمان های ایمان محور ( البته با سازمان های محله محور ) می باشند که باعث شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (محلات منطقه 1 تهران)گردیده است.

3- سازمان های کامیونیتی محور و  سازمان های ایمان محور در کاهش مشکلات ناشی از فقر شهری مؤثر می باشند.

4- ناکافی بودن و نامشخص بودن سام ها، هم در ایران و هم در محدوده مورد مطالعه و در نتیجه عدم تشخیص دقیق این سازمان ها  ازدیگر سازمان های کامیونیتی محور.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله

 بی شک رشد و توسعه شهرنشینی و افزایش بی سابقه جمعیت شهری در دهه های اخیر تأثیرات مهمی در شكل گیری وكاركردهای سازمان های ایمان محور( سام ) مانند همه تشکل ها و موسسات فرهنگی و اجتماعی که در امور اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی شهرها، بوی‍‍ژه مدیریت و توسعه پایدار آنها نقش هایی ایفا می کنند، بطوری كه این روند، لزوم توجه و شناخت علمی اثرات توسعه ای این سازمان ها را دو چندان نموده است، برای مثال، نقش سازمان های ایمان محور درتوسعه اجتماعی- اقتصادی اجتماعات کوچک محلی درکانادا، استرالیا، مصر ،آمریکا

سازمان های ایمان محور، به سازمان،گروه ، برنامه یا پروژه ای اطلاق می شود که خدمات انسانی را به وسیله عامل ایمان تنیده شده با خدمات ارائه می دهد.عامل ایمان، بخش جدایی ناپذیرسازمان است که از طریق رهبران، نیروی کار و داوطلبان آن ابراز می گردد و به خدمات آن ها گره خورده است ( رهبر ،احسان؛ 1391: صص 90-87).سازمان های ایمان محور در محله هایی شکل پیدا می کنند که در آنها فعالیت ها و امور مختلف زندگی روزمره انسانی، از مذهب و اعتقادات دینی متأثر می شوند. دسته اول سازمان هایی هستند که اساس تشکیل آنها بر اساس ایمان است مثل کلیسا ها، مسجدها و دیگر مکان هایی که خدا را عبادت می کنند. دسته دوم سازمان هایی هستند که اساس تشکیل آنها ایمان نیست و هدف آنها کسب سود هم نیست، اما به سازمان های ایمانی وابسته اند مثل بنیاد ها و مؤسسه های خیریه و انجمن های حمایت از بانوان بی سرپرست. از یک طرف سازمان های ایمان محور به مفهوم عام خود، همواره زمینه ساز و تقویت كننده هویت،خاطره های معنوی و حس تعلق به مكان در شهرهای مختلف جهان می باشند. از طرف دیگر به دلیل گستردگی ابعاد و تغییر ماهیت مسائل شهری و پیچیدگی این مسائل، جامع نگری و توجه به ابعاد و جنبه های مختلف مسئله به منظور حل پایدار آنها (از جمله اثرات عملكردی اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی این نوع سازمان های محلی)را اجتناب ناپذیر ساخته است.  پژوهش ها و مطالعات زیادی در دو دهه اخیر در مورد انواع آثار كاركردی این سازمان ها در محیط شهری، صورت گرفته که همه به نوعی سیاست گذاری برنامه ریزی و مدیریت شهری را از خردترین واحد یعنی محله در شهر هدف قرار داده اند (madanipour,2003 ). در عصر جهانی شدن که در آن اغلب جوامع بشری درحال دور شدن از معنویت و شخصی شدن دین و جدا کردن آن از زندگی روزمره انسانی است، سازمان های ایمان محور سعی دارند نقش هایی را در استخوانبندی و هویت بخشی به شهرها و حتی محلات ایفا  کنند. سازمان های ایمان محور در طول تاریخ صرف نظر از کارکرد اصلی خود که همانا برگذاری مراسم آیینی بوده، کارکردهایی به طور مستقیم و غیرمستقیم برعهده داشته اند.

شهر تهران نیز با قرار گرفتن در مسیرتحولات شدید جمعیتی و شهر نشینی و به تبعیت از رویه ی حاکم بر نظام برنامه ریزی کشور، باید اصول مربوط به همخوانی این مراکز حیاتی  با نیاز های جمعیتی شهر و حوزه نفوذ را روشن کرده و در جهت رفع نارسایی ها وکاستی های موجود، پیشنهاد و راهکار مناسب ارائه نماید. محله های منطقه 1 شهر تهران نیز از این مقوله جدا نیستند و حامل بناهای فرهنگی ، مذهبی و دینی می باشند. با این وصف این مسئله در ذهن ایجاد می شود که وجود این سازمان های ایمان محور در محله های منطقه 1 تهران چه نقشی درتاًمین و یا تعدیل نیاز های جمعیتی و دستیابی به اصول و معیارهای مدیریت و توسعه پایدار محله ای دارند؟ در این پایان نامه تلاش می گردد تا با یک بررسی، وضعیت كاركردی سازمان های ایمان محور را از نظر سنخیت با سازمان های محله محور و ایفای نقش آنها در تحقق برخی از شاخص های پایداری شهری، بویژه در نیاز های اساسی شهروندان و در نتیجه كمك به تحقق مدیریت پایدار محله ای مورد تحلیل قرار گیرد.

2-1- سوالات تحقیق

1 ) آیا سازمان های ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمان های محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

3-1- فرضیه های تحقیق

در منطقه مطالعاتی ( خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) ، سازمان های ایمان محور و محله محور، از حیث کارکردی قابل انطباق هستند.

مهمترین  وجوه کارکردی این سازمانها در سطح مدیریت و توسعه محله،  شناخت ،آگاهی ، تعلیم و توجه در زمینه های خدمات اجتماعی – آموزشی، زیست محیطی بویژه نیازهای اساسی ساکنان است.

تعداد صفحه : 343

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.