مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B و BMP15 و GDF9 با بهره گرفتن از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم دامی

عنوان : نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B و BMP15 و GDF9 با بهره گرفتن از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز

دانشگاه مازندران

دانشكده علوم دامی و شیلات

رساله دكتری تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد دام

عنوان:

نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گرفتن از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز

اساتید راهنما:

دكتر سید حسن حافظیان

پروفسور قدرت اله رحیمی میانجی

استاد مشاور:

Prof. Leopoldo Iannuzzi

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول…………………………………… 1

مقدمه و کلیات……………………………………. 1

1-1 مقدمه…………………………………… 2

1-1-1 گاو…………………………………… 4

1-1-2 گاومیش رودخانه ای……………………………………. 4

1-1-3 گوسفند…………………………………… 5

1-1-4 بز…………………………………… 6

1-1-5 اهداف……………………………………. 7

1-2 كلیات……………………………………. 7

1-2-1 تاریخچه مطالعات سیتوژنتیک در دامپروری………………………. 7

1-2-2 منطق نقشه یابی ژن ها روی كروموزوم………………………….. 8

1-2-3 نقشه های لینكاژی……………………………………. 9

1-2-4 نقشه های فیزیكی……………………………………. 9

1-2-5 نقشه یابی مقایسه ای و اصلاح دام…………………………… 10

1-2-6 همولوژی……………………………………. 11

1-2-7 کشت سلول های خونی……………………………………. 11

1-2-7-1 تاریخچه…………………………………… 11

1-2-7-2 اصول بنیادی……………………………………. 12

1-2-8 تکنیک های باندینگ (رنگ آمیزی) كروموزوم ها……………… 12

1-2-8-1 تاریخچه…………………………………… 12

1-2-8-2 اصول پایه ای……………………………………. 13

1-2-9- هیبریداسیون در محل فلورسنتی (FISH)………………… 15

1-2-9-1 تاریخچه…………………………………… 15

1-2-9-2 اصول بنیادی……………………………………. 15

1-2-9-3 استفاده از FISH در پژوهش های ستوژنتیک حیوانات اهلی………. 16

1-2-9-4 استفاده از مكان یابی فیزیكی ژن ها با تكنیک FISH برای تایید صحت گردآوری های ژنوم موجودات…………….17

1-2-9-5 استفاده از مكان یابی فیزیكی ژن ها با تكنیک FISH برای اتصال نقشه های لینكاژی و RH روی كروموزوم ها……..19

1-2-9-6 استفاده از مكان یابی فیزیكی ژن ها با تكنیک FISH در رهیافت كلونینگ موقعیتی ژن ها و QTLها……………..20

1-2-10 انواع پروب های کلون DNA ژنومی استفاده شده در FISH……………….

1-2-11 ایمونوفلوروسنس…………………………………….. 21

1-2-12 ویژگی های متافاز ها و نقشه های سیتوژنتیک خانواده گاو سانان………….22

1-2-12-1 آتوزوم ها و نقشه های سیتوژنتیك…………………………… 22

1-2-12-2 كروموزوم های جنسی……………………………………. 26

1-2-13 بررسی ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9………………..

1-2-13-1 ژن برولا (FecB) …………………………………..27

1-2-13-2 ژن GDF9 (FecGH)…………………………………..

1-2-13-3 ژن BMP15 (FecX)…………………………………..

1-2-13-4 اثر متقابل بین جهش های موثر بر باروری…………… 30

فصل دوم…………………………………… 32

بررسی منابع…………………………………… 32

2-1 سابقه مطالعات سیتوژنتیک و نقشه یابی ژن ها با تكنیک FISH در حیوانات مزرعه ای……..33

2-2 سابقه مطالعه ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 در حیوانات مزرعه ای…………..37

فصل سوم…………………………………… 40

مواد و روش ها………………………………….. 40

3- مواد و روش ها………………………………….. 41

3 – 1  تهیه نمونه های خون و کشت سلول های خونی…………….. 41

3 – 1- 1 تهیه ی نمونه های خون…………………………………… 41

3 – 1- 2 کشت سلول های خونی با روش RB و انتخاب اسلاید های  مناسب برای FISH……….

3-2 انتخاب و سفارش كلون های BAC……………………………….

3-2-1 شناسایی كلون های BAC حاوی ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9…………..

3-2-1-1 ژن BMPR1B…………………………………….

3-2-1-2 ژن BMP15……………………………………

3-2-1-3 ژن GDF9……………………………………

3-3 كشت باكتری های حاوی كلون های BAC و استخراج DNA………………..

3-4 نشاندارسازی DNA استخراج شده از كلون های BAC………………………

3-5 تهیه كاریوتایپ گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز………………. 51

3-6 هیبریداسیون در محل فلورسنتی (FISH)……………………………. 51

3-7 مراحل بعد از FISH…………………………………….

3-7-1 آشكار سازی سیگنال های FITC…………………………………….

3-7-2 RBPI- باندینگ…………………………………….. 53

3-8 بررسی میكروسكوپی اسلایدها و ردیابی سیگنال های FITC…………….

3-9 تعیین محل دقیق (باند كروموزومی) ژن های مورد مطالعه روی كروموزوم ها……54

فصل چهارم…………………………………… 55

نتایج……………………………………. 55

4- نتایج……………………………………. 56

4-1 كیفیت DNA استخراج شده از كلون های BAC…………….

4-2 نتایج حاصل از كشت سلولی و كاریوتایپ های تهیه شده برای گاو، گاو میش رودخانه ای، گوسفند و بز با روش RBA- باندینگ…….56

4-2-1 كاریوتایپ RBA- باندینگ گاو (BTA)………………………………….. 56

4-2-2 كاریوتایپ RBA- باندینگ گاو میش رودخانه ای (BBU)………… 56

4-2-3 كاریوتایپ RBA- باندینگ گوسفند (OAR)………………………… 56

4-2-4 كاریوتایپ RBA- باندینگ بز (CHI)………………………………….. 57

4-3 جایگاه فیزیكی ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گرفتن از تكنیک FISH روی كروموزوم های RBPI- باندینگ گونه های مورد مطالعه…………………………………..57

4-3-1 جایگاه فیزیكی  ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 در گاو (BTA)………………..57

4-3-2 جایگاه فیزیكی  ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 در گاو میش رودخانه ای (BBU)……57

4-3-3 جایگاه فیزیكی  ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 در گوسفند (OAR)…………..57

4-3-4 جایگاه فیزیكی ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 در بز (CHI)…………………….58

4-4 مقایسه جایگاه فیزیكی ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 در گاو، گاو میش رودخانه ای، گوسفند و بز با انسان…………58

فصل پنجم…………………………………… 96

بحث و نتیجه گیری……………………………………. 96

5- بحث……………………………………. 97

5-1 نقشه های ژنتیکی……………………………………. 97

5-2 تفاوت های نقشه های فیزیكی و لینكاژی…………….. 98

5-3 ژنومیکس مقایسه ای……………………………………. 99

5-4 نتیجه گیری نهایی……………………………………. 103

5-5 پیشنهادات……………………………………. 103

واژه نامه…………………………………… 104

منابع و مآخذ…………………………………… 106

Abstract…………………………………..

چکیده:

هدف اصلی در پژوهش های ژنومی حیوانات اهلی تهیه نقشه های ژنومی جامعی است که بتواند شناسایی جایگاه های موثر بر صفات مهم اقتصادی را امکان پذیر سازد. انتظار می رود که شناسایی چنین جایگاه­هایی منجر به طراحی برنامه های کارآمد اصلاح نژادی، خصوصاً انتخاب به کمک نشانگر (MAS) و در نتیجه افزایش صحت و پیشرفت انتخاب در حیوانات مزرعه­ای شود. هدف مطالعه حاضر مكان یابی فیزیكی مقایسه ای كلون های BAC گاوی حاوی ژن های باروری فاکتور رشد تمایز یافته 9 (GDF9)، پروتئین ریخت زای استخوان 15 (BMP15) و گیرنده نوع یک آن (BMPR1B) با بهره گرفتن از تكنیک هیبرید سازی در محل فلورسنتی (FISH) برای اولین بار روی كروموزوم های R- باندینگ گاو (BTA, 2n=60)، گاو میش رودخانه ای (BBU, 2n=50)، گوسفند (OAR, 2n=54) و بز (CHI, 2n=60) با توجه به استاندارد ISCNDB 2000 بوده است. برای تهیه كروموزوم های R- باند شده با وضوح زیاد، نمونه های خون كامل از گونه های مورد مطالعه با وارد سازی دیر هنگام BrdU و Hoechst33258 كشت شدند. كلون های BAC حاوی ژن های مورد نظر از روی آخرین سازه ژنوم گاوی با توجه به گردآوری های توالی ژنوم گاوی UMD_3.1 و Btau_4.6.1 شناسایی شده و سپس از كتابخانه BAC گاوی موسسه INRA تهیه شدند. پس از کشت کلون ها، استخراج DNA و نشاندار سازی آن با روش Nick translation، اسلایدهای متافازی در حضور COT-l DNA گاوی به مدت یک شب تحت تیمار FISH قرار گرفتند. مراحل ردیابی سیگنال های FITC و تهیه متافازهای RBPI- باندینگ به ترتیب با بهره گرفتن از سیستم آنتی بادی های FITC-avidin و anti-avidin و رنگ آمیزی اسلایدها با پروپیدیوم آیوداید انجام شد. تجزیه و تحلیل FISH موقعیت دقیق فیزیكی و باندهای كروموزومی مربوط به ژن های مورد مطالعه را روی متافازهای گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز نشان داد. جایگاه دقیق فیزیكی ژن BMPR1B در گاو، گوسفند و بز یكسان بود (BTA/OAR/CHI6q15). در گاومیش رودخانه ای، ژن BMPR1B روی موقعیت BBU7q21 مكان یابی شد. ژن BMP15 در گاو و گاومیش رودخانه به ترتیب روی BTAXq31 و BBUXq36 و در موقعیت همولوگ (OAR/CHIXq24) در گوسفند و بز مكان یابی شد. برای جایگاه GDF9، موقعیت های كروموزومی BTA7q22.3، BBU9q24، OAR5q22.3  و CHI7q22.3 به ترتیب برای گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز شناسایی شدند. داده های حاصل شده از مطالعه حاضر علاوه بر توسعه نقشه های سیتوژنتیک گونه های مطالعه شده باعث توسعه اتصال نقشه های ژنتیكی روی باندهای اختصاصی كروموزومی شده و همچنین می تواند برای مطالعات ساختاری و عملكردی دقیق تر ژن های اخیر مخصوصاً در گاوسانان مورد استفاده قرار گیرد. انتظار می رود كه علاوه بر ردیابی دقیق موقعیت مکانی ژن ها روی کروموزوم ها، بتوان هر چه بیشتر از تکنیک های مبتنی بر سیتوژنتیک مولکولی در مطالعات مرتبط به شناسایی نواقص کروموزومی و امکان ارتباط آن ها با صفات اقتصادی، خصوصاً صفات تولید مثلی در دام های اهلی استفاده نمود. قابل ذکر است که شناسایی موقعیت مکانی ژن ها روی کروموزوم ها، منجر به این خواهد شد که ردیابی QTLها در حوالی این ژن ها هر چه سریع تر و با هزینه کمتر گیرد.

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه

هدف اصلی در پژوهش های ژنومی حیوانات اهلی تهیه نقشه های ژنومی جامعی است که بتواند شناسایی جایگاه های موثر بر صفات مهم اقتصادی را امکان پذیر سازد. انتظار می رود که شناسایی چنین جایگاه­هایی منجر به طراحی برنامه های کارآمد اصلاح نژادی، خصوصاً انتخاب به کمک نشانگر (MAS) و در نتیجه افزایش صحت و پیشرفت انتخاب در حیوانات مزرعه­ای شود. اگر چه نقشه های ژنتیکی که تا کنون برای حیوانات اهلی تهیه شده­ اند برای ردیابی ژن ها و جایگاه های صفات کمی در فواصل 10-5 سانتی مورگان (cM) و شروع برنامه های MAS کفایت می کنند، اما شناسایی دقیق جایگاه فیزیکی ژن ها و سپس كلونینگ و ردیابی واریانس های ژنتیکی آن ها و در گام بعدی مطالعه ارتباط این واریانس ها با صفات اقتصادی در اکثر موارد به ویژه در نژادهای موجود در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، به پژوهش های بیشتری نیاز دارند. به کارگیری داده های ژنوتیپی در ارزیابی های ژنتیکی تجاری و استراتژی های انتخاب بهینه، از جمله چالش های اصلاح نژادی می باشند که قطعاً نیازمند پیشرفت های بیشتری هستند.

كاربرد سیتوژنتیک در دام های اهلی از تكنولوژهای مفید برای توسعه ژنتیكی دام های اهلی است. سیتوژنتیک می تواند برای انتخاب حیوانات مولد فاقد نواقص كروموزومی مسئول نواقص فیزیكی (آنیوپلوئیدی)، باروری كمتر (نواقص بالانس كروموزومی) یا ناباروری (نواقص كروموزوم های جنسی) استفاده شود. همچنین سیتوژنتیک می تواند برای بررسی آلودگی های محیطی با مطالعه حیوانات موجود در مناطق آلوده و استفاده از آن ها به عنوان شناساگرهای بیولوژیكی استفاده شود (یانوزی، 2007).

مك كوسیک (1980) پیشنهاد داد كه ژنوم را به عنوان بخشی از آناتومی باید مورد توجه قرار داد. آناتومی ژنوم هم از نگاه ساختاری و هم از نگاه عملكردی برای موجودات بسیار مهم است. آنالیز ژنوم گونه های اهلی ما را قادر به شناسایی و فهم مكانیسم كنترل ژنتیكی صفات مهم اقتصادی می كند. نقشه یابی ژن ها قدم اول در آنالیز ژنوم موجودات است. با در دسترس قرار گرفتن نقشه های دقیق كروموزومی و توالی های DNA، یک پژوهشگر می تواند در اكثر موارد با جستجو در بانك داده های نقشه یابی، روی یک ناحیه كاندید در ژن مورد نظر خود تمركز كند تا اینكه ساعت ها تا ماه ها زمان را صرف فعالیت های آزمایشگاهی وقت گیر كند. با توجه به اشتباهات موجود در نقشه های لینكاژی و همچنین گردآوری های توالی ژنومی حیوانات، بهترین روش برای كاهش اشتباهات نقشه یابی ژن­ها استفاده همزمان از اطلاعات نقشه ها و توالی یابی برای تایید ترتیب ژنی در جایگاه های مورد نظر است (ویلسون و همکاران، 2001).

نقشه یابی مقایسه ای امكان دست یابی به حجم زیادی از اطلاعات را در نتیجه برنامه های ژنومی انسان فراهم آورده است. نقشه یابی ژن های انسان پایه و اساس كلونینگ موقعیتی- مقایسه ای ژن های كاندید برای جایگاه های صفات است. نقشه های مقایسه ای بر اساس نقشه یابی لوكوس های حفظ شده در حیوانات مختلف قرار دارد. نقشه یابی لینكاژی نمی تواند كمك زیادی به نقشه یابی مقایسه ای بكند زیرا جایگاه های حفظ شده اغلب به دلیل فقدان تنوع آللی تابع نقشه یابی ژنتیكی نیستند. بنابراین نقشه یابی مقایسه ای عمدتاً بر پایه مكان یابی فیزیكی ژن ها و نشانگرها استوار است (فرایز و رووینسکی، 1999).

پژوهش های سیتوژنتیک و تجزیه و تحلیل های كروموزومی در حیوانات مزرعه از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین تمامی حیوانات مزرعه خصوصاً آن دسته از حیواناتی كه از تلقیح مصنوعی استفاده می كنند به دلیل امكان پخش سریع نواقص كروموزومی در گله، باید تحت كنترل های سیتوژنتیک نگهداری شوند.

به عنوان مثال در كشور ایتالیا حدود 25 درصد از مشكلات تولید مثلی جمعیت گاومیش های ماده در اثر نواقص كروموزومی است كه به هیچ عنوان در فنوتیپ نمود پیدا نمی كنند و به طور مخفی باعث زیان اقتصادی می شوند. این نقایص تنها از طریق بررسی های سیتوژنتیک و تهیه كاریوتایپ حیوانات قابل شناسایی هستند (یانوزی و همکاران، 2003). شناسایی زود هنگام نواقص كروموزومی از طریق بررسی كاریوتایپ حیوانات مولد می تواند منجر به حذف زود هنگام آن ها از گله و در نتیجه صرفه جویی در وقت و هزینه های صرف شده شود. از نواقص كروموزومی كه منجر به بروز مشكلات تولید مثلی و آسیب رساندن به صنعت دامپروری خواهند شد می توان به نواقص كروموزوم جنسی از قبیل مونوسومی كروموزوم X، تریسومی كروموزوم X، سندرم جنسیت معكوس و فری مارتینیسم اشاره نمود كه در همه موارد حیوانات حامل این نواقص به دلیل آسیب های موجود در اندام های داخلی جنسی نابارور هستند (یانوزی، 2007).

 اهمیت جهانی تولیدات دامی زمینه ساز تلاش های قابل توجهی برای رد یابی ژن های کنترل کننده واریانس های صفات مهم اقتصادی شده است. ردیابی این گونه واریانس ها به طور عمده ای با در دسترس بودن نشانگرهای مولکولی مرتب شده در طول کروموزوم ها آسان خواهد شد. در دهه های اخیر چندین نقشه ژنومی برای حیوانات اهلی تهیه شده­ اند که اکثراً بر اساس نقشه های لینکاژی هستند که در تهیه آن ها فقط نشانگرهای چند شکل را می توان در نظر گرفت. در حالیکه نقشه های فیزیکی تهیه شده با روش های FISH و RH را می توان با بهره گرفتن از توالی های مونومورف نیز تهیه نمود. بنابراین نقشه های FISH و RH نسبت به نقشه های لینکاژی حاوی ژن های کد شونده بیشتری هستند که باعث تسهیل نقشه یابی مقایسه ای بین گونه ها و همچنین کمک به شناسایی بهتر و دقیق تر QTLهای موجود در اطراف این ژن ها می شوند (جان و همکاران، 2006).

 اقتصاد غذایی جهان به طور فزاینده ای به تولیدات دامی وابسته است. طی دهه های اخیر در كشورهای در حال توسعه آسیایی كه در آن ها غالباً انفجار جمعیت رخ داده است میزان مصرف گوشت، 4 درصد در هر سال و شیر و لبنیات، 3-2 درصد در هر سال افزایش یافته است (فائو، 2012). در سال 2050 جمعیت جهان حدود 15/9 میلیارد نفر تخمین زده شده است. همچنین تخمین زده می شود كه مقدار مصرف مرغ و سایر تولیدات دامی به ترتیب 3/2 و 8/1-4/1 برابر سال 2010 خواهد شد. البته سهم بیشتر این افزایش مصرف شامل كشورهای در حال توسعه خواهد بود (فائو، 2011). بنابراین چالش 50 سال آینده افزایش محصولات دامی برای رفع نیازهای جهان است.

حیوانات اهلی طیف وسیعی از نژادهای اهلی شده پستانداران و پرندگان را شامل می شوند كه سهم عمده ای را در تامین معیشت جوامع انسانی و همچنین اقتصاد كشاورزی اكثر كشورهای جهان بر عهده دارند. دام ها غذا، سوخت و جابجایی را فراهم می آورند، در امنیت غذایی نقش دارند، تولید محصولات زراعی را افزایش می دهند، سبب تولید نقدینگی برای روستائیان شده و اشتغال ایجاد می كنند (فائو، 2007). به جرات می توان گفت كه در تولید حیوانات مزرعه ای مهم ترین فاكتور توانایی تولید مثل آن هاست. گاوی كه به ندرت یک گوساله زنده یا سالم تولید می كند ارزش نگهداری را ندارد.

1-1-1- گاو

در میان حیوانات اهلی گاو و گاومیش به دلیل جثه درشت و تنوع و ارزش زیاد محصولات تولید شده توسط آن ها دارای اهمیت زیادی هستند، به طوریكه در بیشتر فرهنگ ها به عنوان دارایی های عمده به حساب می آیند (فائو، 2007). به نظر می رسد که همه نژادهای حال حاضر گاو از نژاد منقرض شده ی Aurochs (Bos primigenins) اهلی شده اند. شواهد DNA میتوکندریایی نشان می دهند که دو طبقه بندی گاو اهلی یعنی Bos Indicus (زبو) و Bos taurus (گاو اروپایی) حدود صد هزار سال پیش انشقاق یافته اند (لوفتوس و همکاران، 1994 و بیلی، 1996) و حدود ده هزار سال پیش به صورت مجزا اهلی شده اند (گریگسون، 1980 و لوفتوس و همکاران، 1994). منطقه مهرگراره (Mehrgrarh) در پاکستان امروزی کاندیدای قوی اهلی شدن گاو Bos indicus است و منطقه کاتال هیوک (Catal Huyuk) در آناتولی یا همان ترکیه امروزی نیز احتمالاً محل اهلی شدن گاو Bos Taurus می باشد. گاو از قدیم الایام نقش مرکزی در سیر تکاملی فرهنگ انسان در همه قاره ها به جز نواحی قطبی داشته است. از دیدگاه اقتصادی گاو مهمترین گونه حیوانی است كه تاكنون اهلی شده است (کانینگهام، 1992). در نقاط مختلف دنیا، گاو  نیروی کار، شیر و گوشت تولید می کند. تولید جهانی گوشت قرمز، گوشت سفید گوساله، شیر خشک بدون چربی، کره و پنیر در سال 2004 به ترتیب 51، 191، 3486، 96676، 13373 هزار تن تخمین زده شده است (یو اس دی ای، 2005).

2-1-1- گاومیش رودخانه ای

این حیوان حدود 5000 سال پیش در هندوستان اهلی شده است (کیرستین و همکاران، 2005). گاو میش رودخانه ای اهلی (Babalus Babalis) متعلق به باویده، زیر خانواده بوینه، جنس بوبالیس، و گونه آرنی یا گاومیش وحشی هندی است (http://www.buffalopedia.cirb.res.in). حدود 168 میلیون راس گاومیش آبی در جهان وجود دارد كه 161 میلیون راس آن در آسیا قرار گرفته اند (داهانا، 2004 و بورقس و مازی، 2005). اگر چه تعداد جهانی گاومیش نسبت به گاو 9/1 است اما تعداد انسان های بیشتری در جهان (عمدتاً ساكنین آسیای جنوب شرقی) به گاومیش بیشتر از سایر دام های اهلی وابسته اند (فائو، 2000). بنابراین گاومیش دارای اهمیت اقتصادی بسیار زیادی در جهان است. علاوه بر این بر خلاف سایر گاوسانان اهلی، تعداد گاومیش رودخانه ای در 20 سال گذشته (قبل از 2009) با نرخ متوسط 2+ درصد در هر سال در جهان افزایش یافته است. بیشترین نرخ افزایش در اروپا (5/4+ درصد)، هندوستان (3/5+ درصد) و پاكستان (8/4+ درصد) اتفاق افتاده است (51). رشد زیاد سالانه گاومیش در مقایسه با سایر گونه های اهلی سبب افزایش علاقه دانشمندان و پرورش دهندگان به این حیوان شده است. نژاد مدیترانه ای گاو میش رودخانه ای را می توان عمدتاً در ایتالیا، مصر، ایران، تركیه، رومانی، عراق، بلغارستان، سوریه و یونان مشاهده نمود. گاو میش رودخانه ای با اهداف تولید گوشت و شیر پرورش داده می شود. در اكثر كشورها 50 درصد شیر تولیدی این حیوان صرف نوشیدن می شود و در برخی كشورها از جمله ایتالیا عمدتاً از شیر گاومیش رودخانه ای برای تهیه پنیر ماسرلا (Mozzerella) استفاده می شود. درصد پروتئین و چربی شیر گاومیش رودخانه ای بین نژادهای مختلف به ترتیب حدود 6/4-2/4 و 5/8-0/6 درصد می باشد. بیشترین مقدار تولید شیر نژاد مدیترانه گاومیش رودخانه ای ای 2800-1500 كیلوگرم در هر دوره شیردهی ثبت شده است  (مویلی و بورقس، 2005). كلسترول گوشت گاومیش كمتر از (3/1) گوشت گاو بوده و لذا برای جیره های كم كلسترول توصیه می شود (کوکت و کل، 2009).  گاومیش آبی (Water Buffalo) به دو زیر گونه گاومیش رودخانه ای و گاو میش باتلاق تقسیم بندی می شود. از نظر ظاهری گاومیش رودخانه ای نسبت به گاومیش باتلاق بزرگتر، دارای شاخ تاب خورده تر و متمایل به غلتیدن در آب های تمیز و رودخانه ها است (http://www.buffalopedia.cirb.res.in).

تعداد صفحه : 136

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.