مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی: تراکم های مختلف کاشت بر میزان عملکرد دانه و علوفه جو تاثیر معنی دار دارد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

با عنوان : تراکم های مختلف کاشت بر میزان عملکرد دانه و علوفه جو تاثیر معنی دار دارد

عنوان پایان نامه:

تراکم های مختلف کاشت بر میزان عملکرد دانه و علوفه جو تاثیر معنی دار دارد

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول                                                                                                                       3

مقدمه                                                                                                                           3

1-1 ضرورت و اهمیت موضوع                                                                                               3

2-1 فرضیه ­ها                                                                                                                 6

3-1 اهداف پژوهشی عبارتند از                                                                                             6

مروری بر پژوهش‌ها                                                                                                           9

1-2 سطح زیر کشت و میزان تولید جو                                                                                   9

2-2 اهمیت جو                                                                                                             10

3-2 موارد مصرف جو                                                                                                       11

4-2 استفاده از علوفه غلات در تغذیه دام                                                                               11

5-2 اهمیت جو علوفه­ای                                                                                                   13

6-2 ترکیبات شیمیایی دانه جو                                                                                           14

7 -2 اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد در کشت دو منظوره                                           15

8-2 اثر زمان برداشت علوفه بر عملکرد و اجزای عملکرد در کشت دو منظوره                                   17

9-2 نتیجه ­گیری کلی                                                                                                       21

مواد و روش‌ها                                                                                                                25

1-3 موقعیت جغرافیایی محل آزمایش                                                                                   25

2-3 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش                                                             25

3-3 خصوصیات هواشناسی محل اجرای آزمایش                                                                     26

4-3 خصوصیات طرح آزمایشی                                                                                           27

5-3 مشخصات رقم مورد استفاده                                                                                         28

6- 3 آماده سازی زمین و اجرای طرح آزمایشی                                                                       28                  

7-3 عملیات کاشت                                                                                                         29

8-3 عملیات داشت                                                                                                          29

9-3 عملیات برداشت                                                                                                       30

10-3 صفات مورد بررسی                                                                                                  31

11-3 روش تعین وزن­تر و خشک علوفه                                                                                 31

12-3 شاخص سطح برگ                                                                                                 31

13-3 درصد رطوبت                                                                                                         31

14-3 عملکرد و اجزای عملکرد                                                                                          32

15-3 عملکرد بیولوژیک، عملکرد کاه و شاخص برداشت                                                             32

16-3 ارتفاع بوته                                                                                                             32

17-3 تعداد پنجه در بوته                                                                                                 33

18-3 طول سنبله                                                                                                           33

19-3 تعداد سنبلچه در سنبله                                                                                           33

20-3 درصد پروتئین                                                                                                       33

21-3 آنالیزآماری                                                                                                           34

نتایج و بحث                                                                                                                 37

1-4 ارتفاع بوته                                                                                                               37

1-1-4 تاثیر سطوح تراکم کاشت بر ارتفاع بوته                                                                       37

2-1-4 اثر سطوح مختلف زمان برداشت علوفه بر ارتفاع بوته                                                       38

3-1-4 اثر متقابل سطوح تراکم بوته و زمان برداشت علوفه بر ارتفاع بوته                                         39

2-4 طول سنبله                                                                                                             46

1-2-4 تاثیر سطوح تراکم کاشت بر طول سنبله                                                                      46

2-2-4 اثر سطوح مختلف زمان برداشت علوفه بر طول سنبله                                                       46

3-2-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر طول سنبله                               47

3-4 تعداد پنجه                                                                                                             48

1-3-4 اثر تراکم کاشت بر تعداد پنجه                                                                                   48

2-3-4 اثر سطوح زمان برداشت علوفه بر تعداد پنجه                                                               49

4-4 تعداد سنبلچه در سنبله                                                                                            49

1-4-4 اثر تراکم کاشت بر تعداد سنبلچه در سنبله                                                                   49

2-4-4 اثر زمان برداشت علوفه بر تعداد سنبلچه در سنبله                                                           50

5-4 وزن هزار دانه                                                                                                           50

1-5-4 اثر تراکم بوته بر وزن هزاردانه                                                                                   50

2-5-4 اثر زمان برداشت علوفه بر وزن هزاردانه                                                                       51

3-5-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر وزن هزاردانه                                       52

6-4 تعداد دانه در سنبله                                                                                                   53

1-6-4 اثر تراکم کاشت بر تعداد دانه در سنبله                                                                        53

2-6-4 اثر زمان برداشت علوفه بر تعداد دانه در سنبله                                                               54

3-6-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر تعداد دانه در سنبله                    55

7-4 تعداد سنبله در مترمربع                                                                                             56

1-7-4 اثر تراکم کاشت بر تعداد سنبله در مترمربع                                                                 56

2-7-4 اثر زمان برداشت علوفه بر تعداد سنبله در مترمربع                                                         57

3-7-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر تعداد سنبله در مترمربع                           57

8-4 عملکرد دانه                                                                                                             58

1-8-4 اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه                                                                                     58

2-8-4 اثر زمان برداشت علوفه بر عملکرد دانه                                                         59

3-8-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد دانه                                         60

9-4 عملکرد بیولوژیک                                                                           61

1-9-4 اثر تراکم کاشت بر عملکرد بیولوژیک                                                        61

2-9-4 اثر زمان برداشت علوفه بر عملکرد بیولوژیک                                                      62

3-9-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد بیولوژیک                                   63

10-4 عملکرد کاه                                                                                                           64

1-10-4 اثر تراکم کاشت بر عملکرد کاه                                                                                64

2-10-4 اثر زمان برداشت علوفه بر عملکرد کاه                                                                       65

3-10-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد کاه                                         65

11-4 شاخص برداشت                                                                              66

1-11-4 اثر تراکم کاشت بر شاخص برداشت                                                       66

2-11-4 اثر زمان برداشت علوفه بر شاخص برداشت                                                                  67

3-11-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر شاخص برداشت                      68

12-4 درصد پروتئین                                                                                                                       69

1-12-4 اثر تراکم کاشت بر درصد پروتئین                                                                             69

2-12-4 اثر زمان برداشت علوفه بر درصد پروتئین                                                                   69

3-12-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر درصد پروتئین دانه                               70

13-4 عملکرد علوفه­تر                                                                                              71

1-13-4 اثر تراکم کاشت بر عملکرد علوفه­تر                                                             71

2-13-4 اثر زمان برداشت علوفه بر عملکرد علوفه­تر                                                              72

3-13-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد علوفه­ تر           73

14-4 عملکرد علوفه خشک                                                                                74          

1-14-4 اثر تراکم کاشت بر عملکرد علوفه خشک                                                       74

2-14-4 اثر زمان برداشت علوفه بر عملکرد علوفه خشک                                                      75

3-14-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد علوفه خشک                   75

15-4 شاخص سطح برگ                                                                                    76

1-15-4 اثر تراکم کاشت بر شاخص سطح برگ                                                                 76

2-15-4 اثر زمان برداشت علوفه بر شاخص سطح برگ                                                        77

3-15-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر شاخص سطح برگ                           78

16-4 بررسی همبستگی بین صفات اندازه گیری شده در شرایط آزمایشگاه                             80

نتیجه‌گیری کلی                                                                                                       85

پیشنهادات                                                                                                               87

فهرست منابع                                                                                                       89

فصل اول: مقدمه

1-1- ضرورت و اهمیت موضوع

نقش گیاهان علوفه­ای در تعلیف دام و در نتیجه تامین نیاز انسان به فراورده­های دامی از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است. با این وجود متاسفانه در کشور ما به تولید و مدیریت گیاهان علوفه­ای در مقایسه با سایر محصولات زراعی کمتر توجه شده است. به این ترتیب از یک سو عدم توجه لازم به افزایش کمی و کیفی علوفه موجب کمبود گوشت و مواد لبنی و کاهش کیفیت آنها و از سوی دیگر چرای بیش از حد دام­ها و فشار به مراتع منجر به نابودی بخش عظیمی از پوشش گیاهی موجود و در نتیجه فرسایش خاك شده است (راعی و همکاران، 1382).

مراتع ایران در حدود 90 میلیون هکتار برآورد شده که تقریبا 10 میلیون تن علوفه در سال تولید      می­ کنند. این مقدار علوفه تنها تامین کننده نیاز غذایی 16 میلیون واحد دامی بوده است و این در شرایطی است که 56 میلیون واحد دامی به علوفه این مراتع متکی هستند (لک و همکاران، 1388)، بنابراین مراتع کشور با تحمل بیش از 5/3 برابر ظرفیت خود بویژه مراتع میان­بند و قشلاقی سیر قهقرایی در پیش گرفته و در نتیجه رو به زوال رفته­است (ذاکرنژاد، 1388). با وجود تنوع زیاد گیاهان علوفه­ای و همچنین سهم قابل توجه یونجه، تامین بخشی از نیاز غذایی دام­ها از راه چرای زراعت­های پاییزه غلات از اهمیت زیادی برخوردار است (علیزاده و همکاران، 1366). تامین علوفه از این راه با توجه به زمان استفاده از آن در کمبود پروتئین مورد نیاز و همچنین حفظ مراتع کشور دارای نقش قابل ملاحظه­ای است. با توجه به اینکه هر ساله حدود 10 میلیون واحد دامی ثابت و متحرک در طول زمستان در استان خوزستان حضور داشته و به چرا می­پردازند. کمبود علوفه در این فصل شدید بوده و کاشت غلات از جمله جو به صورت دومنظوره (برداشت علوفه و دانه) می ­تواند یکی از راه ­های اساسی تامین علوفه مورد نیاز دام­ها باشد (لک و همکاران، 1383).

چرای طبیعی گوسفندان، درون مزرعه و یا برداشت علوفه سبز غلات با دست و یا ماشین در بسیاری از مناطق دنیا از جمله در بسیاری از ایالت­های آمریكا، كشورهای غرب آسیا، استرالیا، نیوزلند، انگلستان و در اكثر استان­های ایران متداول است. علوفه سبز غلات كه به قصیل معروف است، از نظر داشتن مواد خشبی كم، قابلیت هضم مناسب، پروتئین خام زیاد و بالاخره خوش خوراكی حائز اهمیت است (لباسچی، 1371). همچنین، غلات یک ساله به دلیل داشتن خصوصیاتی از قبیل: سهولت كاشت، ارزانی بذر، داشتن گونه­ های مختلف با قابلیت تطابق در شرایط مختلف محیطی، امكان كشت آن­ها در پاییز و چرا یا برداشت علوفه سبز در طول پاییز، اواخر زمستان و اوایل بهار (كه كمبود علوفه مشهود است) گاهی بیشتر از سایر گیاهان علوفه­ای به منظور تغذیه دام كشت می­گردند (اندرسون[1]، 1985). علاوه بر این، با توجه به ارزش غذایی دانه غلات، مدیریت در زمان مناسب برای برداشت علوفه سبز غلات، به ویژه جو، یکی از عوامل تعیین کننده مقدار عملکرد دانه در کشت دومنظوره است. بررسی اثر چرا و برداشت علوفه بر عملکرد دانه و دیگر اجزای عملکرد غلات بیانگر این است که میزان عملکرد دانه پس از برداشت علوفه و یا چرانیدن، در حد گسترده ­ای متغیر بوده­ است. بیشتر پژوهش­ها نشان می­دهد که چنین نتایج گوناگونی ناشی از شرایط آب و هوایی مختلف، رقم، عملیات زراعی و مدیریت برداشت علوفه می­باشد (فتحی و همکاران، 1380).

استفاده از علوفه­ سبز غلات به منظور تغذیه­ی دام­ها از قدیم در ایران مرسوم بوده ­است. برداشت علوفه سبز غلات پیش از مرحله ساقه رفتن، به گونه ­ای که عملکرد دانه کاهشی پیدا نکند و یا کاهش حاصله بواسطه ارزش علوفه تولیدی جبران گردد، تحت عنوان کشت دومنظوره شناخته شده است. با توجه به اینکه این روش باعث حفظ مراتع در زمان بسیار حساس یعنی ابتدای فصل رشد می­ شود و جایگزین علوفه مناسبی برای دام­هایی است که در جنگل­ها چرا می­ کنند، به حفظ جنگل­ها و مراتع کمک شایانی نموده و کاملا در راستای اهداف توسعه پایدار منابع طبیعی و کشاورزی است (هاشمی دزفولی و همکاران، 1372).

کریستیانسن[2] و همكاران (1998) گزارش نمودند در صورتی که چرای دام به صورت ملایم، لگدكوبی دام كمتر، عمل خوابیدگی در گیاهان بدون برش یا چرا رخ نداده و شرایط آب و هوایی در هنگام چرا در حد متعادل باشد، چرای گندم زمستانه می ­تواند مفید باشد.

کشت دو منظوره غلاتی مانند جو، یولاف، چاودار و گندم جهت رفع مشکل کمبود علوفه و کاهش تخریب مراتع بر اثر فشار شدید دام از ارزش بالایی برخوردار است. یکی از اهداف کشت دو منظوره علاوه بر تامین علوفه سبز با کیفیت عالی مورد نیاز دام­ها، دستیابی به عملکرد مناسب دانه پس از برداشت علوفه یا چرای محصول توسط دام است. درکشت دو منظوره عوامل متعددی بر افزایش و کاهش عملکرد دانه موثر می­باشند که از این عوامل می­توان به ارقام، زمان کاشت، خصوصیات گیاهی، تیپ رشد، شدت و زمان برداشت علوفه، حاصلخیزی و رطوبت خاك اشاره کرد (همت­زاده و همکاران، 1382). بنابراین رعایت اصول فنی زراعی نظیر تراکم کاشت، تاریخ کاشت، تاریخ برداشت علوفه، طول دوره برداشت، ارتفاع و دفعات برداشت و نیز رقم مناسب برای کاشت از عوامل مهمی است که در کارایی کشت دومنظوره تاثیر بسزایی دارد (دای[3] و همکاران، 1968).

تراکم بهینه عبارت است از تعداد بوته در واحد سطح که بیش از آن در بین گیاهان مجاور تداخل ایجاد می­ شود. تراکم از طریق اثر بر اجزا عملکرد، تولید دانه را تحت تاثیر قرار می­دهد (قبادی و همکاران، 1377). از جمله مهمترین عوامل به­زراعی، به کارگیری تراکم مطلوب با توزیع یکنواخت بوته­ها است، به طوری که اگر اثر تمام شرایط لازم از جمله رقم مناسب، کود و غیره فراهم شود ولی تراکم و توزیع یکنواخت بوته­ها در هر رقم مناسب نباشد، حداکثر محصول در واحد سطح به­دست نخواهد آمد (شاکری و همکاران، 1387). میزان بذر جهت كاشت جو به رقم، حاصلخیزی خاك، رطوبت قابل دسترس در خاك، روش كشت، شرایط بستر بذر و غیره بستگی دارد (خواجه پور، 1998). تراكم­های مختلف گیاهی در واحد سطح از طریق رقابت و      سایه­اندازی موجب تضعیف و كاهش رشد گیاهان رقیب (علف های هرز) می­گردند (استرسكف،١٣٧5 ؛ نورمحمدی و همكاران، ۱۳۷۶). در انتخاب تراكم بوته برای یک گیاه زراعی باید از كاربرد ناموثر سطوح پایین تراكم و ایجاد رقابت بیش از حد در سطوح بالای تراكم خودداری شود .(راسموسون[4]، 1985) دستیابی به تراكم مطلوب بوته، ضمن حفظ عملكرد در سطح بالا، به عنوان یک روش كنترل زراعی علف­های هرز، در كاهش مصرف علف­كش می ­تواند مورد توجه باشد. حداکثر عملکرد در واحد سطح هنگامی حاصل می­ شود که رقابت درون­بوته­ای و بین­بوته­ای به حداقل رسیده و گیاه بتواند از عوامل رشد، حداکثر استفاده را بنماید (خواجه­پور، 1383).

با توجه به نیاز روز افزون کشور به تامین غذا و تولید فرآورده­ های دامی باید مطالعات بیشتری بر روی گیاهان علوفه­ای با عملکرد بالا، کیفیت مطلوب و نیاز آبی کم انجام شود و استفاده از آنها در تغذیه دام مورد بررسی و ارزیابی بیشتر قرار گیرد. تهیه علوفه در استان خوزستان نیز به دلیل کمبود آن و تعداد دام موجود و دیگر مزیت­های نسبی استان در بخش دامپروری از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. از این رو، این مطالعه با هدف بررسی اثر تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد علوفه و دانه در کشت دومنظوره جو انجام شده است.

2-1 فرضیه ­ها:

1) تراکم­های مختلف کاشت بر میزان عملکرد دانه و علوفه جو تاثیر معنی­دار دارد.

2) برداشت علوفه در مراحل متفاوت رشد بر میزان عملکرد دانه و علوفه اثر معنی­دار دارد.

3) برداشت علوفه در مراحل متفاوت بر کیفیت علوفه تاثیر معنی­دار دارد.

3-1 اهداف پژوهشی عبارتند از:

1) بررسی اثر برداشت علوفه در دو مرحله از رشد رویشی بر عملکرد دانه و علوفه رقم جو

2) بررسی کیفیت دانه تحت تاثیر برداشت علوفه در مراحل مختلف رشد و تراکم­های متفاوت

3) مقایسه اثر برداشت علوفه و عدم برداشت علوفه بر عملکرد دانه و علوفه رقم جو نصرت

  1. 1. Anderson
  2. 2. Chistiansen
  3. 1. Day
  4. 2. Rasmusson

تعداد صفحه : 106

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.